رادیو آزادگان         

زمان پخش
Dec06,2009

منیر - طه ، نویسنده و شاعر

June05,2015

June05,2015

June05,2015

June05,2015

June05,2015

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  موضوع مصاحبه

2 سروده یکی  برای 16 آذروباعنوان هلا برخیزکه خون برسربازارآمد ودیگری برای امروز وبرای جوانان دلیروهشیاروطنم، ای سروسیه چشم کمرراست نگه دار

1-اولین بانوی ترانه سرای ایران،جوانی وراهیابی به دنیای شعر وموسیقی،ترانه چیست،ویژه گیهای یک ترانه خوب ودرست وچراچنین نمیشود،تصنیف هاچگونه ساخته میشده وبهترین آن درچه دوره ای بوده

2-ترانه سرای مسئول وآگاه به چه نکاتی توجه کند،آهنگسارچه ویژه گیها بایدداشته باشد،شاعروآهنگساز وخواننده باید چه رابطه ای باهم داشته باشند، آیاموسیقی شناس لازم است که نوازنده یاخواننده باشد

3-توجه وعلاقه متفاوت ملتهادرجهان به هنرهای گوناگون،شعرزبان محاوره ها،چاشنی سخنرانیها وجایگاه آن همراه باموسیقی درفرهنگ پرباروکهن ایران، امروزمابا زبان رودکی وفردوسی سخن میگوئیم
4-توجه وعلاقه متفاوت ملتهادرجهان به هنرهای گوناگون،شعرزبان محاوره ها،چاشنی سخنرانیها وجایگاه آن همراه باموسیقی درفرهنگ پرباروکهن ایران، امروزمابا زبان رودکی وفردوسی سخن میگوئیم
5 - توجه وعلاقه متفاوت ملتهادرجهان به هنرهای گوناگون،شعرزبان محاوره ها،چاشنی سخنرانیها وجایگاه آن همراه باموسیقی درفرهنگ پرباروکهن ایران، امروزمابا زبان رودکی وفردوسی سخن میگوئیم