رادیو آزادگان        

زمان پخش   

Oct25,2008

امیر پریزاد

Oct25,2008
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موضوع مصاحبه ها

 1 - تهران،مراسم بزرگداشت کورش درپاسارگادواینکه رادیوتلویزیونهای وابسته به بیگانه ونظام پیشین وسایتهائی درتلاش وابسته کردن آن بخودند
2 - دروغگوئی وریاکاری این افراد،همایش جیرفت،فاجعه سد های تخریب گرمحیط زیستی،اثرات آن برتخریب آثارباستانی وفرهنگی،چهارباغ اصفهان