رادیو آزادگان       

زمان پخش    

Jan10,2005
مهندس خسرو- زرتاب

Dec05,2005

Dec05,2005

Dec05,2005

Dec21,2005

Dec21,2005

Jan18,2008

Jan18,2008

Jan18,2008

Feb06,2008

Feb06,2008

Mar19,2008

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه

 زلزله بم

1 - زلزله در ایران و گروه دیده بان لرزه یی
2 - زلزله در ایران و گروه دیده بان لرزه یی
3 - زلزله در ایران و گروه دیده بان لرزه یی

1 - گروه دیده بان لرزه ای

2 - گروه دیده بان لرزه ای

1 - تهران، نارسائیها پس اززلزله بم بمناسبت پایان چهارمین سالگردفاجعه، درسهائی که میباید اززلزله بم می آموختیم ومتاسفانه جامعه ما

2 - درشرایط پیش اززلزله بم بسرمیبرد، مسئله اصلی جامعه مااینست که باورنداردوقوع زلزله محتومست اما صدمات ناشی ازآن حتمی نیست

3 - ادامه فعالیتهای گروه دیده بان لرزه ای برای تحقیق راهکارها به جامعه به جهت کم کردن خطرات ،علل ناکامی یا طولانی شدن پروژه ها

1 - تهران، دنباله درسهائی که میبایداززلزله بم می آموختیم ودرتداوم فعالیتهای دیده بان لرزه ای، دودیدگاه یکی دریک نظام اقتصاددولتی

2 - میبایدمنتظراقدامات دولت شدتافاجعه بوقوع پیوندد؟ دیگرکه امکانات جامعه مامنحصربه این نمیشود، زلزله حتمی ومقاوم سازی شدنی

مهندس خسرو زرتاب ، پیام نوروزی - از بنیانگزاران بنیاد دیده بان لرزهای در تهران