دانش معتمدی                                                     رادیو آزادگان                                                                     

زمان پخش
Nov20, 2006
Nov20, 2006
Dec18, 2006
Jan01, 2007
Jan01, 2007
Jan19, 2007
Jan19, 2007
Feb26, 2007
Feb26, 2007

Mar12, 2007

Mar12, 2007

Mar20, 2007

Apr16, 2004

Apr16, 2007
Jun01, 2007
Jun01, 2007
Jun18, 2007
Jun18, 2007
July13, 2007
July13, 2007
July30, 2007
July30, 2007
Aug06, 2007
Aug06, 2007
Aug13, 2007
Aug13, 2007
Aug20, 2007
Aug20, 2007
Aug27, 2007
Aug27, 2007
Sep03, 2007
Sep03, 2007
Sep10, 2007
Sep10, 2007
Sep10, 2007
Sep17, 2007
Sep17, 2007
Sep17, 2007
Sep24, 2007
Sep24, 2007
Sep24, 2007
Oct08, 2007
Oct08, 2007
Oct08, 2007
Oct17, 2007
Oct17, 2007
Oct22, 2007
Oct22, 2007
Oct22, 2007
Oct29, 2007
Oct29, 2007
Nov05,2007
Nov05,2007
Nov05,2007
Nov26,2007
Nov26,2007
Dec03,2007
Dec03,2007
Dec03,2007
Dec12,2007
Dec12,2007
Dec17,2007
Dec17,2007
Dec17,2007
Dec24,2007
Dec24,2007
Dec31,2007
Dec31,2007
Dec31,2007
Jan07,2008
Jan07,2008
Jan14,2008
Jan14,2008
Jan14,2008
Jan23,2008
Jan28,2008
Jan28,2008
Feb01,2008
Feb01,2008
Feb04,2008
Feb04,2008
Feb08,2008
Feb08,2008
Feb11,2008
Feb11,2008
Feb15,2008
Feb15,2008
Feb29,2008
Feb29,2008
Feb29,2008
Feb29,2008
Mar03,2008
Mar03,2008
Mar07,2008
Mar10,2008
Mar12,2008
Mar12,2008
Mar14,2008
Mar14,2008
Mar19,2008
Mar26,2008
Mar26,2008
Mar31,2008
Mar31,2008
Apr04,2008
Apr04,2008
Apr04,2008
May19,2008
May19,2008
May19,2008
May24,2008
May24,2008
May24,2008
May28,2008
May28,2008
May28,2008
Jun07,2008
Jun11,2008
Jun18,2008
Jun18,2008
Jun21,2008
Jun21,2008
Jun25,2008
Jun25,2008
July05,2008
July05,2008
July09,2008
July09,2008
July16,2008
July16,2008
July19,2008
July19,2008
July28,2008
July28,2008
Aug27,2008
Aug27,2008
Aug27,2008
Sep24,2008
Sep24,2008
Sep24,2008
Sep24,2008
Oct22,2008
Oct22,2008
Oct22,2008
Oct29,2008
Nov10,2008
Nov10,2008
Nov10,2008
Nov26,2008
Nov26,2008
Nov26,2008
Dec10,2008
Dec10,2008
Dec10,2008
Dec17,2008
Dec17,2008
Dec17,2008
Jan15,2009
Jan15,2009
Jan15,2009
Jan15,2009
Feb25,2009
Feb25,2009
Feb25,2009
Feb25,2009
Sept09,2012
Sept09,2012
Sept09,2012
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    موضوع مصاحبه

1 - تهران ، وضعیت وشرایط امروز ایران

2 - تهران ، وضعیت وشرایط امروز ایران

 تهران ، انتخابات مجلس خبرگان رهیری ، نتایج و اهداف آن
تهران 1 - اعدام صدام حسین ، چگونگی دادگاه و محاکمه ، حکم اعدام
 تهران 2 - اعدام صدام حسین ، چگونگی دادگاه و محاکمه ، حکم اعدام

1 - تهران ، وضعیت امروزایران و گزارشی شرکتهای نفتی ، مافیای اقتصادی و وضعیت حقوق بشردر ایران

2 - تهران ، وضعیت امروزایران و گزارشی شرکتهای نفتی ، مافیای اقتصادی و وضعیت حقوق بشردر ایران

دانش معتمدی 1 - تهران، شرایط امروز ایران ، بازداشتها ودستگیرها ، تخریب آثار باستانی و چگونگی ساختار سد سیوند

دانش معتمدی 2 - تهران، وضعیت امروز ایران با توجه به تجاوز آمریکا به ایران

دانش معتمدی1- تهران ، وضعیت امروز ایران ، فرار شهرام جزایری، سوابق علیرضاعسگری معاون سابق وزارت دفاع، ربایش یا فرار

دانش معتمدی2- تهران ، وضعیت امروز ایران ، فرار شهرام جزایری، سوابق علیرضاعسگری معاون سابق وزارت دفاع، ربایش یا فرار

پیام نوروزی  سال 1386

1 - وضعیت امروز ایران، سینما و فیلمهای اخراجی وسیصد، آبگیری سدسیوند ، دستگیری ملوانهای انگلیسی

2 - دستگیری ملوانان انگلیسی وتاثیرات آن

1 - تهران ، وضعیت امروز ایران ، تشدید خشونتها برجنبشها واقشار ملت ایران ، آزادی خرمشهر
2 - تهران ، وضعیت امروز ایران ، تشدید خشونتها برجنبشها واقشار ملت ایران ، آزادی خرمشهر
1 - بازبینی عللی که به انقلاب منجر شد، ازانقلاب مشروطیت تا انقلاب 57، شکست انقلابی خرداد 1360
2 - بازبینی عللی که به انقلاب منجر شد، ازانقلاب مشروطیت تا انقلاب 57، شکست انقلابی خرداد 1360
1 - تهران، مسائل امروزایران، دستگیری وبازداشت 16 تن ازاعضای شورای مرکزی دفتر تحکیم وحدت
2 - تهران، کودتای نوژه  ، علل وعواملی که باعث رخداد 18 تیر شد
1 - تهران، بولتن خبری خبرگزاری ملی ایران ، ترویج خشونت حیوانی به جای  مجازاتهای انسانی
2 -تهران، ترویج خشونت حیوانی به جای مجازاتهای انسانی ، کشف وبررسی آن بااجرای طرح کودتا برعلیه نیروهای ملی ومبارز
1 - تهران خبرگزاری ملی، مذاکرات پنهانی ونیمه آشکارایران وآمریکا، حمایت آمریکاازادعاهای نامشروع همسایگان ایران
2 - تهران، ریشه یابی وخطوط سیاسی جریان کودتائی که دردست انجام است ، تئوریسین هاونظریه پردازهای این کودتا
1 - تهران ، کودتای درشرف تکمیل، کودتای سال60وشباهت های آن با شرایط امروز ایران، قتل عام های تابستان 67
2 - تهران ، شکنجه هاووضعیت روحی وروانی خانواده های دستگیرشده، لزوم همبستگی ملی وگزارشی ازرادیوملی
1 - تهران، اخبار روزومسائل امروز ایران ازمجله خبری رادیوئی ، مسائل منطقه ولبنان ، وضعیت حاکمیت
2 - تهران، گزارشی ازوضعیت مجله رادیوئی وپاسخ به برخی پرسشها
1 - تهران ، اخبار مجله رادیوئی، هفته دولت و روزجوان، سالگرداشغال ایران توسط متفقین، عملکرد ناجادرارتباط با امنیت مرزها
2 - تهران ، کودتای 28 مرداد ، بحث حاکمیت ملی ، حکومت ملی ودولت ملی و ویژه گی های آن
1 - تهران خبرگزاری ملی، انفجارکربلا ، مصاحبه های احمدی نژاد ومحسنی اژه ای، بحث امنیت ملی و فاجعه کشتار سال 67
2 - نقل وانتقال در دولت احمدی نژادودولت لشگری بایونیفورم کشوری، آزمایش نظامی ومانورانجام شده، نقش وعملکردروسیه
1 - تهران خبرگزاری ملی ، واقعه 11سپتامبر، کنفرانس صلح تهران، پیروزی هاشمی رفسنجانی درخبرگان رهبری ونقش او درآینده
2 -   علل دستگیری 2 پسروعروس زنده یاد آیت اله طالقانی درسال 1358 بمناسبت سالگرد درگذشت  این روحانی ملی
3 - گزارشی از مراسم بزرگداشت زنده یاد طالقانی درحسینیه ارشاد وهمچنین نودمین سالروز تولد صدر حاج سیدجوادی
1 - تهران  مجله رادیوئی خبرگزاری ملی ،  بحث حاکمیت ورژیم ، اصول وویژه گیهای حاکمیت ملی 
2 - اصول وویژه گیهای حاکمیت ملی ، تفاوت عملکرد دولت غیر ملی و دولت ملی
3 - اصول وویژه گیهای حاکمیت ملی ، تفاوت عملکرد دولت غیر ملی و دولت ملی
1 - مجله خبری خبرگزاری ملی  تهران، دنباله بحث حاکمیت ملی ، استراتژی ملی ، منافع ملی دریک حاکمیت یا رژیم ملی
2 - مروری برامنیت ملی و حوزه های مختلف آن ، فروپاشی امنیت ملی درداخلیت نظام
3 - مروری برامنیت ملی و حوزه های مختلف آن ، فروپاشی امنیت ملی درداخلیت نظام
1 - تهران مجله رادیوئی خبرگزاری ملی ،  سفر احمدی نژاد به آمریکا ، بازتابهای آن وبرخوردها در خارج و داخل کشور
2 - دنباله بحث حاکمیت ملی ، شناخت دولت ملی دربحث جهانی سازی یا گلوبالیزیم
3 - پیوستن کشورهای اروپائی برای توانائی های ملی بیشتروالگوبرداری ازهخامنشیان ، تجزیه وتقسیم کشورهای جهان سوم
1 - تهران  خبرگزاری ملی، روزاستاندارد،خط لوله صلح، اطلاعاتی درباره قتلهای زنجیره ای، طرح مجددمبارزه با مفاسداجتماعی
2 - دنباله حاکمیت ملی ، سرنوشت آینده ایران وبحرانهایی که درکنارماوجوددارند ،  درهمین رابطه با وضعیت عراق
1 - خبرگزاری شباهنگ تهران، گروگانگیری دانشجوی ژاپنی، جابجائی درشورای امنیت ملی، میزگردبررسی مشگلات ایران درخزر
2 - کنفرانس اصفهان درباره مصدومین شمیائی، وضعیت ایران وتقسیم حقوق دردریای خزر، نتایج واهداف سفرپوتین به ایران
3 - دنباله بحث حاکمیت ملی ، اهمیت به ابزارتولید ونیروی کار وبرابری آن دریک حاکمیت ملی
1 - خبرگزاری شباهنگ تهران، اخبارروز و مسئله تحرکات درباره رژیم دریای قزوین یا مازندران، سوابق وروابط باکشورهای همسایه
2 - جهار مدل برای تعین رژیم حقوقی دریای مازندران که هر روز هم تحلیل میرود و شرایط امروز ایران دراین دریا
1 - مجله رادیوئی شباهنگ تهران،  چه میتواند انجام دهد اگرآمریکا واقعا دنبال منافع ایران است ؟
2 - سالروز 13 آبان و اشغال سفارت آمریکا، توسط چه کسانی انجام گرفت؟ نقش دانشجویان خط امام چه بودواینکه امروز جه میکنند
3- سالروز 13 آبان و اشغال سفارت آمریکا، توسط چه کسانی انجام گرفت؟ نقش دانشجویان خط امام چه بودواینکه امروز جه میکنند
1 - مروری کوتاه به سوابق ووضعیت امروز دانشجویان خط امام یاگروگانگیرها ، شرایطی که امروز درروابط بین تهران وواشنگتن
2 -  قراردارد باتوجه به وضعیت امروز ایران دررابطه با فسادهای اجتماعی ، مالی و سرکوبها، باتوجه به خطرتجاوزاحتمالی روزافزون
1 - ازبرافروختن آتش جنگ چه کسانی سودمیبرند حتی بقیمت جان ملتها وتمدنها؟ پرونده موسویان ووقتی دزدهاخودی هستند
2 - پاسبانان وطن پرست خائن تلقی میشوند ، رابطه دولت ایران با همسایگان عرب، مافیای نفتی وفسادهای اخلاقی ومالی
3 - درحاکمیت ملی آزادی وعدالت اجتماعی یرای همه یکسان است بدون قید وشرط وعشق بی پایان به بوم وبرازستونهای اصلی است
1 - تهران، اخبارروز، سفراحمدی نژادبه کنفرانس همکاریهای خلیج فارس، مصالح عالیه کشور، مسئله اعدامها ونشست دانشجوئی
2 - گزارش مجموعه اطلاعات ملی آمریکا درباره بحران اتمی، تحلیلی برعلل وچگونگی پخش آن وآیااین گزارش بسودایران است؟
1 - تهران، اخبارروز، ادامه وضعیت مبهم پرونده زهرابنی یعقوب وعملکردقوه قضائیه، آزارزندانیان سیاسی، اخراج سفیر کانادا
2 - تظاهرات و بازداشت دانشجویان، تائیدسخنگوی قوه قضائیه واسامی دانشجویان، محدودیت های امارات برای بازرگانان ایرانی
3 - اعتصاب کارگران کارخانه نیشکرهفت تپه، وضعیت اسفبار اقتصادی پولی وبانکداری ووامهای مسکن، جاسوسی آمریکا
1 - تهران، نماز عیدقربان، نشست حامعه اسلامی زنان، سفراحمدی نژادوبعضی ازوزرای ایشان به مکه وحمایتهای غیرنطقی ازاو
2 - حمل سوخت اتمی بوشهر، بهانه های آمریکا درباره ساخت بمب اتمی تاسال 2003، انتقال بازارواردات ایران ازاروپا به چین و..
1 - کجرویها برهموطنان اسماعیلیه، پرونده سازی علیه دانشجویان وخانواده های آنها، شرایط سخت زندانیان سیاسی وبرخوردها
2 - اتهامات جدیدآمریکاعلیه ایران، بحث حضورولایتی درریاست مجلس آینده، اقدام به خودکشی یک دانشجو،ضرب وشتم فریدون گیلانی
3 - بقتل رسیدن توریست فرانسوی ومطالبی دراینباره، ترور خانم بوتو،وضعیت اقتصادی مردم، قتل مشکوک یک مامور امنیتی ایران
1 - اظهارات جلال طالبانی وبالا گرفتن بحران بین ایران وعراق درباره قراردادمرزی 1975، اظهارات سخنگوی وزارت خارجه
2 - سخنان شیوخ خلیج فارس، درمقابل برخورد با آزادیخواهان ایرانی، پرونده علیرضاعسگری ودکترمرتضی سروندی
1 - تهران،پرونده قتل دکترسربندی،برگزاری مراسم صلح ودوستی،بقتل رسیدن یک دانشجوبدست سگهای ولگرد،اخراج دیپلمات ایرانی ازآلمان
2 - افزایش قیمت نفت ودررابطه بابودجه دولت وتقسیم مازاددرآمدبین خودیها،وضعیتخطرمرگ وتجاوزبه زنان درعراق،قطع گازدرشهرهای ایران
3 - سفرجورج بوش وتحریکات علیه ایران،سفرالبرادعی،خبرنزدیک شدن قایقهای ایرانی به ناوهای آمریکائی،حمله خامنه ای به نهضت آزادی
 تهران اخبار روزایران ، خبرهآرتص درباره اتمی، گزارش دیدارکمیته پیگیری آزادی زندانیان سیاسی عقیدتی باخانواده حشمت اله تبرزدی
1 - تهران،قتل یکدانشجودرزندان سنندج،تظاهرات گسترده کوی دانشگاه،دیداراعضانهضت آزادی باآیت اله منتظری،بیانیه زندانیان سیاسی
2 - مرگ سوهارتوووچگونگی پخش خبرتوسط بی بی سی، پیش نویس قطعنامه شورای امنیت، حمل محموله سوخت اتمی، ردصلاحیتها
1 - تهران، سخنان احمدی نژاددربوشهر،راه اندازی نیرگاه بوشهرودرصدبهره برداری ازآن،تاثیرات تحریمهاووضعیت اقتصادی امروز
2 -  برداشت 14 میلیاردی دولت ازذخیره ارزی،تسلیم شدن6عضو ازپژاک،وضعیت ناهنجارنیروهای بریده ازسازمان مجاهدین درعراق
1 - تهران، درگذشت احمدبورقانی،حمایت دانشجویان نروژی ازدانشجویان زندانی، اظهارات وزیرامورخارجه روسیه،گم شدن یک دانشجو
2 - مانورفرانسه باامارات وقطر،محکومیت هادی قابل،رابطه جمهوری اسلامی بامصر،ارقام چندگانه وزیرکشوردرموردبرگه های انتخاباتی
1 - تهران، اعتصاب 3هزارنفری کارگران کارخانه البرز،عدم دریافت 4ماه حقوق، درشرف تعطیل قرارگرفتن کارخانه الیاف با560کارگر
2 - وکارخانه های کوره پزی جنوب تهران،بیکاری بعلت قطع گازدرخراسان و..، ماجرای پرتاب موشک وماهواره به فضا بانام سفیر
1 - تهران، بزرگداشت انقلاب دردفتر زنده یادطالقانی،مقاله نوستی درباره پرتاب ماهواره،ردصلاحیتهاواحکام اعدامها،نامه مادراسانلو
2 -آماروجود181000 نفرنظامی درکردستان، بحث موشکی ایران یابحران اتمی و اینکه یک ایران اتمی بنفع ایران است یا آمریکا؟
1 - تهران،نامه اساتیددانشگاهاوشخصیت های سیاسی جهان به حاکمان ایران دراعتراض به تعطیلی ماهنامه زنان،تائیدصلاحیت ردشده ها
2 - احضارجلوه جواهری،کارگران احضار،عدم پرداخت حقوق ومسکوت گذاشتن بیمه ،اظهارات قائم مقام وزیردارائی درباره تحریمها
1 - تهران، دانشجویان،برگزاری انتخابات مجلس هشتم درسالروزتولدرضاخان،سخنان بخردانه احمدی نژاد،انتقال رجوی ازاردن به فرانسه 
2 - اعتراض کارگران سنندج،شرکت صنعتی قزوین وشهرستان غروه،تعطیل کارخانه کبریت سازی زنجان،توقف طولانی تولیدچینی گیلان
3 - پرونده زمین خواری چندصدمیلیاردی،حذف بهره مالکانه نفت،مشگلات بنزین،حملات مسلحانه،مانورمشترک فرانسه،قطروامارات.....
 وحشت حاکمیت ازگسترش نیروهای ملی،تحریفات توسط عوامل مثل محمودکاشانی،انتخابات وردوتائیدصلاحیتها،مصاحبه کاشانی پس ازکودتا
1 - تهران، درج خبرسالروز درگذشت دکترمصدق دراطلاعات پس ازکودتای 60،چگونگی طرح امنیت اجتماعی،سفراحمدی نژادبه عراق و...
2 - تکلیف مادرباره انتخابات مجلس هشتم شورای اسلامی چیست وسئوالهائی که در باره شرکت یا تحریم این باصطلاح انتخابات مطرح میشود؟
 تهران، تحرکات نظامی آمریکاوهمپیمانان درمنطقه وهمسایگان،چالشهای درپیشروی مجلس 8،فعلیتهای ستادهای انتخاباتی،برخوردباهنرمندان
دانش معتمدی - تهران،وضعیت ستادهای انتخاباتی وکاندیداها، شرایط تبلیغاتی حاکم باتوجه به خواست حاکمین،سئوالها ،نظرات وتحلیلهادرمحیط استبدادزده
1- تهران ، تذکری درباره ذخیرره ارزی،انتخابات مجلس هشتم وعدم کارائی قوه مقننه درساختارجمهوری اسلامی،احزابی که چندگانه عمل میکنند
2- یکروزتحریم یکروزشرکت،وضعیت زندانیان سیاسی،بی تفاوتی نیروهای سه گانه نسبت به زحمتکشان،سئوالهائی درباره سخنان رحیم مشاعی
1تهران،انتخابات مجلس هشتم،بی ثباتی  برخی از گروه ها وشکست آنها،سال 87 سال مجلس موسسان ملی،افسردگی در جامعه
2-سوختن کارخانه قند ورامین و بی تفاوتی کارگران،سال87 سال جنگ روانی نیوفاشیستها و نیوکانها در ایران وآمریکا
دانش معتمدی - پیام نوروزی - روزنامه نگار ، دبیر شورای انقلابی هنرمندان و هنر کاران مستقل ایران ،تهران

1 - نقش دین ورهبران ادیان الهی درتحکیم حاکمیت ملی ، گفتگو ومواضع آیت اله منتظری درباره مسائل ایران بویژه درسال 1386

2 - مواضع آیت اله منتظری درباره مسائل ایران، پاسخی برسخنان رفسنجانی درباره کاشانی واینکه کودتای 28مردادبرعلیه اوبوده
1 - تهران،ششم فروردین زادروزتولدزرتشت گرامی،منصوب شدن یک زن ایرانی به معاونت وزارت خارجه آمریکاباانتخاب جورج بوش
2 - ماجرای دستگیری یکی ازفرماندهان نیروی انتظامی،سومین قطعنامه شورای امنیت وتاثیرآن براقتصادایران بویژه مردم کم درآمد
1 - تهران،وضعیت زندانیان سیاسی،نصب دوربین های فیلمبرداری درمکانهای حساس،تصادفات ایام نوروزوتوقیف موتورسیکلتها درتهران
2 - تهدیدات آمریکا وناتو،حضوریک گردان انگلیسی در5 کیلومتری مرزایران،اظهارات یک مقام اسرائیلی درباره آماده باش،واشنگتن تایمز
3 - جلوگیری ازیک حمله تروریستی اتمی،سخنان بوش،چینی ورئیس سیامبنی برفعالیتهای اتمی ایران،خبرگزاری روسی،تمرینات ارتش آمریکا
1-تهران،وضعیت پرونده سردارزارعی،سالگردتاسیس اسرائیل وبرکت حضوراین حکومت برای حاکمیتهای استبدادی ثروتمند ازفروش نفت درمنطقه
2 - کناره گیری دانش جعفری،افشای مذاکرات پنهانی بهشتی یاسفرای انگلیس وآمریکا،سئوالهائی ازهاشمی رفسنجانی،خطرتهدید خارجی،هوبت ملی
3-بخشنامه صفارهرندی،انفجارشیراز،شاهکارهای اقتصادی احمدی نژاد،تائیدسه ملیون پناهنده ایرانی، تجلی چهره واقعی مصدق درزندگی فاطمی است
1 - تهران،پاسخ به پرسشهائی درباره علل مبتلاشدن حاجیان به بیماری آنفلانزا،نگاهی به نشریه چشم اندازایران،آزادسازی خرمشهروجفاهاوخیانتها
2 - به گفته محمدحسین ادیب کاهش نرخ سودبانکی باعث میلیاردهادلارضررشد،پیداشدن جنازه یکی ازمسئولین منطقه چاه بهار،درمعرض اخراج -
3 - قرارگرفتن 2000کارگرنیشکرهفت تپه،اخراج کارگران ایران خورو،دختران دانشجو ئی که موردآزار جنسی قرارمیگیرندجرات شکایت ندارندو
1 - تهران، حاکمیت ملی و قانون اساسی ملی، بحث حقوق وحضورزن بشکل قانونی وتعریف شده دراین قانون اساسی ودرحاکمیت ملی ... -
2 -  که مادر همه قوانین یک کشور بشمارمیرود واینکه اساسا دریک حاکمیت ملی زن نه بعنوان یک نوع جنس ویا یک گونه جنسی ازانسانها، بلکه..-
3 -  به عنوان عنصر اصلی حیات اجتماعی شناخته میشود
تهران،دستگیری ناهید کلهرونگرانی ازخبرخوکشی شدن این دانشجو،زندگینامه مرتضی رضائی جانشین سابق فرمانده کل سپاه پاسداران
تهران، پاسخ به ، فرازهائی ازسخنان احمدی نژاد درگفتگوی روزسه شنبه 21 خرداد باتلویزیون سراسری ایران و پس ازسفر به ایتالیا
1 -تهران،صف کشی نیروهای بیگانه دراطراف کشورمان،تهدیدات پیش روعلیه امنیت ملی وتمامیت ارضی،انتقال مرکزفرماندهی آمریکا (سنت کام)
2 - ازفلوریدا به القدیر قطر،حوزه های استحفاظی آن در25 کشورجهان،وضعیت این نیروها درشرایط امروزوتلاس درپنهان سازی اخبارتحرکات
1 -تهران،دنباله بحث لشگرکشی نیروهای بیگانه به رهبری آمریکابه مرزهای کشورمان بخش 2 ،وضعیت استقرارناوگان پنجم آمریکادرخلیج فارس
2 - ناوگان عظیم 150 میلیارددلاری،بخشی ازنیروی زیرنظرسنت کام،اینکه چرابحرین رابرای مقرفرماندهی ناوگان پنجم انتخاب کرده اند،نه امارات..
1 -تهران،دنباله بحث لشگرکشی نیروهای بیگانه به رهبری آمریکابه مرزهای کشورمان بخش 3 امارات متحده  وپیوندآن بانام شیخ زایدآل نهیان
2 - چگونه بوجودآمدن این کشور،نگاهی اجمالی به تفاوتهای میان این کشوربادیگرکشورهای منطقه خلیج فارس،اختلاف ایران باامارات یاشارجه
1 - تهران،سخنی چندبافعالانی که براثرفشارهابه کشورهای بیگانه مثل آمریکامیگریزندودرکنارسازمانهای اطلاعاتی ماوا می گیرندوشرافت و..
2 - اخلاق رازیرپامیگزارند،دررابطه بافراراحمدباطبی،دنباله بحث لشگرکشی نیروهای بیگانه به رهبری آمریکا،ترازنظامی امارات متحده عربی
1 - دنباله بحث لشگرکشی نیروهای بیگانه به رهبری آمریکابه مرزهای کشورمان،ترازنظامی وامنیتی بحرین،چه کسانی بربحرین حکومت میکنند
2 - تعدادنیروهای نظامی آمریکاوجمع کل نیروهای بحرین،یک شخصیت واقعی درتاریخ حتی بردشمنانش اثرمیگداردچو ن تاثیرمصدق تابه امروز
1 - تهران،دنباله بحث لشگرکشی نیروهای بیگانه به رهبری آمریکا به مرزهای کشورمان، تراز نظامی وامنیتی قطر، ساختارحکومتی وحاکمین
2 - پایگاه مرکزفرماندهی آمریکا(سنت کام) ، درآمد سرانه ملی، نیروهای خارجی وبویژه آمریکائی درقطر، پایگاهای واکنش سریع برای آمریکا
1 - تهران،دنباله بحث لشگرکشی نیروهای بیگانه به رهبری آمریکا به مرزهای کشورمان، تراز نظامی وامنیتی کویت، ساختارحکومتی وحاکمین
2 - جمعیت ، آمار افرادغیربومی، مذهبی و اقتصادی ،تسلیحات نظامی وامنیتی،قردادهای انتقال تسلیحات، پاسخ به پرسشهائی درهمین باره
1 - تهران ، نقش خشونت وسرکوب درفروپاشی اجتماعی وسرنگونی رژیم های مستبد ووخودکامه ، ارکان اصلی ومراحل مختلف آن
2 - تهران ، نقش خشونت وسرکوب درفروپاشی اجتماعی وسرنگونی رژیم های مستبد ووخودکامه ، ارکان اصلی ومراحل مختلف آن
1 -تهران،چگونگی اعدام میراشرافی به نقل ازیک شاهد،چه کسانی وچه اقداماتی برای جلوگیری ازآن می گردید؟،بخشی ازمثلث تخریب اقتصادی و..
2 - چپاول ملت ایران، یک ضلع این مثلث بحث مناطق آزادتجاری، ضلع دیگررانت های سیاسی وبین المللی درارتباط باحاکمیت ،ضلع سوم فروپاشی..
3 - دولت درحوزه دفاع ازمنافع ملی یعنی نقض حاکمیت ملی دررابطه با بازارتجارت واردات گوشی های تلفن همراه  به ایران وتوسط چه کسانی؟
1 - تهران، بازخوانی یک پرونده، شرح ماجرای مصادره اموال وتهاجم به خانواده مهدی هادوی اولین دادستان کل انقلاب به پیشنهادخمینی و  ...
2 -اولین حقوقدان شورای نگهبان توسط  عبداله جاسبی رئیس دانشگاه آزادوعواملش،همراه باصدا وتوضیحات  مهدی هادوی واعضا خانواده او
3 -تهران،بازخوانی یک پرونده، شرح ماجرای مصادره اموال وتهاجم به خانواده مهدی هادوی اولین دادستان کل انقلاب به پیشنهادخمینی و  ...
4 -اولین حقوقدان شورای نگهبان توسط  عبداله جاسبی رئیس دانشگاه آزادوعواملش،همراه باصدا وتوضیحات  مهدی هادوی واعضا خانواده او
1 - تهران،پرونده جاسبی رفراندوم ملی، دنباله بحث بررسی پرونده مهدی هادوی وعبداله جاسبی،این پرونده میتواند عصارده هزارپرونده ای که
2 - ..به آنها بابی عدالتی برخورد شده ویا پرونده سازی بشکلی باشد که امکان داوری ودادخواهی نباشدومظلوم راازدستیابی به دادخواهی محروم کرده
3 - چگونگی مالکیت، مدارک واسنادموجود دررابطه با واگذاری زمینهای مهدی هادوی به دانشگاه آزادوپس ازآن نقش عبداله جاسبی درآن
 تهران - زندگی ، ویژه گیها ، خدمات و آثار   زنده یاد خانم دکتر طاهره صفارزاده
1 - تهران،بررسی اختلافات داخلی وچالشهای درونی ملتهای ستمدیده ازاستبدادها،حاکمیتهای دست نشانده ویا اشغالگران،گزینش راه وروش خشونت
2-فلسطین،چگونگی ایجاداسرائیل،دولت فلسطین،گروههاومجموعه های سیاسی ،برخوردناجوانمردانه وضدبشری این گروها باهم وعلیه مردم فلسطین
3 - گذارخشونت بارازاستبداد و تروریزیم برای دمکراسی ره به جائی نمیبرد ودرنهایت سرازباطلاق تروریست،خشونت وهم نوع کشی برمی آورد
 1-دنباله بحث استبداد نیروهای انقلابی،مروری براختلافات داخلی،ظلم وستمها،وخشونتهائی که نیروهای مبارزفلسطینی علیه یکدیگروبه بهانه در
2 - مبارزه باسازشکاری ویاتروریست بکارمیبرند،اختلافات درونی دولت خودگردان،چنانچه بشردوستی وقانونمداری سرلوحه باورمانباشدعفونت فساد.
3 - مهمترین مبارزه ما درونیست وبانفسی است که تحت تاثیرقدرتهای خارجی وباحکومتهای استبدادی حاکم برماست،فشارهای تبلیغاتی واهی وخرافی
1 - تهران،قانون وعدالت،قانون چیست ودرتعریف آن رعایت چه ویژه گیهائی باید کرد،ازبکاربردن چه واژه هادپرهیزکرد،چه خصلتهائی بایدداشته باشد؟
2 - منشا قانون توسط چه کسی وباکدامین بینش میبایدتعریف شود،چگونه قانونی میتواندحافظ منافع ملی مردم یک جامعه باشدوازیحرانهاجلوگیری کند؟
3 - تکلیف مجریان قانون نسبت به قوانین ضدمردمی چیست،به آن عمل کنند،نقض قانون کنندویاراه حل سوم؟شرایط قضاوت یک قاضی چگونه بایدباشد؟
 1 -تهران،فاجعه کشف جسد15 تن ازافرادنیروی انتظامی درسیستان وبلوچستان،دنباله بحث قانون وعدالت،یکی ازمهمترین مطالب ومباحثی که دررابط
2 - باقانون واجرای آن موجوداست، اینست که اگرقاضی مرتکب اشتباه ویا جرمی بشودبااوچه بایدکرد؟بررسی آنچه برروی کاغذبعنوان قانون وجوددارد
3 -وفاجعه ایکه درجامعه بعنوان سومدیریت یاسورفتارقانونی یاغیرقانونی باملت میشودفاصله ای یسیاراست،بررسی نظامنامه 27 ماده ای مصوبه 1304
1 - تهران، وقایع غزه، سانسوروتحریف خبری،هدفمندبودن اخبارواطلاعات دراینباره ودرجهت حفظ منافع،چه درآمریکا،غرب واسرائیل وچه  درایران
2 - بی تفاوتی وبی ثباتی اعراب ، باورهای دینی دراسرائیل وشباهتهای آن درایران راجع به ظهوروحاکمیت جهانی،متن منشورملی فلسطین ودراسلو
3 - چه مواردی حذف شد،فاجعه ای بنام کشورفلسطین که توسط سران کشورهای عربی  سرنوشت آن بدست انگیسهای متجاوز وجنایتکارواگذارگردید
4 -آمارفاجعه بارکشته شدگان،زخمی ها،معلولین وآوارگان فلسطینی تاامروز،وضعیت اسفبارآوارگان دراردوگاهای کشورهای عربی ،بهای سنگین جنایات
1 - تهران،مروری برپرونده،وضعیت وزندگانی آیت اله سیدحسین کاظمینی بروجردی واینکه چرابازداشت شده است؟
2 - نگاهی به انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 ایران، وضعیت کاندیداها، چالشهای استراتژیک جمهوری اسلامی
3 - مذاکره با آمریکا وباتوجه به شرایط امروز حاکمین درایران، دراین ساختارچه میتوانندبکنندوچه گزینه هائی دارند؟
4 - تکنولوژی هوا فضا،جریان پرتاب ماهواره امید توسط جمهوری اسلامی ، چالشها وامتیازات این واقعه
1 -تهران،دنباله بحث لشگرکشی نیروهای بیگانه به رهبری آمریکابه مرزهای کشورمان بخش 2 ،وضعیت استقرارناوگان پنجم آمریکادرخلیج فارس
2 - ناوگان عظیم 150 میلیارددلاری،بخشی ازنیروی زیرنظرسنت کام،اینکه چرابحرین رابرای مقرفرماندهی ناوگان پنجم انتخاب کرده اند،نه امارات..
3 - ناوگان عظیم 150 میلیارددلاری،بخشی ازنیروی زیرنظرسنت کام،اینکه چرابحرین رابرای مقرفرماندهی ناوگان پنجم انتخاب کرده اند،نه امارات..