رادیو آزادگان        

 زمان پخش

Nov11, 2005

دکتر حبیب اله پیمان- از تهران 

Nov11, 2005

Dec19, 2005

Dec19, 2005

Jan20, 2006

Jan20, 2006

Jan20, 2006

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  موضوع مصاحبه

1- چراهنوز به استقلال وآزادی نرسیده ایم ؟

2-  چراهنوز به استقلال وآزادی نرسیده ایم ؟

1- گروگانگیری وجنبش مسلمانان مبارز

2 - دکتر کاظم سامی

1 - بی ثباتی وبی امنیتی از عوامل  پایداری  توسعه نیافتگی در ایران

2 - بی ثباتی وبی امنیتی از عوامل  پایداری  توسعه نیافتگی در ایران

3 - بی ثباتی وبی امنیتی از عوامل  پایداری  توسعه نیافتگی در ایران