منوچهر - صالحیرادیو آزادگان

زمان پخش    

Mar19,2008

Aug02,2008

Aug02,2008

Aug02,2008

Aug23,2008
Aug23,2008
Aug23,2008
Sep05,2008
Sep05,2008
Sep05,2008
Nov30,2009
Nov30,2009
Dec09,2009
Dec09,2009
Dec09,2009
Dec20,2009
Dec20,2009
Feb18,2010
Feb18,2010
Mar05,2010
Mar05,2010
Apr04,2010
Apr04,2010
Apr04,2010
Apr04,2010
Apr12,2010
Apr12,2010
Apr12,2010
Apr27,2010
Apr27,2010
Apr27,2010
May22,2010
May22,2010
May22,2010
May22,2010
Jun15,2010
Jun15,2010
Jun15,2010
July05,2010
July05,2010
July05,2010
July25,2010
July25,2010
July25,2010
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه   

منوچهر صالحی ، پیام نوروزی - نویسنده و محقق در آلمان

1 - مقاله ایشان باعنوان جبهه ملی واسب ترویا،انگیزه نگارش،نقش رسانه های ساخته بیگانه دربدیل سازی، وآنها به جه کسانی رجوع میکنند؟

2 پهلوی طلبانی  که تادیروزباداریوش همایون کارمیکردندامروزدرجبهه ملی ودرصدای آمریکادروغ میگویند،ریشه آن دراستبداد داخلی است

3 - یک پای اسب ترویادرایران 3 پای آن درخارج است،نامه زنده یادعلی اکبردهخدابه صدای آمریکا،پس ازانقلاب گرفتارروسپیان سیاسی شده ایم

 1 - مقاله ایشان باعنوان تومومیبنی  ومن پیچش مو ودرپاسخ وبررسی مقاله 3 تن اراعضاانجمن آینده نگرباعنوان دردم نهفته به زطبیبان مدعی
2 - گروه هائی مثل انجمن آینده نگرباتعریف ازجهانی شدن که برروی سایت خودشان هم قرارداردمعتقدندکه جامعه یشری درآستانه زایش تمدن..-
3 - مرزبندی دقیق بین نیروهای سکولاردمکرات ونیروهای سکولارغیردمکرات که خطرجدی است،مشخص کردن رایطه سکورالیزم بادمکراسی
1 - دنباله مقاله جبهه ملی واسب ترویا،پاسخ به سه نقدباعنوان تو مومیبینی من پیچش مو،بررسی نقدنهضت مقاومت ملی،رژیم فاسد پهلوی..
2 - محرک واقعی انقلاب وقتی صدای انقلاب راشنیدکه خیلی دیربود،بختیارزمانی فرمان نخست وزیری ورای اعتمادازمجلس ساواک ساخته ...
3 - گرفت که مردم خواهان رفتن پهلویهابودندواین مخالف راه مصدق بود،وزیرامورصدام ،جرج براون،یختیارواویسی مشوقین حمله به ایران
1 - درباره کتاب جدیدایشان باعنوان دمکراسی وجامعه مدنی،توضیحی برپیشگفتار،بررسی تاریخ وتحول دمکراسی درجهان ودرهمین رابطه به تاریخ ایران
2 - چگونه میتوان باقوانین ازحجم خشونت اجتماعی وفردی کاست،چگونه ازطریق اندازه گیری خشونت یک جامعه میتوان بدرجه تکامل تاریخی آن رسید
1 - دنباله گفتگودرباره دمکراسی وجامعه مدنی،بخش اول حقوق طبیعی،حقوق موضوعه یافراموضوعه واینکه چگونه تعاریفی درباره انسان دارد،این حقوق
2 - ازچه زمان شامل است وچگونه بایدرعایت شود،وظایف دولتهای دمکرات دراین باره چیست،عدالت وحقوق طبیعی،نظریه های مختلف درباره حقوق طبیعی
3 - وبوجودآمدن تئوری های جدیدوایجادنابرابریها،تئوری داروینیسم،عدالت وظلم ازنظرافلاطون،دیدگاه ارسطووتضادها،اندیشه های زنون وسیسروودیگر
1 - دنباله گفتاردمکراسی وجامعه مدنی،چه رابطه ای بین اندیشه دینی وحقوق طبیعی وجوددارد،نظریه ها ونقش توماس فون اکوین،مارتین لوتروکالوین
2 - دنباله گفتاردمکراسی وجامعه مدنی،چه رابطه ای بین اندیشه دینی وحقوق طبیعی وجوددارد،نظریه ها ونقش توماس فون اکوین،مارتین لوتروکالوین
1 -دنباله بحث دمکراسی وجامعه مدنی بخش 5 ،حقوق اساسی چیست وچگونه تعریف میشود،اهمیت فوق العاده حقوق اساسی برای ساختارهای دمکراتیک
2 -قوانین تعیین شده درقانون اساسی بیانگرسنجش تجددسیاسی کشوراست،طرزفکراکثریت یک جامعه رامیتوان باتنظیم وپذیرش قانون اساسیش دریافت
1 - دنباله بحث دمکراسی وجامعه مدنی،حقوق اساسی چیست،ملاک تشخیص وجوددمکراسی دریک کشورچیست،قوانین اساسی نشانگروبیانگرسنجش تجدددر
2 -یک کشوراست،چراتکامل کشورهای اسلامی ایستاست،ازرابطه مردم بامردم وبعددولت بامردم دریک قانون اساسی است که میتوان بدرجه رشدجامعه پی برد
1 - مشگل مشروعیت رژیم های استبدادی، چگونگی ازدست دادن مشروعیت درحکومتهای استبدادی ، حکومتهای دمکراسی واستبدادی ازچه مشروعیت هائی
2 - برخوردارند که بامقایسه آنهامیتوانیم ببینیم درایران چه ساختاراستبدادی وجوددارد؟درحکومتهای دمکراتیک حکومت ها به مردم تحمیل نمیشود،مثل کودتا
3 -همه مردم واحزاب میتوانندباکمال آزادی درانتخابات شرکت کنند،نظامیان وسپاهیان حق دخالت درانتخابات وحکومت واقتصادراندارند،تعدادشرکت کننده نشان
4 -ازآزادی ودمکراسی نیست،همه مردم حق تظاهرات دارند،دولت وماموران وظیفه حفظ امنیت تظاهرات وحفاظت جان آنها،شکنجه محکوم است ، وامادرایران
1 - دنباله بحث دمکراسی وجامعه مدنی،بررسی چگونگی پیدایش تاریخچه اندیشه حقوق سیاسی، این نکته که حرمت انسان بازایش انسان بوجودمی آید وتا
2 - وقتیکه انسان زنده است این حرمت وجوددارد،حقوق طبیعی دینی درادیان ابراهیمی،تفاوت فاحش خط فقربین کشورهای صنعتی وعقب مانده مثل ایران و
3 - تفاوت عظیم فقروفقر،ازتمام جمعیت روی زمین فقط یک میلیارد شرایط زیست دارند،شواهدتاریخی نشانگررابطه بین رفاه ودمکراسی وفقرواستبداداست
1 - دنباله بحث دمکراسی وجامعه مدنی،اندیشه حقوق طبیعی درایران،قدیمی ترین سندی که دراین باره  وجوددارداستوانه ایست که بفرمان کورش نوشته شده
2 -نکات مهم وبرجسته دررابطه باحقوق طبیعی واساسی درآن،ازگاتها واوستامیتوان به فلسفه واندیشه آن تاریخ پی بردکه متاسفانه درحمله اعراب بسیاری از
3 -اسنادازبین رفته،پدیده خداوشاه ویکپارچگی دین ودولت حتی پس ازپیروزی اسلام ،هم درخوداسلام ازآغازودرایران ادامه پیداکرد،قانون اساسی مشروطیت
1 -ناسازه گاری های جنبش سیز،اپوزیسیون دینی رژیم اسلامی،جنبش سبزوراه های درپیش رو،جنبش سبزیک جنبش یکدست نیست،سکورالیست ولائیسیته
2 - مخالف دین نیست مخالف حاکمیت دینیست،سیاست واقتصادپادگانی درایران،چرارژیم نیمی ازدرآمدخودراصرف سرمایه گزاری کلان دربخش نظامی میکندو
3 -شرایط شوروی پس ازجنگ دوم جهانی ازنظرتامین مخارج نظامی درسطح کوچک،هرچه تحریمهاومحاصره هابیشترشود رژیم مجبورخواهدشدهزینه های
4 -نظامی خودرابیشترکرده ونتیجه فقروحشتناکتر،این جنبش ازبین نخواهدرفت،چه عواملی باعث گسترشش میشودتا این رژیم رابه زباله دان تاریخ بیاندازد
1 -دنباله بحث دمکراسی وجامعه مدنی،حقوق سیاسی،بررسی نخستین قانون اساسی مشروطه ایران ،پیدایش دولت ومحدودیتهائی برای آزادی فردی واجتماعی
2 -مبارزات مردمی تابه امروزبرای رهایی ازمحدودیتهائی که نهادهای دولتی برای آزادی بشر بوجودآورده اند،براساس نظرات مارکس وانگلس برای تحقق
3 -زمینه برابری اجتماعی دولت به چه اقداماتی بایددست بزند،چه عواملی باعث شدرضاخان دوباره دیکتاتوری رابرقرارکند،چراپس ازسه انقلاب هنوزناکامیم
1 -دنباله بحث دمکراسی وجامعه مدنی،تئوری حقوق اساسی،چگونه میتوان مقوله آزادی راتعریف کرد،تعاریفی برای آزادی ازنقطه نظرسکولاریزیم وهمینطور
2 - دینی وایدئولوژیک،جوهرحقوق اساسی ودونگرش برآن،یانگاهی به وضعیت کنونی کشورهای سرمایه داری میتوان به جنبه نسبی حقوق اساسی پی برد
3 -تصویرانسان درحقوق اساسی،جهانشمول بودن جوهره حقوق اساسی،دولتها،سازمانهایاافراد که بحقوق پایمال شده دیگران اعتراض نمیکنندخودمجرم اند
1 - دنباله بحث دمکراسی وجامعه مدنی،محتوای عینی وذهنی حقوق اساسی،بنابربرداشت حقوق دانان غربی،حقوق اساسی فقط بخشی ازاصول قوانین اساسی
2 -هرکشوری راتشکیل میدهدکه دربرگیرنده نظم اساسی متکی برآزادی ودمکراسی است،الگوهای مختلف حقوق اساسی،کافی نیست که درقانون اساسی حقوق
3 - اساسی نتظیم شوندآنگونه که درقانون اساسی جمهوری اسلامی هم قراردارند،مهم آنست درقانون اساسی ساختاردولتی آنطورسازماندهی بشودکه نتوانند..