نعمت - آزرم - شاعر ملی                                                                رادیو آزادگان                                                                   

مصاحبه های سالهای 2010-2011

مصاحبه های سالهای 2007-2008-2009

مصاحبه های سالهای 2004-2005-2006

زمان پخش   

Mar01,2012
Mar01,2012
Mar01,2012
Mar01,2012
Mar06,2012
Mar06,2012
Mar06,2012
Mar06,2012
Mar06,2012
Mar19,2012
Mar19,2012
Mar19,2012
Mar19,2012
June15,2012
June15,2012
June15,2012
June15,2012
June15,2012
July17,2012
Nov04,2012
Nov04,2012
Nov04,2012
Nov04,2012
Nov04,2012
Nov04,2012
Nov20,2012
Nov20,2012
Nov20,2012
Nov20,2012
Nov28,2012
Nov28,2012
Nov28,2012
Nov28,2012
Nov28,2012
Nov28,2012
Jan01,2013
Jan01,2013
Jan01,2013
Mar02,2013
Mar02,2013
Mar02,2013
Mar02,2013
Mar20,2013
Mar20,2013
Mar20,2013
Mar20,2013
Mar20,2013
June28,2013
June28,2013
June28,2013
Aug04,2013
Aug04,2013
Aug04,2013
Aug04,2013
Aug04,2013
Aug04,2013
Aug04,2013
Aug04,2013
Sept02,2013
Sept02,2013
Sept02,2013
Sept02,2013
Sept02,2013
Sept02,2013
Sept02,2013
Sept02,2013
Nov18,2013
Nov18,2013
Nov18,2013
Nov18,2013
Nov18,2013
Nov18,2013
Nov18,2013
Nov18,2013
Dec08,2013
Dec08,2013
Dec08,2013
Dec08,2013
Dec08,2013
Dec08,2013
Dec08,2013
Dec08,2013
Feb09,2014
Feb09,2014
Feb09,2014
Feb09,2014
Feb09,2014
Feb09,2014
Feb09,2014
Feb09,2014
Feb09,2014
Feb09,2014
June15,2014
June15,2014
June15,2014
June15,2014
June15,2014
June15,2014
Aug14,2014
Aug14,2014
Aug14,2014
Aug14,2014
Aug14,2014
Dec12,2014
Jan08,2015
Jan08,2015
Feb09,2015
Feb09,2015
Feb09,2015
Feb09,2015
Feb09,2015
Feb09,2015
Mar24,2015
Mar24,2015
Mar24,2015
Mar24,2015
Mar24,2015
Mar24,2015
Mar24,2015
Mar24,2015
June15,2015
June15,2015
June15,2015
Aug14,2015
Aug14,2015
Aug14,2015
Aug14,2015
Aug14,2015
Dec21,2015
Dec21,2015
Dec21,2015
Dec21,2015
Dec21,2015
Jan17,2016
Jan17,2016
Jan17,2016
Jan17,2016
Jan17,2016
Mar19,2016
Mar19,2016
Mar19,2016
Mar19,2016
Mar19,2016
Mar19,2016
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             موضوع مصاحبه ها                                     

1-درآستانه چهل وپنجمین سالروزدرگذشت محمدمصدق درتبعیدگاه احمدآباد،وسالروزنمایش انتخابات فرمایشی ولی فقیه،دوبرنامه اصلی مصدق برگزاری انتخابات آزادوملی شدن صنعت نفت که امروزهم برنامه اصلیست
2-هنگامیکه آزادی انتخاب راازمردم سلب کننددیگرانتخابات مفهومی نداردو غلطی مشهوراست،صدراعظم محمدعلیشاه میگویدشاه گفته مجلس رامرحمت میکنندبشرطیکه وکلادرسیاست دخالت نکنند،رضاشاه میگویدطویله
3 -یعنی مجلس رامیبندد،پیروزی ودفاع مصدق درلاهه برکدامین تخلفات انتخاباتی بود،حزب رستاخیزهم،خودی هاراتعین میکردکه به آنهارای دهندوتفاوت آن باامروز،حکمهای حکومتی خامنه ای وهمانندی آن با حرفهای
4-محمدعلیشاه ورضاشاه وپسرش،این خیمه شب بازی توهین به شعورملت ایران است،رژیمی که درخرداد88 نشان دادحتی بازیهای خودراهم قبول ندارد،دراوج وقاحت وبیشرمی کودتاکرد،کشت وسوزاند،تجاوزکردوشکنجه
1-دنباله گفتگودرباره چهل وپنجمین سالروزدرگذشت مصدق رهبرنهضت ملی ایران ودوبرنامه اصلی دولت او،انتخابات آزادوملی کردن صنعت نفت یعنی استقلال وآزادی،سالروزنمایش انتخابات فرمایشی ولی فقیه،هنگامیکه
 2-حق انتخاب ازمردم سلب میشودوآنچه بانام انتخابات توسط گروهی انجام میگیرد یک فریب ودروغ است،تاملی دراجزانمایشنامه ساواک،به روایت اطلاعات شیخ وتعزیه گردانی صدای آمریکا،محقق نوظهورودروغهایش
3 -این همه هیاهوبرای چیست؟همواره باید این توجه راداشته باشیم که رژیم پاشنه آشیل خودراکجامیبیندوچگونه با عوامل بیرونی خودعمل میکندودرپی تخریب چه شخصیتهای ملیست،شهادت بعنوان یک زندانی سیاسی در
4-رابطه باوحشیانه ترین شکنجه هاوهم درباره دیگران،دفاع نامه شکراله پاک نژادوبخشی ازآن،ثابتی ودیگرفرماندهان شکنجه گران،همچون امروزیان باید بدانندکه جرمهای ملی مشمول مرورزمان نمیشوند،کشتاراین رژیم
5-ذره ای ازجنایات پهلویها نمیکاهد،تزویرهای سیاسی بیگانگان وخرمردرندی آخوندها،هیچ رژیمی به اندازه حکومت ولی فقیه به آمریکا امکانات نداده،دوسروده خورشیدخون گرفته 9 ارغوان تپه های اوین وستاره جاوید
1 - نوروزمهمترین،پایدارترین وماندگارترین جشن بزرگ ملی همه باشندگان فلات ایران،نوروزبود که تاریخ نبود،نگاهی به تاریخچه نوروزازدیرباز، جشن چندروزبوده وبچه صورت مراسمهای آن برگزارمیشده
2 - جشن سور وجشنهای مقدماتی ، جشن ملی فراطبقاتی ، نوروزخاص ونوروز عام یابزرگ ، قدیمی ترین یادمانهای نوروز وویژه گیهای آن، نظافت وپاکیزه گی وهمبستگی،پذیرفتن این جشن ازطرف  سنای رم
3 -نوروزخوانی یابهارخوانی ، جایگاه شعردرتاریخ ایران، شعرهنرهنرها، هنرملی ما  ومهمترین شناسه وشناسنامه فرهنگی مااست، شعردرایران بعلت شرایط اجتماعی وتاریخی بارچندمهم دیگررابدوش گرفته است
4 -تاریخ حقایق اجتماعی وگزارش زمان درشعرفارسی ایران، تنهاگاهشمار که آغازسال با آغازجوانی طبیعت همزمان میشود،جمشید دراساطیر یونان، چهره نوروز درآئینه شعرفارسی از رودکی تا به امروز
1- یکصدمین زادروز تولددکترمحمدمصدق،اولین برگزیده ملت ایران،صلح طلب،آزادیخواه،مستقل والگوئی برای آزادگان ورهبران مردمی جهان،میراث ودستاوردهای نهضت ملی برای جنبش امروز ایران،چرابااین همه تغییروتحولات جهانی
2- این 60 سال مصدق همچنان مطرح وهمچنان جاری است؟چگونه اندیشه تبدیل به جریانی فیزیکی میشود؟دوآموزه بزرگ نهضت ملی ونمای آن درجنبش خر داد 88 ،چرامصدق ازیک دولت فراتراست، مصدق فرهنگ آفرین،تجربه تاریخی
3-کودتا نشان دادکه سندآزادی وبهروزی یک جامعه درمیان کوله پشتی سرباز متجاوزنیست، گفتمان نهضت ملی باریشه های تاریخی چون محقق نشده همچنان پویا ومسئله روزاست،؛شعارملی شدن نفت وانتخابات آزادیک شعاراستراتژیک
4-شاه وخمینی باهمه دشمنی هیچگونه سندومدرکی درباره فسادمالی،فساداخلاقی سیاسی وفساددوروئی دولت مصدق نیافته اند،چشم اندازنهضت ملی منافع ملی بودحتی در مارکسیست های مستقل،رابطه مستقیم فریادهای خلق تحت ستم ایران
5 -با بوی کباب تجاوزبشردوستانه،جامعه ایران درطول هزاره هابه یک ملت واحدبااحساس همبستگی ملی وخویشاوندی دریک میهن معین رسیده،استقلال ومستقل بودن به چه مفهومی است؟سروده های سردارپیر،نو برآیان وپیمان آزادی

سخنرانی بمناسبت صدوسی ومین زادروز دکتر محمد مصدق درکلن آلمان  وتحت عنوان مصدق گذشته ای که  دراکنون جاری است ، سروده ستاره جاوید

 1 - سالگردیکی ازشومترین روزهای تاریخ کشورمان،چراگروگانگیری شدوچراخمینی انقلاب دومش وازانقلاب اول مهمترش خواند؟این اشغال سفارت آمریکائی که لانه جاسوسیش نامیدندگروگانگیری بودیابه گروگان دادن
2 - مردم کشورمان وبه خطرانداختن میهنمان؟اثرات ونتایج فاجعه باراین خیانت بزرگ تاامروز،نابهنگامی تاریخی بیش ازهزاره این رژیم،درحکم نخست وزیری بازرگان  چه نکته مهمی داشت؟،آیااساساازنظرخمینی ویاران
3 - ونظریه ولایت فقیه دولت درحکومت وجودومفهوم دارد؟آیاخمینی ضدامپریالیست بودیا ضدآمریکا؟فرهنگ قبیله ای واصحاب قبیله،چراوچگونه مجلس خبرگان جای مجلس موسسان راگرفت وچراباوجودی که دوره اش
4 - پایان یافته منحل نشد؟پیش نویس قانون اساسی اولیه وقانون اساسی که خمینی میخواست،گناه بزرگ ونابخشودنی شخصیت ملی عباس امیرانتظام،نقل قول زنده یاددکترکاظم سامی دراینباره،نامه احضارباامضای جعلی
5 - استقامت برحقوق ملت،نگاهی کوتاه به زندگی کاظم سامی وقتل فجیع او،خاطره ای ازاولین دیدارش باسیدعلی حسینی خامنه ای،چرامغضوب وجرامی باید معدوم میشد؟آگاهی ازتوطئه های خطرناک تکه پاره کردن ایران
6 - وظیفه ماوبویژه جوانان است،اسنادومدارک چه میگویند؟تاریخ جعلی ودروغ،ملیتهای ایران یاملت فارس که ازمادهاتاامروزکه هرگزوجودنداشته،غارتگران ومزدوران وقیحانه ازآذربایجان جنوبی وتجزیه ایران میگویند
1 -سالگردهای اعدام وترور،دشنه آجین کردنهاو بقتل رساندن ها ی بهترین فرزندان ایران زمین همچون دکترحسین فاطمی،داریوش وپروانه فروهر،محمدمختاری وپوینده وشریف و.تاهاله سحابی واین آخرین ستاربهشتی
2 -چرااین شریفترین قرزندان میهن توسط این رژیمهای جنایتکاروددمنش ازقجرهاتا پهلوی وولایت فقیه اینگونه بخاک و خون کشیده میشوند؟نقطه کانونی اعلام نشده بیش از یکصده اخیربرای استقلال وآزادی وعدالت
3 -بیداری پس ازسیلی های سنگین قراردادهای ننگین ترکمانچای وگلستان،درهیچ دوره ای ازتاریخ ایران اینهمه قتل عام فرهنگی با این عمق ووسعت نبوده،قتل عام های فیزیکی درپناه آن،بحث آذربایجان درتداوم خواسته
4 -پطرکبیر،استالین تاموساد،روح ملت ایران تسلیم نشده،جوانان ماامروز آسیب پذیری نسل ماراندارند،این نکته بنیانی درفرهنگ سیاسی ما درسطح ملی که همه ایرانی هستیم،فدرالیزم درایران اسم مستعارتجزیه طلبی
1 -  دنباله گفتگوی درباره کشتارها واعدامهاودشنه آجین شدنهای بهترین فرزندان ایران زمین  توسط رژیمهای استبدادی وسرکوبگروابسته دراین حدود یک صدسال اخیر، تداوم مبارزه باراه فرهنگی ایرانی وبواقع مدنی
2 -نقش مزدوران وسرسپردگان،دست نوشته های بسیارمهم دکترحسین فاطمی اززندان برای آیت اله زنجانی  درباره سرمقاله های تاریخی 25 تا28 مرداد،فاطمی قبل اعدام دوبارترورشده بود،چرامیگویندمصدق السلطنه
 3-زندان هادراین رژیمهابخشهای کوچکی ازجامعه هستند که فضای جغرافی آنهاعوض شده،روی کارآمدن اسلام سیاسی وگرانترین تجربه ملت،روشنفکرکیست وچگونه می اندیشد،حق تعین سرنوشت یکطرفه زوری
4 - قتل عام فرهنگی ازکجاشروع شدودرپی اش قتل عام فیزیکی،حاکمین وعوامل رژیم ازروزاول باحکم شرعی همه نوع جنایت حتی درروی پشت بام هم کردند،چرامامورین اطلاعاتی رژیم گذشته مخفی ازمردم محاکمه و
5 -سپس کشته میشدندوچرااطلاعات آنهانبایدبهم میهنان میرسید؟دست باز شکنجه گران،قتل ها دونوع اند یکی برنامه ریزی شده وسازمان یافته ودیگری امری عادی که پیش می آید،اعترافات سعیدامامی وقتل احمدخمینی
6 -بدنه جامعه ایران ازقرن دوم به اینسوبااسلام به مثابه دیانت مشگلی نداشت ومشگلش بااسلام به مثابه هویت بوده وهست،مبارزات وخاطراتی ازفروهرها،سروده های خون خاطره برای فاطمی،کاج وازبابک تافروهرها
1 - یلدا،تولد میترا،پیروزی نوربرتاریکی،تاریخچه این جشن وپیامهای آن ازدیرگاهان تاامروز وفرداها ،جایگاه زنان درایران باستان برای رهبری جامعه
2 - این یادآوری که این جشن واین زادروزمیترا ومهر،ازفرهنگ ایرانی درتجاوز ازهزاره هاپیش سفرکرده ودررم باستان چندین قرن پیش ازتولدمسیح وچندقرن
3 -  پس ازآن آئین رسمی رم باستان بوده،مهرآبهای موجود،همانی زاد روزتولد میترا ایزدبانوی روشنی ومهر با عیسی مسیح پیام آورصلح ودوستی ،سروده یلدا
1 - 14 اسفند سالروزدرگذشت دکترمحمدمصدق درتبعیدگاه احمدآباد،تفاوت مصدق بادیگرشخصیتهای ملی بزرگ ایرانی وجهانی؟تبارشناسی مصدق وعلت ماندگاریش درتاریخ،چرا همچنان جاری است وراهش ادامه دارد؟
2 - ازاصول اولیه قانون اساسی مشروطیت درباره متساوی بودن حقوق همه اهالی ایران،ملت ایران باانقلاب مشروطیت دارای چگونه حقی شدندودولتهای مستبد وسرکوبگروکودتاگربویژه درانقلاب اسلامی باآن چه کردند؟
3 -ایران سازان،مردمانی باخاطرات تلخ وشیرین وزیست درهمدلی فراترازهمزبانی درهزاره هاوصده ها،بزرگداشت مصدق بعنوان نمادیک راه وروش برای دستیابی به آزادی،استقلال واقعی، حاکمیت ملی وسربلندی ملتها
4-چراجنبش ملی شدن صنعت نفت یکی ازجلوه های تحقق حاکمیت ملیست؟تاریخ زدائی،تحریف تاریخ وآشفته کردن ذهن مردم بادروغ وفریب توسط غارتگران وزورگویان وعوامل، دوسروده  اندوه گزاری  وچکامه بهمن
1 -نوروزازبزرگترین وکهن ترین یادمان وآئین های ملی ایرانیان،نوروز درگذرروزگاران،نه تنهادرجغرافیای سیاسی امروزکه درجغرافیای فرهنگی ایران بزرگ،سروده های 4 سخنگوی فرهنگ ایران و7 سین نوروزی
2-نوروزازبزرگترین وکهن ترین یادمان وآئین های ملی ایرانیان،نوروز درگذرروزگاران،نه تنهادرجغرافیای سیاسی امروزکه درجغرافیای فرهنگی ایران بزرگ،سروده های 4 سخنگوی فرهنگ ایران و7 سین نوروزی
3 -نوروزازبزرگترین وکهن ترین یادمان وآئین های ملی ایرانیان،نوروز درگذرروزگاران،نه تنهادرجغرافیای سیاسی امروزکه درجغرافیای فرهنگی ایران بزرگ،سروده های 4 سخنگوی فرهنگ ایران و7 سین نوروزی
 4 -نوروزازبزرگترین وکهن ترین یادمان وآئین های ملی ایرانیان،نوروز درگذرروزگاران،نه تنهادرجغرافیای سیاسی امروزکه درجغرافیای فرهنگی ایران بزرگ،سروده های 4 سخنگوی فرهنگ ایران و7 سین نوروزی
5 -نوروزازبزرگترین وکهن ترین یادمان وآئین های ملی ایرانیان،نوروز درگذرروزگاران،نه تنهادرجغرافیای سیاسی امروزکه درجغرافیای فرهنگی ایران بزرگ،سروده های 4 سخنگوی فرهنگ ایران و7 سین نوروزی
1 - مصدق کیست وچه کرده که تمامی زورگویان ومستبدان ،غارتگران ومزدورانشان همه باهم دردشمنی وتلاش درحذف اوباتحریف تاریخ،توهین ودروغ یک برنامه مشترک دارند واینهمه همگونند وهم رای
2 - انقلاب مشروطیت،فراسوی کامیابی ملی برای آن روزنیاکانمان، بازگردانیدن شرف ،هویت وغرورانسان ایرانی بزرگترین کاری که مصدق بافدا کاری ویاران  همراه توانست انجام بدهد ،سربلندی کشور
3 - ازرهگذربیدارکردن وجدان ملی،فرهنگ آزادی،مصدق آزادی را باورداشت ومیفهمید وبه آن احترام میگذاشت،این سخن بزرگ اوکه دشمنان ایران استبدادپرور و دیکتاتورپرورند،دوسروده پیمان آزادی وستاره جاوید
1 - از مشروطیت تا 30 تیر، تاثیرسیلی های محکم قراردادهای ننگین ترکمانچای وگلستان باروسیه،قطع پلهای ارتباطی هزاران ساله بااروپا،جدائی بخشهای شمالی وشرقی میهنمان بادسیسه هاوحمله انگلیس
2 - عوامل عقب ماندگی جوامع،یک جلد بحارالانوارو هزارسال عقب ماندن یک ملت ،بیداری تاریخی، الگوئی و سرآغازی انقلاب مشروطه درعرف انقلابهای مدنی ومسالمت آمیز،بزرگترین برخوردسنت وتجدد
3 - طرح تزجدائی دین ازدولت برای اولین بارتوسط اندیشمندانی چون فتحعلی آخوندزاده،هشیاری نیاکان ما دربرپائی وبرجائی این انقلاب  باتوجه به جامعه 80 درصدی ایلاتی وروستائی، قانون اساسی مشروطه،
4 -  برای نخستین بارمردم ایران درتاریخ درازمدت چندهزارساله خود دارای حقوق قانونی انسانی وسیستم اداری دولت ملت میشود،مثلث قدرت درایران،نقش آنها ،حضوربخشهائی ازاین نهادها درمشروطیت
5 - مطالبات انباشت شده هزاران ساله ملت ایران،ممانعت وجلوگیری ازآشکاری ویابه بحث گذاشتن رویدادهای مهم و واقعی تاریخی توسط استبدادچکمه ونعلین وقدرتهای استعماری،چگونه برخورد شخصیتهای
6 - آن روزگاران بامتحجرین ومستبدین،انقلاب مشروطه ازبزرگترین پدیده های تاریخ ایران،این ساقه نوپا از آغازبا دو قدرت مهیب ایران، سلطنت مطلقه وولایت مطلقه آخوند مرتجع دست وپنجه نرم کرده و
7 - بیشترامکانات نیزدردست این دوگروه بوده ،قانون اساسی ایران عملا باخون مجاهدین سنگرهای محله امیرخیز ستارخان امضاشد،ستارخان ویاران برای استقلال ویکپارچگی ایران جنگیدند،مشگل شخصیتی،
8 -وکلای فضولی ملیتهادرایران بقول خودشان،این نمایندگی راازکه گرفته اند،پاسخ بزرگان آذربایجان همچون شهریاربه خائنین وفریب خوردگان،درهم آمیختگی مفهوم ایرانیت درتار وپوداین ملت،سروده ستارخان
 1 - شصتمین سالگردکودتای ننگین وخائنانه 28 مردادبه دستورآمریکاو انگلیس،توسط شاه ودربار،علمای فاسدبه رهبری کاشانی وبهبهانی،خودفروشانی چون بقائی ومکی،ارازل واوباش باحمایت بخش ضدملی ارتش
2 - چرااین کودتاشد وآیا اجتناب ناپذیربود،ملاقاتهای خمینی باشاه ازطرف بروجردی وحوزه،کاشانی نیا ورهبررژیم فعلی حاکم برایران،مصدق محصوردرمیان چند ضلعی بیگانگان،همه مزدوران ومقامات داخلی و
3 - احزاب راست وباصطلاح چپ وابسته،آنان که میگویندمصدق لجبازبودبرای چه میگویند،چه جماعتی جداازمزدگیران وقلم بمزدان بسیاری مواقع اینچنین بی پایه وسطحی وکاسبکارانه درباره این حرکت بزرک ملی
 4 - می نویسندومیگویند،آیا اینها عظمت این جنبش وخواست  مردمی آن رامیفهمند؟ اصل مصدق بازیافت هویت ،شرافت ،حاکمیت ملی وغرور ملی باحضورهرچه بیشترمردم وشرکت آنهادرسرنوشت خودشان بود
5 - مصدق میدانست چه میکندوبه کجامیرود،بهمین دلیل درنوشته وگفته ها تاکید به آنهامیکرد،آموزه ها وبعدفرهنگی راه مصدق،واردکردن اخلاق درفرهنگ سیاسی یک انقلاب جهانی بود،مصدق وفاداروپایبندبه عهد
6 - مصدق مظهر ایرانیت ونمادفرهنگ آن،چرامصدق فراخوان نداد، مصدق مردتاریخ نه تقویم،اوآرش گونه به میدان آمد وسیاوش گونه ازدریای آتش پلیدی ،نیرنگ وخیانت ودروغ با پاکی گذشت،3 سروده کوتاه
7 - مصدق مظهر ایرانیت ونمادفرهنگ آن،چرامصدق فراخوان نداد، مصدق مردتاریخ نه تقویم،اوآرش گونه به میدان آمد وسیاوش گونه ازدریای آتش پلیدی ،نیرنگ وخیانت ودروغ با پاکی گذشت،3 سروده کوتاه
8 - مصدق مظهر ایرانیت ونمادفرهنگ آن،چرامصدق فراخوان نداد، مصدق مردتاریخ نه تقویم،اوآرش گونه به میدان آمد وسیاوش گونه ازدریای آتش پلیدی ،نیرنگ وخیانت ودروغ با پاکی گذشت،3 سروده کوتاه
1 - چراقتلهای سیاسی زنجیره ای ازدوران رضاخان،فرزنداومحمدرضاشاه ووهمینطور دررژیم جمهوری باصطلاح اسلامی حاکم برایران وحشیانه تروخشونت بارترهمچنان ادامه دارد،چرااین چرخه خون وخونریزی
2 - ازدیربازها تاامروز را پایانی نیست،ریشه های آن،شباهتهای این رژیم باحاکمیتهای قرون اول ودوم هجری وبویژه حجاج وجنایتهایش،سروده های فردوسی درشناخت وشناسائی درک اوضاع واحوال آن روزگاران
3 -تیرباران واعدام دکترحسین فاطمی وزیرامورخارجه دولت ملی مصدق بمناسبت سالروزاین جنایت،چرابایدباتوجه به تجربه تاریخی باردیگر اسیرحکومت خلافتی میشدیم موزه عبرت ودروغهاوتبلیغات شرم آورآخوندی
4 - دوباورونگاه،یکی دین پیشگی وکفرانگاری همچون امام محمدغزالی وتکفیر سه تن ازبزرگان ایران،دیگری ملی ومردمی چون فردوسی،ناصرخسرو،سعدی وحافظ،،دوجریان فکری حاضر درفرهنک تاریخی کشورمان
5- ایران همیشه موردتجاوزکوچ نشینان،سیاستهای ریاکارانه وتجاوزکارانه انگلیس وروس دررابطه باتجزیه ایران،ایران تنهاودرحساس ترین منطقه جهان،یادی ازاستادفرهیخته دکترمحمدعلی اسلامی ندوشن
6 - مفهوم ملت وهویت بنابرتعریف ونظرات نوین جامعه شناسی سیاسی امروز،نقشه خاورمیانه بزرگ واقدام به پیاده کردن طرح آن، بیشتراززمان جورج بوش،وکلای فضولی ملتهابقول خودشان،پیداشدن خلقهای جدید،
7 - فتنه های اسرائیل،عربستان،برخی همسایگان، وهمه حقیقت اینکه حاکمین  تهران شریک واقعی آنهابرای ویرانی وتکه پاره کردن ایرانند،دشمنی بدترازفاتحان وسرداران بیگانه دربخاک وخون کشیدن ایران
8 -خرافه هاودروغهای مذهبی  تولیدشده ی بیش ازهرزمان،هم میهنان سنی یک مسجددرتهران ندارند،این تاکیدکه جامعه ایران تجربه زیست ملی چندگانه رادر هزاره وهزاره ها راپشت سرگذاشته،سروده خون وخاطره
1 - 16 آذر وبمناسبت 60 مین سالگردآن،چرا این روز راروز دانشجونامیدندوچرااین روزبلندماندگار تاریخ شد؟ویژه گیهاودر آن روزچه گذشت؟برخورد رژیم کودتا  درآن جووحشت ونظامی بادانشجویان چگونه بود
2 -مصطفی بزرگ نیا،احمدقندچی،مهدی شریعت رضوی،سه آذراهورائی،سه قطره خون قربانی به پیش پای نیکسون،همانندی با جنایتها وسرکوبهای امروز،اولین خیزش واعتراض مدنی جدی پس از کودتای خائنانه
3 - تبانی آشکاردولتهای استعماری انگلیس وآمریکاباشاه وعلمای فاسد،نقش دانشگاههاوکانون های آزادیخواه در رژیمهای مستبد وسرکوبگر،مضحکه پیام بزرگداشت کشتارکنندگان،دانشگاه بازوی اجرائی جبهه ملی
4 -دنباله گفتگودرباره قتلهای سیاسی موسوم به قتلهای زنجیره ای،شادروان دکترکاظم سامی ازاولین مبارزین استخوانبندی نسل جوان نهضت ملی  درپس ازکودتای ننگین 28مردادتوسط شاه ودربار،کاشانی واوباش
5 -و به دستوربیگانگان،گرایش نحله ای ازمبارزین ملی به مذهب وسوسیالیزم،پیشنهاد درمان رایگان ونارضایتی مافیای قدرت وخمینی،دستورکنارگذاشتن ازهیئت دولت،ایده برپائی شوراهاوتلاش درپی گیری طرح
6 - شرکت همگانی درسرنوشت خویش دردولت موقت ودرپس نابودی آیت الله طالقانی،رودر روئی ومخالفت آن باطرح ولایت مطلقه فقیه،موردتائیدآیت الله منتظری بودن،تاریخ نزدیک جنایت باآخرین دیداروعزلشان
7 - دررنجنامه احمدخمینی درگلایه ازمنتظری دراینباره به چه نکاتی اشاره میشود،گفته های دکترسامی درباره تصویب نامه هیئت دولت برای منحل کردن مجلس خبرگان پس ازپایان دوره آن بهمراه عباس امیرانتظام،
8 - چراوچگونه شدکه این مصوبه اعلام واجرانشد،4 وزیری که امضانکردند،چگونگی برخوردخمینی دراین رابطه،رژیم چاره ای جزحذف اونداشت،سناریوهادرباره این جنایت، دوسروده روزبلند  16 آذر و ایران سرود
1 - چراانقلاب شد،چرا وچگونه شدکه انقلابی آنچنان باشکوه وبی نظیردرگستره مردمی،صلح آمیزومدنی که میتوانست ملت ایران رامستقل وآزادودرراه رشد وتوسعه وتولید محوری قراردهد،پس ازپیروزی به دست
2 - تبه کارترین وسیاه کارترین نیروهای ارتجاعی ازاعماق قرون برخواسته،که براین انقلاب مسلط شدند و بافروش نفت وغارت وچپاول درآمدآن برمردم حکومت میکنند منتهی شد،آیا این انقلاب اجتناب پذیربود؟
3 - وضعیت اقتصادی وسیاسی وبرخوردبا اندیشه های آزادیخواهانه درآن رژیم،تاریخ سازی وروایت سازی دوجناح،یکی حاکمین واژگون شده ودیگری برجای آنان نشسته،چگونگی دریافت خبرهاواطلاعات درست
4 - سرکوب آزادیها وفساددربعدازکوتای ننگین وخائنانه 28 مرداد،یک پرسش بنیادی اینکه،برجامعه ایران پس ازانقلاب مشروطیت ونهضت ملی چه گذشته که به این روزگاران پرازدرد ونکبت وآشفتگی دچارشده
5 - انقلاب ایران یک پرونده بازو گشوده،دوچهره خمینی،یکی نامه به شاه ودراعتراض به حق رای زنان،دیگری مخالفت با کاپیتالاسیون پس ازدریافت اسنادی که مظفر بقائی تهیه کرده وبه اوداده بود،جنبش روشنفکری
6 -خشونت گریز درآغازانقلاب،پرتاب پرچم مبارزه ملی ازدانشگاه به فیضیه باچاپ نامه احمدرشیدی مطلق به دستورشاه،ناچاری غرب دربرابرانقلاب وحمایت ازخمینی درمقابل نیروهای ملی،نقش تبلیغات چون بی بی سی
7 -چرانیروهای مردمی چهره واقعی خمینی ویارانش،که روی دیگرکودتا بودند رانتوانستند ببینند،سوداگران سیاسی که بساط خرده فروشی خودرابافضولی طبقه کارگردرزیرحرمت درخت ملی وچپ پهن کرده بودند
8 -امروزبادریوزگی درکارگاه سرمایه داری جهانی درتلاش لکه گیری ازچهره دیکتاتوری پهلوی هاودرپرونده سازی علیه دکترمصدق باهم مسابقه میدهند،گزافه آخوندجلوافتادوباسوادهادنبالش،بازنگری رسانه های رژیم،
9 -آنان که ازآزادی ونیکبختی ملت دررژیم گذشته،دررسانه های سبک لوس آنجلسی ساخته بیگانکان دادسخن میدهند چرابه سخنان شاه که هم صدای انقلاب شنیدوهم سازش نامقدس فسادسیاسی واقتصادی گوش نمیدهند
10-نظام موسوم به جمهوری اسلامی قارچی است مسموم که دربسترفسادوعفونت رژیم پهلوی روئیده،این انقلاب ادامه نهضت ملی وآنچه ملت باچنگ ودندان وجانفشانی بدست آورده ربطی به نظام ندارد،سروده نابهنگامی
1 - زادروز مصدق،مصدق کیست وچه میکند،واژه گان ماندگاروهم خانواده با شخصیت وعملکردافراد،جامعه درحال انتقال ایران وآغاز آن ازقراردادهای اسارت باروتحمیلی ترکمانچای وگلستان
2 - جنبشها وانقلابهای یکصده سال اخیر ایران ازمشروطه،نهضت ملی وانقلاب سال 57 همه مدنی،خشونت گریزوصلح طلبانه آغازشده وبنیادکاربه لحاظ فکری برپایه دوری ازخشم ودشمنی بوده
3 - یکی ازمهمترین جنبه های اصلی واخلاقی جنبش ملی،آزادی وایجادشرایط زیست برابر برای همگان در درون مرزوگفتگوبربنیان حاکمیت ملی باصلح ودوستی دربرون،بدوراز شعار وتهدیدوتحریک
4 - چراپس ازاین همه سال بازهم مزدوران وسرسپردگان مستبدین وغارتگران داخلی وخارجی که به نوعی باهم مخالف اند دراین باره هم نواوهم آوابا دروغها وتهمتها بیشرمانه به مصدق توهین میکنند
5 -فدائیان اسلام ازمصدق چه میخواستندوپاسخ اوچه بود،چرارژیم ولایت فقیه باتمام شعارها،ادعاهای حمایت مردمی ومستقل بودن اجازه برگزاری یک مراسم ساده درتبعیدگاه محمدرضاشاهی رانمیدهد
6 - پیام وراه مصدق برای امروزجهان باتوجه به اینچنین وضعیت آشفته،خونباروبهم ریخته،آیا تمامی این شرایط نشانگرضرورت یافتن راهی برای یک زندگی بهتر نیست،سروده پیمان آزادی
1 - چرا وچگونه است که ارزشهاوجایگاه انقلاب مشروطه هرروزبیشترنمایانتروآشکارتر میشود.ریشه ها وزمینه های آن ازچه زمانهایی آغازمیشود. دوویژه گی .ملی فراگیر ودیگری خشونت پرهیز
2 -جنبشی افتخارآمیزبرای مردم ایران وتاثیرگزاردرمنطقه وجهان.ازمهمترین اصول که همه اهالی ایران دربرابر قانون متساوی حقوق اند.هشیاری تاریخی رهبران آن. بزرگترین دست آورد ملت ایران
3 -بیداری پس ازعهدنامه های نکبت بارگلستان وترکمانچای.تبریزپیشگام برای نوشدن جامعه ایران.دوران مشروطه ازآغازجنبشهاتاکودتای انگلیسی 1299 وسرکوب فرهنگ جنبش مشروطه پس آن
4 - انقلاب مشروطه درجبهه نبردسرداری داردکه باهیچکس قابل مقایسه نیست.سخنگویان فرهنگی مشروطه.نقش شعرفارسی درایران.دربرگیرنده تاریخ فرهنگی واجتماعی که باسازساخته ونواخته شده
5 - ساحتهای گوناگون علامه علی اکبرخان دهخدابا میرزاجهانگیرخان.دومدیرروزنامه انقلابی صوراسرافیل.عارف.عشقی.فرخی وبهارازمشروطه جان میگیرند.میبالندوتاثیرمیگذارند.سروده باستارخان
یلدا
1 - خاطراتی اززنده یاد غلامرضا تختی و سروده مرثیه ای برای جهان پهلوان  بمناسبت سالروز قتل ،یا مرگ مشکوک
2 - خاطراتی اززنده یاد غلامرضا تختی و سروده مرثیه ای برای جهان پهلوان  بمناسبت سالروز قتل ،یا مرگ مشکوک
1 - آیاخیزش وجنبش ملت ایران وپیروزی آن در22 بهمن 57 انقلاب بودیانه؟چراانقلاب بودوبنیان آغاز آن ازچه وقتی بود،چرااین انقلاب بزرگ مردمی که پیروزی گل برگلوله اش نامیده بودندبه چنین
2 -سرنوشت شوم ونکبت وتباهی دچارشد، 3 روایت موضوعی درباره آن،یکی توسط بقدرت رسیدگان،2 راویان قدرت ازدست داده،دروغها وتحریفها،3 رخدادها ورویدادها،حقایق وواقعیت های تاریخی
3 -ازشاه دیکتاتورمطلقه تا آخوندولی فقیه مطلقه وچراشاه شیخ بوجودآمد؟پیونداستواروقدیمی نهادوسازمان روحانیت با لاتها،اوباش ولشوش،کودتای ننگین وخائنانه 28 مردادسیلی اسلام به مصدق بود
4 - نامه خمینی به معممین واهل حوزه وتشویق ودعوت آنهابه نوشتن نامه وشرکت دراعترا ضهابقول اوچون نویسندیا،چراوچگونه شد که مبارزات مدنی وصلح آمیزمردمی ازدانشگاه هاومراکزعلمی به
5 - مساجدپرتاب شد،چراغرب به رهبری آمریکاهنگامیکه دیدندجنبش مردم ایران به پیروزی خواهد رسید وشاه توانائی مقابله بااین موج خروشان همگانی رانداردازخمینی ودارودسته اش حمایت کردند،
6 - طولانی شدن وتداوم استبدادشاهی پس ازکودتای پلید 28 مردادهمراه باسرکوب وحذف نیروهای آزادیخواه مستقل،ناآگاه نگه داشتن بخشهای وسیعی ازمردم درفضای نظامی امنیتی خرافاتی ونتایج آن
1 - پیشینه تاریخی نوروزدراسنادومدارک وبویژه درآئینه شعرفارسی،سرنوشت جشنهای بزرگ به درستی شادی بخش ایرانیان درگستره فرهنگ ایرانی ودرپس حمله اعراب،نوروز طبیعی ترین جشن جهان
2 - چرابنیادگرایان ومتحجرین دینی ازدورهاوبخصوص درزمان حکومت این جماعت بانام نادرست جمهوری اسلامی به این جشنهاومراسم ملی،خاصه چهارشنبه سوری اینچنین میتازندوباآن دشمنی دارند
3 - چرانیاکان باستانی ما همواره فرصتی می جستند که روزی رابه شادمانی جشن بگیرندوشادمانی کنند،آغازجشن های نوروزی ازچه روزی بودوهمینطورپایان آن،چراجشن سده به چهارشنبه سوری رسید
4 - آیاایرانیان آتش پرست بودند وچرادین فروشان چنین تبلیغ میکردند،ایرانیان پس ازفتوحات،اسلام رابه عنوان دیانت پذیرفتندیا هویت،ملت ونماد ملیت دربرابر امت ،تلاش دین پیشگان برای تغییرآن با
5 -کشتاروسرکوبهای خونبار،هویت یک ملت چیست وچگونه به وجودمی آید،آیاباورهای مذهبی یکی ازبخشهای هویت ملت است،چالش تاریخی نمایندگان فرهنگی مردممان بانمایندگان فرهنگ امت گرایان،
6 - دونمادبرجسته آن ازفردوسی وامام محمدغزالی تاامروز،تلاش اندیشمندان،شعراوصاحبان خردبرای رهیافت وآشتی بین عناصرملی ودینی،چراتخت جمشید و آرامگاه کورش درپس ازآتش سوزیها و
7 -نابودی های اسکندرمی بایدتاصدسال پیش تخت سلیمان وقبرمادرسلیمان نامیده می شدند،صفویان بارسمی کردن شیعه خودشان راازامت اسلامی زیرسیطره خلافت عثمانی ودشمن ایران بیرون کشیدند و
8 - چهارصدسال بعدازدل آن خلافت اسلامی ایجادشد،تاریخ نبودکه نوروزبود،نوروزتاریخ ایرانیان،شعرهنرهنرها درایران، نوروز ودرک راستین آن یعنی روز   هستی شناسی وروز صلح ودوستی وبرابری
1-مصدق کیست وچه کرده که تمامی ستمگران،مستبدین،غارتگران داخلی وخارجی وهمه دشمنان استقلال وآزادی ایران ازفراسوی راست تا چپ همواره وبویژه پس ازکودتای ننگین وخائنانه 28 مرداد،
2-توسط شاه ودربار،علمای فاسدی که رهروانشان هم امروز درحکومت اند،ومدرک داران خودفروش به دستورآمریکا وانگلیس،بااودرجنگ وستیزند، چرااومربوط به گذشته نیست،میزبانان ومیهمانان تاریخ
3-معدوددولتمردان فرهنگ آفرین،مصدق دراین جهان سیاست آلوده که همه پایه هایش برفریب،دروغ،دوروئی،بازیگری وخدعه است میخواست چگونه مکتبی را بنیان گزارد،باوراوبه نسل جوان وجوانگرائی
1 - کودتای ننگین وخائنانه 28 مرداد توسط شاه ودربارمزدور،علمای فاسدبقول مصدق همچون کاشانی وبهبهانی،همراه اوباش وارازل ومدرک داران خودفروش چون  بقائی،مکی وبدستور آمریکا وانگلیس،
2 - اگراین فاجعه درایران رخ نمیداد،مردم ما امروزدرچه مسیروجهتی راه می پیمودند،اگراین مجموعه حقارت،خفت وغارت نمیتوانست به اهداف خودبرسد وضعیت امروزایران،جهان ومنطقه چگونه بود،
3 - چراقانون اساسی مشروطه ازدرخشانترین دست آوردهای ملی ایران درقلمروحقوق انسانی است،آیاستبداددیرپای تاریخی جامعه مابامشروطه پایان یافت یاهنوزادامه دارد،این کودتاخیلی پرده هاراکنارزد
4 - جایگاه شعردرایران،شعرهنرهنرها وبارامانت تاریخی،فرهنگ وگذارتاریخ مارابدوش گرفته وتبلورچندهنری است که درایران اسلامی بدست متعصبان ممنوع ویکی ازمعیارهای شناخت پدیده های روزگارما
5 - که درآن آشکاروپدیداروماندگار شده،صدمات کودتابه فرهنگ وتاریخ ایران،سروده های تسلی وسلام اخوان ثالث،برسنگفرش احمدشاملو،تفاوت،پائیزوکاج و این خانه مابودکه ازپای فکندند ازخانم منیرطه
1 - یلدا به معنای واژگانی،فلسفه یلدابابرداشت ملی وجایگاهش درفرهنگ کهن ایران،تولدخورشیدنمادومظهرمیتراایزدمهربنابرباورداشتهای ایرانیان پیش از زرتشت،اصل شادمانه زیستن وشادکردن انسان
2 - زندگی درشادمانی معنی پیدامیکندیادرعزاداری وسوگ نشینی ونوحه خوانی،ویژه گیهای مردمی جشنهاوآئین های ملی،ناگزیری آن به گوهردربزرگداشتهای فراطبقاتی،فرهنگ به چه معنائی مفهوم دارد و
3 - جایگاه دادودهش همراه باتلاش برای آبادانی جهان وگریزانی ازهرگونه رنگ وبوی نژادپرستی،تشویق وترغیب هزارباره انسانها به نیکوکاری ونیکی درشاهنامه فردوسی ،فرهنگنامه بزرگ ایران
4 -شایستگی وماندگاری این جشنهاوآئین هاکه همه درپیوندباکاروکوشش هستی پیداکرده اند،ایران پل بزرگ وشکوهمندتاریخ اگرچه وقتهائی هم چون امروز داشته،نود ونه درصدجنگهادرشاهنامه دفاعی است
5 -تلفیق وهمخوانی تولدعیسی مسیح در25 دسامبربازادروز میترا،میلادمهرنجات دهنده،برگزاری این جشن درحوضه فرهنگی ایرانشهری،شب چله یاشب چراغ،میوه هاوخوراکیها،سروده یلدا اهدابه هم میهنان
1 - یلدا به معنای واژگانی،فلسفه یلدابابرداشت ملی وجایگاهش درفرهنگ کهن ایران،تولدخورشیدنمادومظهرمیتراایزدمهربنابرباورداشتهای ایرانیان پیش از زرتشت،اصل شادمانه زیستن وشادکردن انسان
2 - زندگی درشادمانی معنی پیدامیکندیادرعزاداری وسوگ نشینی ونوحه خوانی،ویژه گیهای مردمی جشنهاوآئین های ملی،ناگزیری آن به گوهردربزرگداشتهای فراطبقاتی،فرهنگ به چه معنائی مفهوم دارد و
3 - جایگاه دادودهش همراه باتلاش برای آبادانی جهان وگریزانی ازهرگونه رنگ وبوی نژادپرستی،تشویق وترغیب هزارباره انسانها به نیکوکاری ونیکی درشاهنامه فردوسی ،فرهنگنامه بزرگ ایران
4 -شایستگی وماندگاری این جشنهاوآئین هاکه همه درپیوندباکاروکوشش هستی پیداکرده اند،ایران پل بزرگ وشکوهمندتاریخ اگرچه وقتهائی هم چون امروز داشته،نود ونه درصدجنگهادرشاهنامه دفاعی است
5 -تلفیق وهمخوانی تولدعیسی مسیح در25 دسامبربازادروز میترا،میلادمهرنجات دهنده،برگزاری این جشن درحوضه فرهنگی ایرانشهری،شب چله یاشب چراغ،میوه هاوخوراکیها،سروده یلدا اهدابه هم میهنان
1 - رازماندگاری نوروزاین کهن ترین جشن برجای مانده ازنیاکان نیک کردارمان،نوروزبودکه تاریخ نبود ومبدا آن دریادنگارری های ملی،چرانیاکان ما آموخته بودندکه بازمان  نوشوندوبه افق آینده نگاه کنند
2 - چگونه ممکن است جشن بزرگ طبیعت درفرهنگی که شاد زیستن یکی ازمرتبت های انسانی است والاترین ارزشهارانداشته باشد،مرزهای جغرافیائی برگزاری مراسم نوروزدرجهان،نوروزبزرگ وکوچک
3 - نوروزنامه خیام پربارترین اثرکلاسیک زبان فارسی دراین باره ،خبرورویداددیدارخیام وغزالی،دلبستگیهای اوبه فرهنگ ومعارف ایران،جشن اسفندگان،،جشن های نوروزی ازچه روزهای آغاز میشده
4 - مخالفان کوردل ومتحجرچهارشنبه سوری گذشته ازاینکه فاقدنظرزیباشناسی فروزش شعله آتش اند،نافهمندکه آتش نمادگرماوروشنائی ونماددرگیری باپتیاره ستم باره ظلمت است،جشن آتش ازجشنهای
5 - پیشا نورزی چگونه آمده،جشن بانوان یامردگیران نه مزدگیران،عدم تنش فرهنگی وقتی ادیان ازدل همان فرهنگ جامعه بیرون می آید،نگاه دینی ونگاه ملی،وجوه مشترک بیرونی آئین جدیدبا باورآئینی مردم
6 - اسلام بمفهوم دیانت یاهویت جدید،سهم ایران درگسترش،اعتلاوترویج اسلام ومقایسه آن بامجموع کشورهای عربی دراین رابطه،نگاهی کوتاه به جایگاه نوروزدرشعرفارسی،سروده نوروز روزنو