رادیو آزادگان       

زمان پخش   

May29,2006

 مهدی - شهیدی

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موضوع مصاحبه ها

 تهران ، تحلیلی بر دولت احمدی نژاد ، تفاوت دولت احمدی نژاد با سایر دولتها