رادیو آزادگان      

زمان پخش    

Nov26,2005
احمد - سید سراجی

Jan16,2006

Jan23,2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه   

گفتگو پس ازتقاضای پناهندگی به سازمان مل

وضعیت پناهندگان در ترکیه
آنفلانزای پرندگان و وضعیت پناهندگان در ترکیه