رادیو آزادگان        

زمان پخش
Nov14,2008

دکتر خسرو شاکری زند

Nov14,2008
Sep13,2008
Sep13,2008
Sep19,2008
Sep19,2008
Sep27,2008
Sep27,2008
Sep27,2008
Oct04,2008
Oct04,2008
Oct04,2008
Oct04,2008

Nov02,2008

Nov02,2008

Nov02,2008

Nov02,2008

Dec06,2008
Dec06,2008
Dec06,2008
Dec06,2008
Jan11,2009
Jan11,2009
Jan11,2009
Jan11,2009
Jan11,2009
Jan30,2009
Jan30,2009
Jan30,2009
Jan30,2009
Jan30,2009
Mar16,2009
Mar16,2009
Mar16,2009
Mar16,2009
Mar16,2009
Aug17,2009
Aug17,2009
Aug17,2009
Aug17,2009
Mar28,2010
Mar28,2010
May08,2010
May08,2010
May08,2010
May08,2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه

مقاله ، کابوس انقلاب، يا کابوس کودتاي بيست و هشتم مرداد
اسناد مربوط به مقاله ، کابوس انقلاب، يا کابوس کودتاي بيست و هشتم مرداد

1 -کتاب استالین وترومن،غروب شوکت قوام السلطنه(حضرت اشرف)ارزیابی تاریخنگاری ایدئولوژیک،نقدی برتیررس حادثه نوشته حمید شوکت

2 -حمیدشوکت نه تاریخنگارونه تاریخ شناس است،بنابراطلاعات تحصیلات دانشگاهی ندارد،قصداوتخریب وتوهین به مصدق وافرادشایسته ایران

1 - دنباله نقدی برتیرس حوادث نوشته حمیدشوکت درباره زندگی سیاسی قوام السلطنه ودرتائیدازعنصری ارتجاعی، چپاولگر، دزد و خادم بیگانه ها

2 - متهم کردن مصدق وکلنل پسیان توسط کسی که دیپلم دبیرستان نداردولقب نخبه روشنفکران ازبرخی نشریات ایران! وتائیدخارج میگیردخودگواه..

1-دنباله بحث استالین وترومن نقدی بردرتیررس حوادث حمیدشوکت،متن فراماسونری قوام السلطنه بعنوان شوالیه،نامه قوام بوزیرمختارانگلیس
2 -قوام وسوم اسفند،نخست وزیری وبرخوردبامطبوعات،کتابها ومقالات اخیروپس ازکتاب معمای هویدا هجوم ضد فرهنگی به ارزشهای انسانیست
3 -علل توهین به مصدق ریشه درفساداخلاقی وفرصت طلبی این افرادکه بصورت گسترده وجوددارندمیباشد،دربازارهم گونی میفروشندوهم ابریشم
 1 - دنباله بحث استالین وترومن نقدی برتیررس حادثه نوشته حمیدشوکت،اختلاف قوام ورضاخان،تبعیدوبازگشت یاوساطت وثوق الدوله ومدرس..

2 -ورضایت انگلیس،همکاری باآلمان هیتلری همراه با آیت اله کاشانی وزاهدی و..، نخست وزیری پس ازشهریور20،سانسور وقلع قمع رسانه ها

3 - متاسفانه درداخل ایران نقدی براین کتاب نوشته نشدبلکه ازچنین آدمی وکتابی چه تعریفها که کردندکه این نشان نهایت ناآگاهی ازدرک تاریخ..

4 -  درست است،کتاب قوام وسیله غرورسلطنت طلبهاست،یک خارجی درمقایسه قوام ومصدق گفت قوام بهرخارجی یکبارتسلیم شدومصدق هرگز

 1 - دنباله بحث استالین وترومن،نقدی برتیررس حادثه نوشته حمیدشوکت،مقاله میرزاده عشقی درباره قوام وبرادرش وثوق الدوله درسال1301
2 -همکاری قوام باآلمان وژاپن وبا کاشانی وزاهدی،قضیه بلوای نان،تظاهرات،سرکوب وتوقیف روزنامه ها،بازگرداندن میلسپووآوردن شوارتسکف
3 - تقلب وجعل حمیدشوکت درتمامی این موارد،برای درک حقایق چه بایدکرد؟واقعیت قضیه آذربایجان چه بود،بریا کیست وجه طرحی به استالین داد؟
4 - این طرح چگونه بشکست انجامید،علت مخالفت حزب توده بامصدق چه بودوچراقوام ناجی آذربایجان نیست،هدف میلانیها،شوکتهاومیرفطروسها؟
1 -دنباله بحث استالین وترومن،نقدی برتیررس حادثه نوشته حمیدشوکت بخش7، تحریف تاریخ،جعل،سرقت ادبی وقصدبه تئوریسین بودن ارتجاع
2 - شوکت دقیقابعنوان یک استالینیست سابق بنحوی رفتارمیکندکه استالین ومائووهمچنین دردوران شاه تاریخ رسمی دیکتاتوری را مینوشتند
3 - قوام برای اولین بارنیروهای انتظامی رابه دانشگاه فرستادودرواقع شاه شاگردقوام است،قضیه آذربایجان که یک برنامه دقیق بریا و باقراف بود
4 -فرقه دمکرات راشوروی درست میکندباتهدیدآمریکاوبادستوراستالین نیروهایش راازایران بیرون میکشد،حزب توده؟چگونگی برخورد باتحریف
1 - دنباله بحث استالین وترومن،غروب شوکت قوام السطنه،ارزیابی تاریخنگاری ایدئولوژیک،نقدی برتیررس حادثه،نوشته حمید شوکت،بخش 7
2 - تلاش ناموفق شوکت برای تخریب،کوبیدن وفاشیست نشان دادن مصدق،جبهه ملی وملیون ایران که این بطورکلی جعل تاریخ ودروغ محض است
3 - درصورتیکه درقسم نامه حزب دمکرات قوام اعضا میباید تاپایان عمرمتعهدبه پیشوا قوام میشدند،تیراندازی ساختگی به شاه واولین کودتای شاه
4 -وقایع قبل از30 تیر،چگونه موافقت شاه بانخست وزیری قوام ودزدیهای او،شوکت به این مسائل اشاره نمیکندونفی تمام ارزشهای بشریت میکند
5-شوکت درمسائلی بطورکلی بیسوادوبجای تنبیه  صدای آمریکاودیگررسانه هاوهمینطوردرایران ازاوتجلیل شد،مقاله دکترحسین فاطمی درباره قوام
1 - دنباله بحث استالین ترومن،نقدی برکتاب تیررس حادثه نوشته حمیدشوکت،بخش دوم 30 تیر،یکی ازبزرگترین روزهای تاریخ ملت ایران به علت
2 -انتخاب اولین برگزیده ملت درمیان خون وآتش به نقل ازدکترحسین فاطمی،مصدق بموجب رفراندوم ملت ایران زمامدارشد،دیگر رو درروئی عوامل
3 -استبدادواستعماربا ملت ومصدق وپیروزی حق،اوج نزدیکی آمریکاوانگلیس در30 تیر،اختلافات کاشانی بامصدق ازآغارنخست وزریری،بجه علت
4 - تظاهرات ازروز26 تیرآغازگشت دستورتیراندازی به تظاهرکنندگان،اعلامیه جبهه ملی برای 30تیر،تماس کاشانی باقوام وسرنگرفتن معامله
5 -اعلامیه کاشانی درشب 30تیر،چراکتاب شوکت موردتائیدبیگانگان،عواملشان،صدای آمریکا،بی بی سی لوس انجلسی و هم حاکمین درایران است
1 - دنباله بحث استالین وترومن،نقدی برکتاب درتیررس حادثه نوشته حمیدشوکت،30 تیرو وقایع پیش ازآن،اوج همکاری آمریکاوانگلیس برای..
2 -جانشینی قوام بجای مصدق،کودتای قبل ازنتیجه دادگاه لاهه،علت اختلاف مصدق باکاشانی وپسرش ازآغازنخست وزیری،کاشانی چه میخواست؟
3 - شروع تظاهرات26 تیر،دستورتیراندازی قوام،اعلامیه جبهه ملی درشب 26تیربرای تظاهرات30 تیر،اعلامیه کاشانی درشب 30تیروپس ازبه
4 -سازش نرسیدن باقوام،هیچ کتابی خیانت آمیزتر،جاعلانه ترو..ازاین کتاب دیده نشده،شوکت تولیدکننده سم مهلک برای ایران وبویژه جوانان است
5 -این کتاب باسازش وزارت ارشاداحمدی نژادبچاپ رسیده وموردتائید قوچانی ها،روزی نامکها،صدای آمریکا،بی بی سی،رادیوفرداولوس آنجلسی..
1 - چراکودتای 28 مردادشد،زمینه ها وریشه های آن ازکجاوچه بود،چه عوامل،گروههاوافرادی بیشتردراین کودتاودربانجام رسیدن آن نقش  داشتند؟
2 - یخش قابل توجهی ازهمکاران وهم پیمانان کودتادر30 تیرازمصدق حمایت کرده بودندآیااین حمایت ظاهری بودوناچاری یاحقیقی،آیابه اهدافشان رسیدند؟
3 - کاشانی،بقائی ومکی چه میخواستند،چراحزب توده نمیتوانست ازنهضت ملی دفاع کند،مصدق درمحاصره 3 قدرت بزرگ،2 خصلت فردپرستی وجاه طلبی
4 - چرانمیتوانیم نهادهای مدنی بوجودآوریم؟کودتای اخیربیشترشبیه کودتای استالین درشورویست،مصدق چون سیاوش افسانه شدوازآتش 28 مردادگذشت
1 -هدف ازملی شدن صنعت نفت چه بودوچه دستاوردهائی برای ایران داشت ودارد،آیا تاثیر نهضت ملی ایران وملی شدن صنعت نفت فقط درایران بودیااینکه
2 -گسترده وجهانی بود،مصدق دربرابرتمامی استعماروعوامل استبدادروزایستاد،اگرکودتای ننگین 28 مردادموفق نمیشدوضعیت کشورماامروزچگونه بود
1 - مقاله نخستین پیام دکترمصدق ازرادیوتهران به ملت ایران،درجایگاه نخست وزیری وبمناسبت اول ماه می، پخش 11 اردیبهشت 1330،اول مه 1951
2 - اولین وآخرین دولت دمکراتیک ملی حامی حاکمیت ملی،دولت دکترمصدق این اولین برگزیده ملت ایران درمیان خون وآتش 30تیر بود،این تجربه ایست
3 - گرانبها،توضیحی تاریخی پیرامون پذیرش مصدق هماوردی ،دعوت، به نخست وزیری،حقیقت عملکردحزب توده بنابراسناد،جدل وزدبندهای آمریکا و
4 -انگلیس برسرمنابع ایران وقرارباشوروی قبل ازکودتای ننگین توسط دربارمزدورکاشانی،نتایج آن درشرایطامروزایران وجهان،وضع مشکوک کیانوری