رادیو آزادگان       

زمان پخش   

Jun 15, 2005

   پیلتس پیتر - Pilz-Peter

Jun 15, 2005
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موضوع مصاحبه ها

Rafsanjani's case

 پرونده رفسنجانی در اتریش