رادیو آزادگان                                Year-2006                                                                    دکتر یونس- پارسا بناب

زمان پخش

Jan 06, 2006

Jan 06, 2006

Jan 11, 2006

Jan 11, 2006

Jan 18, 2006

Jan 18, 2006

Jan 18, 2006

Jan 27, 2006

Jan 27, 2006

Feb 01, 2006

Feb 01, 2006

Feb 01, 2006

Feb 08, 2006

Feb 08, 2006

Feb 15, 2006

Feb 15, 2006

Feb 22, 2006

Feb 22, 2006

Mar 01, 2006

Mar 01, 2006

Mar 08, 2006
Mar 08, 2006
Mar 15, 2006
Mar 15, 2006
Mar 29, 2006
Mar 29, 2006
Apr 05, 2006
Apr 05, 2006
Apr 12, 2006
Apr 12, 2006
Apr 19, 2006
Apr 19, 2006
Apr 26, 2006
Apr 26, 2006
May 03, 2006
May 03, 2006
May10, 2006
May10, 2006
May17, 2006
May17, 2006
May24, 2006
May24, 2006
May31, 2006
May31, 2006
Jun 07, 2006
Jun 07, 2006
Jun 14, 2006
Jun 14, 2006
Jun 21, 2006
Jun 21, 2006
Jun 28, 2006
Jun 28, 2006
July 05, 2006
July 05, 2006
July12, 2006
July12, 2006
July19, 2006
July19, 2006
July26, 2006
July26, 2006
Aug03, 2006
Aug03, 2006
Aug09, 2006
Aug09, 2006
Aug16, 2006
Aug16, 2006
Aug16, 2006
Aug23, 2006
Aug23, 2006
Aug30, 2006
Aug30, 2006
Sep06, 2006
Sep06, 2006
Sep13, 2006
Sep13, 2006
Sep20, 2006
Sep20, 2006
Sep27, 2006
Sep27, 2006
Oct 04, 2006
Oct 04, 2006
Oct11, 2006
Oct11, 2006
Oct20, 2006
Oct20, 2006
Oct25, 2006
Oct25, 2006
Nov01, 2006
Nov01, 2006
Nov08, 2006
Nov08, 2006
Nov15, 2006
Nov15, 2006
Nov22, 2006
Nov22, 2006
Nov29, 2006
Nov29, 2006
Dec06, 2006
Dec06, 2006
Dec13, 2006
Dec13, 2006
Dec20, 2006
Dec20, 2006
Dec29, 2006
Dec29, 2006
 
 

موضوع مصاحبه  

1- مهمترین وقایع سال 2005 و احمدی نژاد

2- نقش زنان در انقلاب مشروطیت

1 - رویداداهای دیماه ، فروغ فرخزاد و جهان پهلوان غلامرضا تختی

2 - نقش کارگران در انقلاب مشروطیت ایران ، بمناسبت یکصدمین سال مشروطیت

1 - مسئله اتمی ایران

2 - نقش انجمن ها در انقلاب مشروطیت

3 - نقش انجمن ها در انقلاب مشروطیت

1 - فدائیان اسلام ، تشکیل ، اندیشه ، و عملکرد این سازمان

2 - فدائیان اسلام ، تشکیل ، اندیشه ، و عملکرد این سازمان

1 - رویدادهای بهمن ماه و وقایع مهم تاریخی

2 - دور دوم مشروطیت و نقش زنان و مطبوعات

3 - دور دوم مشروطیت و نقش زنان و مطبوعات

1 - بحران هسته ای و تحلیلی بر مسائل امروز ایران

2 - بحران هسته ای و تحلیلی بر مسائل امروز ایران

1 - رویدادهای بهمن ماه وحزب دمکرات ایران پس از استبداد صغیر

2 - رویدادهای بهمن ماه وحزب دمکرات ایران پس از استبداد صغیر

1 - رویدادهای اسفند ماه

2 - انقلاب ایران سال 1357

1 - کاریکاتورها و سیاستهای غرب در منطقه ، 14 اسفند سالروز درگذشت دکتر محمد مصدق

2  - احزاب سیاسی در دوره دوم مشروطیت ، اجتماعیون اعتدالیون ، دمکرات و تقی زاده

1 - شرکت علی افشاری، اکبرعطری، مهدی جلالی در کنگره آمریکا ، نشست افق های دمکراسی در ایران

2 - تاریخ احزاب ، نامه علامه علی اکبر دهخدا به رئیس اداره اطلاعات سفارت کبرای آمریکا
1 - اخبار امروز ایران وجهان ، روز زن وسرکوب تجمع در پارک دانشجو
2 - احزاب سیاسی ، بازیگران وابسته ومیوه چینان انقلاب مشروطه ، کمیته مجازات 
1- رویدادهای فروردین ماه و قیام کلنل محمد تقی خان پسیان
2 - قیام کلنل محمد تقی خان پسیان ونامه ای از کلنل ، غزلی از ایرج میرزا در سوگ وی
1 - رویدادهای فروردین ، حزب توده از 1342 تا 1357 و انشعابهای درون حزب
2 -  حزب توده از 1342 تا 1357 و انشعابهای درون حزب
1 - رویدادهای فروردین  ، مقاله سیمون هرش در باره حمله احتمالی آمریکا به ایران
2 - حزب توده  ، از سالهای 1342 تا 1357 و انشعابهای آن   بخش 2 ، سازمان انقلابی
1 - سیاستهای توسعه طلبانه آمریکا ، زمینه ایجاد بهانه وتحریک رژیم حاکم بر ایران برای تجاوز
2 - تاریخ احزاب ، حزب توده وانشعابات آن ، سازمان انقلابی تا سال 1357
1 - طرح حمله آمریکا به ایران وتحریکات رژیم حاکم برایران، نقش هموطنان در خنثی سازی
2 - طرح حمله آمریکا به ایران وتحریکات رژیم حاکم برایران، نقش هموطنان در خنثی سازی
1 - وضعیت امروز ایران و خطر حمله آمریکا به ایران ، چگونگی رویارویی هموطنان با چنین فاجعه احتمالی
2 - وضعیت امروز ایران و خطر حمله آمریکا به ایران ، چگونگی رویارویی هموطنان با چنین فاجعه احتمالی
1 - رویدادهای اردیبهشت ، خطر تجاوز و حمله آمریکا به ایران
2 -  خطر تجاوز و حمله آمریکا به ایران ،  چکونگی و نقش هموطنان در این فاجعه  پیش رو
1 - نامه احمدی نزاد ، نظرات و تحلیل های صاحبنظران در دانشگاهای آمریکا
2 - نامه احمدی نزاد ، نظرات و تحلیل های صاحبنظران در دانشگاهای آمریکا ، احزاب سیاسی و حزب توده
1 - رویدادهای خرداد ، احتمال تجاوز آمریکا به ایران و طرحهای گوناگون برای اجرای این تجاوز
2 - احتمال تجاوز آمریکا به ایران و گزارشهائی از حرکتهای ضد جنگ در واشنگتن
1 - آذربایجان و رخدادهای آن و تحریکات داخلی و بیگانگان
2 - احتمال و خطرات تجاوز آمریکا به ایران
1 - شرایط امروزایران با توجه به  تغیراتی که بوجود آمده
2 - نقش عوامل وابسته ، تحریکات جمهوری اسلامی ، خطر تجاوز آمریک به ایران
1 - رویدادها وکنفرانس های پشت دربهای بسته در واشنگتن ، تجاوز احتمالی آمریکا به ایران
2 - رویدادها وکنفرانس های پشت دربهای بسته در واشنگتن ، تجاوز احتمالی آمریکا به ایران
1 - رویدادهای تیر ماه ، اخبار روز
2 - رویدادهای تیر ماه ، اخبار روز
1 - تلاشهائی که در واشگتن پایتخت آمریکا توسط جریانها وگروه ها با نام اپوزیسیون انجام میگیرد
2 - تلاشهائی که در واشگتن پایتخت آمریکا توسط جریانها وگروه ها با نام اپوزیسیون انجام میگیرد،شورای نجات ملی
1 - رویدادهای تیرماه ،  فرمان خصوصی سازی رهبرونتایج حاصل از آن
2 - تجاوز نظامی اسرائیل  به فلسطنیها و نوار غزه  ، احزاب سیاسی
1 - تاریخچه جنبش دانشجوئی وقیام  18 تیر 1378
2 - حمله به ایران یکی از گزینه های آمریکا
1 - 30 تیر ، تجاوز برنامه ریزی شده اسرائیل به لبنان ، مقاومت لبنان و طرح تجاوز به ایران
2 -  تجاوز برنامه ریزی شده اسرائیل به لبنان ،عملکرد حزب اله در  لبنان و طرح تجاوز به ایران
1 - تجاوز اسرائیل به لبنان و نتایج آن ، این تجاوز بخشی از طرح آمریکا برای ایران ومنطقه
2 - تجاوز اسرائیل به لبنان و نتایج آن ، این تجاوز بخشی از طرح آمریکا برای ایران ومنطقه
1 - جلسه باصطلاح اپوزیسون در کاخ سفید ، واشنگتن
2 - تجاوز اسرائیل به لبنان ، اهداف این تجاوز و مقاومتها ی مردم لبنان
1 - رویدادهای تاریخ معاصر، انقلاب مشروطیت وسود جوئیهای جمهوری اسلامی بمانندرژیم سابق از این انقلاب
2 - تجاوز اسرائیل به لبنان ، اهداف آمریکاواسرائیل ازاین تجاوز، چگونگی تبلیغات درغرب وجمهوری اسلامی
1 - آتش بس در لبنان ، وضعیت منطقه
2 - برگزاری  صدمین سالروز انقلاب مشروطه در واشنگتن
3 - کودتای 28 مرداد
1 - تجاوز اسرائیل به لبنان پیش آغاز تجاوز آمریکا به ایران ، مقاله سیمور هرش 
2 - تحریکات وآتش افروزی های حاکمان در ایران به جهت شعله ورساختن جنگ
1 - تاریخ لبنان ، نقش گروهای سیاسی لبنان ، عملکرد حزب اله در لبنان
2 -چگونگی  رابطه حزب اله لبنان با ایران
1 - نیوکانها ، چه جناحی ازسیاست خارجی آمریکاهستند ،تفکرواندیشه آنها جیست؟
2 - سیاست تجاوزنظامی  آمریکا به ایران چگونه با تحریم ایران آغاز خواهدشد
1 - رویدادهای شهریور، آیا امپریالیزم برای سرمایه گزاری به صلح وثبات نیاز دارد؟ پس چرا به اینهمه جنگ دامن زده
2 - سفر خاتمی به آمریکا ،   تظاهرات واشنگتن توسط چه کسانی و به چه منظوری انجام شد ، تحلیلی بر آن
1 - سخنرانی بوش واحمدی نژاد ، کودتای تایلند ،  کشتار و قتل عام سال 67 زندانیان سیاسی 
2 - مقدمه ای برتاریخ احزاب سیاسی ایران پس از انقلاب
1 - رخدادها ورویدادهای مهرماه ، کنفرانسی با نام بزرگداشت مشروطیت در واشنگتن و تحلیلی برآن
2 - احزاب سیاسی ایران پس از انقلاب ، مرحله اول
1 - تصویب لایحه دستگیری مظنونین ومشکوکین بدون حکم دادگاه در کنگره آمریکا
2 - تاریخ احزاب سیاسی پس از انقلاب ، مرحله 2و3 از سرنگونی دولت بازرگان تا انحللال حزب جمهوری اسلامی
1 - شرایط امروز ایران ، امکان واحتمال تجاوز و حمله آمریکا به ایران
2 - علت  انتشار نامه آقای خمینی ورابطه آن با شرایط امروز ، مرحله چهارم تاریخ احزاب پس از انقلاب
1- بحران اتمی ، فهرست تحریمهای علیه ایران ، مجلس خبرگان و نقش گروهای رقیب
2 - احزاب سیاسی ایران پس از انقلاب  ، مرحله پنجم
1 - تحلیلی برافزایش احتمال تجاوز آمریکا واسرائیل به ایران ، گزارشی از وضعیت عراق ونیروهای مقاومت
2 - تاریخ احزاب سیاسی ایران پس ازانقلاب ،  مرحله ششم از خرداد 76  تا  1384
1 -  تشدید وگسترش زمینه ایجاد تجاوز آمریکا، باتوجه به نقل وانتقلات نظامی آمریکا وتحریکات مافیای نظامی ایران
2 - تاریخ احزاب سیاسی پس از انقلاب مرحله هفتم ، اززمان ریاست جمهوری احمدی نژاد
1 - انتخابات میاندوره ای آمریکا، فعالین ایرانی ضدجنگ واوضاع لبنان
2 - تاریخ احزاب سیاسی ایران پس از انقلاب ،  مرحله هفتم
1 -  25 آبان روز ستارخان  ، بمناسبت نود ودومین سالگرد درگذشت سردار ملی ایران
2 - انتخابات میاندوره ای آمریکا و شرایط امروز ایران و نقش اسرائیل
1 - فروهرها ، وضعیت امروز لبنان وتحریکاتی که میشود
2 - وضعیت امروز عراق وارتباط آن با ایران ، شرایط امروز فلسطین با توجه به تجاوزات بیرحمانه اسرائیل
1 - سفر جلال طالبانی به ایران،  بوش به اردن و سفر دیک چینی به عربستان سعودی
2 - شرایط فلسطین ، تاریخ احزاب سیاسی پس ازانقلاب ، محافظه کاران
1 - 16 آذر روز دانشجو ، سفر عبدالعزیز حکیم به آمریکا ودیدار بابوش
2 - تاریخ احزاب سیاسی پس از انقلاب ، حزب جمهوری اسلامی ، بخش اول جناح مکتبیون ونقش حسن آیت
1 -  تظاهرات وتجمعات دانشجوئی بمناسبت 16آذرودانشگاه پلی تکنیک، گزارش گروه مطالعاتی عراق
2 - احزاب سیاسی پس از انقلاب ، مکتبیون یا مکتبیها ، بخش 2
1 - برگزاری واهداف هولوکاست درایران، انتخابات خبرگان رهبری،وضعیت عراق،فلسطین، لبنان و موقعیت آمریکا
2 - تاریخ احزاب سیاسی ایران پس از انقلاب ، حزب چمهوری اسلامی وجناحهای درون آن، مکتبی ها بخش 3
1 - رویدادها وقایع دیماه ، زندگی ومبارزات جهان پهلوان غلامرضا تختی و ثقط الاسلام تبریزی
2 - قطعنامه شورای امنیت درباره تحریم ایران