رادیو آزادگان         

زمان پخش

Nov28, 2004

زربخش - مجید

Dec 28, 2004

Jan 24, 2005

Feb 07, 2005

Mar14, 2005

Jun 03, 2005

July 01, 2005

Aug 05, 2005

Sept 05,2005

Oct 31, 2005

Oct 31, 2005

Oct 31, 2005
Jan 25, 2006
Jan 25, 2006
Jan 25, 2006
Mar 27, 2006
Mar 27, 2006
May22, 2006
May22, 2006
Aug07, 2006
Aug07, 2006
Sep04, 2006
Sep04, 2006
Nov03, 2006
Nov03, 2006
Feb16, 2007
Feb16, 2007
Mar20, 2007
May25, 2007
May25, 2007
Nov14, 2007
Nov14, 2007
Nov14, 2007
Nov26,2007
Nov26,2007
Dec05,2007
Dec05,2007
Dec05,2007
Feb25,2008
Feb25,2008
Mar07,2008
Mar07,2008
Mar19,2008
Jun07,2008
Jun07,2008
Jun07,2008
Jun18,2008
Jun18,2008
Jun18,2008
Jun28,2008
Jun28,2008
Jun28,2008
Jun28,2008
Feb15,2009
Feb15,2009
Feb15,2009
Feb15,2009
May07,2009
May07,2009
May07,2009
May07,2009
Aug13,2009
Aug13,2009
Aug13,2009
Sept23,2009
Sept23,2009
Sept23,2009
Sept23,2009
Nov15,2009
Nov15,2009
Nov15,2009
May22,2010
May22,2010
May22,2010
Dec06,2010
Dec06,2010
Dec06,2010
Dec06,2010
Dec06,2010
Jan20,2011
Jan20,2011
Jan20,2011
Jan20,2011
Feb10,2011
Feb10,2011
Feb10,2011
Mar20,2011
May07,2011
May07,2011
May07,2011
Sept21,2011
Sept21,2011
Sept21,2011
Sept21,2011
Nov07,2011
Nov07,2011
Nov07,2011
Nov07,2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه

 اتحاد

فراخوان ، رفراندوم

طرح حمله به ایران

انقلاب سال 57

مصدق  و  ویژهگیها

  انتخابات ریاست جمهوری

پس ازانتخابات ریاست جمهوری

14 مرداد-ترور-پس از انتخابات ریاست جمهوری

 قتل عام سال 1367 و چرائی و چگونگی آن

احمدی نژاد چرا و چگونه آمد؟

آیا حکومت یکدست شده و آیا قادر به تحقق ادعاها میباشد؟

آیا سخنان احمدی نژاد به ضرر اسرائیل است یا به سود آنها؟

1 - اوضاع امروز ایران وعملکرد دولت احمدی نژاد و رهبری

2 - بحران هسته ای ایران
3 - بحران هسته ای ایران

1 - بحران هسته ای ایران واهداف حاکمیت از این بحران

2 - بحران هسته ای ایران واهداف حاکمیت از این بحران

 1 - بحران هسته ای  ، اهداف آمریکا وجمهوری اسلامی ، احتمال تجاوز آمریکا

2 - بحران هسته ای  ، اهداف آمریکا وجمهوری اسلامی ، احتمال تجاوز آمریکا

1 - تجاوز اسرائیل به لبنان ،توجیه دفاع از خود ومبارزه باترورایزیم، اهداف آمریکا واسرائیل

2 - دراین تجاوز  نام بردن ازایران به چه اهدافی است ، آیا آمریکا واسرائیل میتوانند به اهداف خود برسند ؟

1 - کشتاروقتل عام زندانیان در سال 67، مسئولان وعاملان کشتارها

2 - در شرایط این حاکمیت چگونه میتوان از تداوم وتکراراین جنایت ها جلوگیری کرد 

1 - تشدید شرایط رودر روئی آمریکا با ایران ، تجاوز به ایران وتحریکات جمهوری اسلامی

2 - تجاوزآمریکا به ایران وتحریکات جمهوری اسلامی، دامن زدن به بحرانها به سود کدامیک از طرفین است

1 - علل وچگونگی شرایطی که منجربه انقلاب شد وچه کسانی میگویند انقلاب ساخته وپرداخته بیگانگان است؟

2 - چگونه وبچه دلیل آقای خمینی ومعممین درراس انقلاب قرارگرفتند

پیام نوروزی  سال 1386

 1 - وضعیت امروز ایران ، علل تشدید سرکوب ها وخشونت هابر زنان، دانشجویان ، کارگران ،معلمان واهداف حاکمیت

 2 - وضعیت امروز ایران ، علل تشدید سرکوب ها وخشونت هابر زنان، دانشجویان ، کارگران ،معلمان واهداف حاکمیت

1 - بازنگری روشنفکران بریده ازچپ ، مقدمه ای وپیشینه ای ازاین گونه تحریفات درچندسال اخیرتوسط  پرهام،میرفطروس،میلانی

2- نقدی برکتاب درتیررس حادثه، نقش قوام دربه امضارساندن فرمان مشروطیت وجلوگیری ازتجزیه ایران و30تیربه نقل حمیدشوکت
3 - اهداف نویسنده گان از بی اعتبارکردن حرکت ملی ومصدق بویژه درشرایط امروز، بی اهمیت کردن اصل مقاومت است
1 - تاریخ نگری روشنفکربریده ازچپ بخش دوم، نقدی برگفتگوی عباس میلانی باروزنامه هم میهن چاپ تهران به مدیریت محمدقوچانی
2 - بازخوانی  سنت روشنفکری ایران، مفهوم روشنفکرو رایطه روشنفکربا قدرت، اهداف درپی اینگونه تحریفات تاریخی دراین روزها
1 - دنباله بحث تاریخ نگری روشنفکران بریده ازچپ، نقدی برگفتگوی عباس میلانی باروزنامه هم میهن تهران به مدیریت محمدقوچانی
2 - روشنفکرکیست ونقش اودرجامعه چیست، نه هردانش آموخته ای روشن فکراست، ویژه گی روشنفکرنقدازوضع ناعادلانه است
3 - وضعیت امروزایران باتوجه به خطرات فزاینده تجاوزآمریکا به ایران وعملکردوزمینه سازیهای حاکمیت، چه باید کرد؟
1  چراانقلاب شدوزمنیه های آن راحداقل میباید درکودتای ننگین 28مردادیافت، قیام ملت برعلیه یک رژیم دیکتاتوری وابسته خرافی یود
2- دستاوردهای انقلاب،سقوط سلطنت یکی از2پایه قدرت، هرچندستون دوم درمقطعی مستحکمترشدولی دراین 3دهه ماهیتش آشکارترشد
1- نمایشی باعنوان انتخابات مجلس هشتم ووظیفه نبروهای استقلال طلب،آزادیخواه،شرکت نکردن درآن اصلا باعث بهره برداری دشمن نیست
2 - تحریم طبیعی ترین راه مردم،انتخابات یعنی تجلی حق انتخاب کردن وانتخاب شدن، قانون اساسی و ساختارحکومتی حق راازمردم سلب کرده
مجید زربخش - پیام نوروزی - از بنیانگزاران کنفدراسیون جهانی دانشجویان و ازمسولین شورای موقت سوسیالیستها
1 - مقاله دنیای گرسنه وسرمایه جهانی،دراین جهان که بیش از 850 ملیون گرسنه اندوبیش ازبک میلیاردنفر درفقرمطلق زندگی میکنندو...
2 -بررسی نکات اساسی وضروری تجربیات گذشته وادامه آن تا به امروزمیتواندازمولفه های اصلی چه باید کردباشد،مخالفت شریعتمداران بابیگانگان و
 3 -  نفوذخارجی نه ازموضع استقلال طلبانه وترقی خواهانه،بلکه ازجهت نوع مذهب وعقب گرائی دینی است،نمونه روشن آن مخالفت خمینی باامپریالیزم
1 - دنباله گفتگوی بررسی اساسی وضروری تجربیات گدشته تابه امروزدررابطه باگذارازاین مرحله وچه بایدکرد،چراتلاش آزادیخواهان وتجددطلبان..
2 - ایران برای نیل به آزادی وحاکمیت قانون ازدستاوردهائی محدود فراترنرفت،عوامل وریشه های آن رامیبایددرشرایط تاریخی،اجتماعی وفرهنگی..
3 - پیش ازمشروطه ودر پیشاسرمایه داری جستجوکرد،به دلیل همین شرایط رضاخان دیکتاتوری حاکم کرد،نقش تعیین کننده سلطنت وشریعتمداران
1 - دنباله بررسی نکات اساسی وضروری تجربیات گذشته تابه امروزدررابطه با بحث گذارازاین مرحله ودرهمین رابطه چه باید ومیتوانیم بکنیم؟
2 - متمم های قانون اساسی مشروطیت آمیزه ای شدمیان شریعت،سلطنت وخواستهای روبنائی اصلاح طلبان وآزادیخواهان،هم سلطنت تامرزهای...
3 - مذهب وهم شریعتمداران تامرزهای قدرت سیاسی کشیده میشدندودرواقع هردوپاسدارقدرت سیاسی حاکم وارزشهای سنتی کهنه بانام دین بودند
4 - یرای عبورمیباید،مردم ازساختاروویژه گیهای نیروی جایگزین تصویری شفاف وروشن داشته باشندکه به آن اطمینان کرده وباآن همراه گردند
1 - چراانقلاب شدوچراانقلاب به چنین سرنوشتی دچارشد،چراحاکمان ایران وسرکوبگران انقلابی باشعاراستقلال،آزادی ورشدچشن میگیرند وبچه جهت؟
2 -درزمینه آزادی کارنامه این  نظام بقدری سیاه است که فقط آدمهائی وقیح مثل سران رژیم نام آزادی رادرایران میبرند،واردات 4 برابرازسال 80 باتوجه
3 - به وابستگی 90 درصدی بودجه کشوربه فروش نفت وگاز،ازآنطرف شعارتکنولوژی هسته ای بخاطر عدم وابستگی،3 خصوصیت نظام پیشین،فاسد
4 - سرکوبگروضدآزادی،وابسته یه بیگانه،جانشینی نوع دیگری ازدیکتاتوری رژیم گذشته پس ازانقلاب،رابطه رهبرورهرو،بعلت اختناق نظام پیشین
1 - انتخاب یاگزینش چیست وانتخابات به منظوری انجام میشود،آیااین نمایشی که درایران انجام میشودانتخابات است وآیابایددراین بازی شرکت کردیانه؟
2 -اهداف حاکمیت ازاین نمایشهاچیست وبدنبال چه منافعیست،آیادرجائی از قانون اساسی این رژیم حق انتخاب کردن وانتخاب شدن برای ملت رعایت شده
3 - شرکت دراین نمایش برای هرکسی که کمترین آگاهی ازحقوق انسانی  داشته باشدپذیرش یک تحقیربزرگ واعلام صرفنظرازحق انسانی وشهروندیست
4 - دراین ساختاررئیس جمهوروظیفه ای جزاجرای منویات ولی مطلقه فقیه ندارد،نظرات افرادی درنظام وخارج ازنظام درتشویق یه شرکت درانتخابات
1 -نگاهی کوتاه به کودتای 28 مرداد،چرا کودتابوقوع پیوست،ضایعات،صدمات وفجایع ان تاامروز، تفاوتهاوتشابهات آن باکودتای اخیرباتوجه به جنبش مردمی
2- یک نکته درارتباط باکودتای 28مردادکه ربط هم پیدامیکندباکودتای امروز،نقش وهمکاری اسلاف خمینی وخامنه ای درکودتا 28  مردادهمراه با شاه ،آمریکا
3 -وانگلیس،شاخص ترین آنها کاشانی وبهبهانی هستند،آنچه رژیم امروز میکندبیشترازهرراه دیگری به زیانش تمام خواهدشد،مصاحبه کاشانی بامخبرالمهدی
1 - شرایط ووضعیت امروز کشورمان باتوجه به تمامی تنشهاوبحرانهای ایجادشده توسط کودتاگران درپی خیزش وقیام افتخارآفرین ملت ایران،سرکوب،
2 - کشتاروتجاوزهای کثیف توسط عوامل ولایت فقیه،حداقل 3 شاخص بارزاین اوضاع ،این ریزشها چه تاثیراتی درحرکتهای اجتماعی آینده خواهدداشت؟
3 - پایان این حاکمیت به کجاخواهدانجامند،مسئولیت منتقدین داخل این رژیم چیست وباتوجه به زمان باقیمانده،آیااین جنبش رهبریارهبران مشخصی دارد؟
4 -مقاومت کروبی وموسوی دراین جنبش تاثیربسیارداشت،جنایتهازیرنظرمستقیم خامنه ایست،صداوسیمامرکزدروغ وپلیدیها،وظیفه مابرای اطلاع رسانی
1 - وضعیت امروزایران باتوجه به حضورجنبش افتخارآفرین ملت ایران درصحنه هاوروزها،بمناسبتها،کنفرانس حوزه همکاری واقتصادی کشورهای اسلامی
2 - فیل هواکردن احمدی نژادرئیس جمهورتقلبی،نیازهای رژیم کودتائی ولائی به این نوع نمایشها،رژیم امروزسرکوب درداخل وعقب نشینی درخارج برگزیده
3 - تفاوت روزقدس با 13 آبان،ویژه گیهای جنبش،پاسخ روشن مردم به خامنه ای وسیاست سرکوب،کمبودهای جنبش،وظیفه نیروهای استقلال طلب وآزادیخواه
1 -اعدام 5 تن ازهموطنان آزاده وشریف ومبارزکشورمان درپی چه اهدافی بود،سابقه اعدام وجنایت دراین رژیم آدمخوارضدبشر،تفاوت فاحش واکنش وملی ملت
2 -ایران وجهان دراعتراض به این کشتارها،آیاحاکمیت خون وچنون انتظارچنین برخوردسراسری راداشت؟تعطیل واعتصابها تجربه دگرجنبش،آثاربلاهت رژیم
3 -بیانیه نمایشی تبادل سوخت هسته ای،این نمایش یک عقب نشینی بود یاخیر،تاثیرتحریمهابراکثریت ملت ایران،پاسخ رویدادها نشان ازوضعیت جنبش است
1 -پاسخ به این پرسش که چرادانشجویان همواره درمبارزات وفعالیتهای اجتماعی کشورمان پیشرواندومقاومت میکنند،تاریخچه ای ازمبارزات دانشجوئی ایران وازپیش از16 آذر،اولین حرکت اعتراضی ومتحد در
2 -سه سال پس ازتاسیس دانشگاه ودردیکتاتوری واختناق رضاشاهی،چنبش دانشجوئی تنهانیروئی که پس ازکودتای ننگین 28 مردادبطورگسترده وآشکارمقابل رژیم کودتاایستاد،حوادث وتظاهرات اعتراضی بزرگ
3 -پس ازکودتا،فاجعه 16 آذردرچه فضائی ووضعیتی رخ دادوچگونه طرج ریزی شده بود؟رابطه مستقیم 16 آذروکودتا،بخشنامه لشگر2زرهی به نظامیان دسته جانبازماموردانشگاه در20 آذر،بفرموده جوائزنقدی و
4 -اعطای درجه،16 آذرسمبل روزدانشجوئی واینکه چگونگی انتخاب این روز،وضیت جنبش دانشجوئی پس از16 آذروسپس خرداد42،تغییرروشهاونظرات،قعالیتهای مخفی وبرخی مسلحانه،انتقال فعالیتهای جنبش
5 - به خارج کشوروکنفدراسیون،شرایط واوضاع جنبش درآغازواوایل انقلاب،بستن دانشگاهابانام انقلاب فرهنگی وحذف آزادیخواهان،تولددوباره جنبش دانشجوئی،هرروزشکوفاتروپرتوان تروسدنشدنی پیش میرود
1 -بخش دوم مقاله زمینه گذارازجمهوری اسلامی،قانون اساسی جمهوری اسلامی  بطورکلی ناقض حاکمیت ملت واصولش برپایه تبعیض مردوزن،دراین قانون اساسی حق طبیعی 18 میلیون
2 -اهل تسنن وهمینطوردیگرمذاهب وباورها،حتی شیعیان نادیده گرفته شده،ره آوردوپیامدهای خطرتجزیه،جنگ داخلی وتجاوزبیگانگان چگونه وتوسط چه نوع رژیمهائی امکان پذیراست
3 -قرینه سازی باافغانستان وعراق،تئوری تسلیم طلبانه بی معناوبی پایه،زوایای ترساندن مردم بادوباره بازسازی استبداد،توهم اشکال دیگری ازدولت دینی،سه انقلاب ازمشروطه تا57
4 -نشان خواست بخشی ازجامعه برای استقرارحاکمیت ملی درمقابل مستبدان وابسته به بیگانه،نگاهی به واقعییت امروزجامعه وتفاوتهای آن باسال 57،این تغییرات چیست وچه بایدکردها
1 - قیامها وخیزشهای منطقه،همانندی انگیزه وزمینه های آنها باانقلاب بهمن 57 وشباهتهاوتفاوتها با جنبش خرداد 88،تشابهات عملکردسیاستهای خارجی درترساندن مردم ازاین حرکتها
2 -جنبش کاملن خودجوش،غیرقابل پیش بینی وبرنامه ریزی نشده تونس،نظامهای فاسداستبدادی همواره عامل تعین کننده مردم رانادیده میگیرندووقتی میبینندکه به پایان راهشان رسیده اند
3 -یادگیریهاازعملکردجمهوری اسلامی و پرهیزازآنها،آموزشها ازجنبش ماودرسهائی که مابایدازآنان بیاموزیم،چراخامنه ای دروغ میگویدوچرابااسرائیل وآمریکابیک سان تبلیغ میکنند
شادباشهای نوروزی سال 1390
1 -امروزدرایران ومنطقه چه میگذرد،کشمکش بین جناحهای قدرت ونکته مهم،،امروزکسانی به نوعی حرف رهبرراگوش نمیکنندکه برای رهبری تقدسی برابرخداوتاحدکفرقائل بودند،نظام با
2 -مهره های تهی وبازحذف آنها،خصوصیات ذاتی دیکتاتوری واستبداد،چندگانگی سیاست آمریکاوغرب درمنطقه وجنبشها،درلیبی به بهانه دمکراسی میجنگندودربحرین بادوستان عربستانی
 3 - مردم راسرکوب میکنند،2 مسئله اساسی این وضعیت؟نقش اسرائیل،درسهائی که بایدازقیامهای منطقه بگیریم و2 اثرجنبش مابرآنها،3 نکته مهم دردخالتهاوچه برخوردی میتوانیم بکنیم
1-مردم چراشورش میکنند،چگونه شکل گیری آن،تشابهات این قیامهاباوضعیت کشورمان؟درمصروتونس رژیم سقوط نکردکه دستگاه مبارک وبن علی بود،سرنوشت مشابه ونکبت باردیکتاتورهاواطرافیانشان،چرادیگردیکتاتورها
2 -مثل خامنه ای ازاین سرنوشت عبرت نمیگیرند؟درسوریه بیش از150 کشته دریکروزوادامه خیزش،شورش مردم لیبی،سرکوب قذافی وفقط 2 هفته بعدشورای امنیت تحریم اقتصادی ودرحدود4هفته دستوردخالت نظامی دادببهانه
3 -حمایت ازمردم غیرنظامی ویک هفته بعدناتوغیرنظامی هارابمباران کرد،اینهمه شتاب برای چه؟چرامسئله دمکراسی دربحرین ویمن مطرح نیست؟چرادربحرین بعربستان دستورکشتارمیدهند،تفاوت لیبی وسوریه،دومانع پیشروی
4-وخنثی قدرت جنبشهای همگانی؟مسئله لیبی دردناک است،منافع مشترک غارتگروغارت شونده؟اسلحه درلیبی سخن گفت،روانه کردن 1500افغانی به لیبی توسط آمریکا،رهبران این شورشها،مستبدان هموارکننده تجاوزبیگانگان
1-سرنوشت قذافی،دیکتاتورهاوتاریخ مصرفشان،نتیجه دخالت غرب وارمغان آمریکاوغرب برای لیبی،منطقه ومردم جهان،ازمحمدرضاپهلوی تامبارک وبن علی، دیکتاتورهاچه وابسته ویاکمتروابسته درطول تاریخ علت
2-سواستفاده بیگانگان برای تجاوزوغارت،آنچه درلیبی دراین مدت رخداد،چراوبه چه دلیل ناتوبه رهبری آمریکابه لیبی حمله کرد،مصادره قیام مردم وتبدیل آن بجنگ گروه های مسلح علیه قذافی،فاجعه تعدادکشته ها
3-بعدازحمله،آمارهای وحشتناک حمله های هوائی به مردم،تاسیسات غیرنظامی،هزینه بازسازی لیبی تا 300میلیارددلار،دارائی تا 160 میلیارد،کشوربازنده لیبی،فاتح اصلی تریپولی گروه اسلامی بازگشته ازافغانستان،
4-غنائم وتجربیات طالبان،رفتارشورشیان باقذافی ودیگراسرا،نتایج فاجعه باردخالت بیگانگان درجهان تاامروز،راهکارهای نیروهای مترقی ایران وجوامع بشری دررابطه باتجاوزات بیگانگان وحاکمان جبارچیست؟