رادیو آزادگان         

زمان پخش    

Sep13, 2006
دکتر مینو - ورزگر

Sep13, 2006

Sep29, 2006

Sep29, 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه        

 1 - نقش زن درانقلاب مشروطیت ، سخنرانی در سمینارکانون دوستداران فرهنگ ایران بمناسبت یکصدمین سالگرد مشروطیت

 2 - نقش زن درانقلاب مشروطیت ، سخنرانی در سمینارکانون دوستداران فرهنگ ایران بمناسبت یکصدمین سالگرد مشروطیت 
1 - سخنرانی در سمینار کانون دوستداران فرهنگ ایران واشنگتن،  نقش زنان در انقلاب مشروطیت
2 - سخنرانی در سمینار کانون دوستداران فرهنگ ایران واشنگتن،  نقش زنان در انقلاب مشروطیت