رادیو آزادگان       

 زمان پخش

Nov24,2004
Nov29,2004

خسرو شمیرانی

Nov29,2004
Dec16,2004
Dec18,2004
Dec19,2004

Dec20,2004

Dec28,2004

Dec31,2004

Jan ,    2005

Jan ,    2005

Jan ,   2005
Feb23,2005
Feb 25,2005
Feb 25,2005
Feb25,2005
Mar07,2005
Mar11,2005
Mar14,2005
Mar25,2005
Jun10,2005
Jun13,2005
Jun15,2005
Jun15,2005
Jun15,2005
July01,2005
July06,2005
July13,2005
July25,2005
July30,2005
Aug08,2005
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   موضوع مصاحبه 

 گزارش سازمانهای حقوق بشر

علیرضا جباری

علیرضا جباری 2

گزارش)نو اکشن موشن)

محمدرضا اسکندری

گزارش( پالتاک)  نظرآهاری-جباری

محکومیت جمهوری اسلامی

گفتگوبا مادر حشمت اله طبرزدی

گزارش از خانواده های زنذانیان

 محمد ابراهیمی

 محمد ملکی - رفراندوم

 عباسقلی نژاد و همسرش -بهرامیان

 گزارش بهمن 1383
 زلزله زرند
 مصاحبه با احمد منتظری

 مصاحبه با حسین ماهوتیها

گفتگو با سلطانی - لاهیجی

  گفتگو با زارع زاده
  گزارش تجمع ژنو 15مارچ
  گزارش 25 مارچ
 انتخابات ریاست جمهوری
 تظاهرات مقابل دانشگاه
 هما زرافشان- تظاهرات مقابل اوین
 رفسنجانی- شکایت به دادگاه
 انتصاری - تظاهرات مقابل اوین
گفتگو با دکتر شهرام اعظم
اطلاعیه اتحادیه دمکراسی خواهان ایران درباره اکبر گنجی
علیرضا جباری  تجمع مقابل دانشگاه
گزارش از مهاباد
 عیسی سحرخیز-اکبر گنجی
بیانیه وزیر خارجه کانادا