سهراب مختاری                                                                    رادیو آزادگان                                                      

زمان پخش
Mar 11, 2005
Dec 02, 2005

Mar19,2008

Nov30,2008

Dec03,2009

Dec06,2009

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موضوع مصاحبه ها

 تجمع 15 مارچ
محمد مختاری و قتلهای سیاسی

سهراب مختاری ،پیام نوروزی -  دانشجوی مقیم آلمان و فرزند شهید محمد مختاری

زندگی،آثار،چگونگی ربوده شدن وبقتل رسیدن محمدمختاری بمناسبت برگزاری دهمین سالگرد قتلهای سیاسی یا زنجیره ای درایران وخارج کشور

اطلاعیه خانواده های پوینده،مختاری وکانون نویسندگان برای بزرگداشت یازدهمین سالروزبقتل رسیدن وحشیانه این عزیزان،بازیودن پرونده این جنایات

گزارشی ازبرخورد نیروهای انتظامی امنیتی درمراسم بزرگداشت زنده یادان مختاری وپوینده،بیانه فرزندان دراینباره،16 آذرامسال پرشکوه ترین سالروز