رادیو آزادگان         

زمان پخش    

Aug 15, 2005
محمد پاسدار

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه   

اعتصاب غذا در برلین