رادیو آزادگان         

زمان پخش

May01,2006
May01,2006
مهندس صادق نقاشکار 
Jun05,2006

Jun05,2006

Apr25,2007

May09,2007

May30,2007

Jun08,2007

Jun15,2007

Jun15,2007

Jun22,2007

Jun29,2007

Jun29,2007
July06,2007
July06,2007
July16,2007
July16,2007
July20,2007
July20,2007
July25,2007
July27,2007
July27,2007
Aug03,2007
Aug03,2007
Aug17,2007
Aug17,2007
Aug24,2007
Aug24,2007
Aug31,2007
Aug31,2007
Sep03,2007
Sep07,2007
Sep07,2007
Sep14,2007
Sep14,2007
Sep21,2007
Sep21,2007
Sep28,2007
Sep28,2007
Oct05,2007
Oct05,2007
Oct12,2007
Oct12,2007
Oct19,2007
Oct19,2007
Oct26,2007
Oct26,2007
Nov02,2007
Nov02,2007
Nov09,2007
Nov09,2007
Nov16,2007
Nov16,2007
Nov23,2007
Nov23,2007
Nov23,2007
Nov30,2007
Nov30,2007
Dec07,2007
Dec07,2007
Dec14,2007
Dec14,2007
Dec21,2007
Dec21,2007
Dec28,2007
Dec28,2007
Jan04,2008
Jan04,2008
Jan04,2008
Jan11,2008
Jan11,2008
Jan18,2008
Jan18,2008
Jan25,2008
Jan25,2008
Feb01,2008
Feb01,2008
Feb01,2008
Feb08,2008
Feb08,2008
Feb15,2008
Feb15,2008
Feb15,2008
Feb29,2008
Feb29,2008
Mar10,2008
Mar10,2008
Mar14,2008
Mar14,2008
Mar19,2008
Mar28,2008
Mar28,2008
Mar28,2008
Apr04,2008
Apr04,2008
Apr11,2008
Apr11,2008
Apr18,2008
Apr18,2008
Apr18,2008
Apr25,2008
Apr25,2008
Apr25,2008
May02,2008
May02,2008
May02,2008
May09,2008
May09,2008
May09,2008
May09,2008
May16,2008
May16,2008
May16,2008
May16,2008
May24,2008
May24,2008
May31,2008
May31,2008
May31,2008
Jun07,2008
Jun07,2008
Jun07,2008
Jun14,2008
Jun14,2008
Jun14,2008
Jun21,2008
Jun21,2008
Jun21,2008
Jun28,2008
Jun28,2008
July05,2008
July05,2008
July12,2008
July12,2008
July12,2008
July25,2008
Aug02,2008
Aug02,2008
Aug10,2008
Aug10,2008
Aug17,2008
Aug17,2008
Aug23,2008
Aug23,2008
Aug23,2008
Aug30,2008
Aug30,2008
Sep10,2008
Sep13,2008
Sep19,2008
Sep19,2008
Sep27,2008
Sep27,2008
Oct04,2008
Oct04,2008
Oct11,2008
Oct11,2008
Oct18,2008
Oct18,2008
Oct25,2008
Oct25,2008
May08,2010
May08,2010
May11,2010
May11,2010
May26,2010
May26,2010
May26,2010
Jun08,2010
Jun08,2010
Jun08,2010
Jun18,2010
Jun18,2010
Jun18,2010
July05,2010
July05,2010
July05,2010
July05,2010
July14,2010
July14,2010
July14,2010
July14,2010
Aug05,2010
Aug05,2010
Aug05,2010
Aug16,2010
Aug16,2010
Aug16,2010
Sept23,2010
Sept23,2010
Sept23,2010
Oct01,2010
Oct01,2010
Oct01,2010
Oct06,2010
Oct06,2010
Oct06,2010
Oct13,2010
Oct17,2020
Oct17,2020
Oct17,2020
Oct25,2010
Oct25,2010
Oct25,2010
Oct29,2010
Oct29,2010
Oct29,2010
Nov04,2010
Nov04,2010
Nov04,2010
Nov11,2010
Nov11,2010
Nov11,2010
Nov17,2010
Nov17,2010
Nov22,2010
Nov22,2010
Nov22,2010
Nov27,2010
Nov27,2010
Nov27,2010
Nov30,2010
Nov30,2010
Nov30,2010
Dec06,2010
Dec06,2010
Dec08,2010
Dec08,2010
Dec13,2010
Dec13,2010
Dec13,2010
Dec27,2010
Dec27,2010
Dec30,2010
Dec30,2010
Dec30,2010
Jan03,2011
Jan03,2011
Jan03,2011
Jan06,2011
Jan06,2011
Jan06,2011
Jan10,2011
Jan10,2011
Jan10,2011
Jan14,2011
Jan14,2011
Jan14,2011
Jan17,2011
Jan17,2011
Jan20,2011
Jan20,2011
Jan25,2011
Jan25,2011
Jan28,2011
Jan28,2011
Jan31,2011
Jan31,2011
Jan31,2011
Feb14,2011
Feb14,2011
Feb15,2011
Feb15,2011
Feb15,2011
Feb17,2011
Feb17,2011
Feb22,2011
Feb22,2011
Feb26,2011
Feb26,2011
Feb26,2011
Mar03,2011
Mar03,2011
Mar03,2011

Mar06,2011

Mar06,2011

Mar06,2011

Mar08,2011
Mar08,2011
Mar08,2011
Mar12,2011
Mar12,2011
Mar12,2011
Mar17,2011
Mar17,2011
Mar20,2011
Mar27,2011
Mar27,2011
Mar30,2011
Mar30,2011
 
Apr03,2011
Apr03,2011
Apr06,2011
Apr06,2011
Apr11,2011
Apr11,2011
Apr11,2011
Apr17,2011
Apr17,2011
Apr17,2011
Apr20,2011
Apr20,2011
Apr20,2011
Apr23,2011
Apr23,2011
Apr28,2011
Apr28,2011
May01,2011
May01,2011
May07,2011
May07,2011
May07,2011
May14,2011
May14,2011
May14,2011
May17,2011
May17,2011
May22,2011
May22,2011
May22,2011
May27,2011
May27,2011
May30,2011
May30,2011
May30,2011
Jun07,2011
Jun07,2011
Jun07,2011
Jun12,2011
Jun12,2011
Jun14,2011
Jun14,2011
Jun14,2011
Jun26,2011
Jun26,2011
Jun26,2011
July03,2011
July03,2011
July03,2011
July03,2011
July08,2011
July08,2011
July08,2011
July14,2011
July14,2011
July20,2011
July20,2011
July20,2011
July26,2011
July26,2011
July26,2011
Aug03,2011
Aug03,2011
Aug03,2011
Aug07,2011
Aug07,2011
Aug07,2011
Aug13,2011
Aug13,2011
Aug13,2011
Aug19,2011
Aug19,2011
Aug19,2011
Aug26,2011
Aug26,2011
Aug26,2011
Sept03,2011
Sept03,2011
Sept03,2011
Sept03,2011
Sept09,2011
Sept09,2011
Sept09,2011
Sept16,2011
Sept16,2011
Sept16,2011
Sept30,2011
Sept30,2011
Sept30,2011
Oct07,2011
Oct07,2011
Oct07,2011
Oct07,2011
Oct12,2011
Oct12,2011
Oct12,2011
Oct19,2011
Oct19,2011
Oct19,2011
Oct25,2011
Oct25,2011
Oct25,2011
Oct29,2011
Oct29,2011
Oct29,2011
Nov03,2011
Nov03,2011
Nov03,2011
Nov12,2011
Nov12,2011
Nov12,2011
Nov12,2011
Nov19,2011
Nov19,2011
Nov19,2011
Nov28,2011
Nov28,2011
Nov28,2011
Dec16,2011
Dec16,2011
Dec16,2011
Jan09,2012
Jan09,2012
Jan09,2012
Jan15,2012
Jan15,2012
Jan15,2012
Jan29,2012
Jan29,2012
Jan29,2012
Feb05,2012
Feb05,2012
Feb05,2012
Feb17,2012
Feb17,2012
Feb17,2012
Mar01,2012
Mar01,2012
Mar06,2012
Mar06,2012
Mar06,2012
Mar19,2012
Mar19,2012
Mar19,2012
Apr05,2012
Apr05,2012
Apr05,2012
Apr12,2012
Apr12,2012
Apr12,2012
Apr20,2012
Apr20,2012
Apr20,2012
Apr27,2012
Apr27,2012
Apr27,2012
May04,2012
May04,2012
May04,2012
May12,2012
May12,2012
May12,2012
May22,2012
May22,2012
May26,2012
May26,2012
May26,2012
June01,2012
June01,2012
June08,2012
June08,2012
June08,2012
June28,2012
June28,2012
July07,2012
July07,2012
July17,2012
July17,2012
July17,2012
July28,2012
July28,2012
July28,2012
Aug07,2012
Aug07,2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موضوع مصاحبه ها

1 - وضعیت زندانیان محکوم به اعدام

2 - وضعیت زندانیان سیاسی در زندان های جمهوری اسلامی وخانواده های آنها

1 - وضعیت امروز زندانیان سیاسی در ایران

2  -  شرایط روحی واقتصادی خانوادهای زندانیان سیاسی

ضرب وشتم بهروز جاوید تهرانی زندانی سیاسی در زندان گوهردشت کرج

وضعیت معلمان ، ضرب وشتم و بازداشت معلمان درمیدان بهارستان ، مقابل مجلس جمهوری اسلامی

آخرین وضعیت زندانیان سیاسی

آخرین وضعیت زندانیان سیاسی ، تشدید خشونتها بویژه بر جنبش دانشجوئی

1 - آخرین وضعیت زندانیان سیاسی ودانشجویان ، تشدید سرکوبها وخشونتها

2 - وضعیت کارگران در ایران ، اعتصاب شش هزار کارگر نیشکر هفت تپه

 وضعیت زندانیان سیاسی وزندانهای ایران، زندان ارومیه، دانشجویان، اعتصاب کارگران کارخانه نیشکرهفت تپه

1 - وضعیت امروزایران، کوپنی شدن بنزین، سرکوبهاوخشونتهای ناشی ازآن ، اعدام جوانان ونوجوانان

2 - وضعیت زندانیان سیاسی وزندان 209 اوین، احکام صادره وتهدید خانواده های زندانیان سیاسی توسط قاضی ها
1 - آخرین وضعیت زندانیان سیاسی  وشرایطی که امروز حاکم بر زندانیان سیاسی میباشد
2 - وضعیت امروزجنبش دانشجوئی ، 18تیر وشرایط دانشجویان زندانی دانشگاه امیرکبیر
1 - دستگیری اعضا شورای مرکزی دفترتحکیم وحدت ، سانسور وخبرهای دروغ ، ازدیاد سرکوبها
2 - دستگیری منصوراصانلو، اعمال خشونت درتمامی بازداشتها وضعیت زندانیان سیاسی، نامه ناصرخیرالهی اززندان
1 - وضعیت امروزدانشجویان دستگیرشده، تفتیشها، شکنجه، اعتصاب غذا وشرایط سخت دربازداشتگاه اوین وانفرادی
2 - نمایش فیلمهای اعترافی ، اهداف حاکمیت درهمزمانی بازداشتها واین نمایش درانحراف ووابسته نشاندادن جنبشها
آخرین وضعیت اعدامها درایران، هشدار درباره احکام اعدامها وخطر اعدام فعالین سیاسی
1 - موج اعدامها درایران، هشدار ، خطر اعدام زندانیان سیاسی ومواردی که تاامروز آشکارشده است
2 - وضعیت دانشجویان بازداشتی ، شکنجه وآزار روحی وجسمی به دانشجویان وخانواده های آنها، تکذیبنامه کاظمینی بروجردی
1 - آخرین وضعیت نقض حقوق بشر درایران ، گسترش اعدامها وترویج خشونت رژیم
2 - آخرین وضعیت دانشجویان وشکنجه های روحی وجسمی که به دانشجویان وخانواده های آنان اعمال میشود ، زندانیان سیاسی
1 - وضعیت زندان همدان وبرخی دیگر زندانها ، وضعیت زندانیان سیاسی درایران
2 - بند 209 واظهارات حسن زارع دهنوی ، قاضی حداد وزندانیان این بند ،  آخرین وضعیت معلمان
1 - وضعیت دانشجویان زندانی و دانشگاها واهداف حاکمیت درپی آن، کارگران وشرایطی که برآنها حاکم است، کارگران زندانی
2 - زندانیان معترض به کوپانی شدن بنزین، وضعیت زندانهای اهواز، گوهردشت، بند3زنان اوین، روزنامه نگاران زندانی
1 - گزارش وتاریخچه کشتار وقتل عام سال 67، سخنان محسنی اژه ای درباره دانشجویان زندانی، دادگاه ویزه مرتضوی وحداد
2 - ترس ونگرانی حاکمیت ازاعتراضهای مردمی ، دانشجویان دستگیر شده اخیر، روزنامه نگاران زندانی
ضرب وشتم خانوادهای زندانیان سیاسی توسط نیروهای امنیتی درمقابل دفترسازمان ملل تهران، تجمع برای دیدار با خانم آربور
1 - سالگردفیض مهدوی ومراسمی درزندان، وضعیت زندانیان سیاسی درمدت سفرخانم آربوربه ایران واعدامهای پس ازآن
2 - دستگیری برخی ازخانواده های کشتار67، فشار علیه وکلای زندانیان سیاسی، وضعیت کارگران واسانلو، دانشجویان زندانی
1 - وضعیت حقوق بشردرایران، حمله به زندانیان سیاسی گوهردشت کرج ، به اصطلاح بازدید اززندان اوین توسط خبرنگاران
2 - مسئله اعدامها، ترویج خشونت ونشانه های بی ثباتی رژیم، اعتصاب کارگران کارخانه نیشکر 7 تپه، بازداشت فعالان سیاسی
1 - اخبار نقض حقوق بشر، اعدامهادراهوازو اهداف حاکمیت ازترویج خشونت، دانشجویان زندانی ورابطه آن بابازگشائی دانشگاها
2 - اعمال فشار علیه، معلمین وجلوگیرازبرگزاری هرنوع جلسات، زنان، زندانیان سیاسی، روزنامه نگاران زندانی وهموطنان بهائی
1 - وضعیت حقوق بشر، اعمال فشاربرهموطنان بهائی وبویژه دانشجویان، سرکوبهادررابطه باسخنان احمدی نژاد درآمریکا
2 - وثیقه های سنگین و گروگیری خانواده،زندانیان سیاسی گوهردشت، دستگیری خانواده های قتل عام67، حمله به کارگران شوشتر
1 - اعتصاب کارگران نیشکرهفت تپه ایران ویورش شبانه مامورین امنیتی وانتظامی به منازل فعالین وتجمع کارگران
2 - وضعیت کارگران کاغذسازی شوشترونقش حاکمیت درورشکستگی کارخانه ها، شرایط زندانیان سیاسی و دانشجویان زندانی
1 - اعتصاب غذای زندانیان سیاسی ویورش مامورین به آنها، پایان اعتصاب کارگران کارخانه نیشکر7 تپه و درخواستهای کارگران
2 - تداوم بازداشت اسانلو ومددی ازاعضا سندیکای کارگران شرکت واحداتوبوسرانی، انتقال دانشجویان زندانی ازانفرادی به عمومی

1 - وضعیت حقوق بشر، کارگران وبازداشت نیکوفرازفعالان نیشکر7 تپه، خطرنابینائی  اسانلو، اعتصاب غذای زندانیان سیاسی

2 - احکام صادره درمحکومیت 3 دانشجوی زندانی دانشکده پلی تکنیک وتحصن دانشجویان، 14 اعدام در3 روزگذشته
1 - دستگیری وشکنجه خانواده های قتل عام سال 67، شرایط زندان اوین وبویژه بند 209، زندانیان سیاسی ارومیه واهل حق
2 - وضعیت اسانلوو مددی، وضعیت زندانیان سیاسی اصفهان وفشارهائی که برخانوادها وارد میشود، 3دانشجوی زندانی پلی تکنیک
1 - وضعیت حقوق بشر، احکام سنگین برای دانشجویان زندانی واعتراضهای دانشجویان، زندانیان سیاسی وفشاروشکنجه برآنها
2- خانوادهای دستگیرشده قتل عام 67، آخرین وضعیت دستگیرشدگان 18تیر78 و اسانلو ومددی، ستمهائی که براهل حق میرود
1 - دستگیریهای گسترده و بویزه دانشجویان ، فشارها وصدور احکام زندان برعلیه زنان برابری خواه، محرومیت از تحصیل
2 - شکنجه واعترافگیری از یکی ازفعالان کارخانه نیشکرهفت تپه، اعتصابات درپیش رو، دستکیری خانواده های قتل عام 67
1 - وضعیت زندانیان سیاسی، حمله به زندانیان سیاسی ارومیه ، زندانیان سنندج، دانشجویان دربندوبازداشتهای جدیددانشجوئی
2 - دستگیری روزنامه نگاران واعتراض به بازداشت باقی، وضعیت کارگران،اخراجهاواعتراضها،یورش به حسینیه دراویش بروجرد
1 - وضعیت حقوق بشردرایران، ضرب وشتم دانشچویان زندانی توسط ماموران امنیتی وانتظامی، اعتصاب غذای دانشچویان
2 -  چهت احکام سنگین وبازداشت نیکونسبتی وعزیزی، نقش رهائی ودیگر مسئولان دانشگاه، حراست، انتظامی وبسیج دانشجوئی
3 - ادامه بازداشت کارگران هفت تپه ودزفول، وضعیت زندانیان سیاسی، دراویش گنابادی بروجرد،ممانعت ازبرگزاری مراسم فروهرها
1 - ضرب وشتم وحشیانه دانشجویان درآستانه سالگرد16 آذر، شیوه جدید سرکوب دردانشگاه ها، وضعیت دانشجویان زندانی
2 - آخرین وضعیت زندانیان سیاسی، روزجهانی مبارزه باخشونت علیه زنان وشرایط امروززنان ایران، سالگردقتلهای زنجیره ای
1 - تاریخچه واقداماتی که دانشجویان دراین هفته بمناسبت مراسم 16 آذر انجام دادند،بازداشتهاوسرکوب دانشجویان درهمین رابطه
2 - ادامه بازداشت، شکنجه وشیوه های بازجوئی فعالین کارخانه هفت تپه،زنان برابری خواه وبازداشت جلوه جواهری، زندانیان سیاسی
1 - روزجهانی حقوق بشر،16آذرروزدانشجو، دستگیری یاربودن وبی خبری ازوضعیت دانشجویان دستگیرشده درتهران وشهرستانها
2 - اسامی دانشجویان دستگیرشده، وضعیت زندانیان سیاسی، شرایط جدید فعالین کارگری کارخانه نیشکرهفت تپه ووضعیت کارگران
1 - آخرین وضعیت دانشجویان، دانشجویان زندانی وتلاشهای خانواده هابرای آزادی آنها، اسامی دانشجویان وفشارهای بین المللی
2 - تداوم بازداشت فعالین زنان برابری خواه، اخرین وضعیت کارگران نیشکرهفت تپه وکارگران شرکت واحد،خانوادهای سال67
1 - آخرین وضعیت دانشجویان ، دانشجویان دستگیر شده 16 آذر، دانشجویان زندانی امیرکبیر،اعتصاب غذای دانشجویان اصفهان
2 - مسئله زنان برابری طلب وزنان زندانی، زندانیان سیاسی وآخرین وضعیت خانوادهای زندانی قتل عام سال 67، وضعیت کارگران
1 - آخرین وضعیت دانشجویان، مراجعه خانوادهای دانشجویان دستگیرشده به مراجع قضائی ودولتی وبی نتیجه بودن آنها
2 - احضاردانشجویان دانشگاهای ایران، بازجویان دراوین بانام قاضی ، تشدیداعدامها و13مورداعدام درآغازسال میلادی، زنان زندانی
3 - تداوم بازداشت وفشاربرخانواده های قتل عام سال 67، شرایط سخت وآزارزندانیان سیاسی ، وضعیت کارگران پارس وهفت تپه
1 - قطع دست وپای دربلوچستان،وضعیت 31دانشجوی بازداشتی بمناسبت سالگرد16 آذروعدم امکان ملاقات باخانواده،3دانشجوی امیرکبیر
2 - زندانیان سیاسی وشرایط سخت زندان باتوجه به سردی هواوقطع گوشت ومیوه ازغذا، منصوراسانلووصالحی،زنان حق طلب زندانی
1 - قتل یک دانشجودرزندان سنندج، شایعه خودکشی وخاکسپاری بدون اجازه وبازدیدخانواده، دستگیری موج دیگری ازدانشچویان وزنان
2 - فشاربرزندانیان سیاسی وخانواده های آنان،تجمع خانواده هادرمقابل دفترمرتضوی وتوهینها، وضعیت دانشجویان زندانی وزندانیان سیاسی
1 - آخرین وضعیت دانشجویان زندانی وشرایط سخت تحمیلی بازجویان شکنجه گردرمحیط زندان وسلولهای انفرادی ووضع خانواده ها
2 - فشارهاوآزارها، جیره بندی وجلوگیری ازمعالجه درمان زندانیان سیاسی،شرایط وخیم زندانها،وضعیت کارگران وزنان برابری خواه
1 - انتقال 28 زندانی محکوم به اعدام اززندان گوهردشت کرج به زندان اوین،اعدام 5تن دراوین،محکومین زیر18سال درزندانهاایران
2 - اعتراضات واعتصابات کارگران که ماهاست حقوق نگرفته اند،تشدیداحضاروبازداشت زنان برابری خواه درآستانه روز زن
3 - دستگیری وفشاریرزندانیان سیاسی ، شرایط سخت زندانها،تظاهرات دانشجویان درکوی  ووضعیت مبهم 3دانشجوی امیرکبیر
1 - نقض حقوق بشر،اعدام نوجوانان وآنهائی که منتظراعدام هستند،اعتراضات معلمان وتبعیدوزندانی،اعتصابات گسترده دانشجویان
2 - وضعیت دانشجویان تبرئه شده که هم چنان درزندانند،تائیدشکنجه دانشجوی بقتل رسیده،زندانیان سیاسی ونامه صالح کهندل
1 - محکوم شدن دوخواهربه سنگسار،وضعیت زنان برابری خواه وسرنوشت مبهم وشکنجه های روحی دودخترجوان درزندان سنندج
2 - حکم اعدام بهنام زارع و73 نوجوان زیر18 سال درانتظاراعدام،حکم اعدام یعقوب مهرنادروزنامه نگارسیستانی پس ازشکنجه
3 - ودیگراحکام اعدام،شرایط زندانیان سیاسی،وضعیت دانشجویان وکارگران، خانواده نصیری عفوقاتل درازای ساخت یک مدرسه
1 - اعدام نوجوانان وزنان،اسامی برخی اززندانیان زیر18سال درانتظاراعدام،خبرزنان محکوم به اعدام،اعتراضات گسترده دانشجویان
2 - دانشگاه شیراز،شاهرود،امیرکبیروجندی شاپور،آخرین وضعیت زنان برابری خواه،شرایط دستگیرشدگان خانواده های سال 67
1 - اعدام جوانان زیر18سال وزنان درانتظاراعدام،احضارها،تهدیدهای تلفنی وفشاربرزنان برابری خواه،اعتصاب 2500کارگرنیشکرهفت تپه
2 - تظاهرات گسترده دانشجویان دانشگاه شیراز،نامه سرگشاده 3دانشجودرباره فیلم اعترافی،زندانیان سیاسی ووضعیت خانواده های سال67
1- تعقیب و بازداشت،شکنجه روحی و جسمی دانشجویان توسط نیروهای امنیتی رژیم،وادار کردن به اعتراف آنها
2- تبعید زندانیان سیاسی به زندانهای دیگر،شرایط کارگران،اعتصاب گسترده کارگران نیشکر هفت تپه،وضعیت محمود صالحی
پیام نوروزی - از فعالین حقوق بشر در هلند
1 - نگاهی کوتاه به نقض حقوق بشردرسال گذشته، دستگیری گسترده درچهارشنبه سوری،  زندانیان سیاسی
2 - تحویل سال نودرکنارزندان اوین وبیاد عزیزان دربند، وضعیت زنان ، دانشجویان زندانی ودانشجویان تبرئه شده همچنان دربازداشت
3 - وضعیت خانواده های بازداشتی قتل عام 1367  و کارگران زندانی
1 - احضاروبازداشت فعالین درآغازین روزهای سال نو،بازداشت یک مقاله نویس ومحکومیت 4 سال زندان،دانشجویان زندانی تبرئه شده
2 -فشارهاوآزاردانشجویان زندانی وخانوادهای آنها،اعتصاب غذای زندانیان اهل حق،تبعید وشکنجه روحی وجسمی زندانیان سیاسی
1 - احضارها،دستگیریها،حمله وهجومهابه فعالین زن،دانشجویان،کارگران وزندانیان سیاسی درایام نوروزوشدت گرفتن آن پس ازتعطیلات
2 - تبعید زندانیان سیاسی به زندانهای خطرناک،وضعیت زندانیان اهل حق،فشاروتهدیدبرزنان،اعتراضات کارگران،دانشجویان زندانی
1 - موج جدید اعدامهادرهفته گذشته ، اخباری درباره تداوم آن دراین روزها وهفته آینده،احکام اعدام مجرمین زیر 18 سال واسامی آنها
2 -تائیدحکم زندان3 دانشجوی تبرئه شده دانشگاه امیرکبیربدستوروزارت اطلاعات،شکنجه وآزاردانشجویان زندانی برای اعترافات تلویزیونی
3 - سرکوب مداوم زنان دراشکال مختلف، پرونده سازی جدید برای زندانیان سیاسی ، اعتراضات واعتصابات کارگری ودستگیری ها
1 - موج اعدامهادرزندانهابویژه اصفهان،کرمان،اوین وگوهردشت،وضعیت کارگران،تهدیدکارگرانی که حاضربه شرکت درنمایش روزکارگرنیستند
2 - ایستادگی دانشجویان علیرغم فشارهای سنگین بوسیله ارگانهای امنیتی، تحصن دانشجویان دانشگاه سهندتبریزدراعتراض به اعمال وقیحانه
3 - سرکوب زنان وبخشی ازگفتگوی خانم خدیجه مقدم ازاعضاکمیته مادران صلح وکمپین برابری،وضعیت زندانیان سیاسی وزندانیان اهل حق
1 - تهدیدها،ارعابها واحضارهابه جهت جلوگیری ازبرگزاری مراسم روزکارگردرسالگرداین روز،برگزاری درمجتمع پونک ونیشکرهفت تپه
2 - تحصن واعتصاب دردانشگاه سهنددراعتراض به موارداعمال پلیدوهتک حرمت دختران دانشگاه توسط مدعیان عفاف وپوشش وحجاب
3 - آخرین وضعیت زندانیان سیاسی، نگهداری طولانی درسلولهای انفرادی همراه باشکنجه وآزارزندانیان وخانواده های آنان برای گرفتن اقرار
1 - افزایش اعدامها،حتی روزهائی بیش از15 نفر،جوانان ونوجوانان منتظراعدام که هنگام ارتکاب جرم کمتر18 ساله بوده اندوترویج خشونت
2 - اعترضات واعتصابات فزاینده کارگران مثل کارگران نیشکر7 تپه،یخچال سازی لرستان وکاشی رویال بیرجند،خواستهای کارگران7 تپه ودیگران
3 - وضعیت زندانیان سیاسی که درشدیدترین شرایط زندانی هستند،انتقال وتبعیدبه زندانهای عادی وزندانیان خطرناک،مقاومت وایستادگی آنان
4 - تجمع واعتصاب دردانشگاهای مختلف ودراعتراض به تقلیل بودجه،تاثیرآن برکیفیت آموزشی ورفاهی،احضارواخراج وپادگانی شدن دانشگاها
1 - وضعیت وشرایط کارخانه وکارگران نیشکرهفت تپه،تعدادکارگران،موسسات وحدود یکصدهزارهموطنی که به این شرکت وابسته اند،نقش مدیران
2 - درتخریب به بهانه خصوصی سازی وواگذاری آن به  مبلغ ناچیز به خودیها،ادامه اعتصابات،خواسته های کارگران،وعده وعیدهای دروغین
3 - یورش ماموران اطلاعاتی وانتظامی به کارگران وخانواده های آنها،اسامی آمران، وایستادگی کارگران،شرایط بسیارسخت زندانیان سیاسی
4 -انتقال وتبعیدبه زندانهای خطرناک ونامعلوم،اعتصاب غذاها،وضعیت زنان درزندان ،فعالین کارگری،دومین نامه دانشجوی تبریزی به احمدی نژاد
1- تداوم اعتراض گسترده کارگران نیشکر7 تپه بعلت عدم دریافت 3 ماه حقوق ،اعترضات،اعتصابات وراهپیمائیها،استقرارانبوه نیروهای امنیتی
 2 - محاصره و حکومت نظامی اعلام نشده،ایستادگی و مقاومت کارگران،زندانیان سیاسی و سرکوب آنها،دانشجویان،تجمعها،اعتراضات و در گیریها
1 - ادامه اعتصاب واعتراض کارگران کارخانه نیشکر7 تپه در27 روزآن،استقرارگاردویژه، دستگیری 26 کارگروبشدت مضروب کردن کارگرها
2 - گشت نیروهای امنیتی درشهروبرای جلوگیری ازپیوستن مردم به کارگرها،عدم حضوریعقوب شفیعی ،هیات مدیره وریاست حراست درمحل کار
3 - زندانیان سیاسی،اعتصاب غذاها، دستگیری خانواده های زندانیان 60 و67 وهموطنان بهائی، بازداشت وسرکوب زنان،دانشجویان زندانی
1 - ادامه تحصن چندهزارنفری دانشجویان دانشگاه تربیت معلم حصارک کرج،خواستهای بحق وانساني،حداقل امکانات ورفع فضای پادگانی وامنیتی
2 - اقدامات سرکوبگراانه وغیرانسانی برای شکستن این اعتراض، اعتصاب غذاهاو ضایعات انسانی ناشی ازآن،شعارهاوانتقال حراستیهای دیگر
3 - وضعیت زندانیان سیاسی بویؤه درزندانهای اوین،کوهردشت واصفهان،اعتصاب غذاها،دستگیری زندانیان 60 ، 67 ،اعتصابات نیشکر7 تپه
1 - موج جدید اعدامهای دسته جمعی پس ازیک توقف، اعدام 8 زندانی دراوین ویک نوجوان درسنندج، بازداشت وآزادی 8 فعال زنان برابری خواه
2 - وضعیت زندانیان سیاسی وشرایط زندانها،زندانیانی که اعتصاب غذاکرده اند،ارژنگ داودی،مصطفی علوی وبهروزجاویدتهرانی وزندانیان عادی
3 - پایان اعتراضات گسترده دانشجویان تربیت معلم کرج ودستیابی دانشجویان به خواسته های خویش،وضعیت اسانلو وسواستفاده عوامل بیگانه
 1 - آخرین وضعیت زندانیان سیاسی وزندانیانی که بعلت فشاروشکنجه روحی وروانی توسط بازجویان بناچاروبه  اعتراض اعتصاب غذا کرده اند
2 - ادامه اعتصابها وخطرات آن ،صدور احکام سنگین علیه زنان برابریخواه وفعال حقوق بشری،اسامی آنها،شرایط کارگران وعدم دریافت حقوق...
3 - درحالیکه قیمت نفت بیش ازسه برابر شده،تداوم اعتصاب گسترده کارگران نیشکر7 تپه،دانشگاه زنجان وپلیدیهای مسئولین به دخترهای دانشجو
1 - وضعیت نقض حقوق بشردرایران،اعتراضات وسیع کارگران،زندانیان سیاسی،اعتصاب غذاهادراعتراض به فشارهاو وضعیت بدجسمانی آنها
2 - دستگیریهای خودسرانه،وسیع وگسترده جوانان وزنان بااتهامات واهی،وضعیت زندانها،چگونگی برخوردبازندانیان وشرایط حاکم برزندانها
1 - تداوم اعدامهادرهفته گذشته، سرکوب هرجه بیشتربویژه جوانان معترض،طرح پیشنهادی جدید دولت به مجلس به جهت تشدیدمجازاتها و..
2 - تحت عنوان اخلال درامنیت روانی جامعه ،آخرین وضعیت زندانیان سیاسی ،زنان، دانشجویان،کارگران،دیگراقشار جامعه وزندانهای کشور
1 - دستگیربهای گسترده دانشجویان درتهران،مشهدودیگرشهرهای ایران درسالگرد 18 تیر،اسامی آنها،تلاش رژیم درممانعت ازیرگزاری مراسم
2 - وضعیت زندانیان سیاسی، دانشجویان زندانی،انتقال برخی ازشکنجه گران وبازجویان اوین به زندان گوهردشت کرج، زنان زندانی سیاسی
3 - بازپرس همدانی 8 نفر ازمامورین مرکزاجرای امربه معروف ونهی ازمنکرهمدان رابه اتهام قتل عمددکترزهرا بنی یعقوب تبرئه کرد
موارد نقض حقوق بشر،موج جدیددستگیریهای دانشجویان از13 تیر،ازدیاد فشاربردانشجویان وزندانیان سیاسی وایجاد فضای رعب وهراس
1 - اخبار نقض حقوق بشر،اعدام 29 نفردریک روزویکی ازخونین ترین روزها، جوانان منتظراعدام،رتبه بالای ایران دررابطه با اعدامهادرجهان
2 - 15 دانشجوی دستگیرشده از13 تیر، دیگربازداشتها درآستانه تعطیلی دانشگاه،احضار4 تن ازفعالین جنبش زنان به اتهام اقدام علیه امنیت ملی
1 - تداوم اعدامها درهفته گذشته، اعدام یعقوب مهرنهادروزنامه نگار بهمراه یک زندانی دیگردرزندان مرکزی زاهدان، نقش شاهروی دراعدامها
2 - همزمان تشدیدآزارها براقشار مختلف جامعه،فشارطاقت فرسای یرزندانیان سیاسی،زندانیان سیاسی خانواده ای،ایجاد فضای رعب ووحشت
1 - اعدامها درزندانهای اصفهان وزاهدان،سکوت رسانه های داخلی،تائیدواعلام احکام جدید اعدام ،دستگیری دانشجویان بویژه دانشگاه زنجان
2 - وضعیت زندانیان سیاسی ،آزارها وشکنجه هاومقاوتها،لایحه ضدخانواده بانام خانواده درهمین رابطه جرائم سنگین برای زنان فعال ومبارز
1 - تداوم موج اعدامها وبویژه نوجوانان که ارتکاب جرم آنها درزیر18 سال بوده است وباتوجه باینکه ساعتی قبل ازآن اعلام لغو حکم کرده بودند
2 -بیستمین سالگردقتل عام هزاران زندانی سیاسی درسال 1367 واینکه هنوزخانواده های داغداراجازه برگزاری مراسم ندارندومعترضین درزندانند
 3 - تلاش برای برگزاری مراسم درهفته آینده،زندانیان سیاسی،دانشجویان،زنان ،کارگران ودیگراقشار،دستگیری 12 دانشجو ومقاله مهتابردبار
1 - مواردنقض حقوق یشردرایران،جلوگیری از بیستمین سالروزقتل عام سیاسی سال 67 ،دستگیری خانواده ها وکسانیکه قصدشرکت داشتند
2 - اعدامها ،تداوم بازداشت دانشجویان،زندانیان سیاسی  وشدت گرفتن آزارهاوشکنجه هاوقطع ملاقات باخانوادها، ووضعیت ایجاد شرایط جدید
 شدت یافتن سرکوبهادرعرصه های مختلف،دستگیری دانشجویان،فشارشدید برزندانیان سیاسی ،شکنجه وآزار،بلاتکلیفی وبی خبری خانوادها
 تداوم دستگیری اقشارمختلف ودانشجویان درشهرهای ایران باتوجه به زیرپانهادن تعهدعدم تعقیب آنها،اسامی آنهاودستگیرشدگان هفته گذشته
1 - تداوم اعمال خشونت درجامعه وبویژه برفعالین وزندانیان سیاسی وخانواده های آنها،توطئه وطرحهای مسئولین زندان اصفهان ودیگرزندانها
2 - اعتصاب غذای زندانیان کرد ووخامت وضعیت جسمانی آنها،بیانیه تعدادکثیری ازاساتید،معلمین،دانشجویان وسایراقشاربرای آزادی زنان زندانی
1 - نقض حقوق بشردرایران،تعویق حقوق سه ماهه کارگران نیشکر7 تپه،تحصن گسترده آنها،احضارها وبازجوئیها،حمایت کارگران شرکت واحد
2 - دستگیری اعضاصنفی معلمان،آزاروشکنجه زندانیان سیاسی وخانواده های آنان،هشدارها ازتدارک حمله به جمعیت آل یاسین و با عنوان فرقه
 1 -وضعیت نقض حقوق بشر،تداوم خشونتها وسرکوبهابویژه برزندانیان سباسی،آزاروشکنجه زنان برابری خواه وقطع ارتباط آنهاباخانواده هایشان
2 - اسامی زندانیان،انتقال اسانلوبه زندان رجائی شهربابهانه بیمارستان،بازجوهائی که قاضی شده اند،دانشجویان زندانی،ادامه اعتصاب زندانیان کرد
1 - موارد نقض حقوق بشردرایران ،اخباراعدامها درسالگردمحکومیت اعدام زیرنظرشاهروی رئیس قوه قضائیه،بازداشت زنان وفعالان برابری خواه
2 - آزارخانوادهای آنان،اعتصاب غذای زندانیان سیاسی وتهدید مسئولین زندانها،اعتراض دانشجویان دانشگاه شیراززبه لایجانی،اعتصاب بازاریان
1 - تداوم خشونتها وآزاروشکنجه زندانیان سیاسی،اعتصاب غذای زندانیان سیاسی دراعتراض به آن،بند یک زندان گوهردشت محل شکنجه زندانیان
2 - زندانیان خانواده های قتل عام 67،اعتصابات وبازداشت بازاریان،دستگیری هواداران بروجردی،دراویش گنابادی،فعالین،محرومیت 3  دانشجو
1 - استمرارنقض حقوق بشردرایران،مقاومتهاوپایداریها،انتخابات کارگران کارخانه نیشکرهفت تپه باتوجه به تمام موانع وترفندهای رژیم وعوامل
2 - سرکوب ومحرومیت ازتحصیل دانشجویان تربیت معلم کرج،وضعیت زندانیان سیاسی،احکام سنگین برای زنان برابری خواه،وضعیت بروجردی
1 - خبرها ووضعیت حقوق بشردرایران،حضورگسترده مردمی درتهران باتوجه به پادگانی کردن وتصرف نظامی درروزکارگروروزمعلم،همینطوردرشهرستانها
2 - بازداشتها،بازجوئیهاواعتراف گیریها،تجمع خانواده هادرمقابل زندانها،وضعیت سخت اسانلو،مددی،نجاتی،اخاذی وآزار خانواده ها،وضعیت زندانهاوشکنجه
1 - اعدام 5 تن ازفرزندان بیگناه ایران زمین، فرزادکمانگر،شیرین علم هولی،علی حیدریان،فرهادوکیلی ومهدی اسلامیان،دریکی دوروزپیش ازاین جنایت جه
2 -گذشته بودوچگونه برخوردهائی بااین عزیزان شده،رفتارهای وحشیانه وحیوانی با خانواده های آنها،علائم وآثارآشکارازناتوانائیها وذلت رژیم جهل وخون
1 -خبرهای نقض حقوق بشرودیگررویدادها،اعدام 5 هموطن درراستای اهداف رژیم برای ایجادجوترس ووحشت درجامعه،اعلام محکومیت 6اعدام هموطن دیگر
2 -اعتراضات وبرخوردهای شجاعانه،اعتصاب،تعطیلی محل کار،تظاهرات هموطنان پس ازپایان مسابقه فوتبال،وحشت رژیم وصدوراحکام حبسهای سنگین
3 -سخنان صادق لاریجانی درتائیدبرصدورفرمان دستگیریها واعدامهاکه بدستوررهبری است،بازجوئی زنان مبارزدرنیمه شب،پاسدارمقیم پور،اعتصاب غذاها
1-شوروتلاش گسترده هموطنان بویژه جوانان برای برگزاری مراسم سالگرد22 خرداد وروزهای پس ازآن،درهمین رابطه اقدام رژیم برای انتقال هرچه بیشتر
2 -نیروهای بسیج وسپاه به تهران وبی تاثیری این لشگرکشیها،چگونگی برگزاری مراسم 14 و15 خردادتوسط رژیم،قطع برنامه ودرگیریهای فیزیکی به نقل
3 -ازرسانه های دولتی،وضعیت زندانیان سیاسی،کارگران وتشدید فشارها،نامه شبنم مددزاده،تلاش رژیم برای ممانعت ازبرگزاری مراسم وشرکت مادرسهراب
1 -خبرهای نقض حقوق بشردرایران،اعتراضات گسترده وپراکنده هموطنان درتهران وشهرستانها،بویژه دانشگاه هاعلیرغم فضای بشدت امنیتی وپلیسی حاکم
2 -برایران،دستگیریهاوسپس آزادی برخی،بی اطلاعی ازسرنوشت بقیه بازداشت شدگان،بی تاثیری حکومت نظامی وانبوهی لشگرنظام دراراده وتصمیم ملی
3 - گرامیداشت عزیزان به همراه مادران عزادار،حمله به دفاترمراجع،وضعیت کارگران ، فعالان زنان و دانشجویان،زندانیان سیاسی درگوهردشت کرج واوین
1 -خبرهای نقض حقوق بشردرایران،تلاشهاوتحرکات مختلف درآستانه سالروز18 تیرازطرف دانشجویان وهموطنان ازیکسووازدگرسونقل وانتقالات حداکثری
2 - رژیم کودتابرای سرکوب،جوانانی که درسال گذشته ودرهمین روزبازداشت ودرقتلگاه کهریزک بشهادت رسیدند،مرگ ناگهانی پزشک وظیفه رامین اندرجانی
3 - محاکمه افرادناشناس باعنوان متهم درپشت درهای بسته،اعتراضات خانواده ها،اسامی برخی ازجنایتکاران که شناسائی شده اند،وضعیت زندانیان سیاسی و
4 -فشارهای طاقت فرسا بویژه دراوین بند350وبندزنان،همینطور دانشجویان وکارگران،محدودیتهای مختلف مثل ملاقاتها،قطع آب وبرق،نیودوسائل خنک کننده
1 - خبرهای نقض حقوق بشر،اعتصاب بازاریان،حمله ضرب وشتم وبقتل رسیدن یکی ازبازاریان توسط ارازل واوباش گاردویژه رهبری،دستگیری تعدادزیادی
2 - وبی اطلاعی ازاسامی آنها،مسئله اعدام وسنگسارهموطنان بیگناه به جهت ایجادجوومحیط رعب ووحشت،اعتراض گسترده هم میهنان وسازمانها ونهادهای
3-بین المللی درواکنش به این اعمال وحشیانه ضد بشری،سخنان محمدجوادلاریجانی یکی از3 برادردرتائیدسنگساردرقانون اساسی،بی امنیتی زنان ودختران با
4 -طرحهائی بنام عفاف وکشته شدن یک دخترتبریزی بدست بسیجها،وضعیت زندانیان سیاسی،وضعیت کارگران بویژه کارگران شرکت واحداتوبوسرانی تهران
1 - خبرهای نقض حقوق بشردرایران،بازهم اعدامهادراین رژیم،علل آن چیست وچرارژیم دست به این جنایات میزندوهموطنانی راکه سالهازندان بوده اندمیکشد
2 -خوشحالی حسین شریعتمداری نماینده خامنه ای درکیهان،نامه تحقیرآمیزیکی ازاعدامی هابه او،اعتصاب 17 هموطن درزندان اوین،اسامی آنهاوشکنجه گران
3 - تحصن واعتصاب خانواده های آنهاوبرخوردوحشیانه،تبعیدتعدادی اززندانیان سیاسی زن  ومرد، آخرین وضعیت رضاشهابی ، ارژنگ داودی ومنصوراسانلو
1 -خبرهای نقض حقوق بشردرایران،اعتصابات،مقاومتهاوپایداری های زندانیان سیاسی باتوجه به شکنجه هاوفشارها،برآنان وخانواده هایشان،آخرین وضعیت
2 -وخیم وحاد برخی ازآنها مثل کیوان صمیمی،ارژنگ داودی،نامه همسراو و درخواست یاری،خبرهای تداوم اعتصابها،قطع ارتباط تلفنی،همجنان درانفرادی،
3 -تحصن خانواده هامقابل اوین،قوه قضائیه زیرنظروزارت اطلاعاتی که بفرمان علی خامنه ایست،وضعیت دانشجویان،فعالان وکارگران زندانی،اتهامات واهی
1-خبرهای نقض حقوق بشرایران،تداوم اعتصاب غذای ارژنگ داودی،خواسته های بحق برای پایان اعتصاب،وضعیت خطرناک جسمی او،شیوه های پلید رژیم
2 -دربه اعتصاب غذاکشاندن زندانیان سیاسی وبقتل رساندن آنهاباتوجه به تجربیات گذشته،سخنان خامنه ای ومسئولان رژیم درتائید برمشروعیت شکنجه وقتل
3 -احکام سنگین،فشارهای مدام،ضرب شتم ومصادره اموال زندانیان سیاسی،تهدیدواخراج گروهی کارگران،دست اندازی سپاه،شرایط وخیم زندانیان سیاسی زن
1 -خبرهای نقض حقوق بشردرایران،اعتراضات گسترده واعنصاب گروهاوصنفها،جواهرفوش هادرتهران وشهرستانها،آهن فروشها،کارگران روغن نباتی قو،
2 -کارگران نیشکرهفت تپه،کارگران شرکت واحداتوبوسرانی،واگذاری برخی ازخطوط شرکت واحدبه سپاه وبانامهای کذائی،تجمع کامیونداران درمقابل مجلس
3 -مصاحبه خبرنگاران ارسالی صداوسیماباپرستاران بسیجی،سرکوب وآزارزندانیان سیاسی،قطع ارتباط تلفنی،مقاومت وپایداری آنان،وکلای زندانی واحضاری
1 -10 اکتبرروزجهانی علیه اعدام  وهزاران نفردرزندانهای ایران منتظراعدام اند،نارسائیهاوناهنجاری هادرایجاداین فجایع،قربانیهای چندباره جامعه زیرظلم
2 -اهداف رژیم وسیاستهای جدیدآنهاازاعدامها،وضعیت زنان زندانی سیاسی وعادی،قطع ونبودامکانات بهداشتی وشستشوکه باعث بیماریهای مزمن میشود
3 - تهدید خانوادهای زندانی سیاسی،احکام سنگین برای فعالین سیاسی،فقط 20 زن زندانی سیاسی دربند2گوهردشت،ادامه اعتصاب طلافروشان وحمله امنیتیها
اعدامهای جمعی درزندانهای زنجان،اصفهان،شیرازودردیگرشهرهاآنهم درروزجهانی علیه اعدام توسط رژیم ولایت مطلقه،اهداف رژیم ازاین اعمال وحشیانه
1- بازهم یورشها،دستگیریهاوگروگانگیری رژیم جنایتکار،حمله شبانه به 2 مادرازمادران عزاداروحامیان آنها،انتقال به سلولهای انفرادی،تهدید به قتل وآزار
2 -عروس منصوراسانلو،مزاحمتهای تلفنی خانواده های زندانیان سیاسی ودیگرهموطنان توسط پست ترین قشرفکری جامعه با نام ماموران قضائی وانتظامی
3 -فحاشیهاوتوهینها،آخرین وضعیت وکلای زندانی مثل نسرین ستوده ومحمداولیائی فر،دانشجویان زندانی،فعالین کارگری زندانی،آثارونشانه های عجز رژیم
1-استمرارجنایات رژیم علیه هموطنان،نامه سرگشاده خانواده های زندانیان سیاسی به مراجع تقلید وطرح سئوالهائی که خواستارپرسش آنهاازخامنه ای درسفر
2-قم شده اند،نامه زندانیان سیاسی،تفتیش عقایدمراکزپزشکی توسط کادرپزشکی،وضعیت دانشجویان،فعالین حقوق بشر،وبلاگ نویسان،وکلای شجاع زندانی و
3 -دیگرزندانیان سیاسی،بیخبری خانواده هاازآنها،بازجوئی خانواده ها،پیشینه علیمحمدی،حاج کاظم ومقیسه،پرونده سازی وفروش اندام زندانیان،پایداری ها
1 -بازآغازجنایتهای ضدبشری قرون وسطائی قطع اعضاواندام محکومین که مدتی متوقف شده بود،سخنان ابراهیم رئیسی درباره اجرای این قوانین عصرهجری
2 -نامه بهروزجاویدتهرانی دراینباره،یورش به خانه فعال سندیکائی وگروگانگیری فرزنداو،سوابق مسئولین زندانها،فروش اندام زندانیان،وفورموادمخدردر
3 -زندانها،درآمد آن برای مسئولین،وضعیت زندانیان سیاسی،خانواده های وبلاگ نویس زندانی وتهدیدآنها،وکلای شجاع زندانی نسرین ستوده ومحمداولیائی فر
1 -تداوم موج اعدامهای دسته جمعی وسیاست جدید مخفی کاریهای رژیم درباره آنها،رونداعمال پلیدووحشیانه،انحلال دانشگاه پزشکی بابهانه های عوامفریبانه
2 -تمرکززدائی،درصورتیکه همه روزه مراکزسپاهی وبسیجی راگسترش میدهد،13 آبان روزکشتاردانش آمزان دررژیم پیشین ونامه معلم زندانی،معضل اجرای
3 -طرح یارانه ها،نقض حقوق بشر،ایجاددرگیریهای قومی توسط عوامل رژیم پخش مواد مخدروآزارجنسی جوانهادرزندانها،گناه وکلای شجاع زندانی چیست؟
1 -وضعیت نقض حقوق بشر،اعدامهای جدید،دست وپاقطع کردنهاوچشم درآوردنهای رژیم غاصب،یورش ودستگیری محسن برزگر،علیرضاکیانی،محمدحیدرزاده
2-و علی قلی زاده ازفعالین دانشجوئی درآستانه روزدانشجو،حمله به هواداران بروجردی وبازداشت 6 نفر،باصطلاح قرارملاقات ودرواقع شکنجه نسرین ستوده
3-وکیل شریف دراعتصاب غذاوخانواده اش،گزارش تصویری آن،فشاربردیگروکلای شجاع،تعقیب وضرب شتم فعالین کارگری،انتقال زنان سیاسی به بند متادون
1-تداوم موج سرکوب وبازداشتها،اعمال ضدبشری بااشکال وروشهای مختلف برای ایجادجووحشت درجامعه،بازداشت تعدادی ازوکلادرایران وهنگام بازگشت به ایران
 2- سخنان صادق لاریجانی دراینباره،آخرین وضعبت نسرین ستوده ودیگروکلای زندانی،زندانیان سیاسی وفشارها،درگیریهای خونین درزندان،دستگیری دانشجویان و
1 -قطعنامه محکومیت رژیم ولایت فقیه به نقض قوانین حقوق بشردرایران توسط سازمان ملل،نکات ومواردمهم آن،ناکامی جوادلاریجانی دبیرشورای حقوق بشررژیم
2 -سخنان اودرباره رد آن،واکنش متکی ومطالب او،بیانیه دانشجویان دانشگاههای مختلف برای اعتصاب وبرگزاری مراسم16 آذر،ربودن وسپردن فعالان کارگری به
3 -بندهای امنیتی سپاه،جلوگیری ازبرگزاری مراسم سالگردفروهرهاودیگرقربانیان،وکلای بازداشتی ووضعیت نسرین ستوده،شرایط زنان زندانی سیاسی بندمتادون و
1- روزجهانی خشونت علیه زنان، ستمها وجنایاتی که برزنان ایران زمین بویژه دراین رژیم خونخوارضدبشری اعمال شده،زنان ودختران جوانی که هم امروزپایدارو
2 -استواردرسیاهچالهازندانی اند،حضورورژه نیروهای بسیج وامنیتی لباس شخصی هادردانشگاه هادرآستانه 16 آذر،بیانیه هاوشعارنویسی هابرای برگزاری مراسم
3 -این روزضدااستبدادواستعمار،وضعیت زندانیان سیاسی،وکلا،کارگران،زنان ودانشجویان زندانی،تهمت به زنان خانواده ودروغهای بیشرمانه به هنگام بازداشتهاو
1 - تداوم اعدامهابرای ایجادبازهم بیشترکردن فضای ترس ووحشت درجامعه،نمایش عوامفریبانه صلح وسازش پس ازاعدامهاباحضورخانواده های محکومین اعدام
2 - بیانیه های دانشگاه تهران ودیگردانشگاه ها درآستانه 16 آذرروزاعتراض علیه استبدادواستعمار،کوشش وتلاش رژیم درجهت جلوگیری ازبرگزاری این مراسم
 3 - فشارهاوآزارها،احضارهاوبازداشتهای کارگران،دانشجویان،ودیگراقشارجامعه،وضعیت زندانیان سیاسی ،کیوان صمیمی ،ارژنگ داودی،شرایط وخیم کبودوند
1 -تداوم اعدامها،اعدام شهلاجاهدباهمه ابهامات واعدامهای دسته جمعی درتربت حیدریه،قطع دست وپاودرآوردن چشم درمقابل چشم دیگرزندانیان،همه این جنایتهابرای ایجادفضای ترس ووحشت درآستانه 16 آذر
2 -بیانیه های دانشجویان دانشگاهای مختلف،دانشجویان زندانی وبخشی اززندانیان سیاسی،پیشوازگروهائی ازدانشجویان دربزرگداشت این روز،شرایط ووضعیت زندانیان سندیکائی وکارگری،زندانیان سیاسی و
1 -برگزاری مراسم 16 آذر باتوجه به تمام صحنه سازیهای رژیم ماننداعدامها،دست وپاقطع کردنها،یورش به منازل،تهاجمات شدیدبه دانشگاهها،احضارهاوبازداشتها،حضورنیروهای امنیتی ولباس شخصی واینروزها
2 -نیروی های انتظامی،دستگیرشدگان،شعارهاوسرودها،اعلام ازسرگیری اعتصاب غذای خشک نسرین ستوده وعلل آن،وضعیت زندانیان سیاسی،شرایط وخیم جسمی محمدصدیق کبودوندو8 ماه ممنوع الملاقات بودن او
1 -درآستانه سالگردعاشورا 88 پس ازآنهمه جنایت،یورشهابه منازل،بازداشتهاوشکنجه هادرسیاهچالها،زندانیان همچنان دربندوپرونده های باز،حضورنیروهای
2 -امنیتی ولباس شخصی درمراسم عزاداری وهیئتها،ضرب وشتم ودستگیریها،اعتصاب غذای خشک 3 زندانی سیاسی نسرین ستوده،محمدنوری زاد ورضاشهابی
3 -وضعیت زندانیان سیاسی،انتقال به بندسپاه شکنجه گاه گوهردشت،مضروب کردن فرزادمددزاده،موج دستگیری دانشجویان وروزنامه نگاران وفعالان سندیکائی
1 -مسئله یارانه ها،محدویتهای بیشتر،گرانی سرسام آوربویژه درسوخت ونان وبسیاری مایحتاج ضروری،آلودگی کشنده هوا،اعتصابها،وعده های دروغ احمدی نژاد
2 -شدت بخشیدن به اعدامهاواهداف رژیم دراین جنایتها،وضعیت زندانیان سیاسی،دانشجویان،،بازداشت اقوام حبیب اله لطیفی،عدم برگزاری دادگاه نسرین ستوده و
1 - تشدیداعدامها ازبلوچستان تاتهران،بازداشت ودستگیری خانواده حبیب اله لطیفی پس ازتوقف موقت اعدام،اعدام علی صارمی درسن 64 سالگی وپس از23حبس
2 - درچندنوبت وعلی سیادت،بی خبری خانواده ووکیل،درگیریها وشعارهاپس ازاعدام،بازداشت فامیل وخانواده های زندانیان سیاسی حاضردرآنجا،پیامهاوبیانیه ها
3 - اهداف رژیم درتنگناازاین جنایتها،فشاربرزندانیان سیاسی وپرونده سازیهای جدید،گزارش وبلاک نویس،وضعیت دانشجویان زندانی وهواداران مادران عزادار
1 -اعدام حدود 20 هموطن دربلوچستان،قم وتهران،ناموفق بودن رژیم درایجاد جوترس ووحشت حتی درزندانها،بزرگداشتها،بیانیه هاوپیامها،اعتراض زندانیان
 2 -درهمین رابطه انتقال منصوراسالوبه انفرادی وهمینطوردیگرزندانیان معترض،نامه های بهروزجاویدتهرانی وسعیدماسوری،احضارجمعی ازمادران عزادار وسه
3 -خواسته،فشارها علیه زندانیان سیاسی،احکام سنگین واخراج ازکار،چه ربطی بین تندوتیزهای رژیم ولائی درصداوسیمای ننگ ومایکل لدین وبی بی سی است؟
 1 - اوج اعدامهادردوهفته اخیروحدود 50 نفردراین مدت،اعدام درسعادت آباد آنهم باتبلیغ وسازودهل ودعوت ازمردم برای حضوردرنمایش جنایت،مطالب ضدونقیض
 2 -دراینباره،تلاش رژیم  کودتائی درتنگنابرای ایجادجوترس بعلت ناکامیها وناتوانیها درحل معضلات اجتماعی ومشگل حذف یارانه ها،وادار به اعترافات کردن
 3 -زندانیان سیاسی،تغییراتهام ازجاسوسی به فاچاقچی،تهاجم به منازل زندانیان سیاسی،پرونده سازی،محاکمه وامضابخشنامه علیه خود،حمله به دراویش گنابادی
1 -محکومیت 11 سال حبس و20سال محرومیت ازوکالت نسرین ستوده وکیل شجاع ومسئول کشورمان،درپی اعدامهای جنایتکارانه خبراعدام 2زندان سیاسی در
2 -چندروزآینده،تحت فشاروتهدیدوزیرنظرشکنجه گروبازجو قراردادن همسروخانواده های زندانیان سیاسی برای اعترافات تلویزیونی،ناتوانی وناکامیهای رژیم
3 -حکم اعدام زهرابهرامی،وضعیت زندانیان سیاسی درتهران وقم ودیگرشهرها،محکومیت 4 فعال دانشجوئی استان گلستان،شیوع آنفلانزادرزندان گوهردشت و
1 -تداوم کشتارهاواعدامها،یورش به زندانهاورهاکردن مجروحین درسلولهایاانتقال به انفرادی برای شکنجه،توزیع موادمخدردرزندانها،به تصرف درآوردن بند 5
2 -توسط زندانیهاوبرآورده شدن خواستهای آنان،بازهم ممنوع الملاقات شدن بهاره هدایت ومهدیه گلروبرای اطلاعیه 16 آذر،حکم اعدام 2 جوان سنندجی خودکشی
3 - بعلت شرایط دهشتناک زندانها،حکم 11 سال حبس و20 سال محرومیت وکالت نسرین ستوده نشانه ناتوانی وضعف کودتاگران ووظیفه مادربرابراین بیعدالتیها
1-بازهم تداوم کشتارهاواعدامها،دستگیریهاوشکنجه ها،اعدام حسین خضری وتلاش وسایل خبری رزیم درمختوش کردن آن،انعکاس خبرمحکومیت نسرین ستوده
2 -حکم سنگین رسول بداقی،رنجنامه 2هموطن کرد،آزارمادران عزاداروتهمت جاسوسی آنها،فشاربردانشجویان،ناپدیدی حجت عربی ویورش بخانه پیمان عارف
1 -تداوم اعدامهای لجام گسیخته،کشتارهای جمعی درزندانهاواعدام 10نفردر29 دیماه،انعکاس خبراعدام حسین خضری،بیانیه هاواعتراض هاازاوین تاگوهردشت،تداوم اعتصاب غذادرسقز
2 -موج دستگیریهاوانتقال به انفرادی،ادامه ممنوع الملاقاتی بهاره هدایت ومهدیه گلرو،وضعیت زندانیان سیاسی بند209 وفعالان سندیکائی،حمایت ازمجیدتوکلی،حکم اعدام عبدالرضاقنبری
1-ادامه موج اعدامها وکشتارزندانیان سیاسی،اعدام 2 زندانی سیاسی  که حاضربه اعترافات تلویزیونی نشدندو4 زندانی بااتهام فاچاقچی،اعدامهای لجام گسیخته زمینه سازتجاوزبه ایران
2 -اهداف رژیم ازاین جنایتهاوناکامیها،احضارهاوصدوراحکام سنگین برای وکلا،تشدید خشونتهاعلیه زندانیان سیاسی،انتقال نوجوانان به بندمجرمین وتجاوزباندروسای زندان به آنها
1 -بازهم تداوم اعدامهاوکشتارزندانیان سیاسی،انعکاس این جنایتهاواعلام انزجارها،تحویل ندادن پیکرهای زندانیان سیاسی بقتل رسیده به خانواده هایشان،پیام این شهیدان ووظایف ما
2 -منتقل کردن زندانیان سیاسی گوهردشت به سالن 12 بند 4 وشرایط آنجا،پخش کردن زندانیان سیاسی به زندانهای خطرناک،مقاومتهاوایستادگیها،ترس ووحشت رژیم وهدف ازجنایتها
1 - اعدام حداقل 90 نفردریکماه بنابر خبرهای رسانه های خودی ومنابع دولتی رژیم،سخنان اژه ای خبرازاعدام های بیشتر میدهد،اعدامها ی بی سابقه پس ازسال 67 ،اعتراض دولت هلند
2 -به ایران درباره کشتن زهرا بهرامی وشکنجه، تهدید وآزار دختراوبنفشه نایب پور،چگونگی محاکمه واعدام،خوداری ازتحویل پیکربه خانواده،انتقال لقمان مرادی زندانی باحکم اعدام
3 -به نقطه نامعلوم،اعدام یکی ازقرماندهان سپاه  دراهواز،ضرب وشتم زندانی سیاسی،مقاومت ویاری زندانیان،صدوراحکام سنگین،اهداف رژیم وچراچنین دیوانه واردست به جنایت میزند
1 -آخرین خبرها  ازحضورقهرمانانه وگسترده هموطنان ازآغازین ساعات تا تداوم آن،درتهران،شیراز،کرمانشاه،مشهد،تبریزو.،باوجودبیش از90 اعدام در4 هفته اخیر،سرکوبهاوشکنجه
 2-وتهدیدها بفرمان ولی فقیه،شعارهای مردم،حمله های وحشیانه نیروهای امنیتی ولباس شخصی،دروغهای وقیحانه رجانیوز،فرزندان حامی مادران ومادران حافظ آنان،مقاومتهاوپایداریها
1 - اعلام نام دومین شهیدراه آزادی در راهپیمائی 25 بهمن تابحال،خبرهای دروغ بی شرمانه ارگانهای دولتی رژیم کودتادرمصادره یکی ازشهدابانام صانع ژاله به بسیج وسپاه پاسداران
2 - وحشت وترس سران رژیم ازحضوروخیزش مردمی در25 بهمن باتوجه به آنهمه کشتارواعدام وبازداشت،تلاش خائنانه عوامل رژیم برای محکوم کردن تظاهرات کنندگان به این جنایت
3 - اهداف آنان چیست؟اعلام حضوردانشجویان،دیگراقشار جامعه ودعوت ازبرای شرکت درمراسم این شهیدوبرپائی 25 بهمنی دگر، محسن رضائی، موسوی وکروبی عمله آمریکاهستند
1 - ضربه مهلکی که ملت ایران برپیکرفاسدوپوشالی استبداد حاکم برایران در25 بهمن واردکرد،فغان هاوتهدیده،چنگ ودندان نشان دادنهاونمایشهای پست دروغین خودنشانگرآن است
2 -رسوائیها در دروغ گفتن قتل دوشهید،بازداشت برادرشهیدصانع ژاله،2 کشته وصدهازخمی وفقط بیش از2200 بازداشتی دراوین،تجمع وایستادگی خانواده ها مقابل زندانهاوبرخوردها
1- حضورگسترده وغیرمتمرکزهموطنان دراول اسفندبرای بزرگداشت هفتم  دوشهیدجوان محمدمختاری وصانع ژاله،شهادت حامدنورمحمدی یکی ازدانشجویان  دانشگاه شیراز درهمانروز
2 - برگزاری مراسم دردانشگاه وپیوستن استادان به دانشجویان،تداوم اعتصاب دانشگاه هنر،مجالس وگردهمائی های اعتراضی درشهرهاوبویژه درپاوه،وضعیت وواکنش نیروهای رژیم
1 - خبرهاواخبارنقض حقوق بشر،اعلام دعوت به راهپیمائی برای روزسه شنبه 10 اسفنددرتهران وشهرستانها،ضرورت حضورگسترده ووسیع نیروهای مردمی بصورت مداوم واستمراری
2 -خودجوش همچون زمان انقلاب،مجلس فرمایشی ولایت فقیه ماهیت چماقی خودراپس از25 بهمن نشان داد،ممنوع الملاقاتی نسرین ستوده،انسدادعروق قلب منصوراسانلو،شرایط سخت
3 -محسن دگمه چی وهمچنین رضائی وحائری وطرلانی،بازجویانی که خودفرمان قتل صادرمیکنند،نقش عباس جعفری دولت آبادی ازجنایتکاران علیه بشریت،دستورات وفرامین خامنه ای
1 - بازهم حضورگسترده ووسیع،غیرمتمرکزوپراکنده هموطنان درجای جای تهران ودیگرشهرها،بازهم برگ زرین دیگری درمبارزات ملت ایران در 10 اسفند وباشعارمرگ برخامنه ای
2 - استقرارنیروهای سرکوبگرضدمردمی درخیابانهاومیدانهاکه تشکیل میشدندازپاسداران،نیروهای ویژه معروف به لباس شخصی واوباش سابقه دار،مامورین وزارت اطلاعات وبسیجیها
3 - ماشینهای سیاه باجلوبندی چون بولدیزر،حمایتهای هموطنان،دستگیریهاوسرکوبها،تظاهرات وسیع دربرخی شهرها،لزوم حضوربیشترهم میهنان درگردهمائیها وبویژه در14 اسفند
1 - سالروزبقتل رسیدن امیرحسین حشمت ساران درزندانهای ولی فقیه وسخنان اودردادگاه،چندهزارزندانی دراوین ودیگربازداشتگاها،چندباردستگیرشدگان درمیان بازداشتیهای 25 خرداد
2 - اول و10 اسفند،سرگردانی وبی خبری خانواده هاازوضعیت آنها،اعتراضات کارگری ازچندهفته پیش درپالایشگاه نفت آبادان،پتروشیمی تبریزومیبدیزد،یکصدومین سال روز زن وزنان
3 -قهرمان حق طلب کشورمان همچنان دربندرژیم ضدزن ولایت فقیه،17 اسفندروزاعتراض به رژیم وبرابری آن با8 مارس،بیانیه هاواطلاعیه زنان وگروهای مردمی برای حضوردراینروز
1 - یکصدمین سالروزبزرگداشت روززن درهمه جهان ونپذیرفتن آن توسط رژیم جنایتکار حاکم برایران دراین 32 سال وبویژه امسال باحکومت نظامی وبازداشت وشکنجه دراین روز
2 - دختران وزنان مبارز،آزاده ومستقل ایرانی درسیاهچالها وانفرادی هاهمراه با آزارها وشکنجه های افرادخونخواری مثل حسین طائب قاتل ترانه موسوی که تازه ترفیع درجه هم میگیرند
3 -حضورگسترده ترنیروهای سپاه،بسیج،امنیتی ولباس شخصی وزنان،نوجوانان15 ساله باباطوم وشوکر،بازیگران بی مسئولیت سریالهاوفیلمهای سینمائی درخدمت وزارت اطلاعات رژیم
1 -تدارکات هموطنان برای برگزاری مراسم چهارشنبه سوری این جشن بزرگ ملی هزاره ها،با فلسفه وجودی چیره گی نوروگرماوروشنائی برتاریکی وسرماوتباهی وسیاهی ،بویژه امسال
2 -باتوجه به خواست هرچه بیشترآزادگان کشورمان،وحشت وترس رژیم وتهدیدکردنهای پیشاپیش برگزارکنندگان این مراسم یعنی ملت ایران توسط فرماندهان نیروی انتظامی،تلاش رژیم
3 -درجهت حذف زندانیان سیاسی،عدم مداوای بیمارانی که دروضعیت وخیم قراردارند،اعلام اسامی اعدامیها درآستانه 4 شنبه سوری وایجادترس،بیانیه ها واطلاعیه هابرای شرکت درآن
1-برگزاری مراسم هرچه باشکوه تر4 شنبه سوری درتهران وشهرهای دیگرباتوجه به تمام اقدامات امنیتی پلیسی باحضورنیروهای سرکوبگررژیم،شعارهای ضدرهبروولی فقیه،درگیریهاو
2 -دستگیریها،شورش درزندان قزل حصار،ده هاکشته وزخمیهای بسیار،یورش باندمافیائی گوهردشت کرج به زندانیان باتیزی وچاقو،حکم اعدام وحمله وضرب شتم خانواده های زندانیان

شادباشهای نوروزی سال  1390

1-صدورقطعنامه تعیین گزارشگرویژه برای ایران درجلسه سالیانه شورای حقوق بشرسازمان ملل،واکنشهاوعکس العمل رژیم سرکوبگروجنایتکارحاکم برایران،دروغهاویاوه هادرراستای
2- بی اعتباروطرح بیگانه نشان دادن آن باتوجه به تمامی کشتارها وزندانیان سیاسی درسیاهچالها،زجرکش کردن زندانیان سیاسی سخت بیمار،بی خبری ازدستگیرشدگان 4 شنبه سوری
1-جان باختن وزجرکش شدن بادرد ورنج بسیارزندانی سیاسی محسن دگمه چی بعلت عدم درمان،بی توجهی درمداواکه برای دومین بارازسال 88 درزندان،تبعیدوشکنجه بود،یورش نیروهای
2 -سرکوبگرولایت فقیه به شرکت کنندگان مراسم خاکسپاری،تداوم روال حذف زندانیان سیاسی،هشداردراینباره وباتوجه به بیماران سیاسی دربند،اسامی برخی ازآنان،آزارهاو شکنجه های
1 -حضورنیروهای وسیع سرکوبگررژیم ولایت فقیه درپارکهاوکوهستان،تشکیل پلیس کوه،یورش مامورین نظام دربخشهائی به مردمی که بطورگسترده دراین مراکز شرکت داشتند وشادی
2-میکردند،شکنجه،آزارهاوممنوالملاقاتی زندانیان سیاسی وخانواده های آنان ازآغازین روزهای سال، برهم زدن مراسم تدفین وممانعت ازبرگزاری وترحیم دگمه چی ومیراسماعیل موسوی
1 -تظاهرات درتبریزوارومیه درحمایت ازمحیط زیست در13بدرودراعتراض به سیاستهای ضدمحیط زیستی رژیم ولایت فقیه،ضرب وشتم،دستگیری وانفرادی 70نفر،نام برخی آزادشدگان و
2 -بیخبری ازبقیه بازداشت شدگان،اطلاعیه عفوبین الملل دراینباره ودرباره بهاره هدایت،اخراج محمدشریف وکیل واستاددانشگاه،آزاروشکنجه زندانیان سیاسی،سخنان پدرشهیدرمضانی و
1- بازهم تداوم بازداشتها،محکومیتها،آزارهاوشکنجه هادررژیم ولایت فقیه که دوام وبقای خودرادراین جنایتهامیبیند،محکومیت 2 تن ازمادران عزاداریامادران پارک لاله،خواسته های آنان
2 -تهدیدات تلفنی علیه خانواده های زندانیان سیاسی وفعالین اجتماعی ودانشجوئی،مجدامحاکمه ومحکومیت نادراحسنی دانشجوی آزادیخواه،وضعیت زندانیان سیاسی،بلاتکلیفی وعدم درمان
3 -ده هازندانی شکنجه شده بیمار،اسامی آنها،نامه زینب جلالیان وهاشم خواستار،شرایط زندان وکیل آبادخراسان وشباهت آن بادیگرسیاهچالهاچون گوهردشت،بازداشت،یورش ومحکومیت
1 -بازهم ادامه اقدامات جنایتکارانه رژیم علیه فعالین ومردم ایران،متهم نمودن سیدعلی خامنه ای به صادرکردن دستورقتل رفیق حریری وهمینطورقاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس توسط
2 -دادگاه ویژه لبنان دراینباره،قرارگرفتن نام 32 نفراز مسئولین ایران درلیست نقض کننده گان حقوق بشراتحادیه اروپا،اسامی برخی وبخشی ازسوابق،حمله امنیتی هابه جوانان خوزستان
3 -کشته شدن وبازداشت ده هانفر،انصراف نسرین ستوده ازتجدید نظر،اعدام 2 نفردراراک،اعتصاب غذامائده قادری،عضویت افتخاری منصوراسانلوواعتصاب گارگران پتروشیمی ماه شهر
1 -یورش مامورین امنیتی به هموطنان عرب زبان معترض وضعیت معیشتی وشرایط زندگی جانکاه درخوزستان،قتل 4 نفر،زخمی شدن ده هانفروبازداشتهای بسیاروبی خبری ازآنها،بازهم
2 -اعدامهاازدرون زندانهابه خیابانهادرپی اهداف رژیم،اعدام 3 زندانی درشیراز،شکنجه ها وآزارهای زندانیان سیاسی،اسامی شکنجه گران،تهدیدوبلاگ نویس به اعدام، ممنوع الملاقاتی و
3 -ضرب وشتم شبنم وفرزادمددزاده،انتقال 35 هموطن کردبه بند1 گوهردشت،محاکمه فعال حقوق کودک،اعتراضات دانشگاها،تجمع دانشگاه تهران،اعتراضات کارگری شیراز،قزوین،اهر و
1 -اعدام 4هموطن دربندرعباس ودرملاعام،بدون بردن نام آنها،اعدام دیگردرمشهد،اعلام دستگیری 8 جوان اهوازی،همه بااتهامات واهی وتکراری،اهداف رژیم خون وجنون ازاین جنایتها
2 -مسئله زندانیان سیاسی وخانواده های آنان،شکنجه وآزاروفشارها،انتقال زندانیان زن ومرد به زندانهای دیگروبی اطلاعی ازآنان،چهلم بهنودرمضانی،احضارمعلمان،بازداشت سیف زاده
1 -بیانیه های سندیکاهاوگروه های کارگری درآستانه روزکارگر،زندانی بودن 3 تن ازاعضاهیت مدیره سندیکای شرکت واحداتوبوسرانی،قصدوهدف کارگران برای برگزاری مراسم باوجود
 2 -تهدیدهای رژیم،اوج سقوط اخلاق وشرافت،دربیابان انداختن بیماران کم درآمدازبیمارستان هزارتختخوابی یاخمینی،سوابق جنایتکارانه رئیس بیمارستان،وضعیت زندانیان سیاسی و
1 -بازهم خبرهای اعدام دربرابر دیدگان مردم دررسانه هاوسایتهای رژیمی که دوام وبقای خودرادرکشتاروسرکوب میبیند،تهدید،احضار،بازجوئی وبازداشت کارگران درآستانه وروزکارگر
2 -دستگیری فعال کارگری وبرگزاری مراسم روزکارگردرسنندج،رنجنامه اسانلواززندان،انتقال نسرین ستوده به بندمتادون،وضعیت هرروزبدترزندانیان سیاسی،محدودیتهای زنان زندانی
1 -تشدیدسرکوبهاوبازداشتهاباتوجه به درگیریهای بین جناحهای رژیم،انتقال تعدادی اززنان زندانی سیاسی ازگوهردشت به سیاهچال قرچک ولایت فقیه،آزارهاوشکنجه های غیرقابل تحمل
2 -برزنان زندانی سیاسی،علت انتقال واهداف رژیم برای زندانیان سیاسی،یورش مامورین امنیتی،انتظامی وبازجویان به منازل هموطنان درنقاط مختلف تهران وبازداشت حتی همه خانواده
 3 -اسامی وسوابق مبارزاتی،وضعیت کارگران،وخامت حال اسانلوواعزام به بیمارستان،اسامی کارگران زندانی سنندج،دانشجویان ونامه ضیانبوی یه لاریجانی،وضعیت وخیم حسن طرلانی
1- آمادگی بیش از45 دانشگاه درسراسرکشوربرای اعتصاب واعتراض گسترده به سرکوبها،محدودیتها وامنیتی کردن هرچه بیشتردانشگاه ها،واکنش فرماندهان سرکوبگرسپاه وامنیتی ها
2 -جایگاه دانشجویان درمبارزات آزادیخوانه ملت ایران وباامید حمایت ازاین عزیزان،انتقال زنان زندانی سیاسی ازگوهردشت به کهریزک دوم یا سیاهچال قرچک ورامین،ادغام آنهابازنان
3 -خلافکارقربانی نظام،اهداف رژیم ازآن تلاش فریب گزارشگرحقوق بشر،به تملک درآوردن نوجوان زندانی توسط زندانیان خطرناک ومافیاهای موادزیرنظرمسئولین،نامه مهدی محمودیان
1 -اعدام عبداله ومحمدفتحی درزندان اصفهان،پخش خبرآن درحداقل زمان ودرحدودیکروز،نامه وبخشی ازدادنامه پدرآنها،رابطه اعدامهای هفته های اخیربابرخوردهای درون نظام وقیامهای
2 -منطقه بویژه لیبی وسوریه،وضعیت زندانیان سیاسی،زندانیان بند 350 اوین،تشدیدآزاروشکنجه وقطع ملاقاتها،بیانیه های دانشگاها،2 بیانیه دانشگاه علم وصنعت وسالگرد کیانوش آسا
1 -گسترش اعدامهادرهفته اخیر،اعدام دوبرادرمحمدوعبداله فتحی،افشاگریهای خانواده آنها،شرکت انبوهی مردم درمراسم خاکسپاری،اعتراف دادستان اصفهان مبنی براعدام 5 نفرونه 2 نفر
2 -4اعدام دریزدواعدامهای دیگردردیگرشهرها،فرارزندانی 2 بارمحکوم به اعدام،بازگرداندن زنان زندانی سیاسی ازاردوگاه مرگ قرچک به اوین،نامه نسرین ستوده به فرزندش،اعتصاب
3 -غذای حدود 35 زندانی،اعتراض به وضعیت ارژنگ داودی،شرایط وخیم ماشااله حائری،فریبکاری رژیم درآستانه تعیین گزارشگرویژه سازمان ملل،تهدیددستگیری مادرمهدی محمودیان
1-تداوم اعدامها،پخش خبرهای آن ازرسانه های دولتی،اهداف رژیم ولایت فقیه ازاین جنایتهابویژه که درآستانه خردادماه هستیم،نامه علی عجمی دانشجوی زندانی به مادرش،انتقال زندانی
2 - باحکم اعدام،نامه تعدادی اززندانیان سیاسی درباره مرگ زندانیانی که درمان نمیشوند،شکایت ورنجنامه،تبعیدزندانیان سیاسی ارومیه به یزد،احکام سنگین برای زنان زندانی سیاسی
1 -حضورتوانمندوپرروحیه نسرین ستوده دردادگاه لغوپروانه وکالت وبخشهائی ازنامه اوبه همسرش درباره خواستهاوشرایط او،تداوم اعتصاب غذای جمعی اززندانیان سیاسی ازاول خرداد
2 -برخوردسرکوبگرانه وتوهین آمیزمامورین ومسئولین زندان اوین باخانواده های زندانیان سیاسی که برای ملاقات باعزیزانشان رفته بودند، کم کردن کابینهای ملاقات  وضبط صداها
3 -موج اعدامهاو 11 اعدام دریکروز،اهداف رژیم ازاین اعدامهاوبویژه درآغازین روزهای خردادماه،شریک قتل نمودن نوجوانان کم سن وسال دراین جنایات،شلاق زدن زندانی قطع نخاع و
1 -خبرهولناک وغیرقابل تصورقتل وشهادت هاله سحابی درحال تشیع جنازه پدر،هدف بودن وزیرنظرقرارداشتن بقصدزدن ضریه کشنده،شهادت بسیاری ازهموطنان محترم ومعتبردراینباره
2 -سخنان پزشک معاینه کننده وپخش آن،دستگیری عد ای ازجوانان هموطن،آزارها واذیتها،علت ترس وهراس رژیم جنایتکار ازحضور مردم حتی دراین روستای دوراقتاده و اعتراضات
3 -مردمی،یکی ازوظایف گزارشگر ویژه سازمان ملل،چراخامنه ای ازدیرباز مسئولین وعوامل این جنایتهارا تاهمین امروزحمایت میکند؟هاله سحابی درمراسم تحلیف وانتصاب  احمدی نژاد
1 -سالروز قیام مردم درخردادماه،سرکوبهاو قتل عام هم وطنان بفرمان ولی فقیه،اعدامهادرشهرهاودرمکانهای عمومی،بویژه درآستانه روزهای ملی،یورش نیروهای رژیم به منازل مردم
2 -برای جمع آوری ماهواره،تهدیدات رادان شکنجه گراردوگاه مرگ کهریزک بابهانه بدحجابی،تشدیدفشارهابرزندانیان سیاسی،شهادت هدی صابر،تجاوزدردانشگاه مشهد،فیلم فریب الماسی
1-بانگهای الله اکبر،مرگ بردیکتاتوروخامنه ای بدونه بزودی سرنگونه،درشب 22 خردادباتوجه به گشت نیروهای سرکوب وموتورسوارها،استقرارنیروهای نظامی،لباس شخصی،موتوری
2 -باتعدادی بیش ازهمیشه در22 خرداد،حضورگسترده مردمی،سردرگمی عوامل رژیم،بازداشتها،شهادت وقتل زندانی سیاسی رضاهداصابردردهمین روزاعتصاب غذا،ضرب وشتم دربهداری
3 -شهادت 64 نفرازهمبندان درباره این جنایت،گستره آن درجای جای ایران،تجاوزبه چندفامیل درباغی درخمینی شهراصفهان توسط بسیجیها،اینکه بازتولیدارازل واوباش غیرازاین نیست
1-بازهم برای چندمین بارطرح  سرکوبگرانه مبارزه با بدحجابی که هدف جوانان وبویژه زنان باتوجه به حضورفعال آنان درتمامی عرصه های اجتماعی ومبارزاتی مثل مادران صلح،عزادارو
2-غیروکه همواره سرآغازسرکوبهای لورفته دورانی رژیم ولائی جهل وخون است،آغازآن از25 خرداد،بازداشتیهای 22 خردادحتی ازفروشگاهها،اعتصاب غذادرزندانهای گوهردشت واوین
3-دراعتراض به شهادت هاله سحابی وهدی صابر،وضعیت وخیم جسمی برخی اززندانیان سیاسی،بهداریهای زندانهایا شکنجه گاهها،گزارشگرویژه سازمان ملل وواکنش رژیم،چه باید بکنیم
1 -تداوم شیوه باز تکراری مبارزه بابدحجابی توسط رژیم سرکوبگروحشت زده حاکم برایران درمقابله باجوانان وبویژه زنان مبارزکشورمان،تلاش درتحقیرهموطنان به انواع روشهای ضد
2-انسانی،یورش وحشیانه نیروهای ضدملی رژیم به خانه های هموطنان به بهانه جمع کردن ماهواره ها،حمله به استخرسربسته زنان،سالروزحمله مغول وارنیروهای اطلاعاتی امنیتی
3-به کوی دانشگاه،،ممانعت ازاعلام نتایج واقعی جنایات ومحکومیت 14دانشجواسامی عزیزان،درهمین رابطه جایزه ومقام گرفتن جانیان ومجریان رهبری،وضعیت زندانیان سیاسی،شرایط
4-وخیم برخی ازآنان،نامه وبلاگ نویس زندانی به فرزندش،مافیای زندانهاوتیزی وسیله کشنده وحذف مخالفین،نقش عباس جعفری دولت آبادی،دانشجویان زندانی، نوشته های زندانیان
1 - سالروز خیزش وخروش دانشجویان در18 تیر،یورش وسرکوب آنهاتوسط نیروهای وحشی نظام حاکم برایران،قتل،مفقودشدن وبازداشت انبوهی،تداوم آن تاسال 88 حمله به کوی دانشگاه،
2 -محکومیت 14 دانشجو،تشدیدسرکوبها بابهانه بدحجابی،حمله بخانه ها وجمع آوری ماهواره،جرم سنگین محمدعلی دادخواه،طرح رذیلانه گروگانگیری همسر،محرومیت دیدار نسرین ستوده
3 -وضعیت وخیم زندانیان سیاسی وهموطنان بهائی،درگیریهای حذفی زندانها،4 قتل وده هازخمی،اعتصاب غذای3هموطن کرد،دروغهای خامنه ای وصداوسیمایش درباره خیزش مردم سوریه
1-تشدید خشونتهاونقض حقوق بشرهرروزبیشتر،مسئول مبارزه با موادمخدرخبرازدستگیری75هزارنفربه اتهام داشتن موادمخدرآنهم دراستان کرمان فقط درحدود 3 ماه میدهد،طرح جداسازی
2 -جنسی ازدانشگاهاوقهوه خانه وحالاپارکها،شکنجه وسرکوب زنان درسیاهچالهاتوسط مردان،زندانیان سیاسی ربوده شده وعدم درمان، بیانیه ها وبازگوئی رخداد 18 تیرتوسط دانشجویان
1- حرفهای محمدجواد لاریجانی دبیرستادحقوق بشر اسلامی درباره نپذیرفتن وممانعت ازورود گزارشگرویژه سازمان ملل به ایران،علت وحشت ومخالفت رژیم ولی فقیه حتی باقبول 3 شرط پیشنهادی اش
2 - برای چیست؟یادداشت فریبکارانه ومزدورانه سعیدمرتضوی قاتل ده هازندانی سیاسی زندانهائی چون اوین وکهریزک به جهت مبرراسازی خودازاین جنایتها،وضعیت زندانیان سیاسی،محدودیتهاومحرومیتها
3-حتی هواخوری وتماس باخانواده ها،اعتصاب زندانیان سیاسی دراعتراض به این شرایط،درگیریهای مستمردرزندان گوهردشت کرج توسط مافیای زندان وباحمایت مسئولان،کشته شدن یکنفروده ها زخمی و
1 -اعدامهای گروهی درزندانها ودرنقاط مختلف ایران ودرانظارعمومی،مثل کردستان،رفسنجان وقوچان،کشتارهموطنان،فقراقتصادی،نبودآزادی،نابودی محیط زیست وتبدیل کردن ایران به ویرانه ،نتیجه حکومت رژیم
2 -ددمنش ولایت فقیه،لبه تیزخشونت علیه هنرمندان،وضعیت غیرانسانی 32 تن اززنان زندانی سیاسی بندمتادون اوین،اعتراضات زندانیان سیاسی گوهردشت کرج به محدودیتها،شرایط وخیم زندانیان سیاسی بیمار
3 -اقدام بخودکشی درزندانهاوتعلل عمددرمداوا،گسترش همه روزه جنایات وعادی شدن آن درجامعه،ترویج خشونت توسط رژیم بااعدامهاواشاعه ان توسط رسانه ها وبویژه صدا وسیمای ننگ ودروغ بافیلمهاوسریالها
1 -یورش وحشیانه نقاب پوشهای رژیم به خانه های مردم درنقاط مختلف تهران،دستگیرکردن افرادتحت عناوین مختلف وقراردادن تصاویرآنهابرروی سایت های دولتی،هدفهای رژیم ولایت فقیه ازاین نمایش وجنایتها
2 -وضعیت زندانیان سیاسی،زنان،دانشجویان دختروپسر،وکلای زندانی ودیگرفعالان،رضاشهابی فعال کارگری که پس از14 ماه زندان ووثیقه گذاشتن از9 ماه پیش هنوزبلاتکلیف است،بخشی ازنامه همسراو،احضارها
3 -دستگیری زندانیان سال 60،تداوم انفرادی 4 زندانی ،صدورحکم اعدام وشرایط خانواده شان،دروغها ونیرنگهای رژیم دررسانه های دولتی درباره وضعیت بداقتصادی اجتماعی مردم اروپاوآمریکاوهدفهای درپی آن
1-آستانه سالگردجنایات فجیع وقتل عام سال 67 بدستورخمینی وتوسط جنایتکاران رژیم ولایت فقیه،افشاگری آیت الله منتظری،رژیمی که به خانواده هاوبازماندگان اجازه برگزاری مراسم بزرگداشت نمیدهدوزندانی و
2-بقتل هم میرساند،سرکوب،دستگیری وشکنجه هموطنان وجوانانی که درجشن آب پاشی شرکت کرده وشادی کرده بودند،وادارکردنشان به اعترافاتی که صحنه سازی آنراخودایجادکرده بودند،ستیزرژیم قرون وسطائی
3-باسایتهای خبری وحیف ومیل کردن ثروتهای ملی جهت سرکوب وسانسور،وضعیت زندانیان سیاسی،ایزوله شدن،قطع تماسها،محرومیتها،5زندانی همچنان درانفرادی،بی خبریها،سکته،اغما،همراهیهابرای سرکوب
1 -تداوم روندخشونت رژیم قرون وسطائی ولایت فقیه،بازهم یورش به منازل مردم وحتی درمناطقی باجرثقیل بروی بامهابرای جمع آوری ماهواره ها،وفورموادمخدردرزندانهاواینکه چگونه وبه چه ترتیب اینهمه موادباآنهمه
2 -اقدامات امنیتی وپلیسی حاکم برزندانها به آنجاواردمیشود،چه کسانی دست اندرکارند؟رسانه های زیرفرمان ولی فقیه مثل صداوسیمای دروغ وفریب وتحریف تاریخ،خبرهاوحقایق با فیلمها وسریالهای خرافاتی عوامفریبانه
3 -اعتصاب صنف پارچه فروشان،قبضهای آب وبرق،مبالغ سرسام آوردراین وضع اقتصادی،ربودن وزندانی کردن فعالین دانشجوئی وحقوق بشری،وضعیت زندانیان سیاسی وملاقاتهاواحضارها، 5 زندانی همچنان درانفرادی
1 -تداوم یورش گسترده نیروهای رژیم ولایت فقیه بمنازل مردم وحریمهای خصوصی آنها،قراردادن تصاویراین هجومهابرروی سایتهای دولتی وپخش ازرسانه های وابسته نظام برای ایجادمحیط ترس وهراس وسانسورخبر
2 -درگیریهادربرخی نقاط،مقاومت وفرارماموران،ادامه اعتصاب صنف پارچه فروشان بازارتهران وتجمعات،لزوم حمایت سایراصناف وهموطنان،سخنان اژه ای درباره قصاص،دیه،شتر،یارآوردعصرحجرودوران غارنشینی
3 -وضعیت زندانیان سیاسی،تداوم انفرادی 5 زندانی سیاسی،فشارها وشکنجه های برخانواده هاشان،محکومیت هیلاصدیقی شاعرجوان بعلت سروده های مردمی،سله وجایزه ملیجکهای دربارولی فقیه،عدم درمان این عزیزان
1 -سقوط دیکتاتورهادرمنطقه پس ازآنهمه تخریب وجنایت،سرنوشت قذافی آموزه ای بزرگ برای ولی فقیه وعوامل ضدمردمی،بازهم تجاوزبه حریمهای خصوصی مردم بابهانه جمع آوی ماهواره،آزارهاوشکنجه های زندانیان
2 -سیاسی وشیوه های گوناگونی که رژیم سعی میکند به آنها تحمیل کند،آخرین وضعیت مجید دری،حسین اقدامی،حسین رونقی ملکی،محمدرضاپورشجری،وحیدلعلی پور،کوهیارگودرزی ومادرایشان، حشمت اله طبرزدی،
3 -،علی معزی،علی نجاتی،نقش بازجویان وعوامل اطلاعاتی رژیم باعنوان دادستان دردادگاهها،شرایط غیرعادی وبنداختصاصی برای قاتل محکوم به اعدام روح اله دادشی،عدم درمان زندانیان سیاسی وشکنجه مضاعف آنها
1 -اعتراضات مردم تبریزوارومیه دررابطه باخشک شدن دریاچه ارومیه بعلت سیاستهای بیخردانه غیرایرانی وانسانی رژیم ولایت فقیه،یورش نیروی سرکوبگررژیم،ضرب وشتم وبازداشت،نابودی وتخریب محیط زیست در
2 -اصفهان،خراسان،خوزستان،شمال وسراسرایران،پرونده سازی علیه محمدعلی دادخواه دراینباره،تداوم اعتصاب صنف پارچه فروش بازار،تجمع وراهپیمائی اعتراضی،حمایت چندصنف دیگرازآن،حمله وحشیانه مامورین
3 - رژیم،دستگیری تعدادزیادی وبیخبری ازوضعیتشان،سالگردقتل عام فاجعه بارکشتارسال 67،لزوم هرچه بیشترزنده نگه داشتن نام وخاطره این عزیزان،مسئله زندانیان سیاسی که درسیاهچالها زندانی میکشند،شکنجه و
4 -بیمارمیشوندومداوانمیشوند،فریب ودروغ  درباره عفوزندانیان سیاسی بفرمان رهبر،اعتصاب غذای نامحدوداشکان ذهابیان ووضعیت وخیم او،ناکامی تجزیه طلبان وابسته به موساد و سیا درآذربایجان ودیگرنقاط ایران
1 -اعتراضات گسترده درتبریز،ارومیه ودیگرشهرهادررابطه بانابودی وتخریب محیط زیست بویژه دریاچه ارومیه،یورش نیروهای سرکوبگررژیم به هموطنان معترض آذری،ضرب وشتم،زخمی کردن وبازداشت درزندانهای
2 -ولایت فقیه،لزوم حمایت همه هموطنانن ازاین فاجعه ملی،تداوم اعتصاب صنف پارچه فروش،فضای بسیارامنیتی بازاروحمایت برخی ازاصناف ازاین اعتصاب،حمله مامورین رژیم به جوانان درپارکها که آب بازی میکردند
3 -و دراویش د رکوار،قتل یک جوان،دستگیریها،وضعیت زندانیان سیاسی،حمله مسلحانه به بند1،نامه شبنم مددزاده ودکترمحمدملکی به گزارشگرسازمان ملل،خودکشی پسر 12 ساله که بادیدن سریالها میخواست روح بشود
1 - موج اعدامهادرهفته های جاری ودرشهرهای مختلف ایران،دررابطه باخیزش هموطنان درآذربایجان وبرای ایجادمحیط ترس ووحشت درجامعه،نامه یک زندانی
2 - درباره وضعیت فاجعه بارخودوخانواده،یور ش وحشیانه نیروهای سرکوبگررژیم ولایت فقیه به داراویش گنابادی،دستگیری وکلای ایشان،وضعیت زندانیان سیاسی
3 - بازهم حکم غیرانسانی نسرین ستوده،شلاق زدن سمیه توحیدلو،انتقال 22زندانی به انفرادی برای اعدام،5 زندانی همچنان درانفرادی،نامه محمدملکی وبخشهائی ازآن
1 - موج جدیداعدامهاازچندهفته اخیرکه برخی ازآنهاجمعی ومخفی وبرخی درملاعام وبااتهام قاچاقچیان موادمخدر،اهداف رژیم ازاین اعدامها،اعتصاب حدودشش هزارکارگر
2 -پتروشیمی ماهشهر،ادامه اعتصاب واعتراض صنف پارچه فروشان بازارپیوستن برخی اصناف به آنان،بازداشت وضرب وشتم،افزایش فشاربخانواده های زندانیان سیاسی
3 - حقوق بشری وکلازندانی،13 سال زندان برای نرگس محمدی وبخشی ازنامه او،وضعیت زندانیان سیاسی،بیانیه 12 دانشجوزندانی،تلاش رژیم درتبدیل دانشگاه به حوزه
1-بازهم موج مهیب وغیرقابل باوراعدامهاچه آنهاکه مخفیانه وچه آنهاکه اعلام میشوند،اعدام زندانی سیاسی که به 5سال حبس وتبعیدمحکوم شده بود،اعدامهای دسته جمعی
2-وفورموادمخدردرجامعه ودرزندانها،این پرسش که بااین همه سرکوب وکشتاروادعاهای تسلط برزمین وآسمان چگونه این موادوارد وتوزیع میشوند؟احتمال اعدام کشیش
3 -مسیحی،وضعیت زندانیان سیاسی،انتقال ارژنگ دادوی به انفرادی وضرب وشتم،اعتصاب غذابیش از25 روز،نقش بازجویان وشکنجه گران بویژه علوی،یورش به زندان
4-گوهردشت،مرگ مشکوک دختردانشجو،اعتراضات دانشجویان درپلی تکنیک و شهرکرد،آعتراضات واعتصابات کارگری،دزدی اموال ملی وفرمان خامنه ای که هیاهونکنید
1 -10 اکتبرروزجهانی مبارزه بااعدام ودرهمین حال شاهداعدامهای دسته جمعی وانفرادی زندانیان سیاسی وقربانیان ناهنجاری وناتوانی رژیم ولایت فقیه درجایجای کشورمان هستیم
2 -وضعیت زندانیان سیاسی،شکنجه هاوآزارها،شلاق زدنها،بازجویان وشکنجه گران درجایگاه قاضی،اعتصاب غذای هموطنان کردزندانی،قطع دست 4 زندانی بااتهام دزدی ویکفقره
3 -دزدی عوامل رژیم 3هزارمیلیاردتومان ودستورخامنه ای که جنجال نکنید،ادامه اعتصابات دانشگاههای پلی تکنیک،زنجان،کارگران پتروشیمی ماهشهروصنف پارچه فروشان بازار
1 -تداوم وحشیانه وغیرانسانی اعدامها که ازچندهفته پیش آغازشده یود،اعدامهای گروهی وانفرادی درچندروزاخیرکه رژیم اسامی آنهاااعلام نکرده است،اسامی این افراد،سیرصعودی اعدامها
2 -پس ازانتخاب شیخ صادق لاریجانی توسط خامنه ای،گزارش بانکی مون واحمدشهید درباره نقض حقوق بشردرایران واعدامها،انتقال4زندانی سیاسی بادستبندوپابندبه بیدادگاه،برای تحقیرو
3-پرونده سازی،حسن شمشادی بازجواقرارگیرخبرنگارصدا وسیمای دروغ درسوریه،فیلمهاوسریالها،تائیدحکم پناهی،فشاربردانشجویان ودستگیری،بازخرید اجباری زنان راننده شرکت واحد
1 -تداوم مبارزات ومقاومتهای هموطنان برای دستیابی به استقلال،آزادی وحاکمیت ملی،عبرت نگرفتن دیکتاتورها ازسرنوشت سیاه یکدیگرمثل ولی فقیه ورژیمش،پایان شوم قذافی،خیات بزرگتر،
2 -حضوروادامه جنایتهاکه بهترین بهانه تجاوزبیگانگان وغارتگران جهانی است،اعتراضات مادران پارک لاله وبخشیهائی ازنامه آنها،اعتراضات دانشجویان دانشگاه ها،دانشگاه مازندران وکوی
3 - اعدامهای اعلام شده ومخفیانه درشهرهای مختلف،حمله مافیای زندان وپاسداربندهابه زندانیان سیاسی گوهردشت،وضعیت زندانیان سیاسی بند350اوین،حمله گاردویژه به زندانیان ارومیه
1 -بازهم تداوم اعدامهاوجنایتهای رژیم ولایت فقیه،وبعمدزمینه سازاهداف جنایتکارانه بیگانگان،قربانیان ناتوانی هاوخیانتهای حاکمین برایران که همه روزه بدارکشیده میشوند،اعدامهای مخفی وعلنی در
2 -تهران وشهرستانها،واهداف رژیم ازآنها،گفتگوی دکترمحمدملکی اولین رئیس دانشگاه تهران، بخشهائی ازآن درباره دوران تلخ 3 باراسارت درزندانهای رژیم وشدائدی که برایشان ودیگرآزادیخواهان
3 -رفته وچه زجرهاوشکنجه هادیده اندوچه عزیزانی جان باخته اند،صارکننده چنین احکام وفرمانهاقدرتی است مافوق رئیس جمهوروقاضی القضات،نقش آخوندعلوی وسعیدشیخان درکشتارهاوشکنجه ها
1 -روشهای مختلف سرکوب رژیم ولایت فقیه بویژه اینروزهادرباره فعالین دانشجوئی بمناسبت نزدیکی سالروز16 آذر،روزدانشجو،دستگیری چندمین بارپیمان عارف،تائیدحکم علی اکبرمحمدزاده دانشجوی زندانی
2 -پرونده جدیدبرای مهدیه گلرو،ابلاغ احکام بهاره هدایت ومجیدتوکلی،احضارهاوبازداشتهای فعالین سیاسی وملی،اعتراضهای کارگران،وضعیت زندانیان سیاسی وشرایط وخیم زندانیان سیاسی بیمار،برخوردهای
3 -خونین مافیاهای زندانها،بادستورمسئولین به این زندانیها،یورشهای وحشیانه گاردها به زندانیان سیاسی،بویژه زندان مهاباد،منتظران فرمان مرگ درقزل حصار،اسامی شکنجه گران،بازجویان وپیشینه علی خادم
1-بازداشتهاوتهدیدهای فعالان دانشجوئی درهفته های مانده به سالروز16 آذرروزدانشجو،یورش وحشیانه ماموران امنیتی بخانه های خانواده های آنها،احضارودستگیری،پیمان عارف بدون اتهام ودلیل دربند350
2 -ابلاغیه وتهدید حامیان مادران پارک لاله،محکومیت آنهاتوسط محمدمقیسه ای ازاعضاکمیسیون کشتارسال67،وحشت رژیم ولایت فقیه وقوه قضائیه اش،ازدادن احکام محکومیت به متهمین یاوکلا،اگردارند
3 -سه وکیل زندانی که جرمشان دفاع ازموکلینشان آنهم درچارچوب همین قانون جزای نظام ولایت فقیه است،تشدیدفشاربرزندانیان سیاسی بویژه زندانیانی که نامه به گزارشگرویژه سازمان ملل درباره شرایط و
4 -شکنجه وبیعدالتیهانوشته اند،استمداد برای شناسائی شکنجه گربانام مستعارعلیرضادرزندان ارومیه،دوزندانی این زندان،دستگیری هموطنان زردشتی،بهائی،مستندسازان وهنرمندان،درگیریهای خونین درزندانها
1 - بازهم موج اعدام هاپس از دوهفته ایکه بعلت اعتراضهای بین المللی تقلیل یافته بود،شکنجه گاه قرون وسطائی گوهردشت کرج ، فشارهاوآزارواذیت زندانیان سیاسی بی دفاع که دراسارت رژیم ولایت فقیه اند،
2 - یورش وحشیانه به زندانیان مذهبی سیاسی هموطن کرددرزندان گوهردشت کرج وپس ازحمله مافیای زیرنظرمسئولین زندان،زخمی شدگان واسامی آنها،درست کردن تونل وحشت توسط فرجی نژادوعلی خادم ،
3 -محمدمردانی وافسرپاسدارمیرزاآقائی،اسامی پاسداربندها،آثارشکنجه بربدن 2تن اززندانیان پس ازیکسال،آرش ارکان ازشهدای چنبش 88،شکست سکوت پدرپس ازاینمدت وهمینطورروایت یکی ازشاهدان ماجرا
1 -بازهم چون همه سال یورش،بازداشت وربودن دانشجویان درآستانه 16 آذر روزدانشجو،ضرب وشتم محمدرشیدهدایتی دانشجو،هدف رژیم ازایجادجووحشت وهراس،خبرهادرباره تدارک برگزاری این سالروز
2 -بیانیه دانشجوی زندانی جوادعیخانی وبخشهائی ازآن،تحصن مردم گناوه وملوانان،قوانین گمرکی جدیدوتاثیرآن بروضعیت اقتصادی هموطنان دراستانهای اطراف خلیج فارس،سرکوب فعالین کارگری درنقاط مختلف
3 -ایران،علی نجاتی،افشین اصانلوورضاشهابی،وضعیت زندانیان سیاسی ودانشجویان زندانی بیمار،میثاق یزدان نژاد،محمدرضاپورشجری،یورش بمنازل مردم درروستاهای ارومیه توسط افراد سپاه برای باجگیری
1 -سالروز روزجهانی حقوق بشر،جنایتهاواعمال ضدبشری مثل سنگسار،قطع اعضاواعدامهای گروهی وفردی،محمدجوادلاریجانی این جنایتهارا راحدود اسلامی مینامدوبه آن میبالد، صدهازندانی سیاسی زن ومرد در
2 -زندانهای ولی فقیه ،یکروزپس ازآن خبرگزاری فارس خبرقطع پای یک سارق وحکم قطع دست میدهد،سارقین سه هزارمیلیاردتومانی درامنیت وفرمان رهبری برخاموشی،اعدام مخفیانه 5زندانی درزندان وکیل آباد
3 -محاکمه چندباره ارژنگ داودی واتهام جدیددرزندان ،دوباره بازداشت ابراهیم مددی پس ازآزادی پایان دوران محکومیت ،تاکیدبراین نکته که این گزارشهاوخبرهادررسانه هافقط بخش کوچکی ازجنایات رژیم است
1 -بازهم ادامه اعدامهامخفیانه وپنهانی وگاه آشکاردرشهرهای مختلف ،اسامی تعدای ازاعدام شدگان،تبلیغ وپخش آن دررسانه های رژیم ولایت فقیه،ناکارآمدی حاکمیت درایجادمحیط رعب ووحشت،اقرارمکررمقامات
2 -که اجرای جنایات بفرمان رهبریست،سرکوب وتشدیدفشاربرزندانیان سیاسی وخانواده های آنان،تلاش درگرفتن اقرارواعترافهای دروغین برای پخش درتلویزیونها ورسانه های رژیم توسط بازجوهاوشکنجه گران
3 -زندانیان سیاسی مصدوم ودروضعیت حاد،انتقال زندانیان سیاسی به نقاط نامعلوم،دستگیری کارگران ودیگراقشارجامعه،پیامهای زندانیان درتحریم اتتخابات،طرح جدید رژیم برای سانسوراینترنت باعناوین فریبکارانه
1 -استمراروتداوم اعدامهاکه خبرتعدادکمی ازآنهادررسانه های رژیم پخش شده است،جرم اعدام شدگان قاچاقچی وفروشنده موادمخدراعلام شده درحالیکه این مواددرزندانهای رژیم به وفوروجوددارد،زمینه سازی اعدام
2 -زندانیان سیاسی درآستانه نمایش انتخابات،حکم تائیداعدام 2 زندانی هموطن کردآنهم علنی،لزوم اعتراض عمومی نسبت به این جنایات،زندانی سیاسی که 7 ماه درانفرادی وبا بیماری هائی مثل سرطان درگیربوده
3 -نقش آخوندعلوی،زندان قرچک ورامین بانام جدید شهرری،قتل یامرگ مرموز5 زن جوان،شرایط جدید زندان اوین،وضعیت جدیدمجیدتوکلی،صدیق کبودوند،یادداشت ارژنگ داودی،سریالهای ساخته شکنجه گران
1 -ادامه فشارهابرهموطنان بویژه برزندانیان سیاسی باتوجه به تاثیرتحریمهاوشرایط بین المللی،کاهش کمی وکیفی موادغذائی،دارو ودرمان وفاجعه بارترازوضعیت گذشته ،جلوگیری وممانعت ازرسیدن خبرهای عادی
2 -ومطالب روزمره بدست زندانیان سیاسی حتی ازروزنامه های رژیم،زندانیان سیاسی که دروضعیت سخت بیماری قراردارندوبحال خودرهاشده اند،سواستفاده رژیم ازاین بیماریها،محکوم به اعدام کردن برخی ازآنها
3 -احضارشخصیتهای دانشگاهی حتی باکهولت سن واتهام توهین به خمینی وخامنه ای،روزنامه نگاران بازداشتی زن ومرد،شکنجه هاوسانسورهای هرروزبیشتر،دروغسازیهاوتظاهرکردنهای وقیحانه رژیم ولایت فقیه
1-بازهم موج اعدامهای سراسری چه آنها ئی که اعلام میشودوچه آنهاکه خفاست،اعدام یک جوان ورزشکارکه براثرشکنجه فلج وباصندلی چرخدارحرکت میکرده،القابی که هروزبه بسیجی هاویا به مردم میدهند،تهدیدبه
2-اعدام فروشندگان خرده پای ارزبه اتهام اخلالگری اقتصادی درحالیکه دزدان وغارتگران اموال عمومی هزارهزارمیلیاردبسرقت میبرند وهیچ کس هم مزاهم آنان نمیشودجزبانمایش وفریب،پاسخ شیخ صادق لاریجانی
3-رئیس قوه قضائیه خامنه ای به احمدشهیدگزارشگرویژه سازمان ملل،تشدیدفشاربرزندانیان سیاسی،ممانعت ازدریافت هرنوع خبروکمکهای مالی خانواده ها،زندانیان سیاسی بیماروعدم درمان ،تهدیدوتوهین خانواده ها
1 -فضای امنیتی نظامی روز25 بهمن،سالروزخیزش وجنبش بزرگ ملت ایران،باتوجه به تهدیدها،پیامکها هشداردهنده رژیم،وضعیت اینترنت وتلفنها،مکانهای ایست بازرسی درمراکزشهر،چندین برابری نیروهای
2-انتظامی ولباس شخصی تاآنروز،گشت همزمان نیروها وموتورسوارها، گزارشهاازدرگیریهاودستگیریهای ده هانفره،ایجادمزاحمت وتوهین وبازداشت ازداخل اتومبیلها،افزایش تعدادمردم درنقاط مختلف شهرتهران
3 -وشعارها ی مرگ بردیکتاتوردرآن فضای نظامی،سی وسومین سالگردانقلاب ملت ایران وتوجیهات ودروغهای رژیم ولایت فقیه دراینباره،وضعیت زندانیان سیاسی وزندانیان عادی،افزایش آمارخودکشی درزندانها
1-تبلیغات وسیع وگسترده ولی فقیه ورژیمش درباره باصطلاح انتخابات،یعنی حقی راکه 33 سال ازمردم ایران باانواع ترفندهاوتقلبهاوفریبها سلب کرده اند،انتصابات بجای انتخابات،هدف رژیم ازاین نمایش؟خامنه ای که
2-مردم رافتنه گروتوطئه گرمینامیدامروزبه صحنه آمده وازآنهامیخواهدبه اورای دهند،تحریم وسیع وگسترده این افتضاحات بانام انتخابات وبیانیه ها،شرکت دراین نمایش تائیدجنایتهاوفقروفلاکتی است که برایران میرود
1 -خبرهای نمایش برگزاری انتصابات باعنوان انتخابات،سرکوبگران دانشجویان ومتجاوزین به دانشگاه وهموطنان درمیان منتخبین،خیمه شب بازی مفتضح وبی رونق باتمام تبلیغات وهیاهوهای فریبکارانه بویژه در
2 -صداوسیمای ننگ دروغ،تهدید وتشویق زندانیان برای شرکت دراین شعبده بازی،وحشت رژیم ولایت فقیه ازحضورمردم در جشن چهارشنبه سوری وتدارکات برای مقابله باآن،محکومیت سنگین عبدالفتاح سلطانی
3 -وکیل مردمی،محاکمه ومحکومیت رضاشهابی فعال کارگری،وضعیت دانشجویان زندانی وسعیدجلالی فر،انتقال زندانیان به نقاط نامعلوم،اتهام سازی وبازجوئی فروشندگان کتاب درخیابانها،بلاتکلیفی زندانیهاوخودکشی
شادباش نوروزی
1 - خبرهای نقض حقوق بشر درآستانه نوروز، اعدامهای مخفیانه وعلنی، سرکوبها وبازداشتها واحضارها،برگزاری مراسم 4 شنبه سوری درسرتاسر ایران وبصورت اعتراضی حتی درزندانهای ایران
2 -باتوجه به تهدیدهای شدیدمقامات رژیم ولایت فقیه، دریافت هزینه های اعدام ازخانواده های آنان مثل پول طناب، گزارش گزارشگرویژه سازمان ملل درباره ایران وواکنش های حاکمین برایران  دراینباره
1 -خبرهای نقض حقوق بشر،شادباشهای نوروزی زندانیان سیاسی وبخشی ازپیام مصطفی نیلی،برگزاری مراسم نوروزی توسط زندانیان سیاسی،حضورگسترده درسیزده بدرباتوجه به شعارها وتهدیدات همچون گذشته
2-وضعیت وخیم احسان هوشمندجامعه شناس،پژوهشگرمسائل قومی اجتماعی ،ضرب وجرح،بی خبری وتهدیدخانواده درپی 3 ماه زندان وانفر ادی،دست نوشته ای ازارژنگ داودی،دستگیریهای بی هدف رژیم ولی فقیه
3-،زندانیانی که درانتظاراعدامندوشناسنامه هاشان راپیشاپیش باطل کرده اند،عدم معالجه زندانیان سیاسی بیماری که زندگی آنهادرخطرجدیست،برگزاری مراسم سالگردمحسن دگمه چی درزندان ومزارش،احضارهمسر
1-موج جدید اعدامها،8 اعدام اعلام شده رژیم در7 روزبدون ذکرنام ،ضرب وشتم وتهدیدخانواده گلپری پورزندانی سیاسی که ازکردستان برای ملاقات بااوآمده بودند،اجازه ملاقات ندادن به همسراحسان هوشمند،وضعیت وخیم کبودوند
2-وبیماری فرزندش،شیوه های فریبکارانه رژیم درمداوای زندانیان سیاسی بیمار،دانشجویان زندانی وبی خبری خانواده آرش  صادقی پس از3 ماه ازوضع او،احضار8 تن ازطرفداران برجردی وزندانیانی که مراسم نوروزگرفته اند
3-انتقال علی نجاتی فعال سندیکائی باتوجه به بیماری به دزفول،تعطیلی کارخانه ها،اخراج وبیکاری کارگران،اعتراضهاوتجمعات درمقابل دفتراحمدی نژاد و، دروغها وگزافه های صداوسیمادرباره غرب ودرتوجیح بحران حاکم برایران
1 -بازاوج گرفتن اعدامها،اعدام گروهی درزندان عادل آباد،اعدامهای دیگربنابرتعداداعلام شده دررسانه های رژیم،اهداف شان ازاینگونه برخورد،درداخل ودرخارج ازایران،ارسال حکم زندانی سیاسی محکوم به اعدام برای اجرای احکام
2-بازکردن پرونده جدید برای ارژنگ دادودی،ضرب وشتم وانفرادی ،همچنین دیگرزندانیها،جرمهای وکلا،کارگران وفعالین سیاسی دررژیم جهل وجنون ودروغ وخون،اتهاماتی که قاضی مرگ به زندانیان سیاسی نسبت می دهد،عدم درمان
3-زندانیان سیاسی بیمار،حاضرنشدن علی معزی دربیدادگاه رژیم ودراعتراض ، وضعیت وکلای زندانی دراویش گنابادی،فریادمرگ برخامنه ای یکی ازمقامات  ارشدسابق وزرات اطلاعات هنگام فرودضربه های شلاق بعلت افشاجنایتها
1 - افزایش وشدت اعدامها،33 اعدام بنابرخبرهای اعلام شده دررسانه های رژیم،11 اعدامی که خبرش تاکنون پخش نشده واسامی آنها،اعدامهادرشهرستانها،اهداف رژیم ازاینگونه خبررسانی چه برای داخل وچه دررابطه باخارج کشور
2 -دستگیریها،بازداشت نرگس محمدی فعال حقوق بشرکه ازناراحتی جسمی رنج میبردباداشتن دوفرزندخردسال،ضرب وشتم وحشیانه زندانیان سیاسی درسالن ملاقات هنگام دیدارباخانواده،،درهمین رابطه ملاقات جوادعلیجانی بامادرپیرش
3-بیانیه های زندانیان سیاسی وشکستن طرح سکوت وسرکوب،نامه ارژنگ داودی وبخشهائی ازآن،آزارهای زندانیان سیاسی مثل تبعیدویا فرستادن به زندانهای خطرناک،تحت فشارقراردادن فعالان کارگری درآستانه روزجهانی کارگر
1-خبرهای نقض حقوق بشر،موج بدون وقفه اعدامها،انتقال 9 زندانی برای اجرای حکم که درمیانشان 3 برادرمیباشند،تائیدحکم اعدام زندانی سیاسی وسخنان اوپس ازابلاغ حکم،اهداف رژیم ولی فقیه ازاین جنایتها،گرامیداشت روزکارگر
2-درسنندج باتوجه به تلاش رژیم برای ممانعت ازبرگزاری مراسم این روزباتهدیدهاوسرکوبها،نامه هاواطلاعیه های زندانیان سیاسی برای روزکارگروشکستن طرح سکوت رژیم،برگزاری مراسم این روزدرزندانهاتوسط زندانیان سیاسی
3-وضعیت وخیم کارگران وزحمتکشان باتوجه به تحریمها،اخراج وتعطیلی کارخانه ها،شرایط سخت زندانیان سیاسی وعدم درمان بیماران،ابلاغ حکم بازداشت محمدعلی دادخواه وکیل زندانیان سیاسی،نامه نواده میرزارضاکرمانی ازاوین
1 -اعدامهاوبازهم جنایتهای رژیم ولایت فقیه،9 اعدام درهفته گذشته که دربین آنها 2 برادربودند،سن این اعدامیها،انتقال 6 زندانی دیگربه سلولهای انفرادی برای اجرای حکم اعدام،توقف آن باخبررسانی گسترده وواکنش جهانی
2 -اعدامهای دیگردرشهرهای مختلف ایران،مواردی ازاعمال غیرانسانی ووحشیانه رژیم دررابطه بازندانیان سیاسی وافرادجامعه،بازداشت ومفقودی 3 زندانی کردهموطن،بازداشتهاواحکام سنگین،محکومیت جدیدوبلاگ نویس زندانی،
3 - ممانعت ازدرمان روزنامه نگارزندانی بیمار،بخشهائی ازنامه زندانی سیاسی دررابطه بادومین سالروزاعدام 5 جانباخته راه آزادی ملت ایران،وکلای زندانی وهمینطورفعالین حقوق بشری همچون  نرگس محمدی باوضعیت جسمی وخیم
1-خبرهای نقض حقوق بشر،بازهم تداوم لجام گسیخته اعدامهادررژیم ولایت فقیه،94 اعدام ازاوایل اردیبهشت تا2 خرداد بنابر اطلاع رسانی  خودرژیم،خبرهای اعدامهای اعلام نشده درزندانهاوشهرهای مختلف ایران،همراه باشکنجه ها،
2 - زندانیان درانتظاراعدام،قطع دست 4 جوان به اتهام دزدی درحالی که دزدان میلیاردی آزادانه میگردندیابدروغ زندانی،تظاهرات هموطنان بلوچی دراعتراض به بازداشت رهبران مذهبی،سرکوب خونباروخشونت ماموران رژیم  و
1 -95 اعدام ازاوایل اردیبهشت تا5خردادبنابرآمارهای داده شده رسانه های رژیم،اعدامهای اعلام نشده،اهداف رژیم ازاین جنایتها،حمله ویوزش گسترده ووحشیانه به زنان ودختران میهن درپارکها ومعابرعمومی،ضرب وشتم،بازداشت
2 -وانتقال به نقاط نامعلوم تحت عنوان مبارزه بابدحجابی،محکومیتهای غیرقانونی زندانیان سیاسی،بقتل رسیدن منصوررادپورزندانی سیاسی باعدم درمان بیماری،فشارهابرخانواده،وهمینطورقتل رسول ثقفی،نقش 2 بازجومحبی ومهاجردر
3 -این جنایتها،اهرم فشاررژیم ولایت فقیه باعدم درمان زندانیان بیمارکه بعلت شکنجه به این دردها ی فاجعه باردچارشده اند،درهمین رابطه اعتصاب غذای حسین رونقی،وضعیت وخیم فرح واضحان دستگیرشده عاشورای 88 وخانواده او
1 -خبرهای نقض حقوق بشر،اعدامهای به وقفه رژیم ولایت فقیه،9 اعدام درچندروزبنابرخبرهای اعلام شده رژیم،اعدامهائی که گزارش نشده،گروه هائی که درزندانها منتظر اعدامند،محکومیتهای سنگین زندانیان سیاسی وزجرکش کردن
2 -بیماران باعدم درمان،وضعیت وخیم فرح واضحان وحسین رونقی ودیگززندانیان،دانشجویان زندانی ومحروم ازملاقات ها،بیانیه بیش از 200 فعال حقوق بشری دررابطه با بازداشت آرش صادقی،ممانعت ازبرگزاری مراسم سحابی هاو
1 -خبرهای نقض حقوق بشر،بازهم تداوم جنایتهای رژیم ولی فقیه،زجرکش کردن 2 زندانی سیاسی منصوررادپورومحمدزالیه در فاصله2 هفته،باعدم درمان بیماری سخت، 2 زندانی سیاسی دیگرحسین رونقی ملکی ومحمدصدیق کبودوند
2- که درشرایط وخیم وخطرناکی بسرمیبرند،بازهم ادامه اعدامهای گسترده وبی وقفه گروهی درزندانها وخیابانها، اسامی برخی ازآنان،بی خبری ازوضعیت کسانی که برای اجرای حکم اعدام منتقل  شده اند،اعدامهائی که  اعلام نشده
3 - شرایط زندانیان سیاسی رضا شریفی بوکانی ،محمدرضا پورشجره و بخشهائی ازنامه او،وضعیت فاجعه بارزندانها بویژه برای زندانیان سیاسی،اهداف توامان  رژیم جهل وجنون ودروغ وخون ازاین جنایتها برای داخل وخارج ازکشور
1 - خبرهای نقض حقوق بشر، افزایش روزافزون جنایتها دررژیم ولایت فقیه، بازهم اعدامهادربرابر دید همگانی،اهداف داخلی وخارجی رژیم ازاین کشتارها،یورش به زنان ودختران وجوانان بابهانه بدحجابی
2 -سرکوب درزندانهابویژه زندانیان سیاسی،زندانیان سیاسی بیماربه درمانگاه برده شده که درمان نکرده بازمیگردانند ویادرمعرض اعدامند،اعتراضات واعتصابات قشرهای مختلف درمخالفت باخیانت و فساد
1 - جنایتهای مکرر و روزمره رژیم ولی فقیه،بازهم اعدامها ی اعلام شده و نشده،بند 240 زندان اوین بند مرکز اعدامیها، بیانیه 3 گزارشگرویژه سازمان ملل درباره اعدامهای ایران،تعداداعدامهادراین چندماه
2 -اعدامهادربرابردیدهمگان،ترویج خشونت،سرکوب وشکنجه وآسیبهای ناشی ازآن برزندانیان سیاسی،عقب نشینی رژیم دربرابرایستادگی  زندانیان سیاسی،رنجنامه نرگس محمدی ویادداشت دکترمحمدملکی
1 - خبرهای نقض حقوق بشردرایران،تداوم اعدامها درشهرهای مختلف ایران،سرکوبها ویورشهای مستمر  مردم کشورمان تحت عنوان بدحجابی وجمع آوری ماهواره درابعاد گسترده،نمایش وپخش آنها
2 -در وسایل ورسانه های تبلیغاتی رژیم ولی فقیه، اهداف رژیم ازاینهمه تعدی وتجاوز،وضعیت زندانها وزندانیان سیاسی، محمدصادق کبودوند وتداوم اعتصاب غذا،انتقال زندانی سیاسی به شکنجه گاه و
3 -انفرادی ،اعتراض 3 زندانی سیاسی به این شرایط،، منتقل کردن2 زن زندانی سیاسی دهه 60 به سوله گاوداری قرچک،وضعیت آرش صادقی دانشجوی زندانی،احضارهمسروفرزندخردسال نسرین ستوده
1-خبرهای نقض حقوق بشرایران،سالروزهای کشتارهزاران زندانی اسیررژیم ولایت فقیه،قتل عامی که تاشهریورادامه داشت ومحل دفنهائی که هرگزشناخته نشد،فعال بودن ماشین اعدام رژیم حتی درماه رمضان
2 -دستگیری زندانی سیاسی سالهای 60 ومحکوم کردن به اعدام،کمبودها وفقر درجامعه وبویژه بیشترین فشار برزحمتکشان وکم درآمدها،تائیدوابلاغ حکم اعدام زندانیان سیاسی،بازجویان وشکنجه گران زندانها
3-شیوه های وحشیانه شکنجه های ضدانسانی،تحقیرهای جنسی،اقدام به خودکشی های ناموفق واسامی ،درگیریهای جناحی ودستگیری مدیرکل زندانهای تهران پس ازجنایت ونقش درموادمخدر،به جرم فسادمالی
1 - خبرهای نقض حقوق بشر، جنایتکارانی همچون مرتضوی در رژیم ولایت فقیه باآنهمه جنایت که یکی از آنها کهریزک است به جای محاکمه، درپی کسب مدارج بالاترهستند،سرکوبها ومقاومتهای مردمی
2 -زمینه چینی ایجادپلیس جدید ضداحتکاربرای یورش به منازل مردم ،وضعیت حادجسمی زندانیان سیاسی،بدون درمان وبی خبری خانواده ها،اسامی برخی ازآنها،دزدیها وغارتهای روزافزون درکشورمان