رادیو آزادگان           

زمان پخش    

May 18, 2005
 دکتر حسین رضازادگان

Mar 13, 2006

Mar 13, 2006

Mar20, 2007

Mar19,2008

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه   

سالروزتولد مصدق" آلمان"

1 - انقلاب مشروطه و رابطه آن به امروز
2 - انقلاب مشروطه و رابطه آن به امروز
پیام نوروزی  سال 1386

دکتر حسین رضازادگان - پیام نوروزی - پزشک ، فعال سیاسی اجتماعی