رادیو آزادگان                                                                 دکتر یونس- پارسا بناب  

Year2012

Year-2010-2011

Year-2009 Year-2007-2008 Year-2006 Year-2004-2005

زمان پخش

Jan15,2012
Jan15,2012
Jan15,2012
Jan15,2012
Jan15,2012
Feb05,2012
Feb05,2012
Feb05,2012
Feb05,2012
Feb05,2012
Feb17,2012
Feb17,2012
Feb17,2012
Feb17,2012
Feb17,2012
Mar15,2012
Mar15,2012
Mar15,2012
Mar15,2012
Mar19,2012
Apr12,2012
Apr12,2012
Apr12,2012
Apr12,2012
Apr27,2012
Apr27,2012
Apr27,2012
Apr27,2012
Apr27,2012
May16,2012
May16,2012
May16,2012
May16,2012
June08,2012
June08,2012
June08,2012
June08,2012
June08,2012
June28,2012
June28,2012
June28,2012
June28,2012
June28,2012
July12,2012
July12,2012
July12,2012
July12,2012
July12,2012
July28,2012
July28,2012
July28,2012
July28,2012
Aug28,2012
Aug28,2012
Aug28,2012
Aug28,2012
Aug28,2012
Sept09,2012
Sept09,2012
Sept09,2012
Sept09,2012
Sept09,2012
Sept21,2012
Sept21,2012
Sept21,2012
Sept21,2012
Sept21,2012
Sept21,2012
Oct10,2012
Oct10,2012
Oct10,2012
Oct10,2012
Oct10,2012
Oct26,2012
Oct26,2012
Oct26,2012
Oct26,2012
Oct26,2012
Oct26,2012
Nov11,2012
Nov11,2012
Nov11,2012
Nov11,2012
Nov11,2012
Nov11,2012
Nov28,2012
Nov28,2012
Nov28,2012
Nov28,2012
Nov28,2012
Dec21,2012
Dec21,2012
Dec21,2012
Dec21,2012
Dec21,2012
Dec21,2012
Jan05,2013
Jan05,2013
Jan05,2013
Jan05,2013
Jan05,2013
Jan29,2013
Jan29,2013
Jan29,2013
Jan29,2013
Jan29,2013
Jan29,2013
Feb14,2013
Feb14,2013
Feb14,2013
Feb14,2013
Feb14,2013
Feb14,2013
Mar15,2013
Mar15,2013
Mar15,2013
Mar15,2013
Mar15,2013
Mar20,2013
Apr08,2013
Apr08,2013
Apr08,2013
Apr08,2013
Apr08,2013
Apr08,2013
Apr27,2013
Apr27,2013
Apr27,2013
Apr27,2013
Apr27,2013
May11,2013
May11,2013
May11,2013
May11,2013
May11,2013
June02,2013
June02,2013
June02,2013
June02,2013
June02,2013
June23,2013
June23,2013
June23,2013
June23,2013
June23,2013
July13,2013
July13,2013
July13,2013
July13,2013
July13,2013
Aug26,2013
Aug26,2013
Aug26,2013
Aug26,2013
Aug26,2013
Aug26,2013
Aug26,2013
Sept23,2013
Sept23,2013
Sept23,2013
Sept23,2013
Sept23,2013
Sept23,2013
Oct07,2013
Oct07,2013
Oct07,2013
Oct07,2013
Oct07,2013
Oct07,2013
Nov03,2013
Nov03,2013
Nov03,2013
Nov03,2013
Nov03,2013
Nov03,2013
Nov28,2013
Nov28,2013
Nov28,2013
Nov28,2013
Dec16,2013
Dec16,2013
Dec16,2013
Dec16,2013
Dec16,2013
Dec31,2013
Dec31,2013
Dec31,2013
Dec31,2013
Jan18,2014
Jan18,2014
Jan18,2014
Jan18,2014
Jan18,2014
Feb02,2014
Feb02,2014
Feb02,2014
Feb02,2014
Mar02,2014
Mar02,2014
Mar02,2014
Mar02,2014
Mar02,2014
Apr 19,2014
Apr 19,2014
Apr 19,2014
Apr 19,2014
Apr 19,2014
May10,2014
May10,2014
May10,2014
May10,2014
May19,2014
May19,2014
May19,2014
May19,2014
June15,2014
June15,2014
June15,2014
June15,2014
June15,2014
June15,2014
Aug14,2014
Aug14,2014
Aug14,2014
Aug14,2014
Aug14,2014
Aug14,2014
Aug14,2014
Sep06,2014
Sep06,2014
Sep06,2014
Sep06,2014
Sep06,2014
Oct05,2014
Oct05,2014
Oct05,2014
Oct05,2014
Oct05,2014
Oct20,2014
Oct20,2014
Oct20,2014
Oct20,2014
Oct20,2014
Oct20,2014
Nov10,2014
Nov10,2014
Nov10,2014
Nov10,2014
Nov10,2014
Nov10,2014
Nov10,2014
Dec01,2014
Dec01,2014
Dec01,2014
Dec01,2014
Dec01,2014
Dec01,2014
Dec20,2014
Dec20,2014
Dec20,2014
Dec20,2014
Dec20,2014
Jan17,2015
Jan17,2015
Jan17,2015
Jan17,2015
Jan17,2015
Jan17,2015
Feb15,2015
Feb15,2015
Feb15,2015
Feb15,2015
Feb15,2015
Feb15,2015
Mar09,2015
Mar09,2015
Mar09,2015
Mar09,2015
Mar09,2015
Mar09,2015
Mar09,2015
Apr10,2015
Apr10,2015
Apr10,2015
Apr10,2015
Apr10,2015
Apr10,2015
Apr10,2015
Apr27,2015
Apr27,2015
Apr27,2015
Apr27,2015
Apr27,2015
Apr27,2015
May07,2015
May07,2015
May07,2015
May07,2015
May07,2015
May29,2015
May29,2015
May29,2015
May29,2015
May29,2015
June15,2015
June15,2015
June15,2015
June15,2015
July16,2015
July16,2015
July16,2015
July16,2015
July16,2015
July27,2015
July27,2015
July27,2015
July27,2015
July27,2015
July27,2015
Aug16,2015
Aug16,2015
Aug16,2015
Aug16,2015
Aug16,2015
Aug16,2015
Sept05,2015
Sept05,2015
Sept05,2015
Sept05,2015
Sept05,2015
Sep14,2015
Sep14,2015
Sep14,2015
Sep14,2015
Sep14,2015
Sep14,2015
Oct09,2015
Oct09,2015
Oct09,2015
Oct09,2015
Oct09,2015
Nov01,2015
Nov01,2015
Nov01,2015
Nov01,2015
Nov01,2015
Nov01,2015
Nov16,2015
Nov16,2015
Nov16,2015
Nov16,2015
Nov16,2015
Nov16,2015
Nov16,2015
Nov16,2015
Dec06,2015
Dec06,2015
Dec06,2015
Dec06,2015
Dec06,2015
Dec21,2015
Dec21,2015
Dec21,2015
Dec21,2015
Dec21,2015
Dec21,2015
Jan04,2016
Jan04,2016
Jan04,2016
Jan04,2016
Feb01,2016
Feb01,2016
Feb01,2016
Feb01,2016
Feb01,2016
Feb01,2016
Feb08,2016
Feb08,2016
Feb08,2016
Feb08,2016
Feb08,2016
Feb08,2016
Feb23,2016
Feb23,2016
Feb23,2016
Feb23,2016
Feb23,2016
Feb23,2016
Mar10,2016
Mar10,2016
Mar10,2016
Mar10,2016
Mar10,2016
Mar10,2016
Mar19,2016
1-برخی ازرویدادهای مهم دیماه درصدسال اخیر،حمله شوروی به افغانستان،سالگرداعدام ثقه الاسلام تبریزی و8 انقلابی آذری توسط روسها،قتل یامرگ مرموزجهان پهلوان تختی،منع حجاب اجباری بدستوررضاشاه،
2-قتل امیرکبیربفرمان ناصرالدینشاه،تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر،ازبزرگترین خبرهای روزجهان بحث تجاوزاحتمالی آمریکا یااسرائیل وناتوبه ایران،آیااسرائیل وناتوبدون اجازه وعنایت وحمایت آمریکامیتوانند
3-بهرجاوبویژه ایران حمله کنند،وظیفه ماایرانیان دربرابراین خطردردرون وبیرون مرزحتی اگریک درصدهم باشد چیست،این تجاوزیاحمله احتمالی درکجاقرارگرفته،چه نظرهاوتحلیل هائی دراین باره وجوددارد؟
4-تاثیرتبلیغات ودروغهاعلیه صدام درآمریکاوعراق پیش ازحمله،چرااین تجاوزتاامروزنتوانسته عمل شود،چرادشمنان دراپوزیسیون سازی ایران باوجودطالبان پهلوی،مجاهدین،تجزیه طلبهاوسکولارهای هفت رنگ و
5-تبلیغ دربی بی سی،صدای آمریکاناتوان بوده اند،این تهدیدات میتواندبجائی برسدکه برگشت ندارد،بستن تنگه هرمزواتفاقاتی که میتواندرخدهد،خطرجدی احتیاج مبرم بجنگ دولتهای آمریکا،اسرائیل ورژیم ولایت فقیه
1 -چراانقلاب شد،آیاخواست ملت ایران ازانقلاب همین شرایط آشفته پرازتلاطم ودلهره،این اقتصادفلاکت بارواین استبدادفاجعه زابانام ولایت فقیه دراین 33 سال بود؟تعریفی عمومی ازمقوله انقلاب،نگاهی کوتاه به
2-انقلابهای بزرگ جهان،انقلاب مشروطیت ونهضت ملی ایران،چراانقلاب سال 57 یک انقلاب بتمام معنی واقعی بود؟ویژه گیهای این انقلاب بزرگ،دستاوردهای آن وچراپیروزی گل برگلوله نامیدنش،چراسرانجام این
3 -انقلاب شکوهمندامروزاین روزگاران پرازنگرانی تباهی است،انقلاب مشروطه باکودتای خائنانه رضاخان وسیدضیاوانگلیسیهاپس از 18 سال ،نهضت ملی ایران باکودتای ننگین وجنایت بارشاه ودربار،کاشانی و
4 -بفرمان آمریکاوانگلیس پس ازحدود 12سال بپایان رسید،بهارانقلاب سال 57 درکمترین فرصت تبدیل به خزانی طولانی شد،انقلابهارانمی توان باعواقبی که پس ازآن بوجودمی آیند مورد بررسی تاریخی قرارداد،
5 -خطرتجاوزبه ایران اگریکدرصدهم باشدچه بایدبکنیم،جسارت تاریخی،وظیفه نیروهای استقلال طلب،آزادیخواه وبرابریخواه بویژه درشرایط امروزجهان ،هشیاری وآگاهی ازدسیسه های دشمنان وسرکوبگران داخلی
 1-کنفرانس مخفی اولاف پالمه درسوئدبادعوت عده ای ازباصطلاح اپوزیسیون،مخفی وپشت درهای بسته باعنوان اتحادبرای دمکراسی درایران،دراین مرکزچه گذشت،توافق برسرچیست واختلافهای بنیانیشان برسر
 2-مسائل ایران،شباهتهابااپوزیسیون های افغانستان،عراق ولیبی،اهداف اینان چیست وچه میخواهند،وظیفه ایرانیان استقلال  طلب وآزادیخواه وبرابری خواه دراین زمان چیست،زنان افغانستان وفعالین مستقل عراق و
3-لیبی ازامروزشان چه میگویند؟درجریان حمله به لیبی آیاروسیه وچین گول خوردندیااینکه دروغ میگویندوهمراه بودند؟تلاطمهاوجنبشهای جهانی چه زمانی به ایران وترکیه خواهندرسید،درسوریه چه میگذرد؟
4-مذاهب وفرقه ها درسوریه بویژه فرق شیعی،نقش ترکیه،سلفیستهای آموزش دیده عربستان سعودی وقطروالفتح اسلامی بکدامین قدرتهاچشمدارند،مخالفین وموافقین مبارزات مسلحانه ومستقلان ووابسته گان
5-اپوزیسیون سوریه،وتوی دوگانه وبی سابقه درسازمان مللی که مدتی بعدازجنگ درخدمت غرب وآمریکا بود،این وتوبنفع مردم دراین مرحله بود،چهارجناح حاکم برآمریکا،اثرات این تجاوزات برجهانیان
1-رویدادهای مهم اسفندماه،کودتای سوم اسفندرضاخان وسیدضیا وبدستورانگلیس،فوت احمدشاه،تاسیس حزب رساخیزتوسط محمدرضاشاه،درگذشت دکترمصدق،ترورسپهبدرزم آرااز دیگرترورهای فدائیان اسلام،
2-اعلام رسمی تشکیل جبهه ملی ایران،به آتش کشیدن کریمپورشیرازی روزنامه نگاردربندشاه،روزملی شدن صنعت نفت،اعتراف مادلین آلبرایت براشتباه شرکت درکودتای ننگین 28 مرداد،سالروزروزجهانی زن
3 -مسئله زنان درایران بهیچوجه فرهنگی نیست وکاملن سیاسی است،نوسانات امکان تجاوزآمریکاوشرکایش مثل اسرائیل وناتوبه ایران دردهه گذشته،درسوریه چه میگذرد،حمله القاعده ازعراق،سلفیستهاازلبنان،و
4 -ترکیه،کشتاربشاراسدباهمین بهانه ها،بخشش منابع ایران به چین وشوروی،وقایع لیبی وجنایتهای آن،سرنگون کنندگان یکی ازدمکرات ترین دولتهای جهان یعنی دولت مصدق امروزازدخالت بشردوستانه میگویند
شادباش نوروزی
1- این پرسش،که برخی ازمفسرین وصاحبنظران سال 2011 همچون سالهای 1848 و1968 تاریخسازمیدانند،اهمیت این سال وچندوچون آن؟،چرامیگوینداین سال برای نیروهای آزادیبخش واستقال طلب یکسال پرموهبت است
2-تقسیم بندی یک  درصدو99 درصداقتصادیست یاسیاسی،فقدان آلترناتیواستقلال طلب،آزادیخواه وعدالتجودرایران وجهان وزیانهای آن ، لزوم همبستگی نیروهای آلترناتیوهای معتقدبه حاکمیت ملی،چرااین اتحادهابوجودنیامده؟
3-این پرسش که رونداوضاع سوریه روبه آرامش،صلح وبدورازجنگ داخلی وتجزیه است یاکه مداخله آمریکاوناتوهمچنان امکان پذیر،درسوریه چه میگذرد؟اپوزیسیون واقعی،سربازان آموزش دیده حقوق بگیر،چرااین کنفرانسها؟
 4-تنها دولت سوریه نیست که جنایت میکند،نقش ارتش سوریه آزاد،آموزش دیده درترکیه وسلفیست هائی که اردن،عراق ولبنان حمله میکننددراین کشتارها،پیشنهادکوفی عنان وسابقه اودریوگسلاوی،سوریه دروازه ای بسوی ایران
1 -جای خالی بزرگانی چون مصدق دراین روزگاران ودراین شرایط حاکم برمنطقه وجهان،اهمیت ولزوم هرچه بیشتراستراتژی استقلال طلبی مصدق امروزباتوجه به برنامه نظام جهانی برای تسلط وغارت کشورها،توسعه طلبی لومپنی،
2-وضعیت سوریه واهداف آمریکاوغرب درآنجا،مدل لیبی وعراق برای سوریه،3 کشوردیکتاتورتروتروریست ترازصدام درعراق،اسرائیل چگونه تجزیه ای برای سوریه میخواهد،عربستان وشیخکهای خلیج فارس چه میخواهند،آیا یاوه هاو
3-دخالتهای آنان بدون تحریک وخواست آمریکاست؟اسنادوزارت خارجه وسیاووزارت دفاع آمریکادر بعدازجنگ دوم جهانی چه میگویند؟جهانی ساختن دکترین مونروومهمترین منطقه آن،تعویق و3 عامل آن،ریزش وحذف این عوامل،
4-آغازمجددوتداوم آن تاکنون با جنگهای آشکاروپنهان،شرایط امروزلیبی،آیا آمریکادرسوریه موفق خواهدشدیانه؟هدف اولیه ونهائی آمریکادرخاورمیانه وسپس جهان،جایگاه سوریه دراین روند،نقش فرانسه و4 دولت همسایه وآینده آنها
5-آیاتفاوت بنیانی بین سلفیستهاووهابی هابا طرفداران ولی فقیه ودیگربنیادگرایان مذهبیست؟اسرائیل وحمله به ایران؟هدف نهائی آمریکاباتسلط به ایران قلب منطقه،آیا جهان بااین توحش بسوی بربریت کامل میرود؟ضرورت همبستگی ملی
1 -ملی کردن نفت آرژانتین 60 سال پس ازملی کردن نفت ایران توسط خانم کوشنرواشاره ها به ملی کردن نفت ایران درزمان مصدق،دیگرنمونه ها،بویژه درآمریکای لاتین که نشان ازخواست ملتهابرای رهائی ازنظام سلطه جهانیست
2 -کنفرانس باندونگ باحضوربزرگان جهان 3 سال پس ازسقوط مصدق وبایاداو،ملی کردنها وتصمیم گیرهای اقتصادی توسط چگونه دولتی وبا چه ویژه گیهای ملی مردمی ؟درآمدحاصل ازملی کردن نفت کجارفت ودرآمد امروزفروش آن
3 -به جیب چه کسان وافرادی میرود،ازوظایف نیروی جوان بویژه دراین زمانهای بسیارمهم وحساس تاریخی،اطلاع رسانی  واقعی ازدولتهای مستقلی که بحددمکرات بودندوتوسط آمریکاراس نیروهای امپریالیستی سرنگون شدند؟
4-روزکارگر امسال درآمریکاواهمیت آن،همخوانی وهمانی خواستهای مردم جهان دراینروزها،جنگ داخلی درسوریه،نقش سلفیستهاوبخش القاعده ی درارتباط باسازمانهای اطلاعاتی آمریکا،انتخاب رئیس جمهوری فرانسه ونتایج آن؟
1-رویدادهای خرداد درحدودصده اخیر،تصویب لایحه مجازات مقدمین علیه امنیت واستقلال کشوردرزمان رضاشاه که بعدهابقانون سیاه معروف شدوهم اکنون هم باشدت اعمال میشود،قیام کوچک خان،قیام خونین 15 خرداد،سفرنیکسون
2-وکیسینجربه ایران واعلام حمایت واعطای لقب ژاندارم منطقه به شاه،اعتصاب چهل هزارکارگرکوره پزخانه،سالروزتولد مصدق،کشتاروسرکوب قیام مردم در30 و31 خرداد60،اعدام سعیدسلطانپور،طرحی که مصدق 60 سال پیش
3 - مطرح کردراه آزادی وآبادانی امروزمااست،خشونت گریزی وصلح طلبی،روابط دوستانه جهانی بااتکابخود،استراتژئی که اوبنیان کردهم امروزکدامین کشورهای  دنبال میکنند،نفتی که امروزمثل آب فروخته میشوددرآمدش به جیب
4 -چه کسانی میرودوخرج چه میشود،چراهمه روزه شکاف بین فقیروغنی بیشترمیگردد؟اوضاع متلاطم جهانی به مونترال کاناداهم رسید،جهانی شدن قیامهاوخیزشها،طرفندهای نظام جهانی برای مقابلگی وانحراف آن،بحران امروز
5-جهان ساختاریست،سربازگیری آمریکاازکشورهای جهان برای دخالتهای بشردوستانه،اعلان جنگ بمردم جهان،درسوریه چه میگذرد،مخالفان وموافقان،آیاهمه کشتارهاتوسط اسدوارتش اوست؟کارمصربه پایان نرسیده وبرسردوراهی
1 -رخدادهای مهم تیرماه،نخستین کنگره حزب عدالت وپیوستن به جنبش جنگل،بتوپ بستن مجلس شورای ملی بدستورمحمدعلیشاه وتوسط لیاخوف قزاق روس،خیزش مردم تبریزدرفردای آنروزوبه رهبری
 2 -ستارخان وباقرخان وازشگفتگیهای تاریخ ایران،قیام تاریخی ملت ایران در 30 تیردرمخالفت باشاه وحمایت ازمصدق،اعتراض مصدق به حضورنیروهای انگلیس دراروندرود،دوپیروزی نظامی وسیاسی
 3 -ودرسهائی برای امروزمان،اهداف وطرحهای نظامی ترکیه برای سوریه،ارتش ترکیه همچون سپاه پاسداران،رابطه مستقیم ومستقل وجدای جدای ارتش ودولت ترکیه با آمریکا،نقش ژاندارمی ترکیه بسبک
4 -عثمانی گذشته وعربستان سعودی درراستای اهداف آمریکاوناتودرخاورمیانه بزرگ طراحی شده،انتخاب مدل ترکیه برای کشورهای اسلامی منطقه وآیا این طرح درمصرهم باآن ویژه گیهایش کاراخواهدبود
5 -آیابهارعربی وقیام ملت مصربپایان رسیده؟درسوریه چه میگذرد،آموزش سلفیستها،وهابیهاومخالفان سوریه،وضعیت اسرائیل واحتیاج به جنگ افروزی همچون حاکمیت ایران،چراجولین آسانژپناهنده شد؟
1 -30 تیریکی ازچندروزمعدودمهم تاریخ ایران،درسهائی ازآن برای امروزکشورمان وبویژه جنبش ملت ایران،تاثیر 30 تیرونهضت ملی ایران برخاورمیانه وکشورهای زیرستم جهان،امروزکشورهای رهاشده
2-سعی برانجام اقداماتی دارند که درزمان مصدق انجام شده،چراتحریمهادرآن زمان کارائی نداشت وامروزبشدت بزیان توده های وسیع مردمی وبویژه زحمتکشان وطبقات کم درآمداست؟این تحریمهاکوچکترین
3-اثری درزندگی پرازرفاه حاکمین وآقازاده ها نخواهدداشت،آمارهادرباره نامحبوبی حاکمین ایران،رسانه ویکی لیکس جولیان آسانژ،جنبه های ظریف ومهم وتفاوت آن با رسانه های گروهی وجاری درجهان
4-چراسوئدمیخواست آسانژراتحویل آمریکابدهد،هیئت ژوری مخفی علیه او،جهان متلاطم،درسوریه چه میگذرد،نقش 3 دیکتاتوری سنی عربستان،قطروبحرین وهمینطور ترکیه دررویای امپراطوری عثمانی
5 -تحت حمایت آمریکا،رابطه بسیارنزدیک نظامی بااسرائیل ومیانجی ارتباط نظامی بین باکوواسرائیل،رسانه های جاری وگروهی آمریکا،جلسات وکنفرانسهاوتریبونالهای خند ه دارومضحک ومیکی ماوسی
1-وضعیت امروزایران درپس این تحریم ها،چراتحریمهادرزمان مصدق ونهضت ملی ناکارا وبه ضدخودتبدیل شد،نتایج وتاثیرات مخرب این تحریمها را چه کسانی بایدتحمل کنندوچگونه افرادی اینهمه دردورنج
2-راپیشنهادوحمایت میکنند،درعراق امروزبه جای صدام جنایتکار3 کشورجداازهم وبدترازآن وجوددارد،فدرالیزیمی که برای ایران مطرح میکنندهمین است؟شرایط وخیم ترازدوران طالبان درافغانستان امروز،
3-نشستها وکنفرانسها،سوابق آمریکائی های حامی آنان،هدف اصلی این تحریمهادرزمینه سازی وآغازجنگ،اسرئیل وکردستان عراق،درسوریه چه میگذرد،رابطه آن باایران؟تجزیه یا تغییر،آموزش سلفیستها،
 4 -وهابی هاوبویزه القاعده درانطاکیه ترکیه،درسوریه جنگ داخلی نیست یک جنگ کامل است،همکاری نزدیک اسرائیل،ترکیه وباکو،ترکیه درخیال تورانستان،تنها وتنها راه رسیدن ملت ایران به مردمسالاری؟
1 -زمین لرزه شرق آذربایجان ودرمناطق تاریخی،قهر طبیعتی که باناتوانی،ذلت وبی کفایتی حاکمین روبروشودخودتبدیل به فاجعه وتراژدی میشود،بویژه حاکمینی که آنرا تنبیه ومشیت الهی میدانند
2 -پرکردن جیب غارتگران به جای رفع دردومشگلات هم میهنان،دروغ های صداوسیمای نیرنگ،حضورگسترده وهمبستگی بی مانندمردمی جلوه گرهرچه بیشتر هویت ملی ایرانیان دراین لحظه هاست
3 -کودتای خائنانه 28 مردادتوسط شاه،کاشانی وبهبهانی واوباش،مظفربقائی ومکی وغیروبدستوراربابان،خط اول خیانت به مردم ایران ومنظوراین افرادازملی شدن نفت،اینکه گفته میشدگذشته
4 -چراغ راه آینده است امروزمیگویندکه،واقعه ای درجهان رخ میدهدکه نوربررویدادهای گذشته می اندازد،هرچه بیشتراهمیت یافتن تاکیدمصدق درانتخاب وزیردفاع،سرنوشت آسانژ،درسوریه چه میگذرد
5 -شرایط ویژه وپیچیده سوریه،جنگ به تمام معنی،ارتباط وتاثیرآن برایران،اسرائیل میتواندبه ایران حمله کند،چراآمریکامیخواهدبه ایران حمله کند؟هدف اولیه ونهائی،نقش رسانه های سراسری آمریکا
1 -انتخابات امسال آمریکاوسپس ایران واسرائیل درسال آتی ، رابطه آن هابایکدیگر،سیاستهائی که سعی خواهد شدکه اعمال شود،نحوه انتخابات درآمریکا،دوحزب بزرگ وکنگره هایشان،مرحله عمومی
2-کاندیداهای ریاست جمهوری همواره ازاین دوحزب وچرا؟تبلیغات وشعارهای انتحاباتی،منابع مشترک وتقریبابرابرکمکهای مالی وتفاوت های آن باگذشته،برنامه کلینت ایستوودبابیش از33میلیون بیننده
3-باصطلاح انتخابات یاشعبده بازی درایران،نشانه هاازوحدت خامنه ای ورفسنجانی،انتخابات اسرائیل وناهنجاریها،مدل ترکیه درمصر،انتخاب بین بدوبدتردرتمام این کشورها،چرااینقدربیشرمانه ووقیحانه
4-وشبانه روزی حتی درمیهمانیهانتن یاهو یا اهودباراک ازبمباران ایران حرف میزنند،درسوریه چه میگذرد؟ترکیب بندی جمعیت درآنجاوتفاوتش بادیگرکشورهای همسایه،بزرگترین مشگل امروزآمریکا
5-سلفیستهادرعربستان وقطر آموزش دینی ودرترکیه آموزش نظامی دیده وبه سوریه میروند،نقش تحریمهادرناتوان سازی عراق وآسان سازی تجاوز،جنگ طلبی روش رژیمهای سلطه گروسرکوب است
 1-تظاهرات واعتراضهای گسترده دربیش از18 کشورودررابطه با ساختن فیلم توهین آمیزدرآمریکا،آیا همه این اعتراض ها بخاطر یک فیلم است،دیدگاهای مختلف تحلیل گران ویا مسئولین سیاسی آمریکادراینباره
2-تکرارعملیات 30 سال پیش طالبان سازی آمریکادرافغانستان،شباهت امروزترکیه باپاکستان،درعراق 4 کشورکه 2 تای آن کردستان است وهمینطور بیشترچند پاره گی دیگرسرزمینهای حمله شده واشغال شده
3-شیخ های خلیج فارس با اسرائیل وترکیه میخواهند باعنوان دمکراسی وحقوق بشراسدراسرنگون کنند،آیاآمریکادرسوریه دمکراسی میخواهد؟بانبوددمکراسی درعراق ولیبی و... مردمان بافقدان امنیت روبرویند
4-متحدان واختلاف نظرها،هدف ازسرنگونی سوریه درراستای کدامین محوراتحادسه گانه است،تظاهرات بزرگ دربرخی ازکشورهای اروپاوعلل آن،مشترکات آن با دیگراعتراض ها،بحران ساختاری نظام جهانی
5-بیعدالتی هاوستمهای حاکم برجهان،توسعه لومپنی درتمامی رژیمهای مرتجع،باصطلاح مدرن اسلامی وسکولارهای وابسته،بیشتر شدن دوزخیان زمین،هیاهوهای نتان یاهوبرای چیست؟وچرادرمیهمانیهاازبمباران
6-  ایران میگوید؟اسرائیل دست دردست شیخهای خلیج فارس ازیکطرف وازطرف دیگرباترکیه وجمهوری باکوبرعلیه ایران،آیاترکیه هم به سرنوشت پاکستان دچارمیشود،احتیاج آمریکاواسرائیل وایران به جنگ
یونس پارسابناب 1-عصرپرازتلاطم درسراسرجهان،خواست امروزمردم جهان بویژه درمناطق استراتژیکی وویژه ترخاورمیانه ای که بزرگش نامیدندچیست؟جنگ سوریه سیمای حقیقی این تلاطمات وامکان گسترش آن به جنگی بزرگ
2 -بنیادگرایان اسلامی که امروزدرسوریه می جنگندازکجامی آیند،درکجاتعلیم دینی می بینندودرکجاتعلیمات نظامی،اسلحه های یافته شده،چرا ترکیه به سوریه حمله کرد،داستان واقعی پرتاب موشک سوریه به ترکیه
3 -ترکیه امروزپادرجای پای 30سال پیش پاکستان گذاشته وبی توجه به آینده آن،قویترشدن هرچه بیشتراحتمال حمله آمریکاواسرائیل به ایران باسرنگونی اسد،تحریمهادرایران همان شرایط درهم ریختگی تاروپود
4 -اجتماعی عراق راایجادکرده،دیداررهبران ترکیه با نتان یاهووالهام علی اف وتلاش دراستقرارپایگاهای موشکی درجمهوری باکو،ترکیه درخیال امپراطوری ترک زیرسایه آمریکا،ایران دربدترین شرایط تاریخی
5-بیانیه وهشداربه هموطنان وآزادگان جهان،پاسخ به پرسشهاوتوضیح درباره آن،تفاوت ومرزبندی آن بااطلاعیه ها وبیانیه ها،جداازوابستگان وسرسپردگان،آغازی برای همبستگی ملی،نوشتاری برای ثبت درتاریخ
1 -آخرین مناظره اوباما ورامنی،تفاوت آن بامناظره ها ی گذشته نه خیلی دور،بی اعتباریها وزیرسئوال رفتنها،درصدمحبوبیت آمریکادرخاورمیانه ومنطقه،وعده وعیدهائی  همچنانی،دیدگاه کاندیداها نسبت به ایران
2 - آیاجنگهای آمریکادر راستای خواست وبسودمردم آنجاست ویا درجهت منافع قدرتمندان وصاحبان سرمایه؟درسوریه چه میگذرد؟انتقال دیکتاتوری وهابیست عربستان ازطریق ترکیه به سوریه،نفوذنیروهادرآنجا
3 - ترورها ودرگیریها،گسترش جنگ به ترکیه ولبنان،اعزام نیروها ازاردن،آینده این جنگ واینکه به کجاخواهدرفت؟نقش ودرجه دخالت دولتهای آمریکا،ترکیه،عربستان،قطروبحرین دراین جنگ،جنگهای نامرئی
4 - چراتاکنون شرایط سوریه مانندعراق ولیبی نشده؟وضعیت امروز عراق وتجزیه آن به 4 کشور،فدرالیزیمی که خودامضاکرده اند زیرپایشان گذاشته اند،اختلاف وتضادبین کردهای اربیل،سلیمانیه وسوریه
5 - اعتراضهادراروپا،چراوبه کجادولتهای اروپائی بدهکارند،ریاضت کشی امروزیااستعمارنوین وغیرمستقیم،چراکشورهائی همچون عربستان که هیچ دشمن خارجی ندارنداینهمه اسلحه میخرند،جنگها بسودکیست؟
6 -همکاری نظامی اردوغان واسرائیل وجلسه سری درجمهوری باکو،مروری بربیانیه آگاهی وهشدار،این بیانیه مرزی است بین نیروهای ملی،مستقل وعدالتخواه باغارتگران،ستمگران ومزدوران وماندگاردرتاریخ
1 - انتخابات آمریکاو متفاوت بودن آن باانتخابات دیگرکشورها واینکه چرا موردتوجه بسیاری ازمردم درجهان است، هزینه هاوپولی که دراین راه خرج میشود،  انتخابات تجارتی،نگاهی ازدرون به آن،چرائی وعلل
 2 - پیروزی اوباماوشکست رامنی، حضورفعال سه بخش ازمردم آمریکا درحمایت ازاوباما،نگاهی ازبیرون به این انتخابات،چگونه وبراساس چه معیارهائی این دوحزب موجودیت وفعالیت دارندوحمایت می شوند
3 -مردمی که امیدوارندهنوزاین نظام قادراست ازریزشش جلوگیری کند،آمارهای موسسات معتبردرباره میزان محبوبیت آمریکا،آیا اوباما میتواندجلوی اینهمه خشونت وجنگ راکه خودیکی ازعواملش  بوده بگیرد
4 - اوضاع سوریه وخطرات سقوط آن،چرااردوغان شعارسرنگونی اسدرامیدهدوسیاستهای مذهبی او،انتخاب دوباره اوباماتاچه اندازه میتوانددربیشترشدت گرفتن تحریمهای فاجعه بارعلیه ایران موثرباشد
5 -تحریم یعنی آغازجنگ،تحریم دررژیمهائی مثل ولایت فقیه زمینه سازغارت وچپاول حاکمین،هشتاددصدآثارتاریخی وموزه های سوریه همچون عراق تاراج ونابودشده،شورای ملی جدید سوریه وکنفرانس آن درقطر
6 - تحریمهاو ومسئولیت هریک ازایرانیان خارج ازکشور،نگاهی به بند 2 هشداروآگاهی که شعارایران اتمی تهدیدی برای اسرائیل ومنطقه وآمریکاست یک فریبکاری ودروغ وناچیزشماری خردجمعی انسانهاست
1 -پاسخ به پرسشها،چرامسئله فلسطین این اندازه مهم ویکی ازبزرگترین مسائل وخبرهایش همه خبرهای جهان راتحت تاثیرقرارمیدهد،پدیده اشغال درجهان،چرا معضل اشغال فلسطین تابحال حل نشده وآیااین تسخیر
2 -فقط جنبه نظامی سیاسی داردیاهمراه بانژادپرستی وفرهنگی هم هست،روزنکبت درتاریخ مردم فلسطین،هزینه های گزاف موشکی وضدموشکی توسط کدامین دولتهاو ازجیب مردم ها ایست ووهمینطورچه کمپانیها
3 - وباپول چه کشورهائی خرابیهای ناشی ازبمبارانهاساخته میشود؟جنگ های فرمایشی شیعه وسنی توسط دولتهای فرمانبرودست نشانده حاکم برمنطقه،کارنامه سازمان الفتح،سابقه وچگونه بوجودآمدن حماس
4 - امروزازایجاد دوکشوری که میگویندغیرازاسرائیل دیگری کدام است،تحلیل متفکردانشگاهی اسرائیلی،که امروزبعلت نبودبدیل مردم سالار ودمکرات درایران واسرائیل پرچم حفظ تمامیت ارضی ومنافع ملی در
5 - دست حاکمین جنایتکارجنگ طلب است،آیااین حمله بدون اجازه اوباماممکن بود،اهداف این حمله چه بود،آیابرای آزمایش سپرموشکی ضدموشکی درپس تجاوزبه ایران نبود؟توهم نیوعثمانی وموشکهای ناتو
1 - لایحه پیشنهادی با امضایک سوم نمایندگان مجلس ایران درباره کمیسیون نظارت به روندانتخابات،آیا اختلافهای این گروه هاجدی است یا ظاهری وسطحی؟آیا تحریمها به زیان رژیم آست یا مستقیمابرعلیه مردم
2 - باتوجه به ساختاروتجربه ازاین رژیم مذاکراتی اگرانجام گیردبطورحتم مخفی وغیرآشکارخواهدبود،مرسی واساسنامه به رفراندوم گذاشته ی بامحتویات اخوان المسلمینی اش،دوروئی نظامهای سلطه گرفرتوت
3 - خواست نظام جهانی سلطه،حاکمیت مطلق وتسلط کامل برخاورمیانه بزرگ وتمامی منابع ونفت وگازآن،درسوریه چه میگذرد؟فلسطینی های پناهنده غیرازسوریه آیادردیگرکشورهای عربی حق مالکیت دارند؟
4 - گزارش دوروزنامه نگارمستقل ومعتبردرباره کشتارهاومرگ های میرهای مردمان بیگناه وبی دفاع سوریه،چه درصدی براثرتحریمهاوچه تعدادی توسطجنگجویان سلفی وارداتی ازبین رفته اند،سانسورهای خبری
5-دراینباره حتی دررسانه های باصطلاح سبز،استقرار ضدموشکهادرترکیه وتحلیل صاحبنظران ضداسددراینباره که خطرمتوجه ایران است یاسوریه؟چه رابطه ای بین حمله اسرائیل به غزه وکاربرداین موشکهاست
6 -آیابی اجازه آمریکاکشوری میتواندبه ایران حمله کند؟دیکتاتوری سفاک ووابسته ترازصدام درکردستان،تجزیه طلبان منطقه ای وتجزیه طلبان کل ایران،پیروزی فلسطینها وارزش روزافزون استقلال،بند3 هشدار
1 -رخدادها ورویدادهای مهم سال 2012،ادامه بحرانهای ساختاری،تلاطمات بزرگ درجهان،تداوم بهار عرب وآفریقا باهمه افت وخیزها،ادامه جنگها،عوامل وتداوم آنهادرآینده،ریاضت کشی درکشورهای خودی و
2-جنگ برا ی غارت درکشورهای دیگر،دوپیروزی مردم فلسطین،دوبرنامه نظام سرمایه داری،شکااف بندی های مصنوعی وافقی،ازدیادفاصله فقروثروت،آیا این امکان وجوددارد درآینده بسوی جهانی بهتربرویم
3 -سلفیستها،القاعده،اخوان المسلمین وپیروان ولی فقیه،سلفیستهاچندنوع اند،چگونه فکرمیکنندوریشهدرکجادارند؟سلفیستهای تکفیری وآیاماهم ازاینهادرایران داریم؟چرافدائیان اسلام ریختن خون دکترفاطمی را
4 - حلال میدانستند،ذهنیت سلطان عربستان وشیخ نشینها درباره منابع طبیعی کشورشان وتشابهات باصاحبان سرمایه درغرب،بعدازفجایع دولتهای سکولاراستبدادی دست نشانده موقع رفتن چه نوع حکومت اسلامی
5 -جایگزین میشود،جریان انحرافی حجتیه وضدیت بابهائیت درزمان نهضت ملی،وضعیت سوریه وطرح های تجزیه آن،اختلاف نظراردوغان بانتانیاهوبرسرآنجاوتوافقشان باعلی اف برسر ایران،بند4 هشداروآگاهی
1 - تلاطماتی بی نظیر،مثبت ومنفی درجهان ودراین حدودیکصد وپنجاه سال اخیر،خبررسانیها ورسانه ها،بحرانهای ساختاری،علل ومسئولان آن،واکنشهای مردم بستوه آمده، ریاضت کشی زحمتکشان درکشورهای
2 - جهان اول وجنگ خونریزی درکشورهای جهان سوم وبویژه درخاورمیانه وآفریقا،کشتارمردم بی دفاع وغیرنظامی باهواپیماهای بی خلبان،جهان برسردوراهی کدامین راه رابرخواهدگزید؟دوران پس ازجنگ سرد
3 -همانندی کیفیتی نظامهای استبدادی سکولارگذشته بارژیمهای جدیدباصطلاح دینی صلح طلب جایگزین،کودتاوحذف رژیمهای دمکرات همچون حکومت ملی مصدق که تن به سازش ندادندوسرنوشت آنهاکه
4 -سازش کردند،سرمایه داری انحصاری گسترده ترشده،چراحکومت سوریه تابحال سقوط نکرده؟تندروهایمذهبی،سلفیستهاو وهابیها درسوریه،دخالت نظامی فرانسه باحمایت بی دریغ آمریکابه مالی، چراافراد و
5 -جریانهای بی آبروباوجوداینهمه آگاهی باانتخاب میشوند؟جایگاه هرچه مهمتراستقلال راستین درجهان امروز،جهانی شدن وپیامدهای آن،شکافهای عمودی وافقی،تجزیه وتقسیم کشورهابنابرخواست نظام سلطه
6-همکاری نزدیک علی اف،اردوغان ونتانیاهو،هماهنگی شیوخ خلیج فارس وعربستان وسلفی ها،چراهرگاه باآشکاری وایستادگی نیروهای مستقل وآزاده ضرب تجاوزکم میشودمزدوران برطبل تجزیه بیشترمیکوبند
1 - پاسخ به این پرسشها که ،آیا خیزش وقیام ملت ایران درسال 57 یک انقلاب بود، واگربودچرا؟مفهوم ومقوله انقلاب،نیروهای موافق ومخالف درگیر،اوضاع  ایران درزمان وقوع انقلاب،دست آوردها ی آن
2 - چرااین انقلاب شکوهمند وخشونت گریز که پیروزی گل برگلوله نام گرفته بود به چنین روزگاران سیاه وتباه وپرازخواری رسید؟درسها وآموزه های ماازاین  رویدادهای تلخ پس ازمنحرف شدن آن برای
 3 -امروز وآینده بدانگونه که مصدق درنهضت ملی ازتجربه مشروطیت استفاده کرد،اهمیت بیشتریافتن 3 خواست اصلی ملت ایران ازمشروطیت وپیش ازآن  باتوجه به شرایط امروزجهان ووضعیت رژیم ولی فقیه
 4 -پیشتازی وپیشینه مبارزاتی ملت ایران وتجربه ای برای کشورهای منطقه،آیادمکراسی بدون استقلال مفهومی داردویا استقلا ل بدون آزادی،آنان که شعار  دمکراسی توسط بیگانگان میدادندامروز نه دمکراسی
 5 -دارند ونه امنیت،نقش دوعامل خارجی وداخلی درانحراف انقلاب،هماهنگی وحمایت راست ترین عوامل بیگانه ازمذهبی های ارتجاعی،سرکوب نیروهای مستقل وبرابری خواه پس ازرژیم سلطنتی
 6 - چرانیروهای مستقل وآزاده نتوانسته اند تشکیلات وسازمانی گسترده بوجودآورند؟اوضاع فعلی جهان درارتباط باایران،تاثیر خانمان برانداز تحریمهاورنج ودرد بیماران،کودکان،ناداران وزحمت کشان
1-روزهای مهم اسفندماه،سوم اسفندکودتای ننگین رضاخان سیدضیابدستورانگلیسی ها،9 اسفندروزیکه معلوم شدشاه وکاشانی وبهبهانی وباهمراهی سفیرآمریکاقصدقتل مصدق راداشتند،14 اسفنددرگذشت مصدق
2 - 29 اسفند روزملی شدن صنعت نفت ایران به رهبری مصدق،آیا فقط ملت ایران روزهای مهم وتاریخی خودراپاس میدارندیا همه ملتها چنین میکنند،چرادرصدمخالفان حمله آمریکابه ایران روبه افزایش است
3 - گفتگوهای مخفی وپشت دربهای بسته،بی اطلاعی مردم،تاثیرهای مخرب وخانمانسوزتحریمها،درجهان چه میگذرد؟سفرواظهارات جان کری،القاعده دریک مکان تروریست ودرمکانی دیگرمتحدورهای بخش
4-نقش رسانه های گروهی جاری فرمانبردرایجادآشفتگی ذهنی وفکری مردمان جهان،اوضاع سوریه،کمک های بزرگ به سلفیستها،وهابی هاوالقاعده،دیگرمنابع قاچاق دختران جوان،موادمخدروغارت موزه ها
5 -کمپانیهائی که نباید ازایران نفت خریداری کنندچه میکنند،تحریم ایران بنفع کدام بخش ازحاکمیت آمریکاست،چراایران ازترکیه به خاطر مرکز پان ترکیزم،پایگاهای موشکی وهمکاری بااسرائیل انتقادی هم نمیکند
شادباشها وتبریکات نوروزی  1392
1 -نگاهی  به وضعیت ایران درسال گذشته،بحرانهای ناشی ازتحریمهای آمریکاومتحدان وانعکاس بحرانهای جهانی،دعوای جناح های مختلف حاکمیت برسرچیست؟ مقایسه بودجه های حوزه های دینی بامدارس
2 -آمارهای سرسام آورفسادهای دولتی،نتایج فاجعه باری که تحریمها میتواننددرآینده رقم بزنندوباعث ازهم پاشیدگی گردند؟متغیرهای داخلی،چراتحریمهای ازاین بدتردردولت محبوب ملی مصدق به ضدخودبدل شد
3 - تحریم ها یک سلاح دولبه ،چراین رژیم ناکاراوناتوان همچنان درحاکمیت قراردارد، 9 منطقه بزرگ ژئوپولتیکی جهان ومهمترین آنها،مرگ چاوز،خدمات وتاثیرات ونقش اودرونزوئلا وآمریکای جنوبی
4 -انتخاب پاپ جدید،زیرسئوال بردن اودررابطه باسابقه اش دردوران حکومت سرهنگهاوتفاوتها،سفراوباما به اسرائیل وتنها رئیس جمهوری که برسرقبرتئودور هرتسل بنیانگذارسازمان جهانی صهیونیستی رفت
5 - بظاهرآشتی دادن نتانیاهوواردوغان،بازهم هیاهوی ایران اتمی خطریست برای منطقه وجهان وچرا؟طرح های آینده وسرنوشت شوم سوریه پس ازسقوط حکومت آن،بقایای القاعده افغانستان درکنارسلفیستهای
6 -عربستان وقطر،طرح کردستان بزرگ،رسانه های جاری گروهی فرمانبر،همکاری عربستان وقطرباترکیه واسرائیل درجنگ سوریه وهمینطوررابطه تنگاتنگ باجمهوری باکودرزمینه سازی تجزیه وتجاوزایران
1 - جهان امروز پرازتلاطم است،درهمین راستا وضعیت وخیم ایران چه ازنظرداخلی وچه خارجی دررابطه با کشورهاوقدرتهای جهانی،فقدان وکمبود دارو برای بیماریهای سخت درمان وخطرناک باتوجه به
 2 - عدم تحریم دارو، آماروارقام دراینباره،علت نبود وکمبود آنها،نقش آقاها وآقازاده هاوعوامل داخلی دراین بحرانها ، آیا تحریم ها به زیان حکومتهاست یا مردم جامعه بویژه زحمتکشان وناداران؟پدیده تحریم
3 -سابقه تحریمها علیه ایران واولین آن درچه سالی بوده؟بمب گذاری بوستون یا پایتخت فرهنگی آمریکا،ریشه یابی های آن،ملیت اکثرجنگجویان سوریه؟کمک آمریکابه جبهه نصرت یکی ازشاخه های القاعده
4 -آموزش های نظامی وکمکهای آمریکابه جنگجویان سوریه وهمینطورارسال سلاح های پیشرفته وضدهوائی توسط  ترکیه،عربستان وقطربا اجازه وفرمایش آمریکا، سوریه وچگونه امکان سرنگونی آن
5 -انتخابات ایران ودرگیری جناحهای حاکم،تریبونال برتراندراسل وتفاوت آن با تریبونالهای ساخته بیگانگان ومزدورانشان برای ایران،وظیفه مادراین شرایط پرآشوب جهان وایران؟به چگونه بدیلی نیازاست؟
1- رویدادهاواتفاقات درسطح جهان بویژه درمنطقه وخاورمیانه رونداوضاع درسوریه راپیچیده ونامعلوم ترساخته،بنوعی ارتباط این رخدادها ازآمریکا تاسوریه نه توسط رسانه های جاری فرمانبرکه بین خودمردم
2 - نقش جناح النصریکی ازشاخه های القاعده درسوریه،سلفیستهای تکفیری ومعتدل،آموزشهای دینی نظامی وکمکهای مالی؟تفاوت جنگهای داخلی باجنگ سوریه،این جنگ جویان متعلق به کدام کشورهاهستند؟
3 -حملات هوائی وبا راکت ارتش اسرائیل به سوریه برای چه هدفی است؟گزارش رابرت فیسک دراینباره،جنگهای مرئی ونامرئی آمریکاکه رسانه هاگزارش نمیدهند،داستان سلاح شیمیائی واستفاده سوریه ازآن
4-این جنگجویان سلاح های شمیائی ازکجاآورده اند؟دیدارهای نتانیاهو،اردوغان والهام علیف دررابطه با اوضاع سوریه ومنطقه وایران،جای خالی عدالت جهانی،آیاکنفرانس صلح موردتوافق به نتیجه خواهدرسید؟
 5- مضحکه ونمایش کمدی انتخابات درایران،تفاوت توسعه درایران وبرزیل،جایگاه بالاترازهمه کشورها درخصوصی سازی،توسعه لومپنی وتاریخچه آن ازپس کودتای ننگین 28مرداد،دمکراسی لومپنی ومعیوب
1 - نمایش انتخابات ایران وابعادداخلی وخارجی آن، تلاش رژیم برای چذب نیروهای مردمی به ستوه آمده،آیاتفاوتی بنیانی وریشه ای ازنظرذهنیت وفکری بین این کاندیداها وجوددارد؟نتیجه وتاثیرات این انتخابات
2 - امتیازدهی های رژیم ولایت فقیه به دیگرقدرتها ،آیاآنان باشرکتهای آمریکائی سهیم نیستند؟ اختلاف بخشهای حاکمیت برسرچیست؟بن بست رژیم،نبودیک بدیل ویک جریان متشکل مستقل،آزادیخواه وعدالتجو
3 - هشیاری وآگاهی مردم ایران باتوجه به تجربیات درایران وکشورهای منطقه وهمسایه ها،شرکای آمریکاودرواقع رهبری وسرپرستی باکیست؟اجماع واشنگتن ،جنبه های مختلف وابعاد داخلی وخارجی آن،
4 - چه جریانهاوجه قدرتهادرپس آن قراردارند،نظرمردم آمریکادرباره حمله به ایران،،علل آن،تغییرات ناتوازگذشته تاحال،رژیم ولایت فقیه باران رحمتی برای آمریکاوحضورایران خطرناک توجیه گرفروش اسلحه
5 - دولبه ودوسره بودن بنیادگرایان دینی  وتروریستی بهترین بهانه برای ناتوانائی هاوناکارائیهای اجتماعی واقتصادی ،دیگری استفاده ازوجودآنهابرای تسخیر وتصاحب کشورها مثل سوریه،چه میتوان کردها
1- تداوم تلاطمات بزرگ،امواج خروشان بیداری ورهائی ملتهادرسراسر جهان واین روزها ازترکیه تابرزیل،آیا این قیامها سراسری سابقه ای درتاریخ دارد؟علل وریشه های آن،توسعه درجهت منافع
2- گروهی خاص یا یک درصدی ها، نقش جوانان دراین جنبشها بویژه درمیدان تقسیم ترکیه،اختلاف درهیئت حاکمه ترکیه وهمینطور جبهه گیری اقلیتها،خشونتهای بسیار،تفاوت برخورد بامعترضان
3- توسط دولت نسبتا مردمسالارمثل برزیل با دولت خودمحوربین اردوغان،نقش سیاست های رودروقراردادن ملت ترکیه باهمسایه ها بعلت دخالتهادراین اعتراضات،تابوشکنی ها،طرح مسئله اقتصادی
4-  وهرچه بیشتر اجتماعی دربین مردم  بویژه جوانان جهان،خودکشی،افشاگریها وفرارهای مامورین نظامی اطلاعاتی بازگوکننده چگونه شرایطی درآمریکاست؟،انتخاب بین بدوبدتر یا  بدتروبدترین
5 -حضورگسترده مردمی درباصطلاح انتخابات،چرائی این شرکت وخواستهای مردم،آیا روحانی قادربه انجام میباشد؟نبود آلترناتیو مورداطمینان ،معتبر ،بایک ستاد وجمع رهبری،دونه بزرگ ویک پیام
 1 - شصت ویکسال پس ازقیام  30 تیر،یکی از4 روز بزرگ وعزیزتاریخ ایران دریکصد وپنجاه سال اخیر،چه عواملی باعث رخداداینروزشد؟وچرادرپی آنروزبودکه چهره طرفداران واقعی ملی شدن نفت آشکارشد
2 -وهمینطورهدف آنانکه به ظاهر خودرا طرفدارقطعی ملی شدن نفت نشان میدادند؟منظورآنان ازملی شدن نفت چه بود؟علت دشمنی کاشانی،بقائی ومکی بعداز30 تیربامصدق؟یکی ازپیروزیهای ایران درآنروزگاران
3 -این بودکه نخستین برگزیده مردم وتنهانخست وزیربرای اولین باردرتاریخ معاصر بااستقلال فکروبامغزخودش فکرمیکرد،مصرورویدادهای آن،علل سرنگونی مرسی که باصطلاح بطوردمکراتیک انتخاب شده بود
4 - مرسی باران رحمت آمریکا،چرانظامیان علیه اوشدند؟اخوان المسلمین وسلفیستهای سه گانه،شاخه های آن درکشورهای اسلامی وایران،معضل بزرگ بنیادگرائی درمنطقه که برخی آنرا اسلام سیاسی مینامند
5 -درسوریه چه میگذرد،افزایش نیروی های خارجی غیرعرب،نتایج تحقیقات درمورداستفاده ازسلاح شمیائی؟،تاراج وغارت موزه ها وکلیساهاهمراه جنایتها، علائم وآثار آگاهی وامیدواری درکنار تاریکیهای جهان
1 - شصتمین سالگردکودتای خائنانه انگلیسی آمریکائی ،شاه ودربار،کاشانی وبقائی ،مکی واوباش در28مرداد،9 منطقه استراتژیک جهان واهمیت ویژه خاورمیانه درراس آن،ایران قلب خاورمیانه ،چراطرفداران
2 - آمریکامثل کاشانی وبقائی بعداز30 تیرمخالف مصدق شدند؟دعوای انگلیس وآمریکاوتبدیل انگلیس به شریک مطیع،عملیات آژاکس نام مخفی کودتای 28 مردادکه آغازکودتاهای فلاکت باردر26 کشورجهان شد
3 - عواقب وپیامدهای نکبت زای این کودتای وحشیانه ضدایرانی وضدبشری بر مردم ایران وخاورمیانه وجهان تا امروز،فاجعه ملی ومسئولین آن،کسانیکه ازپشت به مصدق خنجرزدند،نابود وسرکوبهای فیزیکی،
4 - انحلال تمامی سازمانهاوگروه های ملی گراومردمی ودمکراتیک،صحرای سوزنده اندیشه وآگاهی وفضای ضدانسانی این کودتا،جایگاه بعدی بنیانی رشدکرم ها ئی با  نام پایگاهای بنیادگراهای باصطلاح اسلامی
5 - دوگفتمان حاکم مسجدی،ومردمی ضداستعماری واستبدادی،هجویات وتوهینهای اصلاح طلب مطرودحکومتی سیدابراهیم نبوی وچرا،درمصرچه میگذرد؟کانال سوئز وحساسیت سوق الجیشی آن،جایگاه مصردر
6 - درکشورهای عربی وآفریقا،آیابهارعربی به پایان رسیده؟وضعیت امروزوآینده مصر،آیاامکان جنگ داخلی وجوددارد؟جنگ سوریه که حدود 80 درصد جنگجویان  سوریه ای وعرب هم نیستند،داستان استفاده
7 - سلاح شمیائی درسوریه، آمریکاودولتهای زیرفرمان چون ترکیه وعربستان ودیگران درپی چه هستند؟آیاآمریکامیخواهدبه سوریه حمله کندیادرپی تقویت سلفیستهاومهاجمین است،آمریکاوتنهافاکتورنظامی
1 - چرااخباروگزارش رویدادهای جنگ سوریه واحتمال حمله نظامی آمریکابه آنجا این اندازه چشمگیرتر وجهانگیرترازوقایع 10 سال گذشته شده،پاسخ به این پرسش که این افراداعزامی ازخارج برای جنگ و
2 -کشتارتعداشان چقدر وازکدامین مرزهاواردمیشوند،روابط ودرگیریهای این گروه های 100هزارنفری تروریستی باهم،دست بدست شدن شهرها درجنگهای خونین بین آنها،بخشهای سه گانه واصلی آن القاعده
 3-چگونه مقامات آمریکائی میگوینداستفاده ازسلاح شمیائی توسط سوریه بوده وچراتابحال پخش نشده؟چراآمریکاتاکنون موفق نشده به سوریه حمله کند،نقش مهم مردم آمریکاوجهان درشرایط بحرانی امروز
4 - واین پرسش که ماایرانیهاچقدرمیتوانیم به پوتین اعتماد کنیم وعملکردضدجنگ اوراتحسین کنیم واینکه آیانیروهای استقلال طلب وآزادیخواه میتوانندبه نیروهای بیگانه بویژه قدرتها حاکم برجهان اطمینان کنند
5 -تشکیل کنگره هاتوسط سلطه گران جهانی برای تقسیم کشورها،چرادرآمریکاودرزمانی که این بحثها مطرح است اموال ایران مصادره میشود؟عقابهای کبوتر شده،اسرائیل،ترکیه،عربستان وقطر چه میخواهند
6 -اینکه اینروزها عده ای زوراندیش بطورمرتبااینطورمطرح میکنندکه دیدیدتحریمها وتهدیدها کاراست وباعث عقب نشینی رژیم شد،این تغییررفتارآیابهمین علت بوده یابراثرایستادگی وپایداری ملت وآزادگان ایران
1 - توافق آمریکا وروسیه برای به جریان اندازی کمیسیون سازمان امتناع استفاده ازسلاحهای شیمیائی یاکنفرانس ژنو 2 برای سوریه،موانع برسرآن بویژه ازطرف جنگجویان،ساختارحدود 100 هزارنفری
2 - جنگجویان مسلح بااکثریت 70 درصدی که ازخارج به سوریه آمده اند،تقسیم بندی این حدود 100گروه،سازمان وجبهه که حتی رابطه معمولی بایکدیگرندارند،35 سازمان وتشکل سلفیستهای بنیادگرای تکفیری
 3 - ومهمترین آنها شاخه النصره،بخش یاشاخه القاعده بانام حکومت اسلامی عراق وشام،احرارشام،سلفیستهائی که عضو القاعده نیستند،سلفیستهای باصطلاح معتدل اخوان المسلمینی شبیه ترکیه ومصر یا ائتلاف
4 - اپوزیسیون سوریه،آیاغرب به رهبری آمریکا،اسرائیل،ترکیه،عربستان وقطردرسوریه بدنبال صلح هستند؟چراآمریکا نمیتواندبطورآشکاربه سوریه حمله کند؟حضورروحانی درسازمان ملل ونرمشهای قهرمانانه
 5 -هردوطرف،آیابااینگونه نرمشهای قهرمانانه مشگلات حل خواهدشد؟آیااین حکومتهابرای رفاه مردمشان ویابراثرتهدید وتحریمها ازخشونتها کاسته اند،یابخاطر مبارزات وتلاشهای بی امان وخستگی ناپذیر ملتهای
 6 - ایران وآمریکا ،آیا این عقب نشینی واین تعویق زمان جنگ بااینهمه دشمنان دائمی است؟ورشکستگی دولت آمریکا،شعبده بازیهای نتانیاهو،همکاری پنهانی اسرائیل،ترکیه،عربستان وشیخ نشینهای خلیج فارس
1 - پاسخ به این پرسش ها،باتوجه به افشاگریهای گسترده درباره عملیات آژانس امنیت ملی که حتی بااعتراض وشکایت دوستان نزدیک آمریکاروبروشده این چگونه سازمانی است،جای آن درسیستم حکومتی
2 - آیا یک نهادمستقل است،سابقه وحوزه فعالیتی آن؟نقش اسنودن دراین افشاگری،عملکردیکسان سازمانهای اطلاعاتی واینکه قدرتهای سلطه گردوست ودشمن ندارند،چرا پیام وایمیل میلیونهاانسانی که هیچگونه
3 - فعالیت سیاسی نداشته اندضبط وشنیده شده،چرابعداز گذشت بیش ازدوسال ونیم،جنگ سوریه همچنان بقوت خودباقیست وچون دیگرکشورها،افغانستان وعراق ولیبی پس ازچندروز سقوط نکرده؟عامل داخلی
4 - چرابی بی سی وصدای آمریکا سعی برنقش تعیین کننده حضورلشگرهای ایران درسوریه دارند،چرااسرائیل روزبعدازاعلام انهدام تسلیحات شمیائی،به سوریه وبه آن منطقه حمله کرد،اشباع استثماروسرکوب
5 -منظورازجهان پرتلاطم چیست وچه تفاوتی باگذشته دارد؟درگیریهای خونین دربلوچستان توسط نیروهای مسلح شده وبرخوردوحشیانه وانتقام جویانه رژیم با ازدیاد اعدامهای سراسری،پس ازانتخاب روحانی
6 - فعالیتهای همگون نیروهای جنگ طلب داخلی وخارجی،رابطه سنی های بلوچستان با طالبان،سه گروه طالبان درافغانستان وپاکستان،فکروبرنامه ازغرب وعمل ازآنها،نقش رژیمهای فاسدوبی لیاقت ووابسته
1 - توافقنامه ایران باکشورهای گروه 1+5،رئوس اصلی وجزئیات،نقاط ضعف وقدرت،بازندگان برندگان درراستای احقاق حقوق مردم ایران وآمریکا،پی آمدها آن در خاورمیانه وجهان،اتفاق مهم این رخداد دراین
2-حدود 35 سال،منبع سوم خبری یارسانه های جدیداجتماعی باامکان دستیابی به خبرهای درست وجداازمنابع خبری کلاسیک جاری قدرتمندان،امکان زیست وبزرگترشدن فقط درفضای ناآرام وپرآشوب،همکاریها
3 -وهمراهیهای اسرائیل وعربستان درسوریه،فلسطین ودرباره مخالفت باتوافق،شباهتها بایکدیگر،آیانتایاهووصهیونیستها تعیین کننده سیاست آمریکادر خاورمیانه ومنطقه اندیادرخدمت منویات الیگارشیهای آنجا
4 -نشانه هاازخواست توافق دولتهای ایران وآمریکا دراثرمبارزات مردمی،مخالفت مردم آمریکا باتجاوزبه ایران وبرای اولین بار پیش ازهرگونه اقدام آشکار،نقش ایرانیان آزاده وشرافتمند در درون وبیرون مرز
1 - درگذشت نلسون ماندلا،مراسم بزرگداشت ،زندگی،مبارزات و ویژگیهای انسانی،حزب کنگره ملی آفریقای جنوبی قدیمی ترین حزب جهان سوم،نقطه عطف آن،قتل عام بزرگ،نقش سی آی ا دردستگیری ماندلا
2 -درسهائی که میتوان ازاوآموخت،اینهمه شیفتگی ودلدادگی درغرب وبویژه درآمریکابرای چیست،دوروئی هاواشک تمساح ها،سخنان ومواضع اوباما،بوش وکلینتون ها درزمان فرمانداری وسناتوری وزندان او
3 - حکم وسخنان ریگان درکمپین دانشجویان برکلی،هم تروریست وهم کمونیست،نام اودرفهرست سازمان سیا تاسال 2008،نقش رسانه های جاری گروهی آمریکادرفریب ودروغ و مسموم کردن اذهان مردمی
4 - قراردادامنیتی بین آمریکاوافغانستان،دوشرط کرزای چیست وچراآمریکا نمی پذیرد،آیاآمریکا بنابرتجربیات تاریخی نیروهای خودراازافغانستان خارج خواهدکرد؟چرائی ناکامیهای آمریکادرجهان،خاورمیانه و
5 -همینطوردرایجاد دوکشورفلسطین واسرائیل،تفاوت مصدق با ماندلا،چراغرب ومزدورانشان ودیکتاتورها اینهمه ازمصدق وحشت دارند،عظمت مصدق درعجین کردن عدالت اجتماعی بادمکراسی واستقلال ایران
1 - بخشی ازوقایع ورخدادهای مهم سال 2013،تداوم شدت یافته آشوبهاواغتشاشات،نابرابری ها،بی عدالتی ها واعتراضاتی که ازسال بحران آغازشده بود،تابوشکنی ها،حملات فرانسه به مستعمرات سابق
2 - استعفا ی پاپ قدیم وانتخاب پاپ جدید،بمب گزاری سلفیست های چچنی،خبرسازیهای رسانه های فرمانبر،مرگ بیش ازهزارکارگر،انتخابات ایران، پدیده اسنودن،آژانس امنیت ملی آمریکاچگونه سازمانی است
3 - این شعار وبهانه که تمام این اقدامات امنیتی برای مبارزه باتروریست است چقدر صحت دارد،پیروزی برد برد ملتهای ایران وآمریکا،ناکارائی آمریکادرسوریه ودرجهت حفظ منافع صهیونیست درفلسطین،
4 - بی ثباتی نظام جهانی وتلاطمهای جهانی،اردوغان جنایتکارجنگی یارهبر سازنده ومعتدل اخوان المسلمین،جنگهای ساخته وپرداخته بین شیعه وسنی،جنگهای زبانی،چرائی تجزیه سودان ودرگیریهای پی درپی
1-پاسخ به این طرح وپرسش که ایشان دربرنامه ها گفته اند،پیشرفت درکشورهاتوسعه نیافته ی پیرامونی یاجهان سومی درچارچوب نظام جهانی حاکم ازطریق تعبیه سیاستهای (کچ آپ) یعنی رسیدن به آنها
2 -ازطریق سبقت توهمی بیش نبوده وبه کلی غیرممکن است،درصورتیکه ما شاهدیم کشورهای درحال عروجی چون چین که دربخش جنوبی یاپیرامونی قراردارندازطریق سبقت موفق به کسب توسعه گشته اند
3 - ،حال اگرفکرمیکنید که این توسعه ها وپیشرفتها دم بریده ولمپنی بیش نیستند،پس راه حل برای توسعه وپیشرفت درکشورهای پیرامونی ونیمه پیرامونی مثل ایران،ترکیه ومصرچیست وچگونه میباشد
4 -اصل رشد ناهمگون،موقیعت کشورهای درحال عروج،تقسیم جهان به شمال وجنوب،چراسودان تجزیه شده این سرنوشت شوم  سومالی دارد،بنابر اسناد،سیا به جای کاشانی وبقائی ودیگران فکرمیکرد،
5 -آریل شارون نماینده صهیونیزم،اوعلیه مردم فلسطین،خاورمیانه وکردهای ایران،هیاهووتبلیغات رسانه های فرمانبرآمریکابرای او،ودریغ ازگفتاری درباره امیری باراکا شاعربزرگ سیاه پوست آمریکائی
1 -چراانقلاب شدوچرااین انقلاب شکوهمندصلح آمیزکه پیروزی گل برگلوله اش مینامیدندومیتوانست ملت ایران رابه استقلال،آزادی،برابری،عدالت اجتماعی واقتصادی تولیدمحورتبدیل کند،به این روزگاران پراز
2 -خشونت وسیاه،همراه با چپاول وغارت ونفت فروشی رسید؟چراانقلاب سال 57 یکی ازبزرگ ترین رویدادهای قرن اخیر جهان است،این انقلاب هم چون انقلاب مشروطه ربوده ودزدیده شد،تاثیرآن درخارج مرزها
3 - این یک انقلاب مردمی ،بدورازهرگونه تاثیر چه ازبیگانگان یاگروهائی ازهیئت حاکمه،یا وجودهرشخص وهرفردخاص و پاسخی دندان شکن به تمامی کودتاچیان داخلی وخارجی حکومت ملی دکترمحمد مصدق
4 -اسناداین روزهادرباره گوادالوپ وتصمیم آن؟فسادها،دزدیها وسرکوبهای امروز درست شبیه همان غارت ها واختناقهای آن دوران و بالارفتن قیمت نفت توسط خاندان واشرف ودیگرسردمداران،گواه سخنان شاه
1-پیام وراه مصدق بویژه برای این روزهای پرازخشونت،آشوب،جنگ وسرسپردگی،گذارمصدق ازایران وجایگاه جهانی اودربین ملتهای زیر یوغ استبداد،استعمارواستثمار،جامعه شناسان سیاسی امروزهمان راه
2-وهمان تزرابرای رهائی مردمان کشورهای پیرامونی که 80 درجمعیت ومحدوده جغرافیائی رادارندپیشنهادمیکنند،ملت ایران باتوجه به تجربه تاریخی پروژه ملی،باحفظ استقلال،آزادی،عدالت اجتمای وافتخارخلع ید
3 -حرف بسیاردارد،این ارثیه ما است،نیازهرچه بیشتربه بازسازی آن بویژه درشرایط امروزجهان،این آشوبهای امروز برای چیست،نقش غرب به رهبری آمریکا،دراوکراین چه گذشت،جایگاه مهم استراتژیکی آن
4 - هدف نهائی دررابطه با روسیه وچین،آمریکادراوکراین موفق به تغییررژیم شدکه هیچ رابطه ای باحقوق بشر وآزادی ندارد،بزرگترین منابع مالی این آشوبها  ،اوکراین به چه سرنوشت هائی میتوانددچارشود؟
5 - چگونه این شورشها برپامیشود،دراوکراین سلفیست نبود وفاشیست ونازیهای نوبسیج شدند،شباهت عجیب باسوریه،شبیه سازی این شورش ساخته شده باجنبش خودجوش ایران نهایت بی خردی سیاسی است
1 - جهان درتلاطم،وقایع اوکراین،رفراندوم شبه جزیره کریمه،نگاهی کوتاه به تاریخچه آن،ازچه زمانی،چراوچگونه ازروسیه جداشده،برای بدست گیری حکومت دراوکراین کدامین گروه ها ودستجات باهم ائتلاف کرده اند،خبرهای رسانه های غرب وبویژه آمریکادراینباره
2 - پخش وتوضیح هدفمند خبرهادرراستای فریب وتحمیق افکارعام جامعه،فاجعه بزرگ،وظیفه نیروهای مستقل وآزادیخواه دراین زمان چیست وچه میتوانندبکنند؟درجهان یک یا دو یاچندقطبی،درکدامیک ازاین شرایط امکان رهائی ودستیابی به حاکمیت ملی بیشتراست
3 - پایان دوران حکومتهای استبدادی وقدرت های سلطه گر چگونه است وعملکردآنهابه چه ترتیب میباشد،استفاده های درست ومردمی ازتضادبین قدرتهابرای حفظ حاکمیت ملی،شعارالجزیره بخشی ازفرانسه،نامه ژنرالهای فرانسه به کندی درزمان ریاست جمهوری دوگل،
4 - چرا ژان پل سارتر وآنده مالروازجان کندی تشکرکردند؟درسوریه چه میگذرد؟تضادجدی بین حامیان سلفیست ها و النصره وطالبان،عربستان وقطر وترکیه ودیگرباصطلاح دوستان سوریه زیرچترآمریکاچه خواستهائی دارند،آیاآنجا چون افغانستان،عراق ولیبی نابودمیشود
5 - علت اصلی سفردولتمردان آمریکا به عربستان وشیخ نشینهای خلیج فارس،دلایل سقوط تک ابرقدرت،مصدق خنده آخرراکرد،وقتی مامیگوئیم ملی یعنی چه؟چراتوطئه ها ی ضدایرانی بیگانگان ومزدورانشان، همینطوراهداف رژیم سرکوبگرحاکم برایران به نتیجه نرسید
1 - جهانی هرروز پرتلاطم تر وپرآشوب تر،روزکارگر وبرگزاری مراسم وبزرگداشتها دراکثرکشورهای جهان،این روزدرآمریکاوایران هم دررژیم شاهی وهم ولی فقیه به هیچوجه موردتائیدنبوده
2 - بازداشت کارگران ایرانی درمراسم این روزتوسط حاکمین درمانده،تجاوزات بی امان نظام سرمایه داری به کشورهای افغانستان،عراق ولیبی،چرابه این شکل  درسوریه واوکراین رخ نمیدهد
3 - رسانه های مردمی دربرابر وسائل ارتباط جمعی فرمانبر،افشاگریهای اسنودن بزرگترین خطربرای فریبها ودروغها،ربایش ومبتذل کردن واژه های ارزشمندانسانی چون حقوق بشر،دمکراسی و
4 -حق حاکمیت ملی،آیا مرکل درجنگ علیه روسیه همراه میشود،جنگهای 150گانه مرئی ونامرئی،حضورنیروهای ویژه آمریکا،جهان یک یاچندمحوری،رهائی ملتهادرچه جهانی امکان پذیرتراست
 1-دراوکراین چه میگذرد،حوادث جدید،بسیج کارگران کارخانه هابرای سرکوب معترضین به سیاستهای وابسته شدن به ناتو واتحادیه اروپابه دستور بزرگترین سرمایه دارآنجاوشباهت آن
2 - بازمان جنگ ویتنام،طنزتلخ تاریخ،الشباب برادروشاخه القاعده وثبت درلیست سازمانهای تروریستی آمریکا،پیشینه رهبران آن،نیجریه هشتمین کشورجهان ازنظرجمعیت ونیروی کار و
3-اولین کشورآفریقاازنظرتولیدناخالص ملی،رخدادهای آن،ربودن دخترهای جوان،ناموفقی آمریکادرایجادمقرفرماندهی نظامی درآفریقا،تصمیم انتقال نیروبه نیجریه،جنگها،حیله ها ونیرنگها
4 - انتخابات هندوپیروزی حزب بهارایتا،برنامه هاوسیاست خارجی،حمایت وسیع آمریکاازآن،رسواگران تباهی ها وزشتیهاچون اسنودن،لغوسخنرانی های مراسم پایان تحصیلی،وظیفه چالشگران
1 - کنفرانس سه روزه فوروم چپ باعنوان بدیل دگرگون سازازطریق انقلاب یا اصلاحات،چپ بمعنی واقعی درمقابل سیستم حاکم برجهان،تغییرات روبه رشدوامیدوارکننده،فشارازپائین به بالا
2 - سوت کشان یارسواکنندگان،روندها به چه جهتی میتواند حرکت کنند،آینده نظام حاکم برجهان،چرااین تحولات ایجادشده،ناکامیهای نظامی غرب به رهبری آمریکا،اشباع ظلم وستم وتبعیض
3 - پدیده اسنودن،انتخابات رئیس جمهوری سوریه،درفلسطین چه میگذرد،مذاکره ومبادله باطالبان،چگونه پخش خبرهای نیجریه درهمین راستا،هدف آمریکا ازاعزام نیرو برای کمک به آنجا
4 -دوروئی سرتاسری نظام جهانی وتمامی علائم سرنگونی آن،چندقطبی شدن جهان وتاثیرآن برکشورهای زیرستم برای رهائی،جنگهای داخلی دراوکراین،وعده هاوکمکهای نظامی به حکومت جدید
5 -رویدادها ورخدادهای پیچیده عراق،بنیادگرایان سلفیستی که آموزش دینی ونظامی درعربستان،قطروترکیه دیده اندوجزولیست سیاه تروریستی آمریکاهستند،چه جریانها میتوانندنقش داشته باشند
6-رویدادها ورخدادهای پیچیده عراق،بنیادگرایان سلفیستی که آموزش دینی ونظامی درعربستان،قطروترکیه دیده اندوجزولیست سیاه تروریستی آمریکاهستند،چه جریانها میتوانندنقش داشته باشند
1 - جهان پرتلاطم.درغزه چه میگذرد؟اسراپیل تنها کشورجهان که هنوزمرزهای خویش راتعیین نکرده .جنگهای مختلف بین اعراب واسراییل ازواقعه نکبت واززمان حاکمیت صهیونیستها تاامروز
2 - که هیچگاه جنگ بین مسلمان  ویهودی نبوده.آیا گفته نتانیاهودرباره ریختن بمبهابه اهدافی  که دقیقا درنظردارند دروغ است یا راست.امت یهود ازنظراو وبعنوان نماینده ای ازجریان بنیادگرای
3 -  درتظاهرات سالهای  60  به بعدعلیه جنگ ویتنام درآمریکابرگزارکنندگان نسبت به مسئله فلسطین واسرائیل چه برخوردها داشتند وامروزچگونه است.چرانتانیاهودست به چنین جنایتها میزند؟
4 - پدیده جهانی شدن اعتراضها و رشدآگاهی های مردمی.چه درکشورهای مرکزی امپریالیستی ویا در کشورهای پیرامونی ورهاشده.سردرگمی وبهم ریختگی برنامه های غلط حکومتگران جهانی
5 - تفاوت فاحش درصدخودکشی بین سربازانی که ازجنگهای افغانستان وعراق لیبی  برگشته اندباسربازان جنگ ویتنام وچرا؟اوباما.نتانیاهو وخامنه ای دشمنان مشترک سکولاریزم مردم فلسطین
6 - چرادرنوارغزه ودرآن شرایط فاجعه بارمردم اینچنین حماسی واستوارایستاده اند؟چه رابطه ای بین تجاوز به غزه.حضور وحمله های داعش وجنگهای اوکراین وجوددارد.افتخارمیزبانی اسنودن
7 - این پرسش که چراباتوجه به اینهمه اسنادمبنی برساختگی بودن داعش به سیا.موساد.آنوقت چگونه است که این جریان به بخشهاومناظقی حمله میکندکه رابطه نزدیک ودوستانه باآمریکادارند
1 -بازهم دراین جهان پرتلاطم وپرازآشوب،آیااینهمه خبرسازی وتبلیغات درغرب وبویژه آمریکادررابطه باحمله گروه های تروریستی بخصوص داعش به آنهاحقیقت دارد؟سوابق چه میگویند؟
2 - هدف چیست وچرارسانه های تحت فرمان اینهمه هیاهو میکنند؟چرانوری مالکی بایدمیرفت،آیاداعش هیولای فرانکیشتن آمریکاست؟اختلاف نظر عربستان،امارات،مصر واردن با قطر وترکیه
3 -نکته مهم تفاوت فکری وعملی رهبری آموزش دیده وپرورش یافته داعش توسط سیاوموساد با توده های جوان زندانی درخرافات وتعصب وخشونت، تلاقی های مصنوعی،برخوردشیعه وسنی
4 -جنگهای ساختگی که میخواهندبرای ایران بوجودبیاورند؟اینکه آمریکانمیتواندبنفع اسرائیل قراردادهاپیش ببرد،چرارژیم صهیونیستی اسرائیل به رهبری نتانیاهواین همه جنایت وکشتارمیکند
5 -اعتراضها وخیزشهابه داخل آمریکاکشیده شده،ملیتاریزه شدن نهادهای پلیسی وامنیتی،این تلاطمات چه پیامی ازوضعیت نظام حاکم برجهان دارد،ابرقدرت مردمی دربرابراسرائیل وحمایت غرب
1 - رفراندوم اسکاتلندوآرای نزدیک برای ماندن باانگلیس برای سالهای دیگری،درکناراین جریان نزدیک به 18 تا 21 ایالت ویا بخشهائی که میخواهندازکشورها اروپای غربی وشرقی جداشوند
2 - آیا این خواست به جدائی،بعلت تعیین حق سرنوشت ملتهابنابریکی ازاصول حقوق بشراست یاعلل دیگری دارد؟اینکه میگوینددرگلوبالیزه یاجهانی شدن مرزهاازبین میروددرست است یاناروا
3 - رسانه های جاری فرمانبرغرب،دشمن بزرگ آگاهیهای مردم جهان وبویژه آمریکا،خیانت آنها،جهانی گرائی ضد ومکمل خودش گسست  راهمراه دارد،وضعیت حفظ مرزها نسبت به گذشته،
 4 -گروه خراسانی که بویژه سازمانهای اطلاعاتی آمریکاازآن نام میبرندچه گروهی است؟نهادن نام خراسان به چه مناسبت؟وسایل خبری آمریکاهنگام معرفی آنان چگونه ازایران هم یادمیکنند
 5 - چراوسایل ارتباط جمعی آمریکاازعلت واقعی استعفای اریک هولدردادستان کل ایالات متحده واولین سیاه پوست دراین مقام چیزی نمیگویند، اساتیدفنون مغزشوئی،برخی ازرسانه های مستقل
1-دراین جهان پرتلاطم چه میگذرد؟تفاوتهای آن باتلاطم های زمانهای گذشته،مرکزآن ودرگیری تمامی قدرتها،ازمهمترین ویژه گیهای این زمان،حمله وحشیانه نیروهای فاشیست داعش به کوبانی،
2 -ایستادگی،مقاومت وحماسه سازی زن ومردآنجا،ترکیب بینظیرتباری،ملی ومذهبی درکوبانی،این جنگ یادآوردچگونه نبردهای مردمی علیه فاشیستها است،چراکوبانی اینقدرمهم شده وداعش
3 -اینهمه نیروگذاشته؟منابع قدرتی ومالی آنها،جهانی شدن فاشیزم،داعش همچون صهیونیزم نماینده فاشیزم دینی درمنطقه،تفاوت آنها بادیگر بنیادگرایان اسلامی،چگونگی تعلیم وتربیت آنها
4-غارت بانکها،موزه هاوفروش دختران وزنان جوان به تعدادزیاد،بی خبر نگهداشتن مردم ازحقایق توسط رسانه های فرمانبرجاری،ارتباط دخالتهای بشردوستانه باحضورداعشها،پس ازتانک و
5-راکت نوبت جنگنده های هوائیست،برنامه های حزب توسعه وعدالت،پاسخ به این پرسشها،چرااردوغان درخیال امپراطوری عثمانی اینهمه با بشاراسددشمن است،دروغی که میگویداسدگفته؟
6 -چراجهانی گرائی درآمریکا گسست یا جدائی همراه ندارد،چرااریک هولدر افشاگری نمیکندوحقایق راکتبی یاشفاهی نمیگوید،نحوه روشنگری درجوامع،دربحرین ویمن عربستان چه میگذرد؟
1-دردنیای پرتلاطم وپرآشوب چه میگذرد؟چراکوبانی اینهمه اهمیت پیداکرده،کوبانی سمبل جهانی ونقش برجسته زنان دراین جنگ فاشیستی،برخورد داعشی هابامردمانی که مورد تجاوزقرارمیگیرند
2- تفاوت داعش بادیگرفاشیستهای جهان واولین نیروی فاشیست درمنطقه وآفریقا،شباهت نبرکوبانی بادیگرنمادهای مقاومتی جهان،حزب کبودکاشانی، زاهدی وآریانا،چه کسان وگروه های ایرانی
3 -درجنگ دوم جهانی ازفاشیست های ایتالیا وآلمان حمایت میکردند،رسانه های گروهی فرمانبرفکرساز وتخریب کننده،تحریف تاریخ ودروغسازی تاریخی،چرااسم ابوبکربرای البغدادی انتخاب شده
4 -آنان که سرمیبرندباکدامین زبان ولهجه حرف میزنند،نیروهای داعش درکدامین کشورهاوتحت نظرچه سازمانهای نظامی واطلاعاتی تربیت شده اند ،اهداف اردوغان ودولتش زیرچترحمایتی آمریکا
5 -بشاراسدبزرگترین مانع برای ایجاددولت نئوعثمانی،آیااردوغان نوعی سرپیچی فرمان بعلت ضعف آمریکامیکندیا اینکه نمایشی دیگراست، برنامه تجزیه سوریه،تخریب خلاق یاامپراطوری آشوب
6 -جریان زنجیره ای اسیدپاشی زنان درایران،شباهتهای آن باقتلهای زنجیره ای وعنکبوتی،آیااین اعمال پلیدتوسط بخشهائی ازرژیم است یا تحریک بیگانگان،چرااین جنایات  به نتیجه نمی رسند؟
7 - انتخابات میاندوره ای آمریکا،اینهمه خرج وهیاهو،بیشترهزینه ها ازکجاتامین میشود،جایگاه چپ مک کین درمقایسه با هیلری کلینتون،آیانتیجه آن درسیاستهای داخلی وخارجی آمریکا موثراست
1-بازهم دراین دنیای پرآشوب وپرتلاطم چه میگذرد،تلاطمی دوگانه که یک چهره آن بحرانها،کشتارها،جنگهاوبلاهابه خاطرپیری وناکارائی نظام حاکم برجهان،چهره دیگرآن خروشها،اعتراضات و
2-قیامهابرای بدست آوری استقلال،آزادی،عدالت وبرابری،چگونگی برخوردنظام جهانی به رهبری آمریکابااین امواج خروشان وخیزشها،9منطقه استراتژیک جهان وجایگاه خاورمیانه بزرگ درآن،
3-هدفهای آنی وآتی،امپراطوری آشوب،جنگهای بی پایان وجنگهای مرئی ونامرئی،تفاوت داعش بادیگرگروه های مرتجع و واپسگرا،پدیده داعش چگونه بوجودآمده وساخته شده،آموزش وپرورش
4-نظامی وباصطلاح دینی آنهادرکجاهابوده وبرنامه ریزی شده،چرااینگروه فاشیست است،تفاوت عمده ذهنیت پیروان بارهبران،برپائی جنگ بین شیعه وسنی،آیااین برخوردهاریشه تاریخی داردیا
5-ساخته وپرداخته همین سالهاست،تحریف  وتاریخ دروغین،رسانه های گروهی فرمانبردرخدمت رژیمها،آیا فرقی بین سیاستهای دولت اردوغان ودولتهای عربستان وشیخ نشینهای خلیج فارس
6 -واسرائیل دررابطه باوضعیت منطقه وجود دارد،چراکوبانی نمادمقاومت مردمی وپیشرودربرابر عقب ماندگی است،تفاوت آنهاباکردهای بارزانی ،نقش کردهای مستقل وایران درحمایت ازکوبانی ها
1 - بازهم دراین دنیای پرازآشوب وتلاطم چه میگذرد؟اعتراض هاوخیزشهاوتظاهرات به خودآمریکا هم رسیدوامروزدرشکم هیولاست،تظاهرات فرگوسن ،سراسری شدن وپیوستگی ومناسبتهای آن
2 -این تلاطم ها ادامه خواهدداشت وبیشترخواهدشدیااینکه متوقف میشود؟قهر وخشونت برعلیه اقلیتهاونظامی شدن،چراپلیس مورداحترام مردم آمریکا امروز این همه موردتنفروبیزاری قرارگرفته،
3 - آماروارقام دررابطه بااین نارسائیهاچه میگویند؟نسبت درصد زندانیان آمریکابه کل جهان،خصوصی سازی وکسب سوداززندانهاپس ازدانشگاه ،بهره وری اززندانیان،تفاوت جرائم آمریکابااروپا،
4 - رسانه های بدیل ودرصدشناسائی،نهادهای رسانه ای به چه سرنوشتی دچارشده اند،تشدیدجنگ وخشونت بین شیعه وسنی،آیااین دشمنیها ریشه تاریخی داردیاساخته دخالتهای بشردوستانه است
5 -سیاستهای مشترک اسرائیل،ترکیه،عربستان وشیخ نشینهای خلیج فارس درباره ایران ونسبت بهم،معالجه داعشی های زخمی توسط پزشکان اسرائیلی درپادگانی که در ترکیه آموزش دیده اند
1-برخی ازمهمترین رویدادهای سال 2014،رسوائی آژانس امنیت ملی،جریان کودتای شبه فاشیستی اوکراین توسط آمریکا وناتو،عروج داعش وبقدرت رسیدن این نیروی فاشیستی برای اولین بار
2-درمنطقه وتشکیل حکومتی بانام دولت اسلامی،چگونکی ارتباط آن بااوکراین،واقعه بزرگ آشوبها وقیامها،رسیدن آنهابه آمریکا وشروع آن ازشهر فرگوسن،دیگررسوائی بزرگ شکنجه زندانیان
3-نه تنهادرخارج بلکه درداخل آمریکا،خشونت پلیسی درغرب وبویژه درآمریکا که باعث شده پلیس مورداحترام اینچنین دچاربیزاری ونفرت شود ،احتمال ایجادارتباط دیپلماتیک بین آمریکا وکوبا
4-نشست ایران و5+1 دررابطه با مسئله هسته ای ایران،جنگ کوبانی ونقش زنان دراین نبرد،حمله تروریستی به دفترمجله شارلی ابدودرپاریس، داستانهای پشت سرآن واینکه چگونه غرب اینهمه
5-درباره اش سروصداکرد،چهارجنبه وموردمتفاوت،دوروئی ودوگانگی دراین مجله کارتونیست،ترس ازکمونیست پیش ازفروپاشی شوروی،ایجاد فضای ترس ازاسلام توسط غرب،چراترس از
6-اسلام تا قبل ازسقوط شوروی نبود،سوابق این افراد،نقش رسانه های زنجیره ای وارتباط جمعی درایجاد فضای ضد اسلامی ،جوگیر شدن ودراین شرایط قرارگرفتن بخش ساده اندیش وساده لوح
1 - انتخابات ورخدادهای یونان،پیروزی سازمان یاائتلاف سیریزاورهبرجوان آن الکسیس سیپروس،سیریزاچیست وچقدرمهم وموثراست،چگونه وازچه جریان هائی تشکیل شده،خواسته های آنان
2 - چه تاثیری برسیاستهای اروپاوناتوخواهندداشت؟آینده آن چگونه است آیا میتوانندبه راه خویش ادامه داده وبه پیش بروندیا اینکه دچار اشکال شده وباترفندها ونیرنگها ویا کودتا متوقف شده و
3 - یابازخواهندایستاد،درسی که میتوان ازآنهاگرفت،سالگردانقلاب بهمن 57،چرانقلاب شدوآیا این یک انقلاب بودیا قیام وشورش،آیاانقلابهارابانتیجه آن میسنجند،بااین نظرآیاانقلابی درجهان رخ داده
4 -  چرااین انقلاب شکوهمند،مردمی وومدنی،صلح جویانه بدست نیمه دیگرکودتای ننگین وخائنانه 28 مرداد ربوده ودزدیده شد،چرامبارزین وفعالین استقلال طلب وآزادیخواه نتوانستندماهیت اصلی
5 -واهداف خمینی رادریابند،چه موانعی درراه بود،چراغرب به رهبری آمریکاازخمینی ویارانش حمایت کردند،نقش رسانه هابویژه بی بی سی، لزوم گردهمائی نیروهای مستقل،آزاده وبرابری خواه
6 -واهداف خمینی رادریابند،چه موانعی درراه بود،چراغرب به رهبری آمریکاازخمینی ویارانش حمایت کردند،نقش رسانه هابویژه بی بی سی، لزوم گردهمائی نیروهای مستقل،آزاده وبرابری خواه
1 - سفرپرهیاهو وجنجالی نتانیاهوبه آمریکا وحرفهای اودرکنگره،چه گفت وچه خواست،چراکنگره آمریکابدون اطلاع رئیس جمهورنخست وزیرنامحبوب کشوراسرائیل رادعوت کرده 3 نظریه دراینباره
2 - بنابه اظهار چامسکی بزرگترین پایگاه نظامی آمریکاازنظرعمق تسلیحاتی درداخل اسرائیل است،توهین نتانیاهوبه ایرانیان وداستان دروغ بیشرمانه ای که ایرانیان 2500سال پیش میخواستندیهودیان
3 -راقتل عام کنند،اصل این افسانه چگونه است وآن چندده هزار بدست چه کسانی کشته شده اند،چرااین جنایتکاراینگونه یاوه گوئی میکند،شرایط امروزرسانه های جاری فرمانبردرغرب بویژه درآمریکا
4 - ودرراستای بی خبری،تحمیق ومنحرف کردن اذهان عمومی،خبرهای حقوق بشری جهادی داعشی،سازمانهائی که همه روزه چون قارچ می رویند،آیا اینان بواقع حقوق بشری هستندوتلاشگراین راه
5 -چرافقط درایران به اعدام کرد،ترک،بلوچ وعرب سنی تاکید چندباره میشود،مگراینان بعلت سنی بودن اعدام شده اند،آیاتابحال یک شیعه اعدام شده است،اکثریت بالای 80 درصدی ان جی او هاواین
6 -جریانها که ازطریق نهادهای درون دولت آمریکاحمایت میشوند،نقش آنهابابلواوشورشهای کوردرکشورهای مستقل ودمکرات ویامستبدانی که گوش بفرمان آمریکانیستند،چرا بسیاری ازفعالین این
7-نیرنگهارانمیبینند،ترس ازاسلام،پدیده داعش ومدارکی جدیددرباره آنها،طرح نئومکارتیزم یاترس ازآنها،ویتنامیزه کردن خاورمیانه، جنگ 8 کشورخاورمیانه ای درسوریه ،رابطه ترس بانفرت
1 - چراعربستان وگروه ائتلاف کشورهای سنی،نه عرب به یمن ازطریق حملات هوائی،تاکنون تجاوزکرده اند،چه اهداف وبرنامه هائی درپی آن است،جنگ شیعه وسنی وباصطلاح تلاقی یاجنگ تمدنها
2 -توسط غرب به رهبری آمریکا،گروه ائتلاف چه کشورهائی هستندوبحث اضافه شدن پاکستان وافغانستان،آمریکاراس نظام غرب پس ازپایان جنگ سرد چرامیبایددنبال بهانه ای باشدتا مردم رابترساند
3 -مک کارتریزم وسرکوب نیروهای آزادیخواه ومستقل آمریکاتحت عنوان کمونیست،مصدق باکودتای ننگین 28 مردادباهمین نام وتهدیدی برای امنیت ملی،آیزنهاوردراین رابطه به خبرنگاران چه گفت
4 -26 کودتادرکشورهای جهان مدل ایران،اسلام هراسی لولوخورخوره جدیدبرای ترساندن عوام وکم دانشان،چراغرب به رهبری آمریکامحتاج امپراطوری آشوب است،یمن تله ای برای درگیری ایران
5 -خیزش حوتی هابرای مقابله باستم اقلیت زیرسلطه عربستان،ابراهیم سامرائی دیروزوابوبکرالبغدادی خلیفه دولت اسلامی امروز،شاهدکالین پاول در شورای امنیت وشهادت اودرباره صدام وبن لادن
6 -80 درصدکشته های پاکستان وافغانستان براثربمبهای آمریکا،مردم بیگناه،کودکان وزنان بوده،تاثرمنفی تبلیغات مسموم بیگانگان درزندانها واطلاعیه ها،بیانیه کاملن سیاسی ودیپلماتیک لوزان
7-آیااین توافقنامه وبرداشتن تحریمها بسودملت ایران وجنبشها،وکل خاورمیانه خواهدبود؟اکثریت ملت ایران چه میخواستند،نقش آزادگان ایران وصلح طلبان آمریکادربازداری ازفاجعه یک جنگ شوم
1 - بازهم دراین جهان پرآشوب،پاسخ به این پرسشهاکه،وقتی میگوئیدجامعه بین المللی این کدامین جامعه است؟این گفته که آمریکاباناکامی روبرو شده چراوچگونه است،یمن نمادبرخوردوتلاقی  تمدنها
2 - چرایمن این اندازه مهم است؟تاریخچه بمباران آنجا توسط آمریکا،آیاآنچنان که رسانه های خبری زیرفرمان چون بی بی سی یاصدای آمریکا نشان میدهند،آمریکاقصدبرخوردجدی باداعش رادارد و،
3 - یااین یک نمایش وشعبده بازی است،چرابطورمشخص عربستان اعلام آتش بس میکند وسپس بازتجاوزمیکند،چراغرب به رهبری آمریکامحتاج آشوب است ،ترورجهانی،جهان درمرحله بربریت
4 - جنگ تمدنها،تبلیغات رسانه های جمعی زیرفرمان دراینباره تاثیرآن درعوام وکم دانشها وحتی بین هم میهنان مدرک دارداخل وخارج واظهارنظرهادراین رابطه ،عملکردوحشیانه داعش دراین راستا،
5 - صهیونیست،وهابی گرائی وسلفی ،وولایت فقیه آیاپدیده های تاریخی هستندیانو،سابقه تاریخی بنیادگرائی وتحجرازچه زمانی است،نقش عربستان  وهمکاریش باترکیه وشیخ نشینهای خلیج فارس و
6 -بویژه اسرائیل درسوریه،یمن فرصتی مناسب برای پیاده کردن یک تئوری عقب مانده،جنگهای ناآشکارآمریکا ومشگلات خبری،آیا ایران دریمن دخالت نظامی میکندیانه،اگرنه این دروغهابرای چیست
1 - پاسخ به پرسشها، چراخصوصی سازی یک امرنکوهیده وعامل افزایش بیکاری است؟ چراراس نظام جهانی،یعنی آمریکا درتلاش پیاده کردن دکترین مونرودرسراسرجهان است؟ پایان راه
2 - نقشه خاورمیانه بزرگ دررابطه بااین دکترین؟هدف ازاستراتژیی کردن آن،نقش نتانیاهو،اردوغان،شاه عربستان ودیگرحاکمین شیخ نشینهای خلیج فارس دراین رابطه،وچرااینان به این شدت
3 - ازبه نتیجه رسیدن توافق ایران و5+1 این اندازه مشوش اند،حرکتها ونگرانیهای روسیه وچین درباره ایران،یمن یکی ازبهترین نمادهای عواقب امپراطوری آشوب،جنگهای مرعی ونامرعی
4 -جهان پرتلاطم چه دریمن وچه دربالتیمور،توحش آشکاروعریان،درجنگهای امروزچه تعدادنظامی ومسلح وچه تعدادکودکان وزنان ویا غیرنظامیان بیگناه کشته میشوند،تحریم ونتایج فاجعه بار
5 - وظیفه ماایرانیان دربرابراین خشونتهای رایج ومستمر وچه میتوانیم بکنیم،چراجهان چندقطبی وحتی دوقطبی به سود ودرراستای حفظ منافع ملی مردمان آسیا،آفریقاوآمریکای جنوبی میباشد
1 - بازهم دراین جهان پرآشوب چه میگذرد؟پاسخ به این پرسشها،داعش درسوریه وعراق،چراوچگونه است که داعش شکست خورده درتکریت ووامانده دربرابرکوبانی یکباره به این پیروزی ها میرسد
2 - آثارکمیاب وبی مانندباستانی غارت شده توسط داعش،به چه شکلی وازچه راهی به کشورهای اروپائی وغرب میرسدوبفروش رفته وبه موزه های این کشورها منتقل میشود،قتل عام شیعیان وکلدانیها
3 - نقش ناتودراین فجایع،چراحمایتهای بی شبهه غرب به رهبری آمریکا وکشورهای تحت فرمان یا متحدچون ترکیه،عربستان،شیخ نشینهای خلیج فارس واسرائیل،دسترسی گسترده به تسلیحات،
4 -آموزش نظامی واطلاعاتی،زدودن ونابودکردن کل هویت کشورهای موردتجاوز،رسوائی فرارتوده های بزرگ اهل تسنن ازاین شهرهابویژه رهبران آنها،آیاغرب بواقع خواهان ازبین رفتن داعش است
5 -سرنوشت مقدونیه وچه خواهدشد،چرابایددرآنجا انقلاب رنگین یا مخملی شود،چه رابطه ای بین اوکراین ومقدونیه است،تحمیق ذهنیت تلاقی تمدنها،یمن وآینده خاورمیانه بزرگ،نحوه برخوردمردم
1-جلسه فوروم چپ نیویورک(چپ به معنی عام یعنی مجموعه نیروهای مستقل مخالف نظام سلطه گرجهانی)باشعار تاعدالت نباشدصلحی بوجود نخواهد آمد،طرح مسئله یمن، سوریه,عراق،نشست 5+1
2-موضوع سخنرانی بنیادگرائی صهیونیست،سلفی ووهابی،ولایت فقیه،جریانهای سیاسی بانام مذهب،چرابسیاری فکرمیکنندبنیادگرائی فقط دراسلام است،تفاوت اصولی جنبشهای مذهبی دوران پیشین
3-چرامودی نخست وزیرهند،دالائی لاما،شاه عربستان،نتانیاهونخست وزیر اسرائیل،ابوبکربغدادی،محمدعمر،رجب طیب اردوغان،خامنه ای ورفسنجانی بهترین نمایندگان بنیادگرائی دینی ومذهبی هستند
 4-آیااین طرح تئوری تلاقی تمدنهادرباره یمن واقعیت دارد،نکات مشترک بین بنیادگرایان وطرفداران تلاقی تمدنهادرآمریکا وانگلیس،اگربنیادگرائی ازدرون ادیان است چرادرآمریکا وانگلیس نیست
1 - بازهم درجهان پرآشوب،قتل عام سیاهان باورمند به حقوق مدنی درکلیسای قدیمی چارلستون،نوع خبرها واطلاع رسانی دراینباره،نژادپرستی رادرآمریکا چه قدرتها و
2 - جریانهائی اعمال وحقنه میکنند،نقش رسانه های زنجیره ای تحت فرمان وهمینطور درکشورهای سرکوبگر درایجادتفرقه ودشمنی برای زمینه سازی جنگ وخشونت وکشتار
3 - آیا شیعه یا سنی کشی یک واقعیت است یا ساخته های قدرتها وعواملشان ،تاریخچه آن واینکه ازچه زمانی آغازشده،3 هدف وخواست درارتباط با نتیجه رسیدن گفتگو و
4 - توافقنامه بین ایران وکشورهای معروف به 5+1،خواسته های مردم ایران ، وهمینطورنظام حاکم برجهان وحاکمیت ولایت فقیه،تحریمها وفجایع آن کمرچه کسانی راشکست؟
5 - دریونان چه میگذرد ؟ پیشنهادهای دولت آنجا،برنامه های حاکمیت غرب ونگرانی آنها ازگسترش مدل یونان،پاسخ به این پرسش که آیا آمریکا هنوز هم ازداعش حمایت میکند
1 - پایان نشست مذاکرات هسته ای وعواقب  وپی آمدهای آن،نتایج این توافق واینکه مردم ایران وآمریکا چه میخواستند؟رسانه های تحت فرمان ودروغ های آنان،جامعه بین المللی که میگویند کدام است
2 - پایان نشست مذاکرات هسته ای وعواقب  وپی آمدهای آن،نتایج این توافق واینکه مردم ایران وآمریکا چه میخواستند؟رسانه های تحت فرمان ودروغ های آنان،جامعه بین المللی که میگویند کدام است
3 - پایان نشست مذاکرات هسته ای وعواقب  وپی آمدهای آن،نتایج این توافق واینکه مردم ایران وآمریکا چه میخواستند؟رسانه های تحت فرمان ودروغ های آنان،جامعه بین المللی که میگویند کدام است
4 - یونان ووضعیت ویژه آن آیابایدازهم اکنون درباره دولت آنجا قضاوت کنیم یادرآینده،درترکیه چه میگذرد،جنایت سروچ آیا فقط بدست داعش بودیابااجازه ترکیه،چرابه کردهادرسوریه حمله میکنند
5 - یونان ووضعیت ویژه آن آیابایدازهم اکنون درباره دولت آنجا قضاوت کنیم یادرآینده،درترکیه چه میگذرد،جنایت سروچ آیا فقط بدست داعش بودیابااجازه ترکیه،چرابه کردهادرسوریه حمله میکنند
6 - یونان ووضعیت ویژه آن آیابایدازهم اکنون درباره دولت آنجا قضاوت کنیم یادرآینده،درترکیه چه میگذرد،جنایت سروچ آیا فقط بدست داعش بودیابااجازه ترکیه،چرابه کردهادرسوریه حمله میکنند
1 - انتخابات درپیش روی ریاست جمهوری آمریکا،دودیدگاه برآن،نگاهی ازبیرون سیستم،آیاامروزدرآمریکا دمکراسی است وانتخاباتش مشروعیت دارد،چقدر اصلیت وبه چه اندازه شعبده بازیست،
2 - آیاامروزدرآمریکا جناح چپ داریم،اینهمه تضادوبی ربطی،این همه شعارهای بی محتوا وجنگ طبانه وخشونت باردرآنجاوبویژه دراین انتخابات نشان ازچه وضعیت وشرایطی دراین کشوردارد؟
3 - خرد ورزی درسروده های فردوسی،ارزش وجایگاه انسان خردمند واندیشه او دردوری ازطمع وآز وتفاوتش با انسان گونه ها،آیااوضدعرب یاترک بوده،چه جریانهائی اینگونه فکرسازی کرده اند؟
4 - یمن امپراطوری آشوب  وبهانه ای برای توجیه تجاوزات،داعش بهترین زاده وساخته آن،وضعیت امروزترکیه،چرائی ایجادمنطقه امن درسوریه توسط ترکیه وآمریکاوناتو،اینکه داعش ازهرنظریک
5 - سازمان فاشیستی است،شباهتهای آن با صیهونیزم وتفاوت عمده آن با واپسگرایان مذهبی،ضرورت وجود ی داعش دراین زمان،خفقان رسانه های تحت فرمان غرب و وظیفه رسانه های مستقل وملی،
6 - ،ایااین تفاهم نامه یاتوافقنامه ایران باگروه کشورهای 5+1 موردتائید مجلس های آمریکا قرارخواهدگرفت وآیا اجرای آن به سودملتهای ایران وآمریکا دردوری گزینی ازجنگ وخونریزی است یاخیر؟
1-درلبنان چه میگذرد،تلاطم به آنجاهم رسید،آیاآنجاهم درگیرامپراطوری آشوب خواهدشد،آیابهارعربی لبنان همچون مصرولیبی وسوریه وغیروخواهدشد؟،تفاوت های لبنان بادگرکشورهای جهان ومنطقه
2-تقسیم مشاقل دولتی بین بخشهای مذهبی مختلف،چرائی این تظاهرات واعتراضها،قراردادن یمن دربحران بزرگ توسط عوامل غرب به رهبری عربستان که نظریه پردازان غرب آنراتلاقی تمدنها مینامند
3-چرارسانه های سراسری وابسته غرب دربرابراین فاجعه بزرگ دم فروبسته اندوحتی درآلترناتیوهاهم کمترخبریست،علل فرارومهاجرتهای مرگباراجباری وچرااینروزهااینچنین ابعادگسترده ای یافته
4-تفاوت فاحش آن نسبت به دهه اخیر،به چگونه برنامه هائی برای مقابلگی باداعش نیازداریم،مصدق نه تنهاموردتحریم که حتی محاصره اقتصادی هم شدوتوانست پیروزشود،سیاست خارجی درخدمت
5-سیاست داخلی،تفاوت سیاستهای اقتصادی روسیه وچین،بابرپائی امپراطوری آشوب درکشورهاپاسخ به آنها چه بوده،چرااین جهان پرآشوب به بربریت نرسیده،مسئولیت نیروهای آزادیخواه وعدالتجو
1 - درگواتمالاچه میگذرد،خیزش وتظاهرات گسترده،برکناری رئیس جمهورمستیدوستمگر،نگاهی کوتاه به تاریخچه این کشوروکشورهای همسایه،استقلال ووابستگی،ویژه گیها وومنابع سرشارگواتمالا
2 -کودتای سال 1954و یکسال پس ازکودتای ننگین وخائنانه 28 مردادوباهمان نام،مدل ایران وتبدیل آن بیک جزوه آموزشی وعملیاتی برای انجام کودتاهای دیگر،آخرین رئیس جمهوربرکنارشده درباره
3 - بیگناهی خودوگرفتن دستورهادرزمان ریگان چه گفته،همینطوردررابطه باکشتارهادرپس کودتای ایران،چرادرآمریکای لاتین چپ بمعنی درست وگسترده آن حذف فیزیکی نشد،چرادرآنجابنیادگرانیست
4 - ارتباط قیاسی همگون بین کودتای 28 مردادباکودتای گواتمالاوشباهت عجیب سرنوشت دردناک مصدق وآربنزازدیدگاه تاریخشناسان وبازماندگان آن روزگاران،آوارگی،دربدری،بی خانمانی وفرارها و
5- مهاجرت های اجباری ،بااینهمه کشته وجان ازدست دادن وایجادخطرکردن کودکان،زنان وغیرنظامیان،تحقیروتوهین جنایتکاران بوجودآورنده این لکه ننگ بردامن بشریت،آئینه ای ازوحشیگری غرب
6 - تاریخچه مهاجرت وپناهندگی،چراتعداداین پناهجوئیهای فاجعه باربه این اندازه گسترش یافته،اکثراین فراریهاازکجامی آیند،آیاآشوب مرزوبوم میشناسد،جنبه مثبت این تلاطم ها،گذاربه جهان چندقطبی
1 - سفرپاپ فرانسیس نماینده یکی ازبزرگترین شاخه های مذهبی دنیا به آمریکا،نگاهی کوتاه به جایگاه کاتولیکهادرمسیحیت وجهان امروز،تعدادوتغییر درصدی جمعیت آنها،اکثریت درکدامین منطقه و
2 -کشورها زندگی میکنند،وضعیت زیستی ومعیشتی،چراگفته ورفتارپاپ اینهمه مهم است،انتخاب سفرآتی وچرااین مقصد؟فاجعه فراروموج پناهجویان ودرهم ریختگی اتحلدیه اروپا،چنددرصدمسیحی اند
3 -سه سرعمده امپراطوری آشوب،اولین نشست سالانه سازمان ملل باحضورتمامی نمایندگان یادولتمردان عضو،سخنان امید بخش تعدادی ازرهبران،آیاپیشنهادی که پوتین به آمریکادادشبیه پیشنهادیست
4 -که شوروی ومولوتف به روزولت درباره نبرد بافاشیست داده بودند،یاتیزبینی وهشیلری پوتین بودکه بادعوت بشاراسدبه جنگ باداعش وتروریستهارفت،سرنگونی اسدو تاثیرات آن برایران وروسیه
5 -چراتمامی تلاش جنگ طلبان غرب وعواملشان درمنطقه درراستای کشاندن وملحق کردن ایران به امپراطوری آشوب است،وظیفه نیروهای مستقل وآزاده درجلوگیری ازفروافتادن این جهان به بربریت
1 -پاسخ به این پرسش که آیاحمایت پوتین ودولتمردان روسیه ازسوریه واسد فقط جنبه ژئوپلتیکی وژئواستراتژیکی داردیا جنبه های دیگری هم،حداقل سه علت دراینباره،نگاهی کوتاه به تاریخچه دوکشور
2 - باتبدیل سوریه به عراق ولیبی چه دورنمائی روسیه میتواندداشته باشد،اگرداعش درسوریه برنده شودوازبین نرودحرکت بعدی آن به کدام سمت وسوخواهدبود،چراعدم امنیت  از50 سال پیش بدتراست
3 - محاصره روسیه توسط امپراطوری آشوب وپایگاهای آمریکا،امپراطوری آشوب چگونه نشانهائی ازغرب وبویژه ازشرایط و وضعیت رهبری آن آمریکادارد،برگشت آشوبها به سرزمینهای آشوب گران،
4 - چرابشاراسدودولتش پس از4 سال جنگ سقوط نکردندولی صدام وقذافی خیلی زودسرنگون شدند،پاسخ به این پرسش که آیاامکان تلاشی وفروپاشی اتحادیه اروپاوناتو ازدرون آن وجوددارد،چرائی آن
5 - اتحادیه اروپایااتحادیه اروپای اتلانتیک،خروج امواج نارضایتی ها درمیان مردم اروپا،وضعیت اقتصادی،اعتراض واعتصابات بزرگ عدالتخواهی دربرابربی عدالتی های دولتها همچون مسئله آسانژ
6 - پدیده پناهجویان وپناهندگان مهاجر،سه بخش شدن جامعه اروپادراینباره،نتیجه پیروزی کوربین وترودو دررابطه با جنگ،کشتاروتجاوز،زمینه های ایجادیک جهان چندقطبی ونقش ما برای این تغییر
1 -بررسی نشانه های گسترش آثارفرتوتی وسقوط نظام جهانی ازمتن ودرون اخبارورخدادهای جهان،آمریکای بحران سازامروزخوددربحران،استعفای رئیس دانشگاه میسوری براثراعتصاب دانشجویان
2 - اتفاقات دانشگاه هواردواشنگتن،جنبش تسخیروال استریت،انتخابات آمریکا وکاندیداها،چراسندرزدرانتخابات شرکت کرده،جنگ وفقرومهاجرت،مشگل اروپادررابطه باپناهجویان مهاجربی خانمان
3 - این پرسش که چرااین پناهندگان به اروپا می آیند،نقش رسانه های زنجیره ای تحت فرمان درتحمیق وناآگاهی وبی اطلاع نگه داشتن مردم جوامع ازحقیقتها وآنچه که درحاکمیتها وبرآنهامیگذرد
4 - دیدارنتانیاهوبااوباما،خواسته های اوچیست ودرچه رابطه است،ایجاد وتحمیل صهیونیزم،معضل بزرگ وغیرقابل حل درخاورمیانه بسبک استعمارکهن،اسرائیل بزرگ مرزهایش کجاست،بحران اکراین
5 - انفجارهائی که داعش مدعی آن است،چون انفجارهواپیمای روسی،انفجارهای بیروت یاپاریس،موادآنهاتوسط چه دولتها،جریانها وگروها تامین وتغذیه وآماده میگردد،غرب آنچه کاشته اکنون درومیکند
6 - واقعه پاریس خونبارتروخشونت بارترازبیروت،چرائی فزونی این همه وحشیگری وترور،آیاکنترل بخشهائی ازامپراطوری آشوب وداعش ازدست سازندگان ومدیران خارج شده که برخودشان برگشته
7 -ناتوانی درسوریه برای تغییرنظام،آیامردم سوریه یاخاورمیانه کوچکترین نقشی درایجادهیولای آدمخوارداعش داشته اند،نویدها ونشانه از پدیدآمدن جهانی بهتروسالمتردرپس اینهمه جنایت وخونریزی
8 -ناتوانی درسوریه برای تغییرنظام،آیامردم سوریه یاخاورمیانه کوچکترین نقشی درایجادهیولای آدمخوارداعش داشته اند،نویدها ونشانه از پدیدآمدن جهانی بهتروسالمتردرپس اینهمه جنایت وخونریزی
1 - وقایع سلسله وارتروریستی توسط داعش درچندهفته اخیروسرنگونی جنگنده روسی بدستوراردوغان که برای نبردباداعش ماموریت داشت،نحوه خبروآگاهی رسانی رسانه های زنجیره ای ونقش آنان
2 - درگمراهی وبی اطلاعی مردم ازحقایق، داعش یک جنبش است یایک گروه تروریسی یا یک دولت فاشیستی تروریستی ؟مشخصات یک دولت رسمی ،داعش برای اجرای چه برنامه هائی ساخته شد
3 - درلیست آموزشی  آنها چه باورهای دینی بایدنابودشوند،ایزدیها،علویهاوشیعیان ایران درکدام مرتبه قراردارند،چراغرب به رهبری آمریکامایل به ائتلافی واقعی وراستین برای نابودی داعش نیست
4 -علت اصلی اینهمه سوق دادن مردم جهان بسمت اسلام هراسی چیست،منابع وچگونگی سربازگیری داعش،امتحانهای پذیرشی،تجارت سکس دیگرمنبع بزرگ مالی پس ازفروش نفت به ترکیه واسرائیل
5 -،تاراج وفروش آثارعتیقه تاریخی،فروش دختران باکره 9تا11 ساله به عربستان وشیوخ بقیمت گزاف،درسوریه جنگ است یاجنگ داخلی،فداکاری اردوغان دراجرای فرمان،سوابق وارتباط های او
1 - رابطه انسان باطبیعت،امضاقراردادکنفرانس پاریس درباره دگردیسی اقلیمی آب وهوا یا بلای بزرگ تغییردرمحیط زیست باحضور200 رهبرونماینده این کشورها،چقدراین مسئولین قادریا پایبندبه
2 - انجام تعهدات این معاهده خواهندبودیا همچون بسیاری از لوایح مصوبه سازمان ملل بدست فراموشی سپرده خواهدشد،انتخابات ریاست جمهوری درپیش روی آمریکا ،شعارهاومناظره های کاندیداها
3 -بحث خصوصی کردن بیمه های اجتماعی،آیاتفاوتهای اساسی  بین کاندیداها غیراز یک نفروجوددارد،آیامردم آمریکامتوجه این همگونی خواهندشد،تبلیغات وسیع بمناسبت مطرح کردن کاندیدای جنجالی
4 -ماده مخدر شبانه روزی وهمه جائی رسانه های گروهی زنجیره ای،دوزخی های زمین یا طبقه متوسطی که بیش ازهمه کشورها مالیات میدهند وآن هزینه جنگها میشود،نابرابری معیشتی بدتراز دوران
5 -امپراطوری رم،اسلام هراسی یکی ازمهمترین سیاستهای کاندیداها واثرآن برمردم باتوجه به سابقه وحشت ازکمونیست هراسی،آیاغرب قادرخواهدبودچون گذشته که در26 کشوردمکراتیک جهان
6 - کودتاکرده بود بازهم آنراتکرارکند،دروغهاوبازیهای سیاسی حاکم برجهان،درچنین شرایط آشفته جهانی وظیفه رسانه های اپوزیسیون راستین ونیروهای مستقل وآزادیخواه برای برون شدچیست
1- سه رویدادو واقعه مهم سال 2015،جریان گسترش اندیشه وعملکردسیاستهای تئوری تلاقی تمدنها،وتداوم آن امروز بااعدام شیخ نمرباقرالنمرمرجع تقلیدشیعیان عربستان بهمراه 46 نفرازهمراهان
2 - آیادولتهای وابسته وسرسپرده مثل عربستان بدون اچازه اربابان دست به چنین جنایاتی میزنند،اسلام هراسی درجهان بویژه دراروپاوآمریکا،چرااسدبایدبرود امادوستان دیکتاتورمطیع همچنان بمانند
3 - آیاغرب به رهبری آمریکاباتوجه به عوامل زنجیری اش چون عربستان و ترکیه واسرائیل،با اعمال وحشیانه ودیوانه واردرپی جنگ جهانی سوم است،علائم ناکامیهای آمریکاوپی آمدهای احتمالی آن
4 - سه منبع بزرگ تغذیه ونشخوارداعش غیرازآمریکاوحاکمیتهای زیرفرمان،نقش رسانه های تحت فرمان غرب درناآگاه نگه داشتن ملتها،مسئولیت ووظیفه مابرای بازداری ازسقوط جهان به بربریت
1 - بازهم دراین جهان پرازآشوب ومتلاطم وپرازخشونت،نتیجه توافق 5+1 باایران واثرآن درکمرنگ  کردن شعله جنگ وخونریزی درایران وآینده منطقه،درراستای خواست ملی مردم ایران برای دوری از
2 - تجاوزوفجایع ناشی چون دیگرکشورها،جنگ درجهان آیابسود مردم زحمتکش ودردآشنای جوامع است یا درراستای بهره وری ومنافع طلبی زورمداران وحکومتگران برای دستیابی هرچه بیشتربقدرت
3 - تعدادخودکشیهادرمیان نظامیان آمریکا،گریزبشریت ازجنگ سردوواردکردن آنهابه جنگهای گرم مخفی وآشکار،چراسه کشوراسرائیل،ترکیه وعربستان لکدپراکنی میکنند،رقابتهای روسیه وآمریکا
4 - آیاآمریکامیخواهدبنوعی باایران دوستی کند،اسلام ستیزی واسلام هراسی،ایجادتنش و وخونریزی بانام جنگ بین شیعه وسنی،چرااین جنگهااین دوسه دهه ایجادشده،آیاشاه اسماعیل ایران راشیعه کرد
5 - یابارسمی  کردن شیعه برابرامپراطوری خلیفه المسلمین عثمانی برای حفظ استقلال ایران ایستاد،پست مدرنهای ایرانی وآمریکائی  برروی خط تلاقی تمدنها،غرب خواهان تسلط برخاورمیانه است
6 - نقش رسانه های تحت فرمان زنجیره ای مخدرزاوتحمیقی وفکرسازکه قادرندمخالفان خودرانابودوموافقانشان راقهرمان سازند،مسئولیت مابرای اطلاع رسانی وپخش خبرهای پس پرده ونتایج آن،
1 - سالروزهای پیروزی انقلاب شکوهمندوهمگانی بهمن 57 ملت ایران،آیااین انقلاب بودیانه،اگربودچرابایدانقلاب میشد،چرااین انقلاب به غایت صلح آمیزومدنی به چنین سرنوشت ناکام وفلاکتباردچارشد،
2 - خشونتهاازچه زمان وتوسط چه گروههاآغازشد،آیاانقلاب رابانتیجه آن می سنجند،آیاباید همچنان درهمان شرایط دیکتاتوری حقارتبارووابسته ی شاه وکاشانی بادستورآمریکاوانگلیس ساخته میماندیم
3 - دستاوردهای این انقلاب،آیااین انقلاب توسط شخص یااشخاص ویا بیگانگان شکل گرفت،چه زمانی نیروهای بیگانه درآن دخالت کردند،انقلاب رامردم یک کشورمیکنندیاباصطلاح روشنفکران پشت میز
4 -سه انقلاب خشونت گریزودوتضادبادیکتاتوری ووابستگی، انتخابات آمریکا،دوطرزفکرفاشیستی وانسانی تردرراس آن،برنی سندرزبرگزیده جوانان وروشنفکران،بیگانگی جوانان آمریکاچون ایرانیان
5 - نسبت به رژیم،نظریه ها درباره موانع برسرراه سندرز،بایک سوم هزینه های جنگ آمریکاچه خدمات ضروری رفاهی میتوان انجام داد،آیاترکیه وعربستان بفرمان ارباب به سوریه تجاوزخواهندکرد
6 - پیشینه اردوغان وداود اوغلی درفعالیتهای سیاسی ومذهبی  باااخوان المسلمین ،دشمنی آنها باحکومتهای سکولارمنطقهُ،ماموریت نواب صفوی،آیا نباید نگران جنگ سوم جهانی ازنوع اتمی آن باشیم
1 - بازهم دراین جهان پرآشوب وخونبارکه همه روزه شاهدجنگ وتجاوزوبیعدالتی هستیم،مشگلات سخت وفاجعه بارهمچون داعش باحمایت آشکارعوامل غرب درمنطقه،مانندترکیه،عربستان وشیخ نشینها،
2 - بی خبری ازسرکوب وکشتارمردم بیگناه بحرین ویمن،قتل وشکنجه فلسطینیها توسط اسرائیل،گسترده ترین آشوبهابرای اولین باردرتاریخ که درجای خودثابت نیست ونیمه دیگرآن گریبان غرب راگرفته
3 - اختلاف سران اروپادررابطه باپناهجویان بی خانمان وتقسیم آنان به سه جبهه،چرااردوغان میخواهد نیروبه سوریه بفرستد،نظریه هادرباره ترورهای ترکیه واینهمه جنایت درموردکردهای سوریه
4 - پروژه تئوری تلاقی تمدنها،خارجی ستیزی واسلام هراسی،تشکیلات منظم بی نام حدود40 درصدی جوانان مستقل وروشن اندیشی که به نظام رای نمیدادنددرکنارسندرز،فعالیتهای آگاهانه وشبانه روزی،
5 - بینظیری تلاشهای این جمع درعدم دریافت کمکهای مالی ازصاحبان قدرت،آیااین نظام میتواندسندرزرابپذیرد،کودتای قضائی علیه ال گور دررقابت باجورج بوش،رسانه های وابسته جاری واطلاع رسانی
 6 - پاسخ سندرزبه این پرسش که وقتی رئیس جمهوری میشویددربرابرمخالفت اکثریت دومجلس وحتی دمکراتهاچه خواهیدکرد،نشانگرعمق آگاهی اوبه تاریخ ویادآوردسمبلیک نهضت ملی مردم ایران است
1 - بازهم درجهان پرازتلاطم وخونبارودرهم ریخته،خاورمیانه پرآشوب ترین منطقه جهان،چراخبرهاو رویدادها جهانی وبین المللی اند،هرچه موردتوجه وتفسیروبررسی قرارگرفتن انتخابات اخیرآمریکااز
2 - دیدگاه صاحبنظران ومردم ،چراین انتخابات اینهمه غیرمترقبه وبی نظیراست،امپراطوری آشوب چراوازچه زمانی به وجودآمد،منابع ومصالح ملی که میگویندمربوط به ملت است یابه انحصارات پنجگانه
3 - تفاوت بحرانهای کنترل شده ی گذشته ازکودتای 28 مرداد،باامروز وآثاروعواقب آن دراین روزگاران که دامن خودشان راهم گرفته،چرابحرانهای امروزغیرقابل کنترل هستند،بالقوه فاشیست بودن کاندیدا
 4 - چگونگی بقدرت رسیدن فاشیستها درتاریخ معاصر،شباهتهای عملکردهیتلرباترامپ،چگونه افرادی ازاوحمایت میکنند،مالیات پرداختی اوبااین همه ثروت،هیلری کلینتون وبنوعی دیگربیان سخنان سندرز
5 - آیااوبه آنها باورمنداست،قرارمدارهای اوباپسران قذافی،گفته های انتخاباتی سندرزوپایبندی به آنهاباتوجه به سوابق مبارزاتی اش،چرانسل اولیهای سیاهان به کلینتون ونسل دومیها به سندرز رای دادند
6 - سه نظریه دررابطه با انتخابات اخیرآمریکاودررابطه باانتخاب کاندیداها،فاجعه داعش،جنگهای نیابتی،کردکشی اردوغان،بمباران یمن وسرکوب مردم بحرین توسطشاه سلمان،جنایات اسرائیل درفلسطین
شادباشهای نوروزی   یونس پارسابناب