رادیو آزادگان       

زمان پخش    

Jan 25, 2006
اردشیر - پرهیزگاری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه   

تظاهرات ضد جنگ در برلین