رادیو آزادگان          

 زمان پخش
Nov 28,2004

 دکتر مهران- مصطفوی

Dec 19,2004

Jan 21, 2005

Feb 07, 2005

Feb 21, 2005

Mar 28, 2005

May 15, 2005

Jun 03, 2005

July 01, 2005

July 25, 2005

Aug 15, 2005

Sept 05, 2005
Oct 24, 2005
Oct 24, 2005
Jan 23, 2006
Jan 23, 2006
Apr 24, 2006
Aug 05, 2006
Aug 05, 2006
Oct20, 2006
Oct20, 2006
Jan01, 2007
Jan01, 2007
Jan29, 2007
Jan29, 2007
Mar20, 2007
Apr02, 2007
Apr02, 2007
May18, 2007
May18, 2007
Oct01, 2007
Oct01, 2007
Nov30,2007
Nov30,2007
Dec28,2007
Dec28,2007
Dec28,2007
Mar10,2008
Mar10,2008
Mar10,2008
Mar19,2008
Jun07,2008
Jun07,2008
Jun07,2008
Jun21,2008
Jun21,2008
Jun21,2008
July05,2008
July05,2008
July05,2008
July05,2008
Apr19,2009
Apr19,2009
Apr19,2009
Apr19,2009
May10,2009
May10,2009
May10,2009
Jun23,2009
Jun23,2009
Aug24,2009
Aug24,2009
Aug24,2009
Sept14,2009
Sept14,2009
Sept14,2009
Sept28,2009
Sept28,2009
Sept28,2009
Sept28,2009
Jan20,2010
Jan20,2010
Jan20,2010
Jan20,2010
Feb22,2010
Feb22,2010
Feb22,2010
Feb22,2010
Apr08,2010
Apr08,2010
Apr08,2010
Jun02,2010
Jun02,2010
Jun02,2010
July21,2010
July21,2010
July21,2010
July21,2010
Oct13,2010
Oct13,2010
Oct13,2010
Nov04,2010
Nov04,2010
Nov04,2010
Nov04,2010
Nov30,2010
Nov30,2010
Nov30,2010
Mar20,2011
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موضوع مصاحبه

دین و دولت 1

دین و دولت 2

مدرنیته

استقلال و انقلاب ایران

مردم سالاری

بیانیه

اصلاحات - انتخابات

انتخابات ریاست جمهوری

پس از انتخابات ریاست جمهوری

بحران اعتماد - اکبر گنجی

گنجی-مسئله اتمی ایران-28 مرداد

چگونگی و عملکرد تاسیسات انرژی اتمی ایران

بحران اتمی ، جمهوریخواهان لائیک
بحران اتمی ، جمهوریخواهان لائیک
1 - سخنان ژاک شیراک ، بحران هسته ای ایران
2 -  بحران هسته ای ایران
مهران مصطفوی - بحران هسته ای و تبلیغات رژیم
1 - تجاوز اسرائیل به لبنان ،  اهداف آمریکا واسرئیل از این تجاوز
2 -   اهداف آمریکا واسرئیل از این تجاوز  ، نقش نیروهای وابسته در تحقق اهداف سلطه گران
1 - قوم گرائی ، مسئله قومیت و حقوق شهروندی
2 - قوم گرائی ، مسئله قومیت و حقوق شهروندی
1 - اعدام صدام حسین ، اشاعه خشونت واعدام حقیقت واطلاعات بود
2 - انتخابات مجلس خبرگان رهبری ، نتایج وپی آمدهای آن
1 - خطراحتمالی جنگ قریب الوقوع   وتجاوز آمریکا به ایران باتوجه به تحریکات حاکمیت درایران
2 - تجاوز آمریکا به ایران ، ابهامات ونظرات وپرسشهائی که در اینمورد مطرح است
پیام نوروزی  سال 1386
1 - وضعیت وشرایط امروز ایران با توجه به  بحران سازی های جدیدحاکمیت وتجاوز قریب الوقوع به ایران
2 - وضعیت وشرایط امروز ایران با توجه به  بحران سازی های جدیدحاکمیت وتجاوز قریب الوقوع به ایران
1 - شخصیت وافکار دکتر محمد مصدق ، وضعیت امروز ایران،  رفتارنابخردانه وشرم آوراحمدی نژاد وحاکمیت
2 - عملکرد اپوزیسیون دررفتار واخلاق ، بویژه اپوزیسیون خارج کشور
1 - نشست مشترک 9 گروه جمهوریخواه یرای گسترش همکاریها ، درشهر هانوفر آلمان، نقطه نظرها واختلاف ها
2 - نشست مشترک 9 گروه جمهوریخواه یرای گسترش همکاریها ، درشهر هانوفر آلمان، نقطه نظرها واختلاف ها
1 - مخالفت بابرگزاری مراسم سالگردفروهرها، وضعیت حساس امروزایران وخطرروزافزون تجاوزآمریکابا توجه به عمل حاکمین
2 - 20 بند و2سئوال درباره کمیته دفاع ازانتخابات آزاد، سالم وعادلانه، وظیفه نیروهای ملی  دراین روزهای بحرانی چیست؟
1 - ارزیابی گزارش سازمانهای اطلاعاتی آمریکاوخبرهائی که دراین رابطه است، احمدی نژاد سخنگوونمادخوبی ازطرزفکرحکومت
2 - تغیرتاکتیک درآمریکاحتی بازمینه سازی حاکمیت درایران نتیجه تلاش نیروهای استقلال طلب وآزادیخواه، سخنان احمدی نژاد
3 - تغییرتاکتیک درآمریکاحتی بازمینه سازی حاکمیت درایران، نتیجه تلاش نیروهای استقلال طلب وآزادیخواه، سخنان احمدی نژاد
1 - معناومفهوم انتخابات چیست،بچه منظوری درکشورهای دمکراتیک ونسیتاسالم انتخابات انجام میشودونتایج آن  چه میباشد؟
2 - درجوامع استبدادی وغیرسالم مانندامروزایران ازاین نمایش انتخابات چه اهدافی دارندوچگونه بااستفاده ازبی ثباتی گروها سودمیجویند؟
3 - تفاوت تحریم طالبان پهلوی،فرقه مجاهدین وتجزیه طلبها بانیروهای استقلال طلب وآزادیخواه چیست؟ ووظایف مادراین نمایش انتخاباتی
دکتر مهران مصطفوی - پیام نوروزی - استاد دانشگاه در پاریس و از فعالین سیاسی اجتماعی
1 - خطرحمله آمریکا،مقاله تحلیلی فیشر،نزدیکی پایان دوره حکومت بوش،تحریمها،سخنان احمدی نژاد،نامه ژنرال آمریکائی به فالون درباره علل-
 2 - استعفایش تاشاید مانع تجاوزبه ایران شود،حساسیت برخی ازهموطنان درباره حمله وتشکیل یک همایش بنام صلح پایدار،راهی پرفرازونشیب-
3 بامشارکت جمعی ازصلح طلبان درتهران ولزوم پیوستن به چنین مجامع،نیازملی ازمیان نیروهای استقلال طلب وآزادیخواه که راه حل چیست
1 - خطرحمله آمریکابه ایران،مقالات یوشکافیشر،سخنان وزیزکابینه اسرائیل ومانورنظامی وسیع اینکشوردرچندروزگذشته، سخنان اوباما
2 - درهمین رابطه تبلیغات آمریکاواسرائیل دررادیوفردا،صدای آمریکاورادیوتلویزیونهای لوس آنجلسی درساختن جبهه ملی  وشورش های کور
3 -ویژه گی نیروی جایگزین،نقش مردم و نیروهای استقلال طلب وآزادیخواه دراین شرایط بسیارحساس وخطرناک،ودیگراصول  کدامند ؟
1 - دنباله بحث گذارازاین شرایط وبرای آن چه بایدکرد،ویژه گیهای نیروی جانشین دراین گذاروانتقال،اینکه رژیم دائم بربحرانهامیافزایدوبا..
2 - سواستفاده سعی میکند به خودش ثباتی بدهد،درهمین رابطه دولت اسرائیل به علت وضعیت داخلی اش وبوش به دلیل دوران کم حکومتش ..
3 -وشکست طرحهایش دوام وبرگ برنده رادرتجاوز به ایران میدانند،یکی ازویژه گیهای نیروی جانشین استقلال طلب وآزادیخواه شفاف کردن
4 -وضعیت نیروهای وابسته وافشاشبیه سازیهائی مثل جبهه ملی،عناصرنفوذی درخارج وداخل، همچنین نقش رسانه های ساخته بیگانگان
1 -تبلیغات وهیاهوهای حاکمین ووابستگان درباره نمایش انتخابات ریاست جمهوری درپیش رو،مفهوم انتخابات چیست وبچه منظوری انجام میگیرد؟
2 -درتمام کشورهای دمکراتیک انتخابات وسیله ایست که یک ملت ازآن استفاده میکندتااعلام حاکمیتش رابکند،این انتخابات بطورآزاد،درشرایط برابر
3 - عادلانه وبدون قیدوشرط،شرکت کننده نامزدهائی راکه مناسب خواسته هایش میباشدانتخاب میکند،درایران این نمایش انتخابات هیچ معنائی ندارد
4 - هدف رژیم ازاین نمایش همواره به این جهت بوده که بگویدطرفداردارد، مامیخواهیم چگونه نقشی دراین نمایش داشته باشیم بازیگرتماشاگرویا
1 -انتخابات جیست وبرای چه برگزارمیشود،نمایش انتخابات ریاست جمهوری درایران،درکشورهای دمکراتیک انتخابات چگونه وچراانجام میشود
2-انتخابات درایران تنهاوسیله مشروعیت بخشیدن به نظام ولایت مطلقه فقیه درتجربه 30سال میباشد،نقدرویکردهای کوناگون برای شرکت درانتخابات
3 - وعده های سرخرمن نامزدهای انتخاباتی،گروهای ضددمکراتیک ووابسته به بیگانه نمیتوانندخواستارتحریم باشند،آنان خواستار جابجائی هستند،و
1 - ایران به مرحله جدیدی ازتاریخ خودواردشده است،جنبش مردم ایران نشان دادکه این ملت زنده است،22خرداد واردمرحله آغازپایان جمهوری اسلامی
2 - ایران به مرحله جدیدی ازتاریخ خودواردشده است،جنبش مردم ایران نشان دادکه این ملت زنده است،22خرداد واردمرحله آغازپایان جمهوری اسلامی
1 -چراکودتای ننگین 28 مردادشدوچه عواملی درآن نقش داشت،این تجاوزات واین جنایاتی که امروزدرایران انجام میگیردسرچشمه آن کودتای28مرداداست
2 - امروز ملت ایران حرکت میکندوجهانیان آفرین میگویند،کم کاریها دررابطه باایجادیک آلترناتیوی که بتوانددرایران وسراسرجهان معتبرباشدوموردقبول
3 - میگویندراجع به کشنارها،گروگانگیری وجنگ صحبت نشودچون میخواهم درخط امام باشیم،فاطمی نوشت مصدق بموجب رفراندوم ملت ایران زمامدارشد
1 -شرایط امروز کشورمان باتوجه به قیام وخیزش پرشکوه ملت ایران،لزوم هرچه بیشترایجادیک جبهه متحدازنیروهای استقلال طلب،ازادیخواه وعدالت جو
2 - با سلیقه های مختلف وتفکرهای متفاوت،چه مقدارنیرووچه مقدارامکانات هم امروزدررابطه بااین جریان وجوددارد،به کدام نیروها چپ میتوان گفت ؟
3 -موانع ومشگلاتی مانع ایجادچنین جبهه ای؟اینها چیست وچگونه بایدرفع شود،وظیفه هریک ازماچیست،گروهاچه رفتاروکرداری بایدباهم داشته باشند؟
1- سخنان احمدی نژادقبل ازسفرنیویورک بازهم درباره نفی هلوکاست،آنهم چندروزپس ازگزارش سازمان ملل ومحکوم کردن اسرائیل به جنایت علیه بشریت
2- آیااین اعمال ابلهانه،زدوبندی ویاهردوگونه میباشد؟سفراحمدی نژادرئیس جمهورتقلبی به نیویورک،اپوزیسیون همگون،سخنان خامنه ای درجلسه خبرگان
3 - دروغهای بزرگ رژیم دررسانه های دولتی مثل کیهان توپخانه ای وصدا وسیمای دروغ وفریب،وظیفه مادرخبررسانی،تجاوزرژیم درموردسپیده پورآقائی
4-اطلاعات،خبرمرکزدوم غنی سازی قم،چگونگی اطلاع غرب وبویژه آمریکا،چرارژیم عجولانه اعلام کرد،آیامجاهدین نقشی داشتند،هدف رژیم ازاین بحرانها؟
 1 - وضعیت امروزکشورمان باتوجه به حضورمداوم جنبش پرشکوه وصلح آمیزملت ایران درعرصه های مبارزاتی،دستاوردهای داخلی وخارجی جنبش
2 - جنبه های مثبت وبیان واقعیتهای بیش ازیکصدسال،تفاوتهایش باجنبشهای دیگر،این جنبش پاسداراستقلال ایران وسدمحکمی دربرابرتجاوزبیگانگان
3 - آرامش وسکون آن چه ضایعاتی میتواندداشته باشد،چگونه مسائلی دربرابروحول آن است،همبستگی دردرون جامعه یکی ازجلوه های بسیارزیبای جنبش
4 - وظیفه امروزنیروهای استقلال طلب وآزادیخواه،دلیل اینهمه خشونت وآشفتگی رژیم چیست،اینکه بهمان اندازه که برحق می ایستیم حق خودرامیگیریم
1 - مسئله اتمی وآنچه امروزدرایران حاکمیت به آن تظاهر میکند درواقع  پس ازانقلاب درسپاه پاسداران شکل گرفت واین یک مسئله اقتصادی انرژی نبود
2 - ایران منابع کافی معدنی برای اورانیوم رانداردوآنچه امروز غنی میشوددرزمان نظام پیشین ازآفریقای جنوبی خریده شده،چراتاسیسات اتمی مخفی انجام
3 - میشودتاتوسط نیروهای فاسد سرسپرده محافل صهیونیستی افشاشود،تروراستادمسعودعلیمحمدی،دروغهای رژیم برای سرکوب جنبش،حقایقی دراینباره
4 -موقعییت جنبش وعملکردرژیم در22 بهمن نشانگرشکست رژیمی که ادعای انقلابی بودن داشت،این جنبش بالنده عمیق،هرروزعمومی تروشفاف ترمیشود
1 - بحث بازی بحران اتمی وتحریمها،این معضل ساخته رژیم بازهم کشورمان رادرمعرض تحریمهاوخطرهای جدی جدیدی قرارداده است که میتواندمنتهی به
2 -تجاوزبه سرزمینمان شود،این خطرجدی است،بااین شرایط ودرپی این تحریمها کم کم جهان راضی به خواسته حاکمین ایران برایران یعنی حمله خواهدشد
3 -چهارشنبه سوری باتمام فتواها،جنبش پرافتخارپویا،پرتوان وزنده ملت ما،چه میتوانیم بکنیم،تنهاراه برون شدادامه جنبش،یاوه هاوگزافه های احمدی نژاد
1 -اعدام شریف ترین فرزندان ایران زمین بدون محاکمه وبدون حضوروکیل مدافع به چه منظوریست؟اعتراضهای هموطنان درداخل وخارج ازکشور،آیا رژیم
2-انتظارچنین برخورد ملی راداشت ،بحران هسته ای ونمایش وبیانیه تبادل سوخت ،چراپلیس فرانسه 120 تن از ایرانیان معترض به اعدامها رابازداشت کرد
3 -وچرااین تعهدانتقال سوخت راپذیرفت؟وضعیت رژیم درشورای امنیت،دروغها وبی شرمی ها،این عوامل درباره وضعیت رژیم چه میگویند،چه میتوان کرد؟
1 - تشدیدوتداوم خشونت دررژیم ضدانسانی حاکم برایران،مسئله سنگساروچرااین رژیم این اعمال ضدیشری رااعمال میکند،درکدامین زمان ازتاریخ معاصر
2 - وضعیت فسادجنسی تااین حدبالابوده؟رفتاری که باکارگران میشودبویژه کارگران اخراجی،برخوردبابازاریان،سرکوب وحتی کشتن وبهمین بهانه 2 روز
3 -تعطیل کردن کشور،این رژیم به غیرازسرکوب ابلهانه توسط لاتها واوباش توانائی دیگری ندارد،سخنی چندبا بازیگران درخدمت خامنه ای وتفاوت بازیگر
4 -باهنرمند،انرژی هسته ای حق مسلم ماست یک فریب بزرگ،تحریمهاوزیانهای آن درامروزوفردا،زمینه سازتجاوزها،تنهاراه رهائی تداوم وگسترش جنبش
1 -تداوم بحران یابازی اتمی،تحریمهای ناشی ازآن،موردراه نیفتادن نیروگاه بوشهر،مسئله بسیاراساسی کلیدی راه اندازی وپیش ازشروع،این غنی سازی به
2 -چه منظوری وبرای چیست؟داستان ودروغهای تلخ غم انگیزی که سعی میکننداین ذلت رابا ملی شدن صنعت نفت برابرکنند،توجیهات وفریبهاازغنی سازی
3 -آیامیخواهندبمب اتمی بسازند؟اینهمه غارت نفت وگازبرای اورانیوم ایران که حتی باندازه سوخت 2درصدی بوشهر نیست،سواستفاده غرب وخطرتجاوز
1 -هدف اصلی وثانوی خامنه ای ازسفربه قم،نمایشهادرآنجاوپخش آن ازصداوسیمای دروغ وجهل برای چه بود،عقده وکینه 21 ساله،شعارهای ازپیش ساخته
2-خامنه ای مرجع ما رساله رساله،مرجعیت به ضرب نیروی نظامی ومیلیاردهاتومان نوآوری درسنت شیعه،هدف دیگراین سفربازکردن جائی برای آینده فرزند
3 -استقبال مردم لبنان ازدلارهای ارسالی بودنه ازاحمدی نژاد،پاسخ به این پرسش که چه عواملی میتواند مارابهم نزدیک کندوامکان همبستگی ملی رابدهد و
4 -فضائی ایجادکندکه غنچه های امید،عشق،دوستی،آبادی وسازندگی درآن کشورشکوفاشوند،برنامه های ماوموانع پیش روی ماچیست وچراپیروز نشده ایم؟
1 - ارتباط سفرخامنه ای به قم،حرفهای احمدی نژاد،ترور2 استاددانشگاه واطلاعاتی که توسط سایت ویکی لیکس پخش شده،انتشاربخشهائی ازحدود250هزارسند
2 - 5 مورد استراتژی اسرائیل،اقدامات پنهانی،آیااین ترورهاکاراسرائیل باسابقه ای که دارد میباشد یاکارخودرژیم درآستانه 16آذروپخش این اسناد؟احمدی نژاد
3-ایران میدان اصلی جنگ باآمریکا،نمایش غدیرقم باحضورخامنه ای وهزارهابسیجی،بحث جانشینی مجتبی خامنه ای،تقش نیروهای مستقل دربازداشت فاجعه ها
شادباشهای نوروزی سال 1390