رادیو آزادگان          

زمان پخش   

Apr30,2008

مهرداد سیدعسگری

May14,2008
May21,2008

Jun11,2008

Jun11,2008

July09,2008

July09,2008

Aug06,2008

Aug06,2008

Nov15,2008

Feb11,2009

Feb11,2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موضوع مصاحبه ها

 تهران،تجمع مقابل سفارت امارات،نقش حزب پان ایرانیست وگروهای وابسته به رژیم،فتنه های بیگانگان وجهالت حاکمیت درتجزیه طلبی
تهران، اطلاعیه برگزاری مراسم سالروز تولد دکترمصدق 29 اردیبهشت دراحمدآباد،آسیب شناسی ملی،مفهوم وعملکردملی وملیون چیست؟
تهران،چگونگی مراسم سالروزتولددکترمصدق، بخشی ازسخنان سحابی وباونددررایطه با همگونی صدای آمریکا،کیهان تهران وکیهان لندن

1 - تهران،نگاهی تئوریک به خیزشهای اخیرایران درمقابله بامحدودیتهای اجتماعی اقتصادی،گستره آن درگذشته بمساحت 2 در 2کیلومتربود

2 - امروزه گستره آن سراسری شده،سواستفاده جریانهای فرصت طلب مثل  کانال یک درایجادشورش کور، جبهه ملی سازی صدای آمریکا

1 - تهران، نگاهی تاریخی به 18 تیر،طرح زمینه سازیهای سرکوب،گستره حضورمردمی،امنیتی ولباس شخصیها،عزت ایراهیم نژادکه بود؟

2 - قهرمان سازی وسایل ارتباط جمعی بیگانگان ورادیوتلویزیونهای لوس آنجلسی،تفاوت فاحش اخلاقی بین مبارزین سابق بابرخی درامروز

1 - تهران،وضعیت انتخابات ریاست جمهوری درپیش روی ایران،اثرانتخابات آمریکاووضعیت وخیم اقتصادی،تلاش احمدی نژادبرای ماندگاری

2 - تحریمها،مایوسانه یافعال وانتخابی،نیرنگ فریبکاران وسرکوب،علل روآوری جامعه به تحریم انفعالی،شورای ملی صلح وخطرتجاوز

تهران،تاریخ ومحل برگزاری دهمین سالگرد فاجعه قتلهای سیاسی،فشارها برای جلوگیری،اخباراجتماعی،اقتصادی،سیاسی وانتخاباتی درپیش

1 -تهران،اخبارانتخابات ریاست جمهوری درپیش روی ایران،اسامی کاندیداها تا امروز،آخرین تغییرات وآرایشها ،برنامه های نامشخص کاندیداها

2-تحریم منفعل،تبلیغات همراه شورشهای کورهخاماهستیم ازطرف رسانه های ساخته وپرداخته بیگانگان،تحریم فعال،تاثیر انتخابات آمریکاواوباما