رادیو آزادگان         

 زمان پخش

Aug17,2008

دکتر محمد مصدق

Aug20,2008
Mar05,2010
July14,2010
July14,2010
June15,2015
June15,2015
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه

سخنان وگزارش عملکرد دولت به ملت درپایان ششماهه اختیارات قانونی مجلس، تشریح کارشکنی هاوزمینه سازیهای کودتا باصدای مصدق

 گزارشی کوتاه ازدادگاه لاهه با صدای دکتر محمد مصدق

هشداروبخشی ازسخنان دررابطه باتلاش بیگانگان وعوامل آنها،چون شاه ودربار،کاشانی واوباش درزمینه سازی کودتای ننگین 28 مرداد

1 - گزارش چگونگی ملی شدن صنعت نفت،رویاروئی با انگلیس وکمپانی بی پی،دادگاه لاهه وهمینطوردسیسه های بیگانگان وتوطئه های عوامل مزدورداخلیشان
2 - گزارش چگونگی ملی شدن صنعت نفت،رویاروئی با انگلیس وکمپانی بی پی،دادگاه لاهه وهمینطوردسیسه های بیگانگان وتوطئه های عوامل مزدورداخلیشان
1 - گزارش به ملت ایران دردومین سالروز ملی شدن صنعت نفت درباره نبردبا انگلیس وکمپانی بی پی،توطئه هاودسیسه ها،فریب هاونیرنگهای بیگانگان وعوامل مزدورشان،پایداریهاواستواریها هم میهنان
2 - گزارش به ملت ایران دردومین سالروز ملی شدن صنعت نفت درباره نبردبا انگلیس وکمپانی بی پی،توطئه هاودسیسه ها،فریب هاونیرنگهای بیگانگان وعوامل مزدورشان،پایداریهاواستواریها هم میهنان