رادیو آزادگان        

زمان پخش    

May 06, 2005
  دکترمرتضی- محیط

May 21, 2005

Jun 08, 2005
Jun 13, 2005

Jun 18, 5002

Jun 27, 2005

July 20, 2005

Jan 30, 2006

Jan 30, 2006

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه   

 رفراندم

 آمریکا - انتخابات

 اقتصاد آمریکا1-انتخابات ریاست  جمهوری 

  اقتصاد آمریکا 2-انتخابات ریاست  جمهوری 

  اقتصاد آمریکا 3-انتخابات ریاست  جمهوری 

 اقتصاد آمریکا  4

اقتصاد آمریکا 5

1 - انقلاب ایران چرا بدینجا رسید

2 - در باره کتاب بازی با شیطان اثر رابرت درایفوس