رادیو آزادگان     

زمان پخش   

Jan18, 2008

مهندس مجید محمدی

Feb08,2008
Feb08,2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             موضوع مصاحبه ها

یک نیروگاه 1000مگاواتی برق باسیتم انرژی اتمی چقدرهزینه دارد،برای تولیداین مقداربرق بهترین راه چیست ومقایسه آن با دیگرروشها؟
1 - دنباله بحث برای تهیه کمیودانرژی برق درایران کدام راه را میباید برگزید؟ مقایسه هزینه های مالی، امنیتی یاملی تولید انرژی
2 - ازطریق نیروگاههای هسته ای یا گازسوزباتوجه به غنی بودن منابع گازی درایران که هزینه آن 5تا8 برابرکمتر،وعدم وابستگی ها