دکترنعمت - آزرم - شاعر ملی                                                                                                                                رادیو آزادگان                                                                        

زمان پخش   

Jan27,2010
Jan27,2010
Jan27,2010
Jan27,2010
Jan27,2010
Feb10,2010
Feb10,2010
Feb10,2010
Feb10,2010
Feb10,2010
Mar28,2010
Feb10,2011
Feb10,2011
Feb10,2011
Feb10,2011
Mar03,2011
Mar03,2011
Mar03,2011
Mar03,2011
Mar03,2011
Mar20,2011
Mar20,2011
Mar20,2011
Mar20,2011
May17,2011
May17,2011
May17,2011
May17,2011
July14,2011
July14,2011
July14,2011
July14,2011
July14,2011
July14,2011
Aug07,2011
Aug07,2011
Aug07,2011
Aug07,2011
Aug07,2011
Oct12,2011
Oct12,2011
Oct12,2011
Oct12,2011
Nov,28,2011
Nov,28,2011
Nov,28,2011
Nov,28,2011
Nov,28,2011
Nov,28,2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه ها

1 - درایران امروز چه میگذرد،جنیش پرافتخاروصلح آمیز ملت ایران چه وضعیتی دارد،این جنبش چگونه ماهیتی وچه خواستهائی واین خواستهارابچه ترتیب
2 -بیان میکند،جامعه جوان پرشورامروز،حاکمیت ملی درمفهوم جامعه شناسی یعنی مدیریت عام همه باشندگان درون سامانه سیاسی ایران برکنارازتفاوتهامیخواهد
3 -جمهوری اسلامی یک قارچ مسموم از فسادودیکتاتوری سلطنت وشرایط امروزنتیجه کودتای ننگین برعلیه اولین برگزیده ملت درمیان خون وآتش 30تیراست
 4 -آنچه درذهنیت جامعه آنروزایران ازورودوافزوده شدن جمهوری اسلامی به استقلال وآزادی درماههای آخرمیگذشت تعبیراخلاقی کردن سیاست بودنه دینی کردن
5 - بیانیه هاوپیام های جماعتی که بنوعی خودرارهبر،برخی باعنوان سیزهایاحامیان سبزمینامندکه تادیروزانقلاب ملت رافتنه مینامیدند،ترکیب چپ شدگان بااینان
1 - ایران درآستانه سی ویکمین سالگردانقلاب پرشکوه بهمن 57،آماده گیهای جنبش حماسی وافتخارآفرین دربرابرتزویرها وخشونتهای رژیم در این رویاروئی
2 - روندوپویش قطبی شدن جامعه ایران دراین 7 ماه که هرروزشتاب بیشتری میگیرد،چرارژیم دعوت ازخبرنگارخارجی میکندواین روزهااعدام میکند ومحاکمات
3 - چرارژیم کودتامجبورشده ازکشتارکوربه کشتاردولتی یاخشونت قانونی برسد،آیااین گریزهابعلت ترس ازجنبش نیست،جمهوری ایرانی به چه مفهوم وچیست؟
4 -اهداف رژیم وهمینطورجمعی مقلد بیخرد درحاکمیت که بطورمرتب جنبش یارهبری آن را به بیگانگان،این فرد یا آن فرد،این گروه وآن گروه وابسته میکندچیست
5 -چرایک حرکت ملی بیش از100سال تلاش راشخصی میکنند،این جنبش خودجوش ازدل مردم وازتاریخ میجوشداین 22بهمن هم شگفتی زااست،سروده گزارش
شادباش وتبریک نوروزی همراه با سروده نوروز سبزنو
1 - چراانقلاب شدوچرا به اینجارسید،آیاخواست ملت ایران باآن انقلاب شکوهمندبهمن 57 که پیروزی گل برگلوله نامیدنش همین حاکمیت جمعی روضه خوان واوباش مستبدبودکه همه روزه
2 - با جنایات وحشیانه به سرکوب هموطنان مشغولندیا استقرارحاکمیت ملی که در کودتای ننگین 28 مرداد باخیانت محمدرضاپهلوی ودربار،کاشانی وبهبهانی وارازل،مربیان حاکمین امروز
3 - وبفرمان آمریکاوانگلیس ازملت گرفته شده بود،درگیری ارتجاعی خمینی درسال 42،مظفربقائی چه اطلاعاتی ازبحثهای غیرعلنی دومجلس به خمینی داده بود،نطق خمینی علیه کاپیتالاسیون
4 -در4 آبان 43روزتولدشاه که روزتولدخمینی هم بود،بخشی ازاین سخنرانی،چگونه حرکت انقلاب ازدانشگاه به حوزه کشیده شد،درگیری دوجریانی که خودتاحقند، سروده هائی از شاعر
1 -چهل وچهارمین سالروزدرگذشت دکترمحمدمصدق درهمچنان تبعیدگاه احمدآباد،چراتمامی پلیدان کژاندیش وفریبکاران بامصدق سرستیزدارندوازاوگریزانند،چرامصدق متعلق به گذشته نیست
2 -هم امروزادامه تاریخی همان زمان است؟مصدق هم اکنون دروجوددختران وپسران دلاوروآگاهی است که ازدهان اژدها فریاد مرگ بردیکتاتوربرمی آورند،مردی که بااندک همراهان برمیخیزد
3 -ومیخواهدگنج متعلق به مردمی راکه گرسنه درکنارآن میزیندازغارتگران باکمک همان مردم بگیردومیگیرد،دولتمردان میهمانان تاریخند،امااین فرهنگ آفرینانندکه میزبانان تاریخند،مصدق
4 -دولتمردی فرهنگ آفرین،قلسقه رهبریهای افقی درروندودرجریان مبارزات،8 مارس روززن وشعاراولین تظاهرات دختران ایران زمین،ماانقلاب نکردیم تابه عقب برگردیم،چهارشنبه سوری
5 -این عیدملی وفلسفه وجودی آن،این پیشنهادکه هموطنان  خودچوش روزهای ملی ویاروزهائی همچون روززن راهرچه بیشتربپادارند،سروده های 8 مارس،چهارشنبه سوری،ستاره جاویدان
1- شصتمین سالروزملی شدن صنعت نفت،فلسفه وتاریخچه نوروز، کاووشی اجمالی برمنابع تاریخی درباره نوروز،نوروزبوده که تاریخ نبوده،سه جشن بزرگ درگاهشمارایران باستان تاامروز
2- وجشنهای کوچک وبزرگ درون هرماه،نشانه هائی ازباورعمیق مردمی که نگاهی خوش باورانه،شادانه وپرازدادودهش باپنداروکرداروگفتارنیک بزندگی داشته اند،چراجشن آغازسال نو نام
3- جشن فروردین دارد،جشنهای نوروزی ازچه روزهائی آغازمیشده،نوروزبزرگ درباورباستانی ایرانیان،رسوم وآئین های نوروزی،سه واژه مترادف هم دراوستا وشاهنامه، از عمده ترین
4- صورت مسئله های تاریخ ایران،آموزش وتجربه هاازطبیعت برای زیستن،اندیشه زمان بندی زمان،هفت سین وچگونگی های آن،سنت وباورها،سروده های7 ترانه هفت سین ونورورسبزنو
1 -مصدق کیست،چراوچگونه است که تمامی ستمگران،چه خودکامگان داخلی وچه غارتگران خارجی همچنان تاامروزوپس از ده ها بااوسرستیزدارند،چراهنوزپیکرش،امانتگاه  وخانه اش در
 2 - محاصره است،بسیاری گمان نمیبردندکه نظام بعدی هم ازحضورخاطرمصدق دروحشت وهراس باشد،جانشین خلیفه خمینی بایدتوضیح بدهدکه چه رابطه ای بین سیلی اسلام وکودتای ننگین
3 -  وخیانت بار 28 مرداداست، مصدق پرچم است وراهنما،واقعیت تاریخی ایرانیت وانسانیت درجهان، دانشجویان وبویژه دانشجویان دانشگاه تهران بازوی پرتوان اجرائی جبهه ملی، جنبش
4 - دانشجوئی، برآمده ی نهضت ملی ایران، فرخنده نودمین سال تولدسیمین دانشور،مصدق نمادفروتنی،تواضع ومعیارسنجش مدعیان استقلال وآزادی،دوسروده روزبلند16 آذروستاره جاوید
1 -18 تیرازسرفصل های جنبش دانشجوئی درسلسله پیوندهاوتبارشناسی تاریخی ریشه در16 آذر32 داردکه ازهمانزمان آغازمیشود،16آذرنه ی بزرگ دانشگاه تهران بکودتای ننگین خیانت بار
2 -28 مرداد،دانشگاه تهران ودیگردانشگاهاازآنزمان بطورروشن وآشکارپرچم استقلال طلبی وآزادیخواهی ومردمسالاری راتاامروزنسل به نسل بدوش کشیده،بازوی اجرائی پرتوان نیات تاریخی
3 -ایران سازمصدق،پیام قیام 16 آذرپیروزی شکست خوردگان برکودتاچیان درباری،علمای فاسدوبیگانگان بود،اولین خیزش خونبار،جنبش دانشجوئی نزدیکترین تبارسیاسی جنبش ملی ایران
4 -باتمام فرازونشیبهایش،دفترتحکیم وحدت حوزه ودانشگاه چرابوجودآمدوامروزچگونه است،دوهدف اصلی انقلاب مشروطه ونهضت ملی،استقلال وآزادی،یعنی خلع یدازبیگانگان وانتخابات آزاد
5 -انتخاب یاگزینش چیست وانتخابات به چه مفهوم ومنظوری است؟ترکیب جمهوری اسلامی یک ترکیب غلط،2سروده،این رژیم ازنخست کاریکاتوری ازهمه نهادهای دمکراسی درست کرده،در
6 -ایران تکلیف است نه انتخاب،رفراندوم مضحک سال 58،نظام ولی فقیه درخرداد88 نشان دادکه بازی خودش راهم قبول ندارد،تنهاانتخاباتی قابل قبول است که آزاددرمفهوم منشورسازمان ملل و

1-چراانقلاب مشروطیت شد،آیااین انقلاب پیروزیا ناکام گردیدچرابرخی چنین گویند،خواست مردم چه بود وآیا به خواسته های خود رسیدند؟تاثیرآن برشرایط امروز کشورمان،لزوم بازشناسی تاریخ بیرون ازنظام آموزشی

2-رسمی دیروزوامروز،خواب تاریخی سیصدساله ازچالدران تاجنگهای ایران وروس وقراردادهای ننگین گلستان وترکمانچای،جداکردن بخشهای مهم ایران توسط انگلیس،تجاوزات عثمانی، پیش زمینه های مشروطیت

3-تاسیس مدارس نوین وبسبک علمی،درگیری بادین پیشگان یاحوزه ازتبریزتامشهد،انقلاب مشروطه نه تنهایک پیروزی که یک جهش بزرگ بود،سرفصلی درخشان درتاریخ ایران که باجهانش درآن روزگار معاصر کرد

4-اگرکوتاه مدتی بااستبدادمحمدعلیشاهی وفتوای فضل اله نوری تعطیل شد،اماتبریز قلب تپنده مشروطیت وسنگرهای محله امیرخیزباقامتهای همیشه سراقراز ستارخان،باقرخان ازآن پاسداری کردن،حکومت غیردینی در

5-ایران برای اولین باربامشروطه،بازدارندگان استبداددینی درزندانهای پهلویها،نقش وحضورزنان،آوارشیخ فضل اله درانقلاب57 با کمک رژیم پهلوی،بازداشت دختران پسران کشورمان بجرم آب پاشی،سروده ستارخان

1 -تاریخچه وچگونگی مهرگان این یکی از2 بزرگ جشن ایرانیان،آئین ها،شگفتیهاوتاریخچه اسطوره ای آن،مهرگان همگانی وویژه،تن پوشهای ارغوانی همگانی،آئین شادمانی وسرودست
2 -افشانی،گستره های برگزاری آن ازباستان تاامروزودرحوزه جغرافیائی فرهنگی ایران،پیوند این جشن بامیترا،مهرگان جشن کشاورزان وعدالت درهستی است ،مهرگان پیروزی مردم ایران
3 -بر ضحاک به رهبری کاوه آهنگر،دوران ضحاکی اززبان فردوسی،شباهتهاوهمانندی آن باشرایط امروزایران،مهرگان تجدیدپیمان برنگهبانی ازاستقلال وآزادی وانسانیت که فرهنگ
4 - ایران براین ارزشهااستواراست،جنبش عظیم ملت ایران وبهاربزرگ ایران که به بهارعربی ومنطقه منتقل شدوهمچنان درجوش خروش است،مهرگان جشن پیروزی استقلال وآزادیست
1 -چراهنوزدکترفاطمی وفروهرهااین رهروان مصدق همچنان سمبل و راه نشانند،معرکه عجیب وهنگامه غریبی همسان دردرون وبرون مرزازساده لوحان،توده ای وشان،قلم بمزدان وسرسپردگانی چون میرفطروسها
2 -میلانی هاوشوکتها،زیباکلامهاومجتهدزاده ها،نام دکترفاطمی عجین شده وپیوندخورده بااستقلال وآزادی وحاکمیت ملی است،آنچه مصدق درباره اوگفت،چرادکترفاطمی درآن وضعیت سهمگین وخطرناک ازایران و حتی
3-ازتهران خارج نشد،نگرش اوبه نحوه وچونگی مبارزه،یادداشتهای مخفیانه اوشامل چه رهنمودهاوارائه راه بود،اهداف فاطمی برای دفاع ازحقانیت واصالت نهضت ملی ایران دربیدادگاها به روش مصدق وچرابادخالت
4 -مستقیم شاه مقدورنشد،مثلث شومی که امروزبراستقلال وآزادی وجنبش بزرگ مردم ایران سایه افکنده است،دراین مثلث شگفتا جماعتی که 30 سال پرچم آمریکاراآتش میزنندباجناح جنگ طلب هم عهدوهم پیمانندو
5 -درراستای اهداف اسرائیل،تمام کسانی که به استقلال وآزادی باوردارنددرمقابل هردخالت وتجاوزبیگانه باتمام وجودخواهند ایستاد،تصاویروفیلمهای فریبنده که این روزها ازجنگ نمایش میدهند،جنگ داستان نابودیها
6 -شبه کنشگران سیاسی زورباوروناباوربه توانائیهای مردم،این ملت باتجربه هزاره هااحتیاج بدستی از غیب نداردواین توهین است،بهارایرانی،بهارعربی وجنبش جهانی،دوسروده برای دکترفاطمی وفروهرها،هشدارها