رادیو آزادگان        

زمان پخش    

Aug19,2005
احمد - روناسی

Dec09,2005

Dec09,2005

Dec16,2005

Dec16,2005

Jan20,2006

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   موضوع مصاحبه 

  علل کودتای 28 مرداد

1 - رضاشاه، تلاش شماره 23 ، دروغ وسالوس وفریب
2 - رضاشاه، تلاش شماره 23 ، دروغ وسالوس وفریب
1 - شرایط و چگونگی به قدرت رسیدن رضا شاه

2 - شرایط و چگونگی به قدرت رسیدن رضا شاه

تاریخ معاصر از 1907 تا 1919 ، عواملی که باعث به سلطنت رسیدن رضا شاه شد