رادیو آزادگان          

 زمان پخش

Oct 30,2004

  Nov07,2004

ژاله   وفا

  Nov13,2004

  Dec02,2004

  Dec23,2004

 Dec26,2004

Jan10,2005

Jan28,2005

Feb18,2005

Feb25,2005

Mar04,2005

Mar11,2005
Mar18,2005
May01,2005
Sept26,2005
Sept26,2005
Dec09,2005
Dec09,2005
Feb13,2006
Feb13,2006
Feb13,2006
Apr17,2006
Apr17,2006
Apr28,2006
Apr28,2006
May29,2006
May29,2006
June05,2006
June05,2006
Sep08,2006
Sep08,2006
Sep18,2006
Sep18,2006
Oct23,2006
Oct23,2006
Dec08,2006
Dec08,2006
Dec25,2006
Dec25,2006
Jan12,2007
Jan12,2007
Jan19,2007
Jan19,2007
Feb02,2007
Feb02,2007
Feb09,2007
Feb09,2007
Mar20,2007
Mar24,2007
Mar24,2007
Apr13,2007
Apr13,2007
May11,2007
May11,2007
May28,2007
May28,2007
Jun15,2007
Jun15,2007
Oct05,2007
Oct05,2007
Jan11,2008
Jan11,2008
Jan25,2008
Jan25,2008
Feb15,2008
Feb15,2008
Mar19,2008
Apr04,2008
Apr04,2008
Apr11,2008
Apr11,2008
Apr11,2008
Apr25,2008
Apr25,2008
Apr25,2008
May05,2008
May05,2008
May05,2008
May12,2008
May12,2008
May12,2008
July12,2008
July12,2008
July12,2008
Aug17,2008
Aug17,2008
Aug17,2008
Sep05,2008
Sep05,2008
Sep05,2008
Sep27,2008
Sep27,2008
Sep27,2008
Oct18,2008
Oct18,2008
Oct18,2008
Nov15,2008
Nov15,2008
Nov15,2008
Dec20,2008
Dec20,2008
Dec20,2008
Jan18,2009
Jan18,2009
Jan18,2009
Jan18,2009
Mar16,2009
Mar16,2009
Mar16,2009
Mar29,2009
Mar29,2009
Mar29,2009
May10,2009
May10,2009
May10,2009
May17,2009
May17,2009
May17,2009
May17,2009
May17,2009
May24,2009
May24,2009
May24,2009
May24,2009
Jun29,2009
Jun29,2009
July26,2009
July26,2009
July26,2009
July26,2009
Apr24,2010
Apr24,2010
Apr24,2010
Apr24,2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  موضوع مصاحبه

   استراتژی جهانی نفت آمریکا

   دکتر فاطمی و راه مصدق

   نفت آفریقا

   نفت آسیای میانه و قفقاز

   فراخوان برای رفراندم

  تولید و مصرف انرژی

   نفت و مصارف انرژی داخلی

  تاریخچه نفت - 1

   تاریخچه نفت - 2

  تاریخچه نفت - 3

   تاریخچه نفت - 4

   تاریخچه نفت - 5

        تاریخچه نفت و اصلاحات  6

  تاریخچه نفت و اصلاحات 7

1 - وضعیت حاکمیت

2- وضعیت حاکمیت

1- بحران انرژی اتمی
2- بحران انرژی اتمی
1 -   بودجه سال 1385
2 -   بودجه سال 1385
3 -   بودجه سال 1385
1 - کالبدشکافی مافیای نفتی، بخش 1
2 - کالبدشکافی مافیای نفتی، بخش 1
1  کالبد شکافی مافیای نفتی ، بخش 2
2  کالبد شکافی مافیای نفتی ، بخش 2
1 - کالبد شکافی مافیای نفت ، بخش 3
2 - کالبد شکافی مافیای نفت ، بخش 3
1 - کالبد شکافی مافیای نفت بخش 4
2 - کالبد شکافی مافیای نفت بخش 4  
1 - کالبد شکافی مافیای نفت بخش 5
2 - کالبد شکافی مافیای نفت بخش
1 -   کالبد شکافی مافیای نفت 6
2 -   کالبد شکافی مافیای نفت 6
1 - وضعیت اقتصادی ایران در  توانائی و مقابله باتحریمها ، بویژه مصرف بنزین وذخیره های آن
2 - وضعیت اقتصادی ایران در  توانائی و مقابله باتحریمها ، بویژه مصرف بنزین وذخیره های آن
1 - مشگلات کیفی وکمی آموزش وپرورش ایران در قرن 21  - بخش یک
2 - مشگلات کیفی وکمی آموزش وپرورش ایران در قرن 21  - بخش یک
1 - مشگلات کمی وکیفی آموزش وپرورش در قرن 21 ، بخش 2
2 - مشگلات کمی وکیفی آموزش وپرورش در قرن 21 ، بخش 2
1 - مشگلات کمی وکیفی آموزش وپرورش ایران در قرن 21 بخش 3 ، وضعیت ورزش درمدارس ایران
2 - مشگلات کمی وکیفی آموزش وپرورش ایران در قرن 21 بخش 3 ، وضعیت ورزش درمدارس ایران
 1 - مشگلات کمی وکیفی آموزش وپرورش ایران درقرن 21، مسئله اعتیاد دانش آموزان
2 - مشگلات کمی وکیفی آموزش وپرورش ایران درقرن 21، مسئله اعتیاد دانش آموزان
1 - مشگلات کمی وکیفی درآموزش وپرورش ایران درقرن21 بخش 5، دونوع دیدگاه کاملا متفاوت به مسئله آموزش وپرورش
2 - مشگلات کمی وکیفی درآموزش وپرورش ایران درقرن21 بخش 5، دونوع دیدگاه کاملا متفاوت به مسئله آموزش وپرورش
1 - مشگلات کمی وکیفی  درآموزش وپرورش ایران درقرن 21 بخش 6 ، ویژه گیهای دیدگاه دوم برآموزش وپرورش
2 - مشگلات کمی وکیفی  درآموزش وپرورش ایران درقرن 21 بخش 6 ، ویژه گیهای دیدگاه دوم برآموزش وپرورش
پیام نوروزی  سال 1386
1 - مشگلات کمی وکیفی آموزش وپرورش ایران درقرن21بخش 7، وضعیت معلم ، رشد وتربیت معلم
2 - مشگلات کمی وکیفی آموزش وپرورش ایران درقرن21بخش 7، وضعیت معلم ، رشد وتربیت معلم
1 - مشگلات کمی وکیفی آموزش وپرورش ایران درقرن 21 بخش 8، وضعیت پژوهش در ایران
2 - مشگلات کمی وکیفی آموزش وپرورش ایران درقرن 21 بخش 8، وضعیت پژوهش در ایران
1 - مشگلات کمی وکیفی آموزش وپرورش ایران درقرن 21 ، بخش 9 ، پژوهش ازنظرکمی وکیفی درایران
2 - مشگلات کمی وکیفی آموزش وپرورش ایران درقرن 21 ، بخش 9 ، پژوهش ازنظرکمی وکیفی درایران
1 - مشگلات کمی وکیفی آموزش وپرورش ایران درقرن 21 بخش 10 ، مسئله مشگلزای کنکور
2 - مشگلات کمی وکیفی آموزش وپرورش ایران درقرن 21 بخش 10 ، مسئله مشگلزای کنکور
1 - مشگلات کمی وکیفی آموزش وپرورش ایران در قرن21
2 - بخش 11 مشگل بغرنج کنکور درایران وجنبه های تبعیض آمیز آماری
1 - مشگلات کمی وکیفی آموزش وپرورش ایران درقرن 21، بخش 12وضعیت تحصیلی دختران درجهان ومحرومیت تحصیلی دختران ایران
2 - مشگلات کمی وکیفی آموزش وپرورش ایران درقرن 21، بخش 12وضعیت تحصیلی دختران درجهان ومحرومیت تحصیلی دختران ایران
1 - دنباله بحث وضعیت آموزش وپرورش ایران درقرن21بخش 13، بررسی آماری مشگلات تحصیلی دختران درایران، نحوه دسترسی به آموزش
2 - نسبت دختران وپسران دربدو ورود به دوره متوسطه ، پیام بازار کار به دختران وپسران ، تنوع رشته های گوناگون برای پسران
1 - دنباله بحث وضعیت آموزش وپرورش ایران درقرن 21 بخش 14، خلاصه ای ازبررسی آماری مشگلات تحصیلی دختران درایران
2 - بخصوص موانعی که باآن روبرو هستندبویژه تنوع رشته هاازنظرمهارتی وکمبود امکانات دراین زمینه وعلیرغم اینهاموفقیتهای بدست آمده
1 - دنباله بحث وضعیت آموزش وپرورش ایران درقرن21 بخش 15،دررابطه باآزمون های ارزشیابی بین المللی که ایران هم درآن شرکت دارد
2 - نتایج وعواقب این آزمایشها و آزمونها، پاسخ به پرسشهای شنوندگان دررابطه بااین گفتگوها
ژاله وفا - پیام نوروزی -  محقق و پژوهشگر ، عضو هیئت تحریریه روزنامه انقلاب اسلامی
1 - وضعیت آموزش وپرورش درقرن 21 درایران بخش 16 ، دنباله بحث آزمونهای بین المللی برای ارزیابی وسنجش سطح دانش وفراگیری
2 - دانش آموزان دررابطه باتوانائی های خواندن وریاضیات ، نتایج متوسط عملکردوعوامل زمینه سازاین نتایج دررابطه باروش تدریس
1 - لایحه بودجه تقدیمی دولت احمدی نژادوتصویب آن توسط مجلس هفتم واهداف درپی آن، بیسابقه بودن آن ازنظرحجم بودجه
2 -  وابستگی آن به فروش نفت وگازوخارجی بودن آن، ساده سازی بودجه بمنظور ازبین بردن حداقل امکانات نظارت برعملکرد بودجه
3 - افزایش کنترل قوه مجریه بردرامدهای حاصل ازفروش نفت وگازو بودجه ، درنتیجه امکانات بیشتررانت خواری مافیای نظامی مالی
1 - دنباله بحث لایحه بودجه تقدیمی دولت احمدی نژادوتصویب آن توسط مجلس هفتم، نقش رانت دراقتصادایران، تلاش دولت احمدی نژاد در-
2 - زیرپانهادن قوانین موجوددرباره اعمال مالکیت برمنابع نفت وگاز،افزایش حجم عمومی بودجه دولت وافزایش 5 برابری آن ازسال 1380
3 - وابستگی شدیدبودجه به درآمدنقت واقتصادخارجی، 191میلیارددلاردرآمدارزی درسه سال دولت احمدی نژادوناروشنی عملکرد 100میلیارددلارآن
1 - دنباله بحث بودجه انفجاری وایسته به نفت ونظارت گریزسال 1387، سخنان احمدی نژاد درانتقادازمافیاهائی که قصد به زمین زدنش رادارند
2 - بدون اینکه نامی ازآنهاببرد، بیش از90 هزار میلیاردتومان کمبود سرمایه برای به اجرا رساندن طرحهای عمرانی نیمه تمام موجب تخریب بیشتراقتصاد
3 - علل اصلی مشگلات سیاسی واقتصادی درجامعه وکشورما، راه توسعه ورشد خلع یدازاین حاکمیت سواستفاده جو میباشد
1 - دنباله بحث بودجه تصویب شده دولت احمدی نژاد توسط مجلس هفتم، تعریف شرکتهای دولتی چیست ورابطه مدیریت ومالکیت این شرکتها چگونه است؟
2 - آیااین شرکتها زیان ده هستندیاسودآور،بودجه شرکتهای دولتی درجندسال گذشته،نقش ورابطه شرکتهای دولتی باقدرت سیاسی،تعدادشرکتهای دولتی؟
3 - تقسیم بندی سه گانه شرکتهای بورسی سودآوردولتی، شرکتهائی که هزینه انرژی زیاددارندیاازمعافیت گمرکی بالابهره مندندویا غیررقابتی هستند
1 - دنباله بودجه 1387 دولت احمدی نژاد ووابستگی 85 درصدی آن به فروش نفت وگاز،کسری بودجه 119 هزارمیلیاردتومانی،کاهش درآمدهای مالیاتی
2 -  لایحه بودجه تکمیلی 9/9 میلیارد دلاری برای واردات بنزین ، جهت یابی بودجه نظام ولایت فقیه به وابستگی وفقرروزافزون
3 - امضا قریب الوقوع قراردادخط لوله گازباهندوستان وپاکستان باتخفیف 60 درصدی نسیت به قیمتهای جهانی وبخشش 495 میلیاردی ازجیب ملت ایران
1 - دنباله بحث بودجه نظارت ناپذیروانفجاری ایران، مشخصات تورم زاوانبساطی آن واینکه پدیده رکودتورمی چیست وچرااقتصادایران به آن مبتلاست؟
2 - بیماری فرهنگ اقتصادی حاکم برایران، مصرف وتوزیع به جای تولید وایجاد درآمد،رشد تورم ونقدینگی دردوره های مختلف ازسال 1357
3 - عامل آن نتیجه اصلاح ناپذیری استبدادوابسته وفرهنگ اقتصادی مصرف گراست، رشدتورم ونقدینگی میتواند به بیکاری بیش از 6 میلیون بیانجامد
1 - خصوصی سازی درایران،ویژه گیهای بیماریهای ساختاری اقتصادی ایران که دراستبدادحاکم راه حل ندارد،فرمان خصوصی سازی سال85 برای ...
2 - افزایش رقابت وتناقض آن یااصل 44 قانون اساسی،تعریف خصوصی سازی،نقش صندوق بین المللی وبانگ جهانی درگسترش خصوصی سازی
3 - نقش وتاثیرمخرب خصوصی سازی دربرخی ازکشورهای آفریقائی،نقد فیلسوفان مکتب اطریش،روشهای متداول انتقال مالکیت به بخش خصوصی
1 - دنباله بحث خصوصی سازی بخش 2 ، نظرات تئوریسین های خصوصی سازی ونقد آنها، آیا خصوصی سازی درولایت فقیه کار می کند؟
2 - ادعاهای طرفداران خصوصی سازی دررابطه باتخصیص بهینه منابع ، کارائی بیشتر،افزایش تولید وروشهای مختلف خصوصی سازی
3 - ادعاهای طرفداران خصوصی سازی دررابطه باتخصیص بهینه منابع ، کارائی بیشتر،افزایش تولید وروشهای مختلف خصوصی سازی
1 - دنباله بحث خصوصی سازی اقتصاد ونقش آن درتوسعه جامعه مدنی ودراجتماع،بدون انجام رفرمهاویا تغییرات ساختاری خصوصی سازی درایران منجر
2  - ..به توسعه نظام مافیائی شده است،به گفته ناطق نوری خصوصی سازی درایران واگذاری سهام دولت،به بخش پنهانی دولت،خصوصی سازی  وبیکاری
3 - خصوصی سازی نیازمند بسترمناسب سیاسی، اجتماعی واقتصادی است، ادعای واگذاری یک سوم دارائی کشورو به پایان چندسئوال ازمسئولین کشور
1 - مسئله خصوصی سازی درایران،علل عدم موفقیت خصوصی سازی،حداقل های ضروری برای سرمایه گزاری،650 هزارواحدصنعتی فعال بدون پروانه
2 - خصوصی سازی درایرا ن بطورعمده فروش سهام دولت به شرکتهای شبه دولنی است و باادامه همان مدیریت دولتی،عدم وجودثبات قانون درایران
3 - نمونه های خصوصی سازی درصنایع نساجی،پتروشیمی وخودروسازی،افزایش 2800 درصدی سرمایه گزاری دولت،درتضادکامل با اصل 44وسئوالها
1 - طرح تحول اقتصادی کابینه احمدی نژادیادرواقع پرداخت نقدی یارانه ها،حذف یارانه هاتحت فشارصندوق بین المللی پول است یا برای مبارزات انتخاباتی
2 - افزایش بی رویه یارانه ها تنهابرای پوشاندن بی کفایتی وفسادنظام مافیائی ولایت فقیه،یارانه هاازعوامل رقابت ناپذیرتولیدات صنعتی ورشدمصرف گرایی
3 - 3 هزار میلیاردتومان یارانه نان،90 هزارمیلیاردیارانه حامل انرژی،پیش بینی تورم 550 درصدی به دنبال اجرای این طرح،ساختاراداری واجرائی دولت..
1 - طرح تحول اقتصادی کابینه احمدی نژادیا طرح پرداخت یارانه ها،عواقب سیاسی، فرهنگی واقتصادی آن ازجمله سواستفاده ازبخشهای محروم جامعه با
2 - وابسته کردن آنهابه این پرداختهای نقدی، امکان ایجادبسترهرچه بزرگترشبکه های اقتصادی رانت وقاچاق، تزریق 60 درصد نقدینگی به اقتصادایران
3 - افزایش قدرت خریدسرسام آوروتورم،درنتیجه بدترشدن وضعیت محرومین جامعه،افزایش شکاف درآمدی درایران وچراجامعه ایران توانائی پرداخت بهای
4 -اصلی کالاهای اساسی راندارد؟فقر،اقتصادمصرف محور،ظرفیت استفاده نشده بالای کارخانه ها،بیکاری مزمن،توزیع ناعادلانه،وابستگی هرجه بیشتر به نفت
1 - نگاهی متفاوت به بحران مالی چهانی وتبعات آن،باراصلی این بحران یردوش کدامین اقشاروطبقات جامعه تحمیل میشود،الگوی انسان سرمایه داری لیبرال
2 -انسان مصرف کننده ایست که نیروی کارش آنقدرمصرف میشودتادیگربکارسرمایه نیاید،گزارش سازمان ملل درباره تعدادروزافزون گرسنگان شدیددرجهان
3 -نظرات برخی مسئولین ونظریه پردازان برجسته درباره عواقب این بحران مالی واین سئوال،آمریکاکه دیگرالگوی جهان نیست آیادرحال ازبین رفتن است؟
1 - بحران نظام اقتصادجهانی وعواقب آن برجهان،4 بحران پیش روی اقنصادسرمایه داری آمریکا،اثرات این بحران براقتصادایران وتدابیردولت احمدی نژاد
2 - واینکه اوچگونه میخواهداقتصادایران رابانفت بشکه ای 5 دلاراداره کند؟وابستگی 85 درصدی بودجه دولت به درآمدنفت،برسرحساب ذخیره ارزی چه رفته
3 - زمینه های گوناگون موجب کسری بودجه درسال آینده وبحرانهای درپیش رو،بسیاری سال آینده را سال سیاه مینامند،ایران دررده فاسدترین کشورهامیباشد
1 - بودجه سال 1388 کابینه احمدی نژاد،بی توجهی اوو کابینه اش به مصوبات مجلس ودرواقع مجلس رابه بیگاری کشاندن، بودجه نویسی دولت احمدی نژاد
2 - تمرکزتصمیم گیری وعدم کنترل پذیری،روشی برای توزیع هرچه  بیشتررانت،40 درصدبودجه زیرنظرمعاونت کابینه احمدی نژاد،عدم تصویب ردیف درآمد
3 -حساسیت بسیارکم هموطنان نسبت به غارت ثروت ملی ایرانیان توسط این رژیم یعنی نفت وگازی که متعلق به نسلهای آینده هم میباشدتصویب کلیات لایحه
1 -انتخابات چه مفهومی داردوتفاوت انتخابات کشورهای آزادبااین نمایش انتخابات درایران،درمفهوم انتخاب استقلال رای،آزادی تشخیص وگزینش نهفته است
2 - آیاانتخابات حق حاکمیت ملت است یاوسیله ای برای اعمال این حق،وقتی حق حاکمیت ملت نقض شده است انتخابات یعنی پذیرفتن تجاوزبه این حق میباشد
3 - دردورانی که اکثرکشورهاحداقل آزادی هارارعایت میکنندگرفتاری ملت ما درچنبره نظام ولایت فقیه یک تراژدی کمدی است،نظرجامعه شناس کوبائی درباره
4 - انقلاب ایران،اعتراف ضمنی خاتمی به تقلب انتخابات سال 1384،نقدنظرسروش درباره تحریم انتخابات،بررسی ونقدبرخی نظرات باصطلاح اصلاح طلبان
5 - نظامهای استبدادی همواره ازتهدیدوتحقیرمردم برای شرکت  آنها درانتخابات استفاده میکنندوسعی میکنند روحیه درماندگی،بندگی وفریب راگسترش دهند
1 - هدف رژیم ازبرگزاری نمایشهای انتخاباتی چیست؟نیازمندی نظامهای استبدادی دربرابرافکارعمومی جهان به مستحکم ومشروع بودن،شرایط خامنه ای
2 - برای انتخابات به نقل ازعسگراولادی،حفظ نظام ازهدفهای اصلی باصطلاح اصلاح طلبان،رژیم نه به آرا مردم بلکه به صفهای طولانی درایران احتیاج دارد
3 - تناقضهای رفتاری واعمالی موسوی وکروبی با ادعاهای انتخاباتی،چرائی توجیح شرکت درانتخابات ازسوی برخی باصطلاح روشنفکران واپوزیسیون
4 - مسئولیت روشنفکرآنست که نه تنهاخودراازمدارهای بسته تحمیلی برهاندبلکه روشهای برون رفت رابه جامعه بنمایاند،گسترش فسادومقاومتهای قهرمانانه
1 - اخبارروزوتحلیلی بروضعیت جنبش مردم،بیانیه حزب مشارکت ایران،29 خردادروزخلع یدانگلیس وسخنان خامنه ای،تائیدصحت انتخابات توسط شورای نگهبان
2 - اخبارروزوتحلیلی بروضعیت جنبش مردم،بیانیه حزب مشارکت ایران،29 خردادروزخلع یدانگلیس وسخنان خامنه ای،تائیدصحت انتخابات توسط شورای نگهبان
1 - بالندگی جنبش مردم واسارت اصلاح طلبان درتوهم قدرت
2 - بالندگی جنبش مردم واسارت اصلاح طلبان درتوهم قدرت
3 - بالندگی جنبش مردم واسارت اصلاح طلبان درتوهم قدرت
4 - بالندگی جنبش مردم واسارت اصلاح طلبان درتوهم قدرت
1 -  بودجه سال  1389 رژیم ولایت فقیه  آئینه شکستن مقاومت جامعه ملی ، رقم سازیهای بودجه وبریدگی از واقعیت جامعه
2 - بودجه دولت  بزرگتراز تولید ناخالص داخلی ، کاهش نودوسه درصدی سرمایه گذاری خارجی درسال 1387
3 -   بیش از5000 طرح نیمه تمام درکشور،افزایش بودجه نیروها ونهادهای سرکوب وکاهش بودجه علمی وفن آوری
4 -  وابستگی هشتاد وپنج درصدی به نفت ودلابل سیزده گانه آن