رادیو آزادگان          

زمان پخش

Jan22,2009

گیسو شاکری

Jan22,2009
Jan22,2009
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موضوع مصاحبه ها

1 - گفتگو باهنرمند مسئول وخوش آوای کشورمان، درباره زندگی،آثار ،افکار والگوهای ایشان درکارهنری ، دلدادگی، به قمربزرگ بانوی آوازواخلاق

2 - گفتگو باهنرمند مسئول وخوش آوای کشورمان، درباره زندگی،آثار ،افکار والگوهای ایشان درکارهنری ، دلدادگی، به قمربزرگ بانوی آوازواخلاق

3 - گفتگو باهنرمند مسئول وخوش آوای کشورمان، درباره زندگی،آثار ،افکار والگوهای ایشان درکارهنری ، دلدادگی، به قمربزرگ بانوی آوازواخلاق