رادیو آزادگان        

زمان پخش   

Jun27,2005

حسن- زارع زاده اردشیر

July13,2005
Aug10,2005

Sept05,2005

Sept12,2005

Sept19,2005

Sept26,2005

Oct14,2005

Oct24,2005

Nov02,2005

Nov14,2005

Mar08,2006
Apr07,2006
Apr17,2006
May12,2006
Jun14,2006
July05,2006
July05,2006
Aug21,2006
Sep04,2006
Sep11,2006
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    موضوع مصاحبه ها

انتخابات ریاست جمهوری
تجمع مقابل دانشگاه تهران

فراخوان ملاقات با گنجی زندانیان سیاسی

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی در جند روز اخیر

اعتصاب غذای زندانیان سیاسی ونامه به  سازمان ملل

    فریب هیئت اعزامی سازمان بهداشت جهانی در زندان رجائی شهر فریب هیئت

آخرین وضعیت زندان رجائی شهرو جنبش دانشجوئی

بمناسبت روز جهانی لغو اعدام در جهان، وضعیت اعدام و زندانیان سیاسی در ایران

وضعیت زندانیان سیاسی ، اکبر گنجی

اخبارنقض حقوق بشر و وضعیت زندانیان سیاسی

 وضعیت زندانیان سیاسی، گنجی ، داراب زند، احمدسراجی

سرکوب زنان در پارک دانشجو بمناسبت روز زن و تجمع مقابل دفتر سازمان ملل

وضعیت امروز زندانیان سیاسی و جنبش دانشجوئی در ایران
اخبار و وضعیت زندانیان سیاسی ، اوضاع دانشگاه و دانشجویان 
 وضعیت زندانیان سیاسی ، دراویش گنابادی ، کارگران و دانشجویان دانشگاه
وضعیت دستگیرشدگان تجمع زنان در میدان 7تیر ، دانشجویان وزندانیان سیاسی
1 - وضعیت زندانیان سیاسی ، کیفیت ووضعیت بازداشتگاها و زندانها
2 - وضعیت دانشجویان زندانی در آستانه 18 تیر
وضعیت احمد باطبی و زندانیان سیاسی در تهران ، آذربایجان وشمال غربی وهمچنین غرب کشورکردستان
آخرین وضعیت زندانیان سیاسی ، وضعیت وکلای دراویش گنابادی ، دانشجویان ودانشجویان زندانی 
احضار دانشجویان به کمیسیون گزینش وزارت علوم ، آخرین وضعیت جنبش دانشجوئی و زندانیان سیاسی