رادیو آزادگان         

زمان پخش

Mar20,2009

مهندس اشکان - رضوی-ازاعضا جبهه ملی ایران  ، تهران 

May14,2009

May14,2009

July23,2009

July23,2009

Dec30,2009

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موضوع مصاحبه ها

 پیام نوروزی سال 1388  
 1- -تهران،اطلاعیه جبهه ملی ایران درباره برگزاری مراسم بزرگداشت 29 اردیبهشت سالروزتولددکترمحمدمصدق درتبعید گاه احمدآباد وبرمزار ایشان

2 -استقبال هموطنان وبویژه جوانان بانوجه به تشدیدسانسور،جوپلیسی امنیتی وتحریفهای تاریخی چه نوسط رژیم وچه بیگانگان دررسانه های وابسته

1 -تهران،گزارشی ازرخدادهای30 تیر،حضوربیشترین نیروهای نظامی امنیتی،سرکوبهای خشن وغیرقابل کنترل،سانسورشدیدخبری دروغگویان ظاهرساز

2 - تغییرات روابط اجتماعی مردم واحیا روحیات ایرانی انسانی،این قیام ملی ووابسته به هیچ فردوگروهی نیست،اجازه بهره برداری ازاین خیزش راندهیم

تهران،بازداشتهای وسیع رزیم کودتاپس ازراهپیمائی صلح آمیزوشکوهمندهموطنان درروزهای تاسوعا عاشورا،تلاش رژیم برای منتسب کردن آن به مجاهدین