رادیو آزادگان         

زمان پخش   

Jun 27, 2005

رضا معینی

Aug 12, 2005
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

موضوع مصاحبه ها

 اعتصاب غذای زندانیان سیاسی

 گزارشگران بدون مرز-آخرین خبر ازگنجی-انتقال به بخش مراقبتهای ویژه