رادیو آزادگان                                                                      دکترنعمت - آزرم - شاعر ملی

زمان پخش   

Jan22, 2007
Jan22, 2007
Feb23, 2007
Feb23, 2007
Feb23, 2007
Feb23, 2007
Mar20, 2007
Mar20, 2007
Dec28,2007
Dec28,2007
Dec28,2007
Feb15,2008
Feb15,2008
Feb15,2008
Feb25,2008
Feb25,2008
Feb25,2008
Mar19,2008
May24,2008
May24,2008
May31,2008
May31,2008
May31,2008
May31,2008
Aug10,2008
Aug10,2008
Aug10,2008
Aug10,2008
Aug17,2008
Aug17,2008
Aug17,2008
Aug17,2008
Dec24,2008
Dec24,2008
Dec24,2008
Dec24,2008
Feb08,2009
Feb08,2009
Feb08,2009
Feb08,2009
Feb08,2009
Feb22,2009
Feb22,2009
Feb22,2009
Feb22,2009
Mar04,2009
Mar04,2009
Mar04,2009
Mar04,2009
Mar20,2009
Mar20,2009
Mar20,2009
May17,2009
May17,2009
May17,2009
May17,2009
May17,2009
Jun28,2009
Jun28,2009
Jun28,2009
Jun28,2009
Jun28,2009
July13,2009
July13,2009
July13,2009
July13,2009
July13,2009
Dec30,2009
Dec30,2009
Dec30,2009
Dec30,2009

موضوع مصاحبه ها                                                              تا تاریخ 25 فوریه بر روی تاریخها کلیک کنید

1 - شرایط حساس وبحرانی  امروز ایران ، تجاوز قریب الوقوع آمریکا ،  تحریکات وعملکرد حاکمیت در ایران
2 -  وظایف ومسئولیتهای ما ایرانیان چه در داخل و چه درخارج ، درمقابله با این وضعیت وخیم وفاجعه آمیزچیست
1 - معرفی برخی اشعار ، چرانقلاب شد ونقش روشنفکران ، تحصیلکرده ها وفعالین سیاسی در این انقلاب
2 -  چرانقلاب شد ونقش روشنفکران ، تحصیلکرده ها وفعالین سیاسی در این انقلاب
3 - وضعیت امروز ایران با توجه به تجاوزقریب الوقوع آمریکا ، تحریکات حاکمیت درایران وچه باید کردها
4 - وضعیت امروز ایران با توجه به تجاوزقریب الوقوع آمریکا ، تحریکات حاکمیت درایران وچه باید کردها
1 - سالروز 29 اسفند ملی شدن صنعت نفت وسروده ستاره جاوید ، گلزار خاوران وسروده نوروز بر مزارشهیدان
2 - نوروزخجسته ، چگونگی و پیدایش نوروز، جایگاه نوروز دراشعار شعرای ایران وسروده نوروز
1 - سالروز تولدمسیح پیامبرصلح ودوستی، سال نو میلادی وهمزمانی وهم بنیادی آن بایلدا وتولدمیترا،نماد روشنائی وپاکی درایران باستان
2 - فرهنگ ایران همواره روبه زندگی دارد وما بیشتر سورداریم تاسوگ و اهمیت نیاکان مابه مراسم وجشنها، جشن سوریاجشن آتش
3 - توطئه های بیگانگان وعوامل داخلیشان، استبدادهای حاکمین درایران برای سرکوب مردم وویژهگیهای جنبش ملت ایران در150سال
1 - چرا انقلاب شدو خواستهای مردم ازاین انقلاب شکوهمندچه بود؟ پیش زمینه های انقلاب را میباید حداقل ازمقطع کودتای 28مرداد دید
2 - مسیر تاریخی حکومت پهلویها بسوی مدرنیزاسیون یاظاهرسازی، نه مدزنیته یاتجددبودزیراویژه گی آن کاربردزبان حقوق بشراست
3 - درصورتیکه آنان باشدیدترین شیوه سرکوب بامردم برخوردمیکردند،حذف ابیاتی ازسروده های فرخی یزدی درآغاز انقلاب ودردوسرود
1 - دنباله بحث چراانقلاب شدویکی ازبارزه های ارزشی هرانقلاب میزان مشارکت مردمی آن است که انقلاب ایران بسی یرانقلابهافزونی دارد
2 - دروغ بزرگ مبنی بربرگزیدن نهادروحانیت توسط نیروهای مستقل وآزادیخواه،بانامه رشبدی مطلق مشعل انقلاب ازدانشگاه به فیضیه افتاد
3 - حبیب اله آشوری روحانی جوان ازدوستان خامنه ای که بعدازانقلاب تیرباران شد، وابستگی تاخرخره نظام سلطنت ومدافع ملی بودن خمینی
دکتر نعمت آزرم - پیام نوروزی - شاعر ملی، پژوهشگر ادبیات و علوم اجتماعی ، خلاصه ای از نوروز نامه و سروده هائی در باره مصدق و نوروز خجسته
1 - 126 سالروزتولدمصدق،قردادنوشته نشده یانوشته شده اعلام نشده مبنی برمصدق زدائی ازتاریخ وفرهنگ سیاسی ایران،کتاب کارنامه مصدق و...
2 -شایددرسطح چهانی درباره هیچ دولتمردی به اندازه مصدق پژوهش نشده،مصدق قدرتش راازمردم میگرفت نه اززوزوقدرت،2سروده باصدای شاعرملی
1 - پاسخی به سخنان ابوالقاسم خزعلی که بجای نوروزعیدغدیررابرگزینید،مقاومتهای شگفت انگیزمردم ایران درمقابل سپاه مهاجم عرب درست بعداز-
2 - سقوط ساسانیان آغازشد،تعریف هستی شناسانه یک آئین ملی، دوتلقی ازاسلام است،اسلام چون یک دیانت واسلام چون هویت،غدیر یامانداب
3 - اصل واقعه غدیرتقریبا موردتائیداکثرمنابع سنی است، منتهی بحث برسرمفهوم مولا به معنی دوست ویارهبرسیاسی است، نوروزبود که تاریخ نبود
4 -اسلام برای ایران،نه ایران یرای اسلام،شیخی ازهمین جماعت مخالف دفن فردوسی درگورستان مسلمین بود،سروده سعیدسلطانپوربا صدای شاعرملی
1 - چراانقلاب مشروطه شدودرسهائی که ازآن برای امروزمیتوان آموخت؟،تحولات اجتمائی ایران تاآنجائیکه به حقوق ومنزلت انسان ایرانی است هیچ..
2 - رویدادی به اندازه انقلاب مشروطیت ودستاوردآن یعنی قانون اساسی درتاریخ مدون ایران نقش نداشته است،توقع منطقی وخودآگاهی ملی واینکه ..
3 -باجهان معاصرشویم خواب تاریخی مامیبایستی باغرش200 توپ سلیم عثمانی درچالدران برمی آشفت که نشدوحدود 300سال تامشروطه عقب افتاد
4 -شرایط اجتماعی سهمگین،قردادهای ننگین،جراماده دوم متمم قانون اساسی اجرانشد؟مشروطه ومنزلت انسان ایرانی دردولت ملی ، سروده ستارخان
1 - چه عواملی باعث کودتای ننگین 28 مرداد آمریکائی انگلیسی ،دربارمزدوران،کاشانی دستیاران شدوتاثیراین فاجعه  برشرایط امروزایران
2 - اینکه نخست می بایدیک پیش زمینه سلطنت مطلقه وابسته وجودداشته باشدتاازآن ولایت مطلقه زاده شود،واژه استقلال جدااز حاکمیت ملی نیست
3 - آینده ایران که دیراست ودورنیست وجشم اندازآن جزدمکراسی بوسیله یک نظام مردمسالاردریک حاکمیت ملی است ، واین میراث مصدق است
4 - پاسخ مصدق به نامه مصطفی شعاعیان درباره 3 عامل شکست نهضت،مصدق در28 مردادازاسلام سیلی خورد،خمینی، قلم به مزدان،سروده شایگان
1 - بایاد محمدمدیرشانه چی، مبارز دیرپای نهضت ملی ایران که 4 فرزندش،هم درنظام شاهنشاهی وهم درولایت مطلقه فقیه شهیدشدند،سروده سنگ صبور
2 -  یلدا،تولد میترا،پیروزی نوربرتاریکی،تاریخچه این جشن وپیامهای آن ازدیروزتاامروز وفرداها یمان،جایگاه زنان درایران باستان برای رهبری جامعه
 3 - این یادآوری که این جشن واین زادروزمیترا ومهر،ازفرهنگ ایرانی درتجاوز ازهزاره هاپیش سفرکرده ودررم باستان چندین قرن پیش ازتولدمسیح و..
4 -چندقرن پس ازآن آئین رسمی رم باستان مهرآئینی بوده است ومهرآبهای آن موجوداست،سروده یلداباصدایشاعرشادباش زادروزعیسی مسیح پیامبرصلح
1 -چراانقلاب شدوچراآن انقلاب شکوهمند باشعارهای استقلال وآزادی به این نوع مذهبی کشیده شد،آیااساساانقلاب بهمن اجتناب ناپذیربودویاضرورت داشت
2 -انقلاب درمعنی سیاسی آن چیست؟انقلاب بهمن محصول قدیمی،ناگزیرمطالبات اجتماعی ایران ازانقلاب مشروطه که دردوره پهلوی اول وآخرادامه داشته و
3 -اوج آن نهضت ملی ایران، تا به امروزسرکوب شده،جه عواملی باعث شدازدل آن نهادروحانیت شیعه آخوندیزم،ولایت فقیه،دیکتاتوری نعلین جای چکمه
4 -طالبان پهلوی به روی خودنمی آورندکه یک ماشین تایپ جرمش ازداشتن مسلسل کمترنبود،رژیم پهلوی وشخص اول آن ازعوامل اصلی سقوط وانقلاب
5 - این انقلاب ملی بود،امواج نخستین آن وبصدادرآوران زنگها وبوجودآورنده متینگهای ترس شکن اکثراازطیقات متوسط الحال ودرکنارمحرومین بودند
1 - دنباله بحث چراانقلاب شدوچرا به اینجارسید،این انقلاب اجتناب ناپذیربودیا ضرورت داشت؟چگونه ازدل یک مبارزه ضدسلطنتی استبدادی ووابسته...
2 - یک استبدادقشری دیگری جایگزین میشود؟اعلامیه خمینی به مذهبیون پس ازمقالاتی چون مقاله حاج سیدجوادی ونامه کانون نویسندگان واشاره به آنها
3 - باصطلاح رهبری انقلاب وقتی بمیدان آمدکه تعادل نیروهایسودنیروهای ملی،ازمفهوم تاریخی آن چرخیده بود،چاپ مقاله احمدرشیدی مطلق دراطلاعات و
4 -توسط داریوش همایون باعث تغییرناگهانی مسیرانقلاب ازدانشگاه به حوزه شد،بودجه سری ساواک،خمینی درپاریس جه گفت،درتهران جه گفت وجه کرد
1 - 14 اسفند 42 سالروزدرگذشت دکترمصدق درتبعیدگاه احمدآباد،کتاب شناسی هیچ شخصیتی دراین 3000سال تاریخ مکتوب ایران چه بزبان فارسی ویا.
2 - زبانهای دیگرجهان باندازه ای که درباره مصدق کارشده،انجام نگرفته،مصدق درشمارمعدودشخصیت های فرهنگ آفرین است،نه تنها یک دولتمرد مصلح
3- یکروزپس ازمراسم میلیونی14 اسفند1357 خمینی گفت رفته انداستخوان پوسیده ازگوردربیاورند،این مردمسلم نبودوگفت مصدق ازاسلام سیلی خورد
4 -یعنی کودتای 28،دانشجویان فرزندان معنوی مصدق اند،تصویب استقلال دانشگاه،تبدیل دانشگاه به گورستان وچرا؟سروده نابهنگامی واندوه گزاری
1 - 29 اسفند 1329 ، روزملی شدن صنعت نفت پیک نوروز خجسته در58 سال گذشته
2 - نوروز وپیشینه تاریخی آن ،  سروده های نوروزی
3 - نوروز وپیشینه تاریخی آن ،  سروده های نوروزی
1 - مراسم بزرگداشت 29 اردیبهشت سالروزتولد دکترمحمدمصدق رهیرنهضت ملی ایران و نماد استقلال طلبی وآزادگی  دراحمدآباد، سروده پیمان آزادی
2 - انتخاب چیست وانتخابات بچه منظوری وباچه شرایطی انجام میشود ،آیااین بازی که درایران انجام میگیرد انتخاب است یا نمایش ویاانتخاب انتصابات
3 - درجامعه ولایت فقیهی که مردم راصغیروناتوان میپندارددیگرانتخابات چه مفهومی دارد،تحمیل این نمایش انتخابات بیشترین توهین به ملت ایران است
4 -درسراسرادبیات ایران،شاهنامه وحتی متون عربی ایرانی برابرآزاده است،پاسخ به آنان که تحریم راعمل منفعلانه میدانند،جنبش ملی انتخابات آزادچیست
5 - وظایف ما،همواره پایه ظلم برجهل استواراست،رژیم ایران یاحکومت پاپها،آخوندک وروباه صفت ،نگرانی رژیم ازعدم شرکت مردم،سروده خلیج فارس
1- خیزش افتخارآفرین ملت ایران همچون انقلاب سال 57 که رهبریش بدست مردم آگاه وصلحدوست ایران است  باردیگرخودجوش پیروزی گل برگلوله رابرگزید
2-کودتاوجعل بزرگ تاریخی،چرااحمدی نژاد میبایدبیرون میامد،درتاریخ اجتماعی ما فصل نوینی گشوده شده که چشم جهان امروز به مبارزت مدنی ملت ایران است
3 -تضادواژه اسلامی وجمهوریت درجمهوری اسلامی ازآغازتاانعکاس امروز،این جنبش به گوهرنشان دادکه درپایان به چیزی کمتراز حاکمیت ملی تن درنخواهدداد
4 - در29 خردادیکی درکنارمردم وبامردم باصداقت چون مصدق آنچنان  اعتمادبنفس مردم را برمیانگیزد که ملت خلع یدازبزرگترین قدرت زمان میکندودیگری که
5 - اعتراض هموطنان به دروغگوئی وفریب او وسرسپردگانش را خلاف منافع خودمیبیندآنان راعوامل بیگانه میخواند،سروده پنجشنبه سیاهپوش وستاره جاوید
1 -ازهمانروزکه سیل خروشان پرشکوه چندمیلیونی ملت ایران مثل 30تیروانقلاب سال 57 بحرکت آمدحاکمیت ولایت فقیه وحکومت خلافت اسلامی شیعه پایان یافت
2 - ناقوس زوال زده شده و آنچه باقیمانده جان کندن است،دستورکارامروزنه ابطال انتخابات بلکه ابطال ولایت فقیه است،این خیزش افتخارآفرین موضوع محورست
3 - نه شخصیت محور،این خشونت بی سابقه ای که اینهادراین 30سال کردندهیچ لشگرفاتح خونریزی بامردم میهن مانکرده بود،جائردرفقه شیعه چه شخصی است
4 -سروده رساخیزدانشجو،بنیان قیام 30 تیرکه برپایه استعفای مصدق بوقوع پیوست درحقیقت برخوردمیان قانونمندی واستبدادی که شاه نمیخواست ازخودکامگی
5 - یک گام فروترآید،ملت ایران باقیام وخیزش قهرمانانه خودو بادست خالی توانست نیروهای سرکوبگرراوارداربه شکست نمایدوپیروزشود،سروده ندا ی ایران
1 - عشق به آزادی،عشق به استقلال وعشق به ایران که درتاریخ ماتوامان بوده،این انگیزه است که جوانان دست خالی مادرمقابل لشگرجنون حماسه آفرینی میکنند
2 -رژیمی که خودراعاشورائی مینامد 30سال پس ازآن تاسوعاوعاشوراوآن راهپیمائی عظیم که یک گلوله هم برکسی شلیک نشدامروزمردم را بخاک وخون میکشد
3 -این رژیم واین حاکمیت جنایتکارنتوانست ونمیتواندسرکوب راسیستماتیک کند،جایگاه حقوقی شورای نگهبان،بی ربطی اطلاعیه ونشان درماندگی واماندگی رژیم
4 -جنبش خودجوش وویژه گیهایش،رهبری جنبش خودجوش ازدرون مبارزات ساخته میشودنه ازخارج یاداخل باتبلیغات،شعارهای استقلال،آزادی،جمهوری ایرانی