رادیو آزادگان         

زمان پخش
Feb13,2008
Feb13,2008

فریدون - صراف

Apr28,2008
Apr28,2008
Dec13,2008
Dec13,2008
Dec13,2008
Jan04,2009
Jan04,2009
Jan04,2009
Jan04,2009

Apr26,2009

Apr26,2009

Apr26,2009

Apr26,2009

May24,2009
May24,2009
May24,2009
Oct26,2009
Oct26,2009
Oct26,2009
Oct26,2009
Dec03,2009
Dec03,2009
Dec03,2009
Dec03,2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موضوع مصاحبه ها

1 - استعمار کلاسیک یاکهنه، استعمارنو وجهانی شدن اقتصاد، دراستعمارکهنه دونوع عملکرد، یکی لشگرکشی دیگری حکام وابسته

2 - استعمار نوبعدازجنگ جهانی دوم ودراثرسیاستهای آمریکاوشوروی،جهانی شدن اقتصاد پس ازسقوط بلوک شرق و شوروی
1 - دنباله بحث جهانی شدن اقتصاد - ربط جهانی شدن باساختارسیاسی ، اقتصادی واجتماعی هرکشور،تفاوت تاثیرات جهانی شدن اقتصاد
2 -در کشورهائی که دارای حکومتهای دمکرات یادیکتاتوری هستند،چگونه جهانی شدن درکشورهای استبدادی به تمرکزقدرت بیشترمنجرمیشود؟
1 - وضعیت بحرانی اقتصادجهانی ازجنبه های گوناگون،اینکه آیا این یک رکوداقتصادی قابل انتظارولی عمیقتروطولانی تریایک بحران ریشه ایست؟

 2 - پاسخ به پرسشی که چرا بابیش ازیکصدسال مبارزه  برای دستیابی به مردمسالاری وحاکمیت ملی، ایران وایرانی همچنان ناموفق وناکام است؟

 3 - بازیگران عمده صحنه سیاسی ایران،مردم نهادهای سلطنت وروحانیت،قدرتهای خارجی و تحصیلکرده ها که عوامل اصلی تحولات ایران بوده اند

1 - دنباله بحث پاسخ به پرسشی که چرا ایرانیان بابیش اریکصدسال مبارزه برای دستیابی به مردمسالاری وحاکمیت ملی،همچنان ناموفق وناکام هستند

2 - تنهاکشوری درجهان که درآن نهادمذهب مانندقرون وسطی حکومت میکند ایران است وچون قدرتش راازماوراطبیعه میگیردبهیچوجه پاسخگونیست

3 - پایان مفهوم سلطنت درایران باروی کار آمدن پهلویها ، نهاد مذهب درایران قوی بود وهمیشه باسلطنت ائتلاف میکرده و درقدرت  شریک میشد

4-درانقلاب سال 57 نهاد دینی بابیان روشنفکرانه با تحصیلکردههاوروشنفکران ائتلاف کردو باکمک تحصیلکردههای قدرت طلب به حاکمیت رسید

1 - دنباله بحث پاسخ به پرسشی که چراایرانیان بابیش ازیکصدسال مبارزه و3 انقلاب برای دستیابی به مردمسالاری وحاکمیت ملی همچنان ناموفق اند
2 - درانقلاب اول یامشروطه حمله دونهادارتجاعی سلطنت ودینی به مردم باهمکاری ارتجاع خارجی انگلیس،درنهضت ملی یورش همین دونهادارتجاعی
3 - باهمراهی آمریکاوانگلیس به انقلاب مردم وسرکوب آن،درانقلاب سال 57 یاانقلاب سوم نهاد دینی بابیان روشنفکرانه باتحصیلکرده هاائتلاف کرد و
4 -بقدرت رسید،نهادهای ارتجاعی دینی وسلطنت جاذب چه گروه هاوباچه طرزفکری هائی درجامعه هستند،مفهوم انتخابات دراین رژیم استبدادی چیست؟
1 -نمایشهای گوناگون انتخاباتی درایران وبویژه دهمین دوره ریاست جمهوری درپیش رو،تفاوتهای فاحش باکشورهای پیشرفته،شباهتهابادیکتانوریها
2 -  با یک سوادمتوسط میتوان دریافت که درکشورهائی مثل کوبا،سوریه وبویژه ایران انتخابات اصلا معناندارد،چه کسانی دراین نمایش شرکت میکنند؟
3 -چه کسانی کاندیدامیشوند،چه کسانی وبچه دلیلی رای میدهندیاتائید میکنند،چه کسانی تحریم وچراتحریم همگانی نمیشود،چراازمصدق به احمدی نژاد؟
1 - پاسخ به پرسش ها،واقعیت وعملی بودن تحریمهای اقتصادی درمورد ایران چگونه ارزیابی میشودبا توجه به تجربه وعملکرددربیش از50 کشورجهان
2 -آیاکشورهای دیگری هم درجهان وجوددارندکه نظامیان آنهابه کارهای تجاری واقتصادی بپردازند، مدیریت صنعتی درکشورهای کمونیستی چگونه بوده ؟
3 - چراسازمان ملل به چنین وضعی دچارشده وچرانمیتواند دراموراقتصادی وحقوق بشر وغیروموفق باشد،ساختار سازمان ملل؟سیاست نرمش داراوبامادر
4 - اموربین المللی بویژه چین،کره وایران چگونه است؟باتوجه به آغازرشداقتصاددرجهان باتمام بدبینی ها چرابازارخوب نمیشودوبیکاری دردنیاادامه دارد
1 - چرایارانه ها یاسوبسیدهادرایران اینقدرجنبه سیاسی پیداکرده،درپس اخبارآن چیست وچرااینطورشدید باعث نگرانی درداخل رژیم شده است،نحوه عملکرد
2 - یارانه ها دردیگرکشورهاچگونه وبه چه ترتیب است؟رانت ورانت خواری چیست وبچه ترتیب عمل میکند؟باتوجه به کم اثرشدن نقش خارج درکشورها و
3 -همینطورایران،درشرایط حاضرسازش و یا مقاومت رژیم دررابطه با مسئله اتم چه تاثیری بروضعیت اجتماعی واقتصادی ایران ویا مردم ایران خواهدداشت
4 - وبرسرشعارهای مرگ براین ومرگ برآن چه خواهدآمد،چراهیاهوهادرمورد مسئله اتمی هرروزبشکلی دیگرمطرح میشود،تحولات اقتصادی کوتاه وبلندمدت؟