رادیو آزادگان          

 زمان پخش

Dec 05, 2004

 علی شاهنده  - قاضی وحقوقدان  

Feb 14, 2005

Jun 13, 2005

Aug 22,2005

Sep05, 2007

July02,2008

Nov02,2009

Nov02,2009

Nov02,2009

Mar05,2010

Mar05,2010

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه 

 قوم ، ملیت

رفراندوم

 انتخابات ریاست جمهوری

چرا کودتا شد؟ و قبول پیشنهاد ها

 سخنرانی بمناسبت پنجاهمین سالگرد دولت مصدق، باعنوان لوایح قانونی دولت مصدق وانگیزه های اجتماعی آن، بهمراه کریم لاهیجی

سخنرانی بمناسبت پنجاهمین سالگرد دولت ملی دکترمصدق، باعنوان لوایح قانونی دولت مصدق وانگیزه های اجتماعی آن، بهمراه کریم لاهیجی

1 - استوره مصدق،نگاهی دگربه به نهضت ملی ایران وملی شدن صنعت نفت،نگاه به تاریخ جزدرمقام تاریخ نویسی مسلمابرای پاسخی به پرسشی برای حال است

2 -پرسش اساسی ماایرانیان یکی چرائی وچگونگی واپس رفتن پس ازجنبش آگاهانه ومترقی مشروطیت برابرباحاکمیت ملی،تن دادن ابتدابه استبدادقزاقی وسپس

3 - چشم بسته به حکومت خودکامه چادرنشینی ولایت فقیه،ملی شدن صنعت نفت مرحله ای مستقل درآن مقطع تاریخ است باآغاز وپایانی مشخص وممتازوموفق

1 - سخنرانی درکنفرانس تجربه مصدق درچشم انداز آینده،بمناسبت پنجاهمین سالگردتشکیل دولت ملی،باعنوان لوایح قانونی دولت مصدق ، بهمراه کریم لاهیجی

2 - سخنرانی درکنفرانس تجربه مصدق درچشم انداز آینده،بمناسبت پنجاهمین سالگردتشکیل دولت ملی،باعنوان لوایح قانونی دولت مصدق ، بهمراه کریم لاهیجی