رادیو آزادگان

زمان پخش
Jun 26, 2006

امین موحدی - ایران، مشگین شهر

Jun 30, 2006
Jun10,2009
Jun14,2009
Jun14,2009
Jun23,2009
Jun23,2009
Jun25,2009
Jun25,2009

Jun27,2009

Jun28,2009

Jun29,2009

Jun29,2009

July02,2009
July01,2009
July02,2009
July06,2009
July06,2009
July07,2009
July07,2009
July08,2009
July13,2009
July15,2009
July16,2009
July18,2009
July20,2009
July22,2009
July23,2009
July26,2009
July27,2009
July30,2009
Aug03,2009
Aug06,2009
Aug08,2009
Aug08,2009
Aug13,2009
Aug13,2009
Aug17,2009
Aug20,2009
Aug24,2009
Aug24,2009
Aug27,2009
Aug31,2009
Aug31,2009
Sept03,2009
Sept07,2009
Sept09,2009
Sept10,2009
Sept14,2009
Sept14,2009
Sept18,2009
Sept18,2009
Sept21,2009
Sept21,2009
Sept23,2009
Sept25,2009
Sept28,2009
Sept28,2009
Oct03,2009
Oct03,2009
Oct06,2009
Oct06,2009
Oct10,2009
Oct10,2009
Oct13,2009
Oct13,2009
Oct18,2009
Oct18,2009
Oct22,2009
Oct22,2009
Oct26,2009
Oct30,2009
Oct30,2009
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه

 وضعیت وخیم امیر حسین موحدی روزنامه نگارزندانی در مشگین شهر
آخرین وضعیت امیرحسین موحدی وبرخورد قوه قضائیه با زندانیان سیاسی
اگرشرکت دراین نمایش میتوانست تغییری دراساس این رژیم داشته باشد،این سئوال مهم مطرح میشودکه چرارهبری به این اندازه مشوق شرکت درآنست
1 - چرانمایش انتخابات به اینجارسید،برخی شباهتهای این تقلب با دوره قبل،بزرگترین تقلب انتخاباتی جهان که خامنه ای،دست اعجازآفرین الهی اش خواند
2- رفسنجانی درنامه سرگشاده ازاین تقلب خبرداده بود، پشتیبانی هموطنان ازنیروهای بپاخواسته،نقش صداوسیماورسانه های وابسته ، فاجعه کوی دانشگاه
1 - اخبارروزایران ازوبلاگهای داخل ایران،تحمیل همه فشارهابرتهران وچندشهردیگر،علل کمرنگی تلاشهای هموطنان دراستانهای آذربایجان،کردستان  و
2 - خوزستان،بلوچستان،نقش تجزیه طلبان،نظریه تحلیلگران درباره حذف ولایت فقیه ازقانون اساسی توسط نخبگان رژیم،پیشنهاداعتصاب درتداوم حرکت
1 - اخبارروزازلابلای وبلاگها وسایتهای داخل ایران، تلاش وازخودگذشتگی این عزیزان درپخش وارسال اخباربه هموطنان باتوجه به اختناق حاکم برایران

2 - اخبارروزازلابلای وبلاگها وسایتهای داخل ایران، تلاش وازخودگذشتگی این عزیزان درپخش وارسال اخباربه هموطنان باتوجه به اختناق حاکم برایران

امین موحدی - اخبارروز ایران ازمیان سایتها ووبلاگهای داخل ایران،تلاش وازخودگذشتگی بسیاری ازاین عزیزان دراطلاع رسانی به هموطنان باتوجه به اختناق حاکم ایران

اخبارروزازلابلای وبلاگها وسایتهای داخل ایران، تلاش وازخودگذشتگی این عزیزان درپخش وارسال اخباربه هموطنان باتوجه به اختناق حاکم برایران

1 - اخبارروزایران ازوبلاگها وسایتهای داخل ایران،تجمع روز3 شنبه مقابل منزل میرحسین موسوی، اخباروحشتناک بازداشت هزاران نفردرزندان اوین 
2 - اخبارروزایران ازوبلاگها وسایتهای داخل ایران،تجمع روز3 شنبه مقابل منزل میرحسین موسوی، اخباروحشتناک بازداشت هزاران نفردرزندان اوین 
1 -اخبارایران ارمیان وبلاگهاوسایتهای ایران،اسامی دستگیرشدگان خیزش وقیام پرافتخار ملت ایران،بخشی ازاسامی بازداشت شدگان واطلاعیه مادران سوگوار
2 -اخبارایران ارمیان وبلاگهاوسایتهای ایران،اسامی دستگیرشدگان خیزش وقیام پرافتخار ملت ایران،بخشی ازاسامی بازداشت شدگان واطلاعیه مادران سوگوار
 اخبارروزایران ازلابلای وبلاگهاو سایتهای ایران، کذب خبرصداوسیمای دروغ ونیرنگ درباره دکترحجازی، دنباله اسامی بازداشت شدگان قیام اخیر
1 -اخبارروزایران ازلابلای وبلاگهاوسایتهای ایران، اسامی تعدادی ازجان باختگان وکشته شدگان بدستور جلادان درایران، دنباله اسامی بازداشت شدگان قیام اخیر
2 -اخبارروزایران ازلابلای وبلاگهاوسایتهای ایران، اسامی تعدادی ازجان باختگان وکشته شدگان بدستور جلادان درایران، دنباله اسامی بازداشت شدگان قیام اخیر
1 -اخبارروزایران ازلابلای وبلاگهاوسایتهای،دنباله اسامی بازداشت شدگان قیام اخیر،چه کسانی وچه گروههائی به مردم حلق طلب معترض ایران اغتشاشگرگفتند
2 -اخبارروزایران ازلابلای وبلاگهاوسایتهای،دنباله اسامی بازداشت شدگان قیام اخیر،چه کسانی وچه گروههائی به مردم حلق طلب معترض ایران اغتشاشگرگفتند
3 - اخبارروزایران ازلابلای وبلاگهاوسایتها،اخبار 18 تیر درباره تجمعها، سرکوبهاومقاومتها،دنباله اسامی بازداشت شدگان قیام اخیر
اخبارروزایران ازلابلای وبلاگهاوسایتها،اخبار 18 تیر درباره تجمعها، سرکوبهاومقاومتها،دنباله اسامی بازداشت شدگان قیام بزرگ ملی ایران
اخبارروز ازلابلای وبلاگها وسایتهای ایران ، خبرهای سرکوبها ومقاومتها، دنباله اسامی بازداشت شدگان جنبش وخیزش بزرگ ملی ایران
اخبارروزایران،اعدام شدگان ولیست کسانیکه درشرف اعدام هستند،درباره زندانیان سیاسی ودستگیرشدگان خیزش ملی مردمی اخیر،اسامی برخی زندانیان
 اخبارروزایران ازلابلابی سایتها واینترنتها،دنباله اسامی دستگیر شدگان جنبش اخیر ومحل بازداشت آنها
اخبارروز ایران دررابطه با تلاشها ومبارزات هموطنان دربرابر خودکامگان وعواملشان ،خبرهای نقض حقوق بشردرایران
اخبار  30 تیر ، برخوردها، خبربقتل رسیدن یک هموطن،سرکوبها وبازداشتهای اعضاجبهه ملی ودیگرهموطنان درجلوگیری ازبرپائی وبزرگداشت این سالروز
 اخبارروز ایران دررابطه با تلاشها ومبارزات هموطنان دربرابر خودکامگان وعواملشان ،خبرهای نقض حقوق بشردرایران
اخبار روزایران
اخبارروزایران
 اخبارروزایران
اخباراعترافات دستگیرشدگان دربیدادگاهای رژیم ،واکنشهای داخلی وخارجی دراین رابطه ، خبرهای روزایران
اخبارایران، تظاهرات 15 مرداد وضعیت دستگیرشدگان،تداوم مبارزات واعتراضات شبانه
1-مجموعه اخبارروزایران
2-دنباله مجموعه خبرهای روز ایران

 مجموعه خبرهای روزایران ، بخش 1

2 - دنباله مجموعه خبرهای روز ایران ، بخش 2
مجموعه خبرهای روزایران
مجموعه خبرهای روزایران
مجموعه خبرهای روزایران بخش 1
مجموعه خبرهای روزایران بخش 2
مجموعه خبرهای روزایران
 مجموعه خبرهای روزایران بخش 1
مجموعه خبرهای روزایران بخش 2
مجموعه خبرهای روزایران
خبرهای روز
خبرهای روزایران بخش 1
 خبرهای ایران بخش 2
خبرهای روزایران بخش 1
خبرهای روزایران بخش 2
خبرهای روزایران بخش 1
خبرهای روز ایران بخش 2
خبرهای روزایران بخش 1
خبرهای روز ایران بخش 2
خبرهای روز ایران
خبرهای روز ایران
1 - خبرهای روزایران بخش 1
1 - خبرهای روزایران بخش2
1 - خبرهای روزایران بخش 1
1 - خبرهای روزایران بخش2
خبرهای روزایران بخش 1
خبرهای روزایران بخش2
خبرهای روزایران بخش 1
خبرهای روزایران بخش2
خبرهای روزایران بخش 1
خبرهای روزایران بخش 2
خبرهای روزایران بخش 1
خبرهای روزایران بخش 2
خبرهای روزایران بخش 1
خبرهای روزایران بخش 2
 خبرهای روزایران
خبرهای روزایران بخش 1
خبرهای روزایران بخش 2