رادیو آزادگان   

زمان پخش
June 26, 2006

امیر حسین موحدی - ایران، مشگین شهر

July 05, 2006

Dec11, 2006
Dec20, 2006
May07,2009
Jun04,2009
Jun04,2009
Jun04,2009

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   موضوع مصاحبه

تشکیل شورای نجات آذربایجان ، گفتگو پیش از دستگیری

گزارشی از دستگیری ورخدادها  ،  پس از آزادی از زندان

مشگین شهر، آخرین وضعیت پرونده محکومیت ایشان به اتهام افشا گری برعلیه تجزیه طلبان درآذربایجان

مشگین شهر، دادخواهی یک فعال حقوق بشردرایران،نامه سرگشاده به وجدانهای بیدارومسئولین حکومت اسلامی

مشگین شهر،وضعیت حقوق بشردراستانهای مرزی،تضییقات وتهدیدات برعلیه فعالین حقوق بشردراین استانها،حاشیه امنیتی برای تجزیه طلبان
1 -مشگین شهر،آیابرگزاری این مراسم درایران بانام انتخابات، انتخابات است یانمایش آن،تفاوت آن حتی باکشورهای همسایه باتوجه به پیشینه ما
2 - مناظره میرحسین موسوی بااحمدی نژادومتهم کردن یکدیگربه سواستفاده ودیکتاتوری،درگیری هواداران،فعال شدن تجزیه طلبان درآذربایجان و
3 - بلوچستان،به آذری ترک گفتن،آیارژیم خواهان چنین برخوردهائیست؟وضعیت حقوق بشر،تحریم نه گفتن به زوروخودیک نافرمانی مدنی است