رادیو آزادگان          

زمان پخش
Apr26,2009

یلدا نورشاهی

Apr26,2009
Apr26,2009
Jun10,2009
July09,2009
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  موضوع مصاحبه

1 - جمعیت آل یاسین چگونه جمعیتی است وپیمان فتاحی بعنوان راهبرد جمعیت کیست،ازچه زمانی وباچه اهدافی شروع بکارکرده،برخوردرژیم وعوامل

2 - ماننددایره مذهب وزارت اطلاعات چطوربوده،آیااین جمعیت باصطلاح واردحیطه سیاسی شده است،جلساتشان درکجا وبچه طریق برگزارمیشده است

3 - اتهاماتی که نسبت داده اند،عملکردی که باعث این اتهامات شده،ایشان اکنون کجاهستند؟شرایط سخت جسمانی،بازداشت هاوتهدیدهابرخانواده ویاران

گزارشی ازتحصن واعتصاب غذای 200 نفرازاعضا جمعیت آل یاسین درمدفن خمینی،برخوردنیروهای انتظامی وامنیتی،تداوم تحصن تاپذیرش خواستها
تداوم بازداشت وشکنجه اعضا ال یاسین،خواستهای دایره مذاهب وزارت اطلاعات درباره اعترافات تلویزیونی،نقش رسانه های دولتی بویژه صداوسیمای دروغ