رادیو آزادگان         

زمان پخش

Nov  07, 2004

Dec  3, 2004

Feb 11, 2005

Mar 19, 2005

May 18, 2005

Jun  15, 2005

July 25, 2005

Sept 30, 2005

Nov 07, 2005

Nov 21, 2005

Dec 07, 2005

Jan 30, 2006

Mar 06, 2006
May15, 2006
May31, 2006
July12, 2006
Aug28, 2006
Oct02,2006
Oct25, 2006
Dec27, 2006
Feb,14, 2007
Feb14, 2007
Mar20, 2007
Jun04, 2007
Mar19,2008
June15,2015
 
 
 

 موضوع مصاحبه

  سالگرد دکتر حسین فاطمی

  در رابطه با 16 آذر

  سالگرد انقلاب57

دکتر پرویز- ورجاوند- عضو هیئت رهبری و سخنگوی  جبهه ملی ایران ، تهران

 نوروز و 29 اسفند

  سالروز تولد مصدق

 انتخابات ریاست جمهوری-کنگره ملی دمکراسی خواهان

مراسم30 تیر- اکبر گنجی

اوضاع امروز ایران

تهران، سالگرد دکتر فاطمی ، وضعیت امروز ایران

 فروهرها و مراسم ستار خان سردار ملی

  سقوط هواپیمای سی 130 و 16 آذر روز دانشجو

اوضاع امروز ایران ، بحران هسته ای ، اطلاعیه جبهه ملی ایران در باره اعتصاب شرکت واحد
 سالگرد درگذشت دکتر محمد مصدق و بحران اتمی
 بحران هسته ای و اوضاع امروز ایران
 اطلاعیه جبهه ملی ایران در مورد رویدادهای اخیر ایران و آذربایجان
پرویز ورجاوند - هئیت رهبری وسخنگو جبهه ملی ایران، تهران- حمایت از اعتصاب غذادرمقابل سازمان ملل ، 18تیروجنبش دانشجوئی
 منافع ملی تعلیق سازی را ایجاب میکند
 وضعیت اجتماعی ،اقتصادی وسیاسی امروز ایران
 دستگیری کورش زعیم و شرایط و اوضاع امروز ایران باتوجه به بحران اتمی 
تهران ، قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل درباره تحریم ایران  و انتخابات 24 آذر، وشورای شهر
1 - تهران، چرا انقلاب شد ،چرا ملت ایران به اهداف خودنرسید؟ هشدارجبهه ملی ایران در مورد تجاوز به ایران
2 - تهران، شرایط امروز ایران ومسئولیت  هموطنان ، داخل وخارج  ازکشور دربرخورد بااین فاجعه
پیام نوروزی  سال 1386
 تهران، سدسیوندوآثارباستانی درمسیرسدوزیانهای ناشی ازآن، احضار به دادگاه ووضعیت امروز ایران
تکرار پیام نوروزی شادروان دکتر پرویز ورجاوند  در سال 1387 
گفتگوی با رادیو آزادگان در اردیبهشت 1384،پیش ازاینکه تمام ساختارغرب فریاددمکراسی خواهی دروغین درشرق راسردهند دولت ملی مصدق درعمل یک نمادراستین آنرا به جهانیان نشان داد