رادیو آزادگان         

زمان پخش    

Feb 11 , 2005
  مهندس علی اکبر- معین فر، اولین وزیر نفت پس از انقلاب در تهران  

Mar 04, 2005

May 28, 2005

Jun 22, 2005

July 25, 2005

Nov 07, 2005

Nov 07, 2005

Nov 21, 2005

Jan 13, 2006

Jan 13, 2006

Feb 20, 2006

July24, 2006

July24, 2006
Sep20, 2006
Jan03, 2007
Mar20, 2007
Mar19,2008
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 موضوع مصاحبه   

 سالگرد انقلاب57

14 اسفند و بیانیه

  تولد مصدق - بیانیه

 دور اول انتخابات ریاست جمهوری

    چرا 30 تیر بوجود آمد ؟

تهران - 1 سالگرد دکتر حسین فاطمی، اخبار روز

تهران - 2 گروگانگیری و مشکلات ناشی از آن

هفتمین سالگرد فروهرها و ویژه گیهای شهیدان بخون خفته

1 - شرایط امروز ایران و تحلیلی بر گفته ها و نظرات

2- تهران ، شرایط امروز ایران و تحلیلی بر گفته ها و نظرات

   بیانیه و شرایط امروز ایران

1 - قیام 30  تیر و رابطه آن با شرایط امروز ایران

2 - تجاوز اسرائیل به لبنان و ارتباط آن با شرایط امروز ایران

اولین وزیر نفت پس ازانقلاب، تهران- وضعیت امروز ایران، بحران اتمی وافکار واندشه های زنده یادآیت اله طالقانی
 تهران ، انتخابات مجلس خبرگان وشوراهای شهر، بیانیه جمعی ازملیون دراعتراض به سیاستهای هسته ای حاکمیت
پیام نوروزی  سال 1386
مهندس علی اکبر معین فر ،پیام نوروزی -  تهران - اولین وزیر نفت و رئیس سازمان برنامه و بودجه پس از انقلاب