بازگشت به صفحه اول        

زمان پخش
Oct30,2009

صالح - نیک بخت - وکیل دادگستری،سخنگوی انجمن دفاع از حقوق زندانیان - تهران

Oct30,2009
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  موضوع مصاحبه

1 - تهران،سخنگوی انجمن دفاع ازحقوق زندانیان،آخرین وضعیت موکلین ودیگرزندانیان وقایع انتخابات ریاست جمهوری مثل محسن صفائی فراهانی،

2 - بهزادنبوی،ابطحی،مازیاربهاری،دکترمحمدملکی،هنگامه شهیدی،رمضان زاده ومیردادمادی،غیرقانونی بودن ادامه بازداشتها،چرادرب انجمن پلمپ شد؟