رادیو آزادگان        

زمان پخش    

Mar25,2005
شکیبائی  ایرج
May06,2005
May16,2005
May23,2005

May28,2005

May30,2005

Jun 03,2005

Sep 02,2005

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه 

نوروز 1384

  مصاحبه شکیبایی با آقای آزمایش رادیوآئینه کانادا
مصاحبه با پارسا بناب1

 مصاحبه با  نیری

مصاحبه با پارسا بناب2

  برنامه دریچه از کانادا- امیر مهیم

 مصاحبه با تبرزدی

 گفتگو با مصطفی آزمایش