رادیو آزادگان        

زمان پخش    

Nov07,2004

حسین شاه حسینی

Nov30,2004

Jan07,2005
Jan28,2005

Feb09,2005

Mar07,2005

May16,2005

Nov11,2005

Nov11,2005

Jan09,2006

Mar06,2006

May19,2006

Jan10,2007
Mar20,2007
May16,2007
Jun13,2007
Mar05,2008
Mar19,2008
May19,2008
July25,2008
July25,2008
July25,2008
Nov13,2008
Nov13,2008
Jan07,2009
Jan07,2009
July16,2009
July16,2009
Nov15,2009
Jan07,2010
Jan07,2010
Jan07,2010
Mar05,2010
Mar05,2010
May11,2010
May11,2010
July25,2010
July25,2010
Nov11,2010
Jan10,2011
Jan10,2011
Mar06,2011
Mar06,2011
Mar20,2011
May22,2011
May22,2011
May22,2011
Jun07,2011
Jun07,2011
Jun07,2011
July26,2011
July26,2011
Aug26,2011
Aug26,2011
Aug26,2011
Aug26,2011
Jan09,2012
Jan09,2012
Mar06,2012
Mar06,2012
Mar06,2012
Mar19,2012
May22,2012
May22,2012
July23,2012
July23,2012
Aug28,2012
Aug28,2012
Aug28,2012
Nov20,2012
Nov20,2012
Jan05,2013
Jan05,2013
Mar08,2013
Mar08,2013
Mar08,2013
Mar20,2013
Apr08,2013
Apr08,2013
Aug26,2013
Aug26,2013
Aug26,2013
Aug26,2013
18 Nov 2013
18 Nov 2013
18 Nov 2013
Jan06,2014
Jan06,2014
Jan06,2014
Jan06,2014
Jan13,2014
Jan13,2014
Feb17,2014
Feb17,2014
Feb17,2014
Feb17,2014
Mar10,2014
Mar10,2014
Mar10,2014
Mar10,2014
May25,2014
May25,2014
Aug24.2014
Aug24.2014
Aug24.2014
Jan17,2015
Jan17,2015
May29,2015
May29,2015
Jan17,2016
Jan17,2016
Mar10,2016
Mar10,2016
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه 

سالگرد دکترحسین فاطمی

سالگرد 16آذر

سالگردغلامرضا تختی

سالگرد مهدی بازرگان

سالگرد انقلاب 57

مراسم سالگرد مصدق

    بیانیه - سالروزتولد مصدق

1 - از تهران ، ویژه گیهای دکترحسین فاطمی

2 - از تهران ، ویژه گیهای دکترحسین فاطمی وگزارش مراسم سالگرد

سی وهشتمین سالگرد شهادت جهان پهلوان غلامرضا تختی و گزارش مراسم ها

14 اسفند سالگرد در گذشت شادروان دکتر محمد مصدق وبرگزاری مراسم

 تهران ،یکصد وبیست وچهارمین سالگروز تولد دکتر محمد مصدق وگزارش برگزاری مراسم در قلعه احمدآباد

تهران چرا،چگونه وبچه علت تختی لقب جهان پهلوانی از ملت ایران گرفت، تختی ظلم ستیزی برعلیه حاکمیت جباربود 
پیام نوروزی  سال 1386
 تهران ، زندگی ، اندیشه ها ، قانونمندی ، اخلاق ومبارزات دکتر محمد مصدق بمناسبت  125 سالروز تولد
تهران ، زندگینامه، آثار، مبارزات وافکار زنده یاد دکتر پرویز ورجاوند ، مراسم تشییع  وخاکسپاری
تهران، هیئت متولیان قلعه احمدآباد وچگونگی برگزاری مراسم چهل ویکمین سالروزدرگذشت دکترمحمدمصدق رهبرنهضت ملی ایران
حسین شاه حسینی ،پیام نوروزی -  نایب رئیس شورای مرکزی جبهه ملی ایران ،اولین رئیس سازمان تربیت بدنی پس از انقلاب و عضو هیئت امنای قلعه احمد آباد
تهران، برگزاری مراسم یکصدوبیست وششمین سالروز تولددکترمحمدمصدق، سخنان سحابی وباوند،حضورنمایندگان احزاب وگروهاوهموطنان
1 - تهران،قیام 30 تیرودرآن دوران چه گذشت،خاطرات وناگفته ها،برگزاری مراسم برمزار شهداودرکانون زنان مسلمان انقلاب اسلامی
2- 30تبر،حرکت خودجوش مردمی که بدون هیچگونه سازماندهی بوجودآمد،پیام آن،وحدت ودوستی برای رسیدن به ایرانی آباد وآزاد ومستقل
3 - مصدق نماداستقلال،آزادی،،صداقت،صمیمیت،شجاعت وفروتنی بود،مخالف هرنوع خشونت وعملکردنظامی وتنها تکیه گاه اومردم بودند
1 - تهران،ویژه گیهاوسجایای اخلاقی دکترحسین فاطمی واینکه دراولین شماره باخترامروزودرآخرین شماره آن،روزقبل ازکودتای ننگین نوشت..
2 - ..یامرگ یاآزادی وباخون خویش درخت استقلال وآزادی راآبیاری کرد،توصیه اوبه محمدرضاپهلوی،آخرین پیامش به ملت ایران بویژه جوانان
1 - برگزاری مراسم چهل ویکمین سالروزقتل یامرگ مرموز زنده یادغلامرضا تختی قهرمان اخلاق وقهرمان ملی،چگونگی آن وحضورهموطنان
2 - تختی یک ورزشکار مردمی،درکنارمردم،ظلم ستیز،همراه مردم،پیروراه مصدق وبه آن افتخار میکرد،تهدیها،محرومیتها وتزویرهای نظام شاهی
1-تهران،پنجاه وهفتمین سالروزقیام ملی 30 تیر دربرایرظلم وستم خودکامگان وپیروزی افتخارآفرین ملت،انتخاب اولین برگزیده ملت درمیان خون وآتش
2-تهران،پنجاه وهفتمین سالروزقیام ملی 30 تیر دربرایرظلم وستم خودکامگان وپیروزی افتخارآفرین ملت،انتخاب اولین برگزیده ملت درمیان خون وآتش
تهران،گزارشی ازبرگزاری پنجاه وپنجمین سالروز شهیدنهضت ملی ایران درفضای بشدت امنیتی،ویژه گیهای دکترحسین فاطمی،فروتنی،پاکدامنی،شجاعت
1 - تهران، زندگینامه،اخلاق،فعالیتهای ورزشی واجتماعی و مبارزات جهان پهلوان غلامرضا تختی،سرسلسله اندیشه اوظلم ستیزی،حمایت ازمظلوم و
2-مخالفت باظالم بود،جایگاه ارزشی تختی  بخاطراخلاق پهلوانی اوبود،تختی بوجودآورنده اخلاق درورزش ایران وآبروی ورزش ایران بویژه کشتی بود
3 -لقب جهان پهلوان پس ازرستم برای اولین بارازطرف ملت باوداده شد؛باهمه عظمت فروتن بی ادعابود،تختی وزلزله بوئین زهرا،سروده سیاوش کسرائی
تهران،جلوگیری ازبرگزاری مراسم 14 اسفند،سالروزدرگذشت مصدق برمزار وملک شخصی ایشان حتی باهمان شرایط امنیتی وپلیسی،چگونگی رخدادها
 تهران، مخالفت بابرگزاری سالروزدرگذشت دکترمحمدمصدق توسط نمایندگان دولت کودتا واطلاعیه هیئت امنا قلعه احمدآباد،اراده حضورباهموطنان است
1 - تهران،ممانعت وخودداری ازدادن مجوزبرای برگزاری مراسم تولددکترمصدق رهبرنهضت ملی ایران واولین برگزیده ملت ایران در30تیر خون وآتش
2 -اندیشه وباورهای ایران خواهانه وانسان دوستانه مصدق تنهادولت مردمسالارودمکرات ایران،الگوئی درجهان،شبیه سازی اوبادیگران کاری بیهوده
1 -تهران،جلوگیری ازبرگزاری 30 تیرهمچون سالروزهای تولدودرگذشت مصدق،لاهه و30 تیردوروزمهم تاریخی جهانی وملی،وضعیت آنروزهای کشورمان
2 -پیروزی30 تیردرس عبرتی برای همه زمانها،خاطراتی ازآنروزها،حدود70 سال مبارزه درکنارمردم برعلیه استبدادواستعمار،هرگزغلونکرد ودروغ نگفت
تهران،عدم صدورمجوزبرای برگزاری مراسم سالگرددکترحسین فاطمی شهید بزرگ سه باردرخون غلطیده نهضت ملی ایران،شجاعت،مدرا،خردمندی وصلح
1-تهران،مصادره ودولتی برگزارشدن مراسم چهل وسومین سالروزمرگ مرموزجهان پهلوان غلامرضا تختی فضای بدون روح مردمی وسخنرانی حدادعادل
2 -چگونگی برگزاری مراسم درخاکسپاری وآغازانقلاب،تختی نمادایثار،پهلوان اخلاق،متواضع،رشید،بدورازهرگونه خودخواهی وازبنیانگزاران اخلاق بود
1 -تهران،اجازه ندادن به برگزاری مراسم سالگرددرگذشت نماداستقلال وآزادی ایران دکترمحمدمصدق،حتی باآن شرایط پلیسی وامنیتی سالهای پیش،این مصدق کیست که تمامی مستبدان
2 -واستعمارگران جنایتکارتااین اندازه ازپیکربی جان اوهم وحشت دارند،امسال درب قلعه احمدآباد برای فرزندان وخانواده مصدق هم بسته بودکه درزمان شاه کودتاگرهم چنین نشده بود
شادباشهای نوروزی سال 1390
1 -تهران،129مین سالروزتولددکترمحمدمصدق نمادمبارزه با استبدادوتمامی استعماردرجهان،بدتربودن شرایط امسال حتی ازدوران شاهی وبستن درب قلعه احمدآباد،سخنان مصدق در
2 -بیدادگاه شاهنشاهی پس ازکودتای خیانت بار28 مرداد،هم امروزبسیاری ازسفرابویژه کشورهای آسیائی بهنگام آغاز کارخویش ازطریق وزرات خارجه وبانظرسازمانهای اطلاعاتی
 3 -برای حضوروادای احترام به هیئت امنامراجعه میکنند،جملات آنهادرآنجا نشانگرجایگاه انسانی وجهانی بودن خواستهاواندیشه اوست،نمونه سازی،تنهارهبرازآزادگان همچنان دریند
1 -تهران، زندگی، مبارزات وویژه گیهای اخلاقی عزت اله سحابی،باتوجه به بیش از60 سال همکاری وهمراهی،زندانهای بیشماراوپیش ازانقلاب،ازبنیان گذاران نهضت ملی ونیروهای
2 -ملی مذهبی،مبارزی اندیشمند درمکتب فکری دکترمصدق،به آنچه میگفت ومی نوشت عمل میکرد،درروز تشیع جنازه چه گذشت وچگونه برخوردی شد؟حضور وفشارنیروهای سرکوب
3 -برای گرفتن پیکروجنازه ازخانواده،پاره کردن عکسهاولگدمال شدن،برهاله سحابی چه رفت،شهادت ومراسم خاکسپاری بسیارتاثرآور،تعدادمامورین درآنروز،بازداشتها ودستگیریها
1 - تهران،درتاریخ ملت ایران 30 تیریادآورروزاعتراض،مردمی است برعلیه زوروقانون شکنی حاکمیت مستبدموجودودرحمایت ازسمبل ورهبراستقلال وآزادیشان دکترمحمدمصدق که تاآنروزهم موفقیتهای بسیاری
2 - باهم بدست آورده بودند،چرا 30 تیرشدودرآنروزهاچه گذشت،خیزش وپایداری،وقاحت وخشونت نیروهای نظامی،وحشت وترس شاه،پیروزی نیروی مردمی بر شمشیرنظام دیکتاتوری،مراسم چهلم شهیدهداصابر
1-سالگردیکی ازپلید ترین وتلخ ترین روزهای تاریخ ایران،سالگردکودتای ننگین وخائنانه 28 مرداد،دیده هاوتجربیات یکی ازباشندگان ومبارزان آن روزگاران، چرااین کودتاشدوچگونه توانستندخواست ملی یک ملت را
2-که تجربه دمکراسی ناب دردولت ملیشان بودمتوقف سازندوبازدارند،نتایج شوم آن  تاامروز،موازنه منفی برای بیگانگان،مثبت برای ایرانیان وتمامی مردم زیرستم جهان،نقش مجلسها دررژیم پهلوی،تقلب درانتخابات
3 ،انتصابات،دخالت ارتش ونیروهای نظامی درتمامی شئون وبویژه  انتخابات،دوهدف مصدق،اجرای خلع یدوانتخابات آزاددرسراسرکشور،ناتوانائیهای انگلیس وآمریکادرلاهه،پیروزی دولت مصدق باتوجه به تحریم نفت
4،اقتصادتولیدمحور،بدون هزینه ای بردوش مردم،مصدق دربرابرتمامی زورگویان وغارتگران جهان،باخردوبدون خشونت ،آتش برخانه مصدق وشعله های آن درانقلاب،مصاحبه کاشانی باروزنامه المهدی پس ازکودتا
1 -تهران،چگونه برگزاری مراسم چهل وچهارمین سالروزقتل یامرگ مشکوک جهان پهلوان غلامرضاتختی رهرو راستین نهضت ملی ودکترمحمدمصدق،درشرایطی حکومتی ونه مردمی ،ویژه گیهای شخصیتی و
2-لزوم آموزش آن برای جوانان باتوجه به بدآموزیهاوبی اخلاقی هادر جامعه،اومکتب فکری پهلوانی راازنوبناکرد،تختی مستقل وآزاد،دشمن ستیزوسرسخت دربرابرظالمان وحاکمان،خادم مردم وحامی مظلومان
1-تهران،چهل وپنجمین سالروزدرگذشت دکترمحمدمصدق درتبعیدگاه احمدآبادودرپس کودتای ننگین وخائنانه بیگانگان وعوامل داخلی،که همچنان دربندوتبعیداست،گزارشی ازچگونگی اقدامات به جهت اخذمجوزبرای
2 -برگزاری مراسم،بهانه ها،ایرادهاومانع تراشیها،سانسورهای خبری،حضورنیروهای انتظامی وامنیتی درتمامی راه های منتهی به احمدآباد،خبرهای تلاش هموطنان برای حضوردرمراسم بویژه استقبال جوانان
3 -تمایزچالش مصدق بادیگربزرگان جهان ،اودرمقابل همه زورگویان وغارتگران جهان ایستاد،آنهم بدون خشونت وجنجال،حقیرکردن دشمن چپاولگرازطریق قانونی ونه مسلط کردن وتقویت او،جهانی شدن حرکت
 تهران ، شادباش نوروزی
1- تهران،یکصدوسی مین سالروزتولددکترمحمدمصدق،قهرمان ملی وآموزگاراخلاق درسیاست،بازهمچون 2 سال اخیر،عدم مجوزبرگزاری مراسم حداقلی امنیتی چون سالهای پیشین با بهانه های واهی وفریبنده ،ویژه گیهاوتفاوتهای
2 -انسانی اوبادیگرفعالین درسیاست،خشونت گریزی،خردگرائی وفروتنی،یکی ازچندشخصیت خدمتگذارجامعه بشریت،اوجهانی می اندیشیدوبهمین دلیل  جهانی شد،چگونگی خروج پیروزمندانه اوازآن تحریمهای استعماری جهانی
1 -تهران،چگونه برگزاری شصتمین سالروزقیام مردمی 30 تیر،چرا 30 تیر بوجودآمد؟ دخالتهای درباردرانتخابات توسط نظامی هاوبیگانگان ،تاثیر30 تیربرتصمیم رای دادگاه لاهه وروزاستقرارحاکمیت
2 -ملی به رهبری مصدق،ملت خواستارحاکمیت ملی واجرای حکومت قانون باتلاش،کوشش،همبستگی ویگانگی میتواند دولتهای خودسرومستبد وبیگانگان حامی آنهاوادار به خواستهای خودکند،پیام 30 تیر
1 - تهران  ،سالگردکودتای خائنانه وننگین 28 مرداد،توسط شاه ودرباریان،علمای فاسدواوباش،مدرک داران مزدور وبدستورآمریکا وانگلیس،چراوچگونه شد که این فاجعه باتوجه به حمایت 
2 - بزرگ مردمی ازدولت ملی ومردمی مصدق به انجام رسید،نهضت ملی درمحاصره 3 قدرت بزرگ جهانی وعوامل سرسپرده داخلی،سراسرتمامی دوران پرازفتنه وفریب،خشونت وستیز،چگونگی قتل
3 -افشارطوس رئیس شهربانی مصدق واهداف درپی،ناکارائی تحریمها،محاصره اقتصادی وتهدیدات به تجاوزآنهم درکمال آرامش وبدون هیچگونه تشنج وآشفتگی،نتایج کودتای شوم دروضعیت امروز
1 -تهران،اعدام وتیرباران دکترحسین فاطمی شهیدنهضت ملی ایران ،پرورده مصدق ورهروراستین راه استقلال وآزادی وعدالت اجتماعی ،هدف ازاعدام او چه بود واینکه آیا به هدفشان رسیدند،اولین دستگیری او
2 -مصدق جوانی خودرادرفاطمی میدید،شخصیتی ممتاز،رهروی پایدارووفادار مقاوم وسرسخت تاپای جان درمقابل ستمگران مزدور داخلی وغارتگران بیگانه ،امسال هم اجازه برگزاری مراسم بزرگداشت داده نشد
1 - تهران،چهل وپنجمین سالروزمرگ مشکوک جهان پهلوان غلامرضا تختی،بزرگی وویژه گیهای انسانی اودرسی برای جوانان وجامعه بشری باتوجه به نیازهرروزبیشتر،آموزه های او ازمردم وورزش پهلوانی
2-ودرخدمت آنها،اورهروراستین راه مصدق ونهضت ملی ایران که همواره به آن افتخارمیکرد،تختی فروتن وخدمتگزار،یارویاورستمدیدگان ودردمندان،سرسخت ومقاوم دربرابرزورگویان،دروغگویان وستمکاران
1 - تهران ،14 اسفند سالروزدرگذشت دکترمحمد مصدق قهرمان استقلال وآزادی و نمادی برای رهائی انسانهای زیرستم،اقدام برای دریافت مجوزبرگزاری مراسم،چگونگی برخوردهاوفراترازرفتاررژیم شاهی
2 - پیش بینی مصدق به نقل ازدکترصدیقی بهنگام آتش زدن خانه اش توسط اوباش وارازل،مصدق درهمه عمرباظلم وستم وبی قانونی مبارزه کرد،چراتابحال اجازه خاکسپاری بنابروصیت مصدق داده نشده؟
3 - راستگوئی،تقوی،حقیقت طلبی،دوری ازفریب و ریاومکردرمصدق ودولت او،مصدق به مردم راست گفت،باآنها با درستی عمل کرد،وهرچه کردباآنان درمیان گذاشت،چراتحریمها درزمان نهضت ملی کارا نبود
شادباشها وتبریکات نوروزی   1392
1 - تهران ، اشاره ای چند به زندگی ، تلاشها وخاطراتی از زنده یاد احمد صدر حاج سید جوادی ازمبارزان دیرپای وخستگی ناپذیر نهضت ملی ایران وراه مصدق ، چگونگی برگزاری مراسم
2 - اشاره ای چند به زندگی ، تلاشها وخاطراتی از  زنده یاد احمد صدر حاج سید جوادی ازمبارزان دیرپای وخستگی ناپذیر نهضت ملی ایران وراه مصدق ، چگونگی برگزاری مراسم
1-تهران،شصتمین سالگردکودتای ننگین 28 مردادبه دستورآمریکاوانگلیس،توسط شاه ودربار،علمای فاسدواوباش،خودفروخته گانی چون بقائی،مکی وغیرو،چراوچگونه این کودتا شد،درآن روزها چه گذشت
2 -کردارها وسیاست های پدروپسرساخته وپرداخته بیگانگان درباره ایران وملتش،عده ای هم نه ازطالبان پهلوی،گفتنداینان اصلاحات کرده اند،قبولاندن اصل ملی شدن نفت به مجلس شاهانه باپشتیبانی ملت
3-هدف مصدق از ملی کردن نفت,مبارزه در راستای مخالفت بااستعمارواستبدادوبرپائی حاکمیت ملی،ناتوانائیها وناکارائیهای شاه ودیگرقدرت طلبان داخلی وخارجی درحذف مصدق ازراه های فریب مردم یاقتل او
4 -مصدق تنها بااندک یاران هم پیمان ،دشمنی ها،کارشکنی های زیرکانه وبهانه سازیهای حزب توده،قتل افشارطوس رئیس شهربانی،پیام رادیوئی فرزند کاشانی ودیگران،پیامدهای این روزشوم تاامروز

1 - تهران،دکترحسین فاطمی  یارشجاع ووفاداردکترمصدق که بود،چه کرد وچراجاودانه شد،بمناسبت سالروزشهادت سرداربزرگ نهضت ملی ایران،بنیاد وریشه دشمنی وحسادت حتی برخی ازفعالین درنهضت،

2 - انتقادها ازاوبه مصدق وپاسخ به آنها،شایعات شبانه روزی بیشرمانه، ناتوائی شاه وهمکاران درهمراه کردن اویا بازدارندگی ازمبارزات،اولین مقاله درزمان رضاشاه،چراانگلیس به این اندازه ازاوکینه داشت

3 -خاطرات آیت اله رضازنجانی،فاطمی درکنارمصدق به جهانیان نشان دادکه وقتی دولتهابا پشتیبانی وحمایت ملتها به صحنه می آیندچگونه میتوانندغارتگرانی همچون پیر کفتارانگلیس رابه زانودرآورند

 1 - تهران، رازجاودانگی وماندگاری جهان پهلوان غلامرضا تختی بمناسبت سالروزمرگ مشکوک او،چه آموزه هاوپیامهاازرفتاروکردارش برای امروزبویژه برای جوانان دراین بحران اخلاقی میتوان یافت،
2 - تختی آموزگار،نماداخلاق وادب،بازآورنده ارزشهای ایرانی انسانی درپس کودتای خائنانه وننگین 28 مرداد باآنهمه آلودگی وفسادی که برجامعه تحمیل وتزریق شده بود،لقب جهان پهلوان هدیه ملت به او
3 -یاوروخدمتگزارمردمان چه عملی چه فکری وهمچون کوه استواردربرابر ظالمان،چگونه برخورداو باشاه دیکتاتور،هرچه کردبرای اعتبار واعتلای ایران کرد،اوآبروی ایران ورزش،هم ازنظراخلاق ورفتار
4 -هم اندیشه،چه شغلها و وعده وعیده ها دادند که پس زدو نپذیرفت،باور،دلبستگی و وابستگی اوبه طبقه جوان وبه ویژه دانشجویان درراستای دانش،تندرستی وشادابی،تختی یکی ازراه نشانهای تاریخ ایران

1 -تهران ،چهل وششمین سالروز بزرگداشت مرگ مشکوک جهان پهلوان غلامرضا تختی،دراین مراسم چه گذشت وچگونه برگزار شد،رشد جسمی وفکری همراه باهم ودرخدمت یگانگی مردم،پیام تختی چیست

 2 -تهران ،چهل وششمین سالروز بزرگداشت مرگ مشکوک جهان پهلوان غلامرضا تختی،دراین مراسم چه گذشت وچگونه برگزار شد،رشد جسمی وفکری همراه باهم ودرخدمت یگانگی مردم،پیام تختی چیست

1 - تهران،چراانقلاب شد،ایااین انقلاب اجتناب پذیربود؟آیا راهی دیگرجزانقلاب بود؟چراتمامی تلاشهاوکوششهای نیروهای مسئول مردمی و مخالف خشونت برای بازگشت به اصول مشروطه واجرای قانون اساسی،
 2 -آنهم باتوجه به شاهی که علیه نخست وزیر ملی وقانونی دکترمصدق بدستوربیگانگان وباهمکاری عوامل داخلی کودتای خائنانه کرده بود،همواره بابن بست روبرو میشد؟دیکتاتوری وجنایت،فسادوچپاول وخیانت
3 -آنهم باتوجه به شاهی که علیه نخست وزیر ملی وقانونی دکترمصدق بدستوربیگانگان وباهمکاری عوامل داخلی کودتای خائنانه کرده بود،همواره بابن بست روبرو میشد؟دیکتاتوری وجنایت،فسادوچپاول وخیانت
4 -آنهم باتوجه به شاهی که علیه نخست وزیر ملی وقانونی دکترمصدق بدستوربیگانگان وباهمکاری عوامل داخلی کودتای خائنانه کرده بود،همواره بابن بست روبرو میشد؟دیکتاتوری وجنایت،فسادوچپاول وخیانت

1 - تهران،چهل وهفتمین سالروزدرگذشت دکترمحمدمصدق درتبعیدگاه احمدآباد،پس ازکودتای ننگین وخائنانه 28 مردادومحکومیت به سه سال حبس انفرادی وتبعیدتاپایان عمردربیدادگاه نظامی فرمایشی بیگانگان

2 -ناکامی دشمنان ومزدوران ازهمان دوران تاامروزباتمامی حیله هاوترفندها درساختن نقطه ضعف مالی وسواستفاده،نامه مصدق به مردم وهمسرش برای آگاهی،ملی کردن نفت برای چندشیلینگ وچندریال نبود

3 -راه مصدق راه رهائی ونجات بشریت ازشرایط ووضعیت وخیمی است که برجهان وبویژه دراین روزگاران دچارشده،،مکرمت انسانی درراستای صلح، آزادی وعدالت اجتماعی،مصدق درمحاصره اقتصادی کامل

4- بدون فروش بشکه ای نفت وبااقتصادتولیدمحورایران راباحفظ منافع زحمتکشان به پیش میبرد،وضعیت احمدآباد،امسال هم همان امکان اجرای مراسم درفضای شدیدامنیتی راندادند،مصدق همچنان دربندوتبعید

1- تهران ، گزارشی از نحوه برخورد با برگزاری مراسم بزرگداشت سالروز تولد دکترمحمد مصدق رهبر نهضت ملی ایران،آیا باسالهای پیشین تفاوتی داشت؟حرکتهای خودجوش مردمی
2 - چگونه است که فساد،بی بندباری،دزدی،دروغ،پستی،بی اعتقادی ورشوه برحاکمیتها وجوامع مسلط میشوند،چرااین فجایع وآلودگیها درزمان دولت مصدق این آموزگار شرافت وپاکی نبود
1 -تهران،چگونه شدکه کودتای خائنانه 28 مردادبدستوربیگانگان وخیانت مزدوران داخلی به نتیجه رسید،30 تیرجدائی ناپذیراز کودتای 28 مرداد، ملی کردن نفت برای چندشاهی یاچندپنی نبود
2 -حرکتی صلح طلبانه،عدالت جویانه برای بیداری وهشیاری ورهائی درخاورمیانه وجهان زیرستم،برای زیست درآزادی واستقلال وعدالت اجتماعی،توطئه هاعلیه اوازروزاول حکومت اوآغازشد
3 -پیشنهادنخست وزیری،چگونگی طرح تصویب ملی شدن،ایستادن دربرابر تمامی زورگویان جهان،پاسخ الهیارصالح به آیزنهاور،مصدق هرچه داشت بخشید،ضرورت آگاهی نسل جوان ازحقایق
1-تهران،دررابطه باسالروزقتل یامرگ مشکوک جهان پهلوان غلامرضاتختی،اونشان دادکه ورزش یکی ازشاخه های فرهنگ پرافتخارایرانیست ،باورمندبه نهضت ملی ایران به رهبری دکترمصدق
2-تهران،دررابطه باسالروزقتل یامرگ مشکوک جهان پهلوان غلامرضاتختی،اونشان دادکه ورزش یکی ازشاخه های فرهنگ پرافتخارایرانیست ،باورمندبه نهضت ملی ایران به رهبری دکترمصدق
1 - تهران،زادروزدکترمحمدمصدق،چگونه برخوردمامورین ومقامات امنیتی دراین باره حتی برای خانواده،آیاهیچگونه تغییری دراین دولت نسبت به گذشته دراین رابطه بوجودآمده،آیاخوبترشده یابدتر،
2 - استقبال خودجوش مردمی،آیاهدف وخواست مصدق ازملی کردن نفت بدست آوردن چند ریال بود یا درپی دستیابی به استقلال واقعی،آزادی اندیشه وگفتار،حاکمیت ملی،والگوئی برای جهان زیرستم
1-تهران،دررابطه باسالروزقتل یامرگ مشکوک جهان پهلوان غلامرضاتختی،اونشان دادکه ورزش یکی ازشاخه های فرهنگ پرافتخارایرانیست ،باورمندبه نهضت ملی ایران به رهبری دکترمصدق
2-تهران،دررابطه باسالروزقتل یامرگ مشکوک جهان پهلوان غلامرضاتختی،اونشان دادکه ورزش یکی ازشاخه های فرهنگ پرافتخارایرانیست ،باورمندبه نهضت ملی ایران به رهبری دکترمصدق
1-تهران،چگونه برخورد مقامهای دولتی وامنیتی دررابطه بامخالفت برای اجازه برگزاری مراسم بزرگداشت سالروزدرگذشت دکترمحمد مصدق،این بزرگ انسان آزاده وصلحدوست،عدالتجوی واستقلال طلب
2-چرائی همچنان پویائی وبرجائی ورهگشائی راه مصدق،چرااین پیکرامانت گذاشته درپس 62 سال از کودتای خائنانه شاهی وعلمای فاسددرزندان وتبعیداست،چه دستهائی درکاراست،اختلالهادراین گفتگو