رادیو آزادگان         

زمان پخش    

May22, 2006
بهراد نخعی

May22, 2006

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه   

 1 - انرژی هسته ای ، بحران اتمی و معضل امروز ایران

2 - انرژی هسته ای ، بحران اتمی و معضل امروز ایران