رادیو آزادگان       

زمان پخش    

May30,2005
سلیمی علی اصغر
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه 

 سالروزتولد دکترمصدق