رادیو آزادگان       

زمان پخش
Oct19, 2007
Oct19, 2007

فرید - راستگو

Nov19,2007

Nov19,2007

Nov19,2007

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موضوع مصاحبه ها

1 - گزارش عینی ازایران، وضعیت اقتصادی ومعیشتی مردم ، فقر بیش ازاندازه طبقه وسیعی ازجامعه ، آسیب های اجتماعی

2 - سلب اعتماد مردم بیکدیگر، گسترش موادمخدر، 13 سالگی سن روسپیگری واعتیاد، کاهش آمارازدواج ورواج یافتن طلاق

1 - گزارش عینی ازایران بخش 2، ایران آبستن حادثه ، سرکوب اعتراضهای حق طلبانه، فسادمالی، اختلاف دربالا واعتراض درپائین

2 - آیا مردم ازاخبارجهانی وخبرهای تجاوزآمریکا به ایران اطلاع دارند وچرا حاکمیت به مردم قول میدهد که جنگی رخ نخواهد داد ؟

3 - آیا این بگیرو وببندها دلیل استحکام حکومت است یا به دلیل ضعف و ترس ازفروپاشی و  وظیفه ما دراین شرایط چیست ؟