پیامهای نوروزی سال 1389، به ترتیب حروف الفباء

پیامهای نوروزی سال 1388، به ترتیب حروف الفباء

پیامهای نوروزی سال 1387، به ترتیب حروف الفباء

پیامهای نوروزی سال 1386، به ترتیب حروف الفباء

پیامهای نوروزی سال 1385، به ترتیب حروف الفباء

 

دکتر نعمت آزرم 1 - شاعر ملی چهارشنبه سوری وجایگاه این جشن هزاره ها درفرهنگ ملی ایرانیان، 29 اسفندسالروز ملی شدن صنعت نفت

دکتر نعمت آزرم  2 -  و نماداستقلال ایران درحاکمیت ملی با رهبری دکترمحمد مصدق رهبر نهضت ملی ایران، گاهشماری نوروزی ایرانیان

دکتر نعمت آزرم  3 - ویگانگی آن درجهان  ،  پیدایش وفلسفه نوروزخجسته وپیروز،سروده های چهارشنبه سوری،سردارپیر،نوروز روزنو

 

نعمت آزرم  - شادباش وتبریک نوروزی همراه با سروده نوروز سبزنو

دکترعلی آرا ، تحلیلگرمسائل سیاسی وازفعالین حقوق بشر

بابک اکبری فراهانی ، دانشجو ، عضو کمیته مستقل ضدسرکوب شهروندان ایرانی و ازفعالین ایرانی حقوق بشر

مهران ادیب - پژوهشگر وازافسران ملی ایران

دکتر محمد  برقعی -  استاد مردم شناسی دانشگاه واشنگتن

 سیروس بینا - شادباش وتبریک نوروزی

ابوالحسن بنی صدر - اولین رئیس جمهور ایران

دکتر یونس پارسا بناب - استاد علوم سیاسی دانشگاه های واشنگتن وازفعالین سیاسی

علی اصغر حاج سیدجوادی - محقق ونویسنده، تحلیلگرمسائل سیاسی واجتماعی دردهه های اخیر

دکتر کاظم رنجبر ، دکترا در جامعه شناسی سیاسی

مهندس خسرو زرتاب ، از بنیانگزاران بنیاد دیده بان لرزه ای ،  تهران

حسین شاه حسینی ، نایب رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران ، ازاعضا هیئت امنای قلعه احمد آباد  ، تهران

امیرحسین شروین - درباره نوروز وجایگاه آن درنزد ایرانیان وهمینطوردر فرهنگ وجشنهای ملی ، سروده ها ومجموعه های نوروزیه وبهاریه

منوچهر صالحی ، نویسنده ، پژوهشگرتاریخی واجتماعی ، فعال حقوق بشر

بهروز عارفی - تحلیلگرمسائل سیاسی واجتماعی ایران وخاورمیانه

مهندس نوررالدین غروی - دومین استاندار آذربایجان شرقی پس از انقلاب

محمدرضا فقیهی - عضوهیئت مدیره انجمن دفاع ازحقوق زندانیان ، وکیل زندانیان سیاسی ، تهران

دکتر مهران مصطفوی - استاد دانشگاه  و از فعالین سیاسی اجتماعی