RadioAzadegan
Radio Azadegan freedom Radio for Iranian World Wide

آدرس ماهواره برای ایران واروپا

 

Satellite Information

HOTBIRD                           8

Transponder                     81

Frequency:                 12322

Polarization        Horizontal 

Symbol Rate:             27500  

FEC:                      3/4        

 

 

هرچند که سنگلاخ و شب تاریک است

هر چند که پرتگاه و ره باریک است

با این همه ، رهنوردها می دانند

از نیمه گذشته شب ، سحر نزدیک است

نعمت آزرم

ایران و ایرانی را از زبان

کلنل محمد تقی خان پسیان بشنوید

 

The Voice of Independence, Freedom, and Democracy in Iran 

صدای طرفداران صلح و دوستی و عدالت در جهان  

A Voice for Supporters of Peace, Friendship, and Justice in the World 

 

 

هموطن رادیو آزادگان ، رادیو شما ، جهت استقلال و استمرار خود ،احتیاج به کمکهای مالی و همیاری شما دارد
 
 
برنامه های امروز راديو

 

 

سهراب مختاری - اطلاعیه خانواده های پوینده،مختاری وکانون نویسندگان برای بزرگداشت یازدهمین سالروزبقتل رسیدن وحشیانه این عزیزان،بازیودن پرونده این جنایات

ابوالحسن بنی صدر1 - سالروز 16 آذر،دانشگاه ازآنروزبه محل برانگیزنده ایرانیان به جنبش برای استقلال وآزادی شدونیزمرکزتبدیل فکری جامعه،تنهاوسیله مردم برای به

ابوالحسن بنی صدر2 -حداقل رساندن خطرجنگ وتجاوزجنبش همگانی است،بنابرآخرین آمارهادرآمدماهانه 70 درصدخانواده های ایرانی کمترازنصف ماهانه آنهاست،شدت فقر

ابوالحسن بنی صدر 3 - اقتصادی درهمه زمینه ها،کشاورزی،صنعت،نفت گسترده شده است،چاهای نفتی ایران هرساله 13 درصدازتوان بهره برداری خودراازدست میدهند

فریدون صراف 1 - چرایارانه ها یاسوبسیدهادرایران اینقدرجنبه سیاسی پیداکرده،درپس اخبارآن چیست وچرااینطورشدید باعث نگرانی درداخل رژیم شده است،نحوه عملکرد

فریدون صراف 2 - یارانه ها دردیگرکشورهاچگونه وبه چه ترتیب است؟رانت ورانت خواری چیست وبچه ترتیب عمل میکند؟باتوجه به کم اثرشدن نقش خارج درکشورها و

فریدون صراف 3 -همینطورایران،درشرایط حاضرسازش و یا مقاومت رژیم دررابطه با مسئله اتم چه تاثیری بروضعیت اجتماعی واقتصادی ایران ویا مردم ایران خواهدداشت

فریدون صراف 4 - وبرسرشعارهای مرگ براین ومرگ برآن چه خواهدآمد،چراهیاهوهادرمورد مسئله اتمی هرروزبشکلی دیگرمطرح میشود،تحولات اقتصادی کوتاه وبلندمدت؟

 

دریای بی پایان - باآوای سالارعقیلی و گروه دستان  حمید متبسم، سعیدفرج پور، بهنام سامانی، حسین بهروزنیا، پژمان حیدری،اشعار عطار، مولوی و حافظ

وطن من ، با آوای ایرج بسطامی و اجرا ی گروه عارف، تاراستاد جلیل شهناز، آهنگساز پرویز مشکاتیان، اشعار  بهار وحافظ

سرزمین بیکران ، کنسرت گروه مستان و با آوای همای

 

گلها و یادها ، موسیقی های ملی و سنتی

مقالات روز
پاسخ علامه علی اکبر دهخدا به صدای آمریکا
استقلال ،آزادی ،جمهوری ایرانی

سایتهای ضد جنگAnti-War Sites

  

www.stopwaroniran.org

www.worldcantwait.org

www.answercoalition.org

www.sbm4peace.org

www.troopsoutnow.org

www.kanooneiranian.org