زمان پخش
Dec21,2012

اکبر روحانی                                                      رادیو آزادگان

Dec21,2012
Dec21,2012
Dec31,2012
Dec31,2012
Jan05,2013
Jan05,2013
Jan05,2013

Jan22,2013

Jan22,2013

Jan22,2013

Jan22,2013

Jan29,2013
Jan29,2013
Jan29,2013
Feb03,2013
Feb03,2013
Feb03,2013
Feb08,2013
Feb08,2013
Feb14,2013
Feb14,2013
Feb14,2013
Feb23,2013
Feb23,2013
Feb23,2013
Mar02,2013
Mar02,2013
Mar02,2013
Mar08,2013
Mar08,2013
Mar15,2013
Mar15,2013
Mar15,2013
Mar20,2013
Mar20,2013
Apr08,2013
Apr08,2013
Apr21,2013
Apr21,2013
Apr21,2013
Apr27,2013
Apr27,2013
Apr27,2013
May05,2013
May05,2013
May11,2013
May11,2013
May11,2013
May22,2013
May22,2013
May22,2013
May25,2013
May25,2013
May25,2013
June02,2013
June02,2013
June23,2013
June23,2013
June28,2013
June28,2013
July06,2013
July06,2013
July13,2013
July13,2013
July13,2013
July27,2013
July27,2013
July27,2013
Aug22,2013
Aug22,2013
Aug22,2013
Aug26,2013
Aug26,2013
Aug26,2013
Sept16,2013
Sept28,2013
Sept28,2013
Oct13,2013
Dec08,2013
Dec08,2013
Dec20,2013
Dec20,2013
Jan06,2014
Jan06,2014
Jan13,2014
Jan13,2014
Jan13,2014
Jan18,2014
Jan18,2014
Jan18,2014
Jan25,2014
Jan25,2014
Jan25,2014
Feb02,2014
Feb02,2014
Feb17,2014
Feb17,2014
Feb17,2014
Feb23,2014
Feb23,2014
Feb23,2014
Mar02,2014
Mar02,2014
Apr 19 2014
Apr 19 2014
Apr 19 2014
Apr27,2014
Apr27,2014
Apr27,2014
May10,2014
May10,2014
May10,2014
May19,2014
May19,2014
May19,2014
May25,2014
May25,2014

June02,2014

June02,2014

June02,2014

June15,2014
June15,2014
June23,2014
June23,2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  موضوع مصاحبه

1 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، کارگری ونقض حقوق بشردرهفته گذشته

2 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، کارگری ونقض حقوق بشردرهفته گذشته

3 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، کارگری ونقض حقوق بشردرهفته گذشته

1 - خبرهای سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، کارگری وحقوق بشری هفته
2 - خبرهای سیاسی ، اجتماعی ، فرهنگی ، کارگری وحقوق بشری هفته
1 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشرهفته
2 -  مجموعه خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشرهفته
3 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشرهفته

1 - خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشری هفته

2 - خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشری هفته

 3 - خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشری هفته

4 - خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشری هفته
1 - مجموعه خبرهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی،کارگری وحقوق بشری هفته
2 - مجموعه خبرهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی،کارگری وحقوق بشری هفته
3 - مجموعه خبرهای سیاسی، اجتماعی، اقتصادی،کارگری وحقوق بشری هفته
1 - مجموعه خبرهای اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشری هفته
2 - مجموعه خبرهای اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشری هفته
3 - مجموعه خبرهای اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشری هفته
1 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اجتماعی ،اقتصادی ، کارگری و حقوق بشری
2 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اجتماعی ،اقتصادی ، کارگری و حقوق بشری
 1 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، کارگری وحقوق بشری هفته
2 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، کارگری وحقوق بشری هفته
3 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، کارگری وحقوق بشری هفته
1 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اجتماعی ،  اقتصادی ، کارگری وحقوق بشری هفته
2 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اجتماعی ،  اقتصادی ، کارگری وحقوق بشری هفته
3 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اجتماعی ،  اقتصادی ، کارگری وحقوق بشری هفته
1 - مجموعه خبرهای اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، کارگری و حقوق بشری
2 - مجموعه خبرهای اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، کارگری و حقوق بشری
3 - مجموعه خبرهای اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، کارگری و حقوق بشری
1 - مجموعه خبرهای اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، کارگری وحقوق بشری
2 - مجموعه خبرهای اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ، کارگری وحقوق بشری
1 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، کارگری و حقوق بشری
2 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، کارگری و حقوق بشری
3 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، کارگری و حقوق بشری
1 - مجموع خبرهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، کارگری وحقوق بشر
 2 - مجموع خبرهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، کارگری وحقوق بشر
1 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشری
2 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشری
1 - مجموع خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشر
2 - مجموع خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشر
3 - مجموع خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشر
1 - مجموع خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشر
2 - مجموع خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشر
3 - مجموع خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشر
1 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشری
2 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشری
1 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ،کارگری وحقوق بشری هفته
2 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ،کارگری وحقوق بشری هفته
3 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی ،کارگری وحقوق بشری هفته
1 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی ، کارگری وحقوق بشر هفته
2 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی ، کارگری وحقوق بشر هفته
3 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اجتماعی، اقتصادی ، کارگری وحقوق بشر هفته
1 - خبرهای انتخاباتی ، سیاسی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشری هفته
2 - خبرهای انتخاباتی ، سیاسی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشری هفته
3 - خبرهای انتخاباتی ، سیاسی ، اجتماعی ، کارگری وحقوق بشری هفته
1 - مجموعه خبرهای انتخاباتی ، سیاسی ، کارگری وحقوق بشری هفته
2 - مجموعه خبرهای انتخاباتی ، سیاسی ، کارگری وحقوق بشری هفته
1 - مجموعه خبرهای اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی  ، کارگری وحقوق بشر هفته
2 - مجموعه خبرهای اجتماعی ، اقتصادی ، سیاسی  ، کارگری وحقوق بشر هفته
1 - خبرهای سیاسی ،اجتماعی ، اقتصادی ، کارگری وحقوق بشرهفته
2 -خبرهای سیاسی ،اجتماعی ، اقتصادی ، کارگری وحقوق بشرهفته
1 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، کارگری وحقوق بشر هفته
2 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اجتماعی ، اقتصادی ، کارگری وحقوق بشر هفته
1 - خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، کارگری وحقوق بشر
2 - خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، کارگری وحقوق بشر
3 - خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، کارگری وحقوق بشر
1 - مجموعه خبرهای اقتصادی ، اجتماعی ،کارگری وحقوق بشر هفته
2 - مجموعه خبرهای اقتصادی ، اجتماعی ،کارگری وحقوق بشر هفته
3 - مجموعه خبرهای اقتصادی ، اجتماعی ،کارگری وحقوق بشر هفته
1 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، کارگری وحقوق بشر هفته
 2 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، کارگری وحقوق بشر هفته
3 - مجموعه خبرهای سیاسی ، اقتصادی ، کارگری وحقوق بشر هفته
1 - خبرهای سیاسی ،اجتماعی ، کارگری وحقوق بشر
2 - خبرهای سیاسی ،اجتماعی ، کارگری وحقوق بشر
3 - خبرهای سیاسی ،اجتماعی ، کارگری وحقوق بشر
مجموعه خبرهای اجتماعی ، سیاسی ، کارگری وحقوق بشری هفته
1 - مجموعه خبرهای ایران در هفته گذشته
2 - مجموعه خبرهای ایران در هفته گذشته
اکبر روحانی  - مجموعه خبرهای هفته
1 - مجموعه خبرها ی هفته
2 - مجموعه خبرها ی هفته
1 - مجموعه خبرهای هفته
2 - مجموعه خبرهای هفته
1 - مجموعه خبرهای هفته
2 - مجموعه خبرهای هفته
 1 - مجموعه خبرهای هفته
2 - مجموعه خبرهای هفته
3 - مجموعه خبرهای هفته
1 - مجموع خبرهای هفته
2 - مجموع خبرهای هفته
3 - مجموع خبرهای هفته
1 - مجموعه خبرهای هفته
2 - مجموعه خبرهای هفته
3 - مجموعه خبرهای هفته
1 - مجموعه خبرهای هفته
2 - مجموعه خبرهای هفته
1 - مجموعه خبرهای هفته
2 - مجموعه خبرهای هفته
3 - مجموعه خبرهای هفته
1 - مجموعه خبرهای هفته
2 - مجموعه خبرهای هفته
3 - مجموعه خبرهای هفته
1 - مجموعه خبرهای هفته
2 - مجموعه خبرهای هفته
1 - مجموعه خبرهای هفته
2 - مجموعه خبرهای هفته
3 - مجموعه خبرهای هفته
1 - مجموعه خبرهای هفته
2 - مجموعه خبرهای هفته
3 - مجموعه خبرهای هفته
1 - مجموعه خبرهای هفته
2 - مجموعه خبرهای هفته
3 - مجموعه خبرهای هفته
1 - مجموعه خبرهای هفته
2 - مجموعه خبرهای هفته
3 - مجموعه خبرهای هفته
1 - مجموعه خبرهای هفته
2 - مجموعه خبرهای هفته
1 - مجموعه خبرهای هفته
2 - مجموعه خبرهای هفته
3 - مجموعه خبرهای هفته
1 - مجموعه خبرهای هفته
2 - مجموعه خبرهای هفته
1 - مجموعه خبرهای هفته
2 - مجموعه خبرهای هفته